Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user sotrud_nik2.: 196 of 196...
[lxde/pcmanfm.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for pcmanfm.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: master\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 15:36+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-10-02 09:58+0600\n"
12 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Poedit-Language: Kazakh\n"
20 "X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
21
22 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
23 msgid "Copyright (C) 2009 - 2012"
24 msgstr "Copyright (C) 2009 - 2012"
25
26 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
27 msgid ""
28 "Lightweight file manager\n"
29 "\n"
30 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
31 msgstr ""
32 "Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
33 "\n"
34 "Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
35
36 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
37 #: ../data/ui/about.glade.in.h:6
38 msgid "translator-credits"
39 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
40
41 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1
42 #: ../src/desktop-ui.c:34
43 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
44 msgid "Desktop Preferences"
45 msgstr "Жұмыс үстел баптаулары"
46
47 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
48 msgid "<b>Background</b>"
49 msgstr "<b>Фон</b>"
50
51 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
52 msgid "_Wallpaper:"
53 msgstr "_Түсқағаз:"
54
55 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
56 msgid "Please select an image file"
57 msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
58
59 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
60 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
61 msgstr "Бір түсқағазды бар_лық жұмыс үстелдерде қолдану"
62
63 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
64 msgid "_Background color:"
65 msgstr "_Фон түсі:"
66
67 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
68 msgid "Wallpaper _mode:"
69 msgstr "Тү_сқағаз түрі:"
70
71 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
72 msgid "<b>Text</b>"
73 msgstr "<b>Мәтін</b>"
74
75 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
76 msgid "_Font of label text:"
77 msgstr "Белгі мәтінінің қарі_бі:"
78
79 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
80 msgid "C_olor of label text:"
81 msgstr "Белгі мәтінінің тү_сі:"
82
83 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
84 msgid "Color of _shadow:"
85 msgstr "Кө_леңке түсі:"
86
87 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
88 msgid "_Appearance"
89 msgstr "С_ыртқы түрі"
90
91 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
92 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
93 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
94
95 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
96 msgid "_Show \"My Documents\" icon on desktop"
97 msgstr "\"Менің құ_жаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
98
99 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
100 msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
101 msgstr "\"Менің _компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
102
103 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
104 msgid "Show \"_Trash Bin\" icon on desktop"
105 msgstr "\"Қоқыс _шелегі\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
106
107 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
108 msgid "S_how icons of volumes on desktop"
109 msgstr "Бөлі_мдер таңбашаларын жұмыс үстелде көрсету"
110
111 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
112 msgid "_Desktop Icons"
113 msgstr "Жұ_мыс үстел таңбашалары"
114
115 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
116 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
117 msgstr "Жұмыс ү_стеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді көрсету"
118
119 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
120 msgid "Ad_vanced"
121 msgstr "Кеңе_йтілген"
122
123 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21
124 msgid "Fill with background color only"
125 msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
126
127 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22
128 #: ../data/ui/pref.glade.h:67
129 msgid "Stretch to fill the entire screen"
130 msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
131
132 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
133 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
134 msgid "Stretch to fit the screen"
135 msgstr "Экранға сыю үшін созу"
136
137 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
138 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
139 msgid "Center on the screen"
140 msgstr "Экран ортасынан туралау"
141
142 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
143 #: ../data/ui/pref.glade.h:70
144 msgid "Tile the image to fill the entire screen"
145 msgstr "Экранды толығымен алу үшін қайталау"
146
147 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
148 msgid "Opened in Current Tab"
149 msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
150
151 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
152 msgid "Opened in New Tab"
153 msgstr "Жаңа бетте ашу"
154
155 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
156 msgid "Opened in New Window"
157 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
158
159 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
160 msgid "Preferences"
161 msgstr "Баптаулар"
162
163 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
164 msgid "<b>Behavior</b>"
165 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
166
167 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
168 msgid "_Open files with single click"
169 msgstr "Файлдарды бір_лік шертумен ашу"
170
171 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
172 msgid "Co_nfirm before deleting files"
173 msgstr "Файлдарды өшіру алдында рас_тау"
174
175 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
176 msgid "_Move deleted files to \"trash bin\" instead of erasing from disk"
177 msgstr "Ө_шірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
178
179 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
180 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash bin\" creation"
181 msgstr "Ауыстыр_малы тасушыларда \"қоқыс шелегін\" жасау орнына, файлдарды өшіру"
182
183 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
184 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash bi_n\""
185 msgstr "Фа_йлдарды \"қоқыс шелегіне\" тастау алдында растау"
186
187 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
188 msgid "_Bookmarks:"
189 msgstr "Бетб_елгілер:"
190
191 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
192 msgid "Defaul_t drop action:"
193 msgstr "Тастау_дың бастапқы әрекеті:"
194
195 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
196 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
197 msgstr "Файлды оған тар_тып әкелгенде бетті ашу"
198
199 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
200 msgid "<b>Default View</b>"
201 msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
202
203 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
204 msgid "Vie_w Mode:"
205 msgstr "Көрі_ніс түрі:"
206
207 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
208 msgid "_General"
209 msgstr "_Жалпы"
210
211 #: ../data/ui/pref.glade.h:17
212 msgid "<b>Icons</b>"
213 msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
214
215 #: ../data/ui/pref.glade.h:18
216 msgid "Size of small _icons:"
217 msgstr "_Кіші таңбашалар өлшемі:"
218
219 #: ../data/ui/pref.glade.h:19
220 msgid "Size of _big icons:"
221 msgstr "Ү_лкен таңбашалар өлшемі:"
222
223 #: ../data/ui/pref.glade.h:20
224 msgid "Size of _thumbnails:"
225 msgstr "Кі_ші көріністер өлшемі:"
226
227 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
228 msgid "Size of side _pane icons:"
229 msgstr "Бү_йір панелі таңбашалар өлшемі:"
230
231 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
232 msgid "_Show thumbnails of files"
233 msgstr "Фа_йлдардың кіші көріністерін көрсету"
234
235 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
236 msgid "_Only show thumbnails for local files"
237 msgstr "Тек ж_ергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
238
239 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
240 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
241 msgstr "Келесі өлшемнен асатын файлдар үшін кіші көріністерін жаса_мау:"
242
243 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
244 msgid "<b>User Interface</b>"
245 msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
246
247 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
248 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
249 msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қ_олдану"
250
251 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
252 msgid "Treat backup files as _hidden"
253 msgstr "Қор көшірме файлдарын жас_ырын ретінде қарастыру"
254
255 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
256 msgid "_Display"
257 msgstr "Көр_сету"
258
259 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
260 msgid "Hide _folder content border"
261 msgstr "Бу_ма құрамасы шектерін жасыру"
262
263 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
264 msgid "Hide _side pane buttons"
265 msgstr "Бүйір па_нелі батырмаларын жасыру"
266
267 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
268 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
269 msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жас_ыру"
270
271 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
272 msgid "Al_ways show the tab bar"
273 msgstr "Беттер панелін әрқа_шан көрсету"
274
275 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
276 msgid "<b>Directories Tree</b>"
277 msgstr "<b>Бумалар ағашы</b>"
278
279 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
280 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
281 msgstr "Бос не блокталған бумаларды аш_пау"
282
283 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
284 msgid "<b>Show in Places:</b>"
285 msgstr "<b>Орында көрсету:</b>"
286
287 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
288 msgid "_Home Directory"
289 msgstr "Ү_й бумасы"
290
291 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
292 msgid "Des_ktop Folder"
293 msgstr "Жұмыс ү_стел бумасы"
294
295 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
296 msgid "App_lications"
297 msgstr "Қол_данбалар"
298
299 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
300 msgid "_Trash bin"
301 msgstr "Қоқыс _шелегі"
302
303 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
304 msgid "_Layout"
305 msgstr "Жа_йма"
306
307 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
308 msgid "<b>Auto-mount</b>"
309 msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
310
311 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
312 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
313 msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді а_втотіркеу"
314
315 #: ../data/ui/pref.glade.h:43
316 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
317 msgstr "Ауыстырмалы _тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
318
319 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
320 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
321 msgstr "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды көр_сету"
322
323 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
324 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
325 msgstr "Тіркелген ауыстырмалы тасушыны жаңа бетте _ашу, терезеде емес"
326
327 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
328 msgid "Clos_e tab containing removable medium when it is unmounted"
329 msgstr "Ауыстырмалы тасушы алынған кезде ол ашылған бетті жа_бу"
330
331 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
332 msgid "_Volume Management"
333 msgstr "Бөлімдерді б_асқару"
334
335 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
336 msgid "<b>Programs</b>"
337 msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
338
339 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
340 msgid "_Terminal emulator:"
341 msgstr "Терминал _эмуляторы:"
342
343 #: ../data/ui/pref.glade.h:50
344 msgid "_Switch user command:"
345 msgstr "Пайдаланушыны ауы_стыру командасы:"
346
347 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
348 #, no-c-format
349 msgid ""
350 "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching user.\n"
351 "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
352 msgstr ""
353 "Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін \"gksu %s\".\n"
354 "%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
355
356 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
357 msgid "A_rchiver integration:"
358 msgstr "Арх_ивтеуші интеграциясы:"
359
360 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
361 msgid "_Use Application Startup Notify by default"
362 msgstr "Үнсіз келісім бойынша жөнелту туралы ха_барлауды қолдану"
363
364 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
365 msgid ""
366 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated explicitly.\n"
367 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
368 msgstr ""
369 "Белгіленген болса, басқалай көрсетілмесе, қолданба үшін жөнелту туралы хабарлауды\n"
370 "қолдану. Белгіленбесе, ондай хабарлау қолданба үшін көрсетілсе ғана қолданылады."
371
372 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
373 msgid "_Advanced"
374 msgstr "Кеңейтіл_ген"
375
376 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
377 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
378 msgstr "Авто (Бір ФЖ ішінде болса жылжыту, болмаса, көшіру)"
379
380 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
381 msgid "Copy"
382 msgstr "Көшіру"
383
384 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
385 msgid "Move"
386 msgstr "Жылжыту"
387
388 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
389 msgid "Ask"
390 msgstr "Сұрау"
391
392 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
393 msgid "Icon View"
394 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
395
396 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
397 msgid "Compact View"
398 msgstr "Ықшам көрінісі"
399
400 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
401 msgid "Thumbnail View"
402 msgstr "Кіші көріністер"
403
404 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
405 msgid "Detailed List View"
406 msgstr "Толық тізім көрінісі"
407
408 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
409 msgid "Removable medium is inserted"
410 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
411
412 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
413 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
414 msgstr "<b>Ауыстырмалы тасушы салынды</b>"
415
416 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
417 msgid "Type of medium:"
418 msgstr "Тасушы түрі:"
419
420 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
421 msgid "Detecting..."
422 msgstr "Анықтау..."
423
424 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
425 msgid "Please select the action you want to perform:"
426 msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
427
428 #: ../src/volume-manager.c:160
429 msgid "Removable Disk"
430 msgstr "Ауыстырмалы дискі"
431
432 #: ../src/volume-manager.c:213
433 msgid "Open in File Manager"
434 msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
435
436 #: ../src/desktop-ui.c:51
437 msgid "Open in New Ta_b"
438 msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
439
440 #: ../src/desktop-ui.c:52
441 #: ../src/tab-page.c:51
442 msgid "Open in New Win_dow"
443 msgstr "Жаңа тер_езеде ашу"
444
445 #: ../src/desktop-ui.c:54
446 #: ../src/tab-page.c:53
447 msgid "Open in Termina_l"
448 msgstr "Терм_иналда ашу"
449
450 #: ../src/desktop-ui.c:70
451 msgid "Stic_k to Current Position"
452 msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыст_ыру"
453
454 #: ../src/desktop-ui.c:75
455 msgid "Snap to _Grid"
456 msgstr "Т_орға бекіту"
457
458 #: ../src/main-win-ui.c:129
459 msgid "_File"
460 msgstr "_Файл"
461
462 #: ../src/main-win-ui.c:130
463 msgid "_New Window"
464 msgstr "Жаңа _терезе"
465
466 #: ../src/main-win-ui.c:131
467 msgid "New T_ab"
468 msgstr "Жаңа _бет"
469
470 #: ../src/main-win-ui.c:132
471 msgid "C_reate New..."
472 msgstr "Жаңа ж_асау..."
473
474 #: ../src/main-win-ui.c:133
475 msgid "_Close Tab"
476 msgstr "Бетті _жабу"
477
478 #: ../src/main-win-ui.c:134
479 msgid "Close _Window"
480 msgstr "Терезені _жабу"
481
482 #: ../src/main-win-ui.c:135
483 msgid "_Edit"
484 msgstr "Тү_зету"
485
486 #: ../src/main-win-ui.c:140
487 msgid "_Rename"
488 msgstr "_Атын ауыстыру"
489
490 #: ../src/main-win-ui.c:141
491 msgid "Create Symlin_k"
492 msgstr "Сі_лтемені жасау"
493
494 #: ../src/main-win-ui.c:142
495 msgid "_Move To..."
496 msgstr "Қайда _жылжыту"
497
498 #: ../src/main-win-ui.c:143
499 msgid "C_opy To..."
500 msgstr "Қайда _көшіру..."
501
502 #: ../src/main-win-ui.c:145
503 msgid "_Invert Selection"
504 msgstr "Таңдауды тері_стеу"
505
506 #: ../src/main-win-ui.c:146
507 msgid "Prefere_nces"
508 msgstr "Ба_птаулар"
509
510 #: ../src/main-win-ui.c:147
511 msgid "_View"
512 msgstr "_Түрі"
513
514 #: ../src/main-win-ui.c:148
515 msgid "_Reload Folder"
516 msgstr "Буманы қа_йта жүктеу"
517
518 #: ../src/main-win-ui.c:148
519 msgid "Reload current folder"
520 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
521
522 #: ../src/main-win-ui.c:149
523 msgid "Side _Pane"
524 msgstr "Бүйір _панелі"
525
526 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
527 #: ../src/main-win-ui.c:151
528 msgid "S_ort Files"
529 msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
530
531 #: ../src/main-win-ui.c:152
532 msgid "_Help"
533 msgstr "_Көмек"
534
535 #: ../src/main-win-ui.c:154
536 msgid "_Keyboard navigation"
537 msgstr "_Пернетақта навигациясы"
538
539 #: ../src/main-win-ui.c:155
540 msgid "_Go"
541 msgstr "Ө_ту"
542
543 #: ../src/main-win-ui.c:156
544 msgid "_Previous Folder"
545 msgstr "А_лдыңғы бума"
546
547 #: ../src/main-win-ui.c:156
548 msgid "Previous Folder"
549 msgstr "Алдыңғы бума"
550
551 #: ../src/main-win-ui.c:157
552 msgid "_Next Folder"
553 msgstr "Кел_есі бума"
554
555 #: ../src/main-win-ui.c:157
556 msgid "Next Folder"
557 msgstr "Келесі бума"
558
559 #: ../src/main-win-ui.c:158
560 msgid "Pa_rent Folder"
561 msgstr "А_талық бума"
562
563 #: ../src/main-win-ui.c:158
564 msgid "Go to parent Folder"
565 msgstr "Аталық бумаға өту"
566
567 #: ../src/main-win-ui.c:159
568 msgid "H_ome Folder"
569 msgstr "Ү_й бумасы"
570
571 #: ../src/main-win-ui.c:159
572 msgid "Home Folder"
573 msgstr "Үй бумасы"
574
575 #: ../src/main-win-ui.c:160
576 msgid "_Desktop"
577 msgstr "Жұ_мыс үстелі"
578
579 #: ../src/main-win-ui.c:160
580 msgid "Desktop Folder"
581 msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
582
583 #: ../src/main-win-ui.c:161
584 msgid "_My Computer"
585 msgstr "М_енің компьютерім"
586
587 #: ../src/main-win-ui.c:162
588 msgid "_Trash Can"
589 msgstr "Қоқыс _шелегі"
590
591 #: ../src/main-win-ui.c:163
592 msgid "Net_work Drives"
593 msgstr "Же_лілік дисктер"
594
595 #: ../src/main-win-ui.c:164
596 msgid "_Applications"
597 msgstr "Қол_данбалар"
598
599 #: ../src/main-win-ui.c:164
600 msgid "Installed Applications"
601 msgstr "Орнатылған қолданбалар"
602
603 #: ../src/main-win-ui.c:166
604 msgid "_Bookmarks"
605 msgstr "Б_етбелгілер"
606
607 #: ../src/main-win-ui.c:167
608 msgid "_Add To Bookmarks"
609 msgstr "Бе_тбелгілерге қосу"
610
611 #: ../src/main-win-ui.c:168
612 msgid "Tool_s"
613 msgstr "Са_ймандар"
614
615 #: ../src/main-win-ui.c:169
616 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
617 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
618
619 #: ../src/main-win-ui.c:170
620 msgid "Open Current Folder as _Root"
621 msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
622
623 #: ../src/main-win-ui.c:172
624 msgid "Fin_d Files"
625 msgstr "Файлдарды _табу"
626
627 #. for popup menu - these entries exist in FmFolderView popup still
628 #: ../src/main-win-ui.c:181
629 msgid "Folder"
630 msgstr "Бума"
631
632 #: ../src/main-win-ui.c:182
633 msgid "Blank File"
634 msgstr "Бос файл"
635
636 #: ../src/main-win-ui.c:188
637 msgid "Show Hidde_n"
638 msgstr "Жас_ырынды көрсету"
639
640 #: ../src/main-win-ui.c:189
641 msgid "Sho_w Side Pane"
642 msgstr "Бүйір _панелді көрсету"
643
644 #: ../src/main-win-ui.c:190
645 msgid "Show Status B_ar"
646 msgstr "Қал_ып-күй жолағын көрсету"
647
648 #: ../src/main-win-ui.c:191
649 msgid "T_win Pane Mode"
650 msgstr "Қо_с панель режимі"
651
652 #: ../src/main-win-ui.c:192
653 msgid "Fullscreen _Mode"
654 msgstr "Т_олық экран режимі"
655
656 #: ../src/main-win-ui.c:197
657 msgid "_Icon View"
658 msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
659
660 #: ../src/main-win-ui.c:198
661 msgid "_Compact View"
662 msgstr "Ық_шам көрінісі"
663
664 #: ../src/main-win-ui.c:199
665 msgid "_Thumbnail View"
666 msgstr "_Кіші көріністер"
667
668 #: ../src/main-win-ui.c:200
669 msgid "Detailed _List View"
670 msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
671
672 #: ../src/main-win-ui.c:211
673 msgid "By _Name"
674 msgstr "А_ты бойынша"
675
676 #: ../src/main-win-ui.c:212
677 msgid "By _Modification Time"
678 msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
679
680 #: ../src/main-win-ui.c:213
681 msgid "By _Size"
682 msgstr "Өлше_мі бойынша"
683
684 #: ../src/main-win-ui.c:214
685 msgid "By File _Type"
686 msgstr "Файл _түрі бойынша"
687
688 #: ../src/main-win-ui.c:219
689 msgid "Places"
690 msgstr "Орындар"
691
692 #: ../src/main-win-ui.c:220
693 msgid "Directory Tree"
694 msgstr "Бумалар ағашы"
695
696 #: ../src/main-win-ui.c:221
697 msgid "Remote"
698 msgstr "Кашықтағы"
699
700 #: ../src/main-win.c:496
701 msgid "You are in super user mode"
702 msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
703
704 #: ../src/main-win.c:667
705 #: ../src/main-win.c:675
706 msgid "Keyboard navigation"
707 msgstr "Пернетақта навигациясы"
708
709 #: ../src/main-win.c:669
710 msgid ""
711 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
712 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
713 "F6: change focus Side pane <-> Folder view\n"
714 "F8: focus divider between Side pane and Folder view\n"
715 "F10: activate main menu\n"
716 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
717 msgstr ""
718 "Tab: фокусты ауыстыру Бумалар көрінісі -> Бүйір панелі -> Саймандар панелі\n"
719 "Shift+Tab: фокусты ауыстыру Саймандар панелі -> Бүйір панелі -> Бумалар көрінісі\n"
720 "F6: фокусты ауыстыру Бүйір панелі <-> Бумалар көрінісі\n"
721 "F8: Бүйір панелі мен Бумалар көрінісі арасындағы фокус бөлгіші\n"
722 "F10: бас мәзірді шақыру\n"
723 "Ctrl+L or Alt+D: фокусты орналасу өрісіне ауыстыру"
724
725 #: ../src/main-win.c:705
726 msgid "Switch user command is not set."
727 msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
728
729 #: ../src/main-win.c:1058
730 #, c-format
731 msgid ""
732 "Add following folder to bookmarks:\n"
733 "'%s'\n"
734 "Enter a name for the new bookmark item:"
735 msgstr ""
736 "Келесі буманы бетбелгілерге қосу:\n"
737 "'%s'\n"
738 "Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
739
740 #: ../src/main-win.c:1062
741 msgid "Add to Bookmarks"
742 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
743
744 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
745 #: ../src/pcmanfm.c:74
746 msgid "Name of configuration profile"
747 msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
748
749 #: ../src/pcmanfm.c:74
750 msgid "PROFILE"
751 msgstr "PROFILE"
752
753 #: ../src/pcmanfm.c:75
754 msgid "Run PCManFM as a daemon"
755 msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
756
757 #: ../src/pcmanfm.c:76
758 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
759 msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
760
761 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
762 #: ../src/pcmanfm.c:79
763 msgid "Launch desktop manager"
764 msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
765
766 #: ../src/pcmanfm.c:80
767 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
768 msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
769
770 #: ../src/pcmanfm.c:81
771 msgid "Open desktop preference dialog"
772 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
773
774 #: ../src/pcmanfm.c:82
775 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
776 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын ФАЙЛДАН орнату"
777
778 #: ../src/pcmanfm.c:82
779 msgid "FILE"
780 msgstr "FILE"
781
782 #. don't translate list of modes in description, please
783 #: ../src/pcmanfm.c:84
784 msgid "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
785 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
786
787 #: ../src/pcmanfm.c:84
788 msgid "MODE"
789 msgstr "MODE"
790
791 #: ../src/pcmanfm.c:85
792 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
793 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын N бетінде ашу"
794
795 #: ../src/pcmanfm.c:85
796 msgid "N"
797 msgstr "N"
798
799 #: ../src/pcmanfm.c:86
800 msgid "Open new window"
801 msgstr "Жаңа терезені ашу"
802
803 #. { "find-files", 'f', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &find_files, N_("Open Find Files utility"), NULL },
804 #: ../src/pcmanfm.c:88
805 msgid "Window role for usage by window manager"
806 msgstr "Терезелер басқарушысы үшін терезе ролі"
807
808 #: ../src/pcmanfm.c:88
809 msgid "ROLE"
810 msgstr "ROLE"
811
812 #: ../src/pcmanfm.c:89
813 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
814 msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
815
816 #: ../src/pcmanfm.c:523
817 msgid "Terminal emulator is not set."
818 msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
819
820 #: ../src/tab-page.c:50
821 msgid "Open in New T_ab"
822 msgstr "Жаңа б_етте ашу"
823
824 #: ../src/tab-page.c:236
825 #, c-format
826 msgid "%d item selected"
827 msgid_plural "%d items selected"
828 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
829
830 #: ../src/tab-page.c:354
831 #, c-format
832 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
833 msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
834
835 #: ../src/tab-page.c:374
836 #, c-format
837 msgid "%d item"
838 msgid_plural "%d items"
839 msgstr[0] "%d нәрсе"
840
841 #: ../src/tab-page.c:375
842 #, c-format
843 msgid " (%d hidden)"
844 msgid_plural " (%d hidden)"
845 msgstr[0] " (%d жасырын)"
846
847 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
848 msgid "File Manager PCManFM"
849 msgstr "PCManFM файлдар басқарушысы"
850
851 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
852 msgid "File Manager"
853 msgstr "Файлдар басқарушысы"
854
855 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
856 msgid "Browse the file system and manage the files"
857 msgstr "Файлдық жүйені шолу мен файлдарды басқару"
858
859 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
860 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
861 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын мен жұмыс үстел басқарушысы мінез-құлығын өзгерту"
862
863 #~ msgid "Create _New..."
864 #~ msgstr "Жаңа жа_сау..."
865
866 #~ msgid "Shortcut"
867 #~ msgstr "Жарлық"
868
869 #~ msgid "Invert Selection"
870 #~ msgstr "Таңдауды терістеу"
871
872 #~ msgid "<image file>"
873 #~ msgstr "<сурет файлы>"
874
875 #~ msgid "<mode>"
876 #~ msgstr "<режим>"
877
878 #~ msgid ""
879 #~ "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
880 #~ "3...)."
881 #~ msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу. 'n' - ашу үшін бет нөмірі (1, 2, 3...)."
882
883 #~ msgid "Enter a name for the newly created folder:"
884 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын бума атын көрсетіңіз:"
885
886 #~ msgid "Enter a name for the newly created file:"
887 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын файл атын көрсетіңіз:"
888
889 #~ msgid "New"
890 #~ msgstr "Жаңа"
891
892 #~ msgid "Error, lxshortcut not installed"
893 #~ msgstr "Қате, lxshortcut орнатылмаған"
894
895 #~ msgid "Failed to start lxshortcut"
896 #~ msgstr "lxshortcut жөнелту сәтсіз"