[l10n] Resync PO and POT.
[lxde/pcmanfm.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for pcmanfm.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012-2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: pcmanfm 1.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-11-13 22:34+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-11-05 03:02+0000\n"
12 "Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1383620538.0\n"
21
22 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
23 msgid "Copyright (C) 2009 - 2013"
24 msgstr "Copyright (C) 2009 - 2013"
25
26 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
27 #: ../data/ui/about.glade.in.h:3
28 msgid "translator-credits"
29 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012-2013"
30
31 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:34
32 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
33 msgid "Desktop Preferences"
34 msgstr "Жұмыс үстел баптаулары"
35
36 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
37 msgid "<b>Background</b>"
38 msgstr "<b>Фон</b>"
39
40 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
41 msgid "_Wallpaper:"
42 msgstr "_Түсқағаз:"
43
44 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
45 msgid "Please select an image file"
46 msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
47
48 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
49 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
50 msgstr "Бір түсқағазды бар_лық жұмыс үстелдерде қолдану"
51
52 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
53 msgid "_Background color:"
54 msgstr "_Фон түсі:"
55
56 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
57 msgid "Wallpaper _mode:"
58 msgstr "Тү_сқағаз түрі:"
59
60 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
61 msgid "<b>Text</b>"
62 msgstr "<b>Мәтін</b>"
63
64 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
65 msgid "_Font of label text:"
66 msgstr "Белгі мәтінінің қарі_бі:"
67
68 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
69 msgid "C_olor of label text:"
70 msgstr "Белгі мәтінінің тү_сі:"
71
72 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
73 msgid "Color of _shadow:"
74 msgstr "Кө_леңке түсі:"
75
76 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
77 msgid "_Appearance"
78 msgstr "С_ыртқы түрі"
79
80 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
81 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
82 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
83
84 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
85 #, fuzzy
86 msgid "_Show \"Documents\" icon on desktop"
87 msgstr "\"Менің құ_жаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
88
89 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
90 #, fuzzy
91 msgid "Sho_w \"Devices\" icon on desktop"
92 msgstr "\"Менің құ_жаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
93
94 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
95 msgid "Show \"_Trash Can\" icon on desktop"
96 msgstr "Жұмыс үстелде \"Қоқыс _шелегі\" таңбашасын көрсету"
97
98 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
99 msgid "S_how icons of volumes on desktop"
100 msgstr "Бөлі_мдер таңбашаларын жұмыс үстелде көрсету"
101
102 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
103 msgid "_Desktop Icons"
104 msgstr "Жұ_мыс үстел таңбашалары"
105
106 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
107 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
108 msgstr ""
109 "Жұмыс ү_стеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді "
110 "көрсету"
111
112 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
113 msgid "Ad_vanced"
114 msgstr "Кеңе_йтілген"
115
116 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21
117 msgid "Fill with background color only"
118 msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
119
120 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22
121 msgid "Stretch to fill the entire screen"
122 msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
123
124 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
125 msgid "Stretch to fit the screen"
126 msgstr "Экранға сыю үшін созу"
127
128 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
129 msgid "Center on the screen"
130 msgstr "Экран ортасынан туралау"
131
132 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
133 msgid "Tile the image to fill the entire screen"
134 msgstr "Экранды толығымен алу үшін қайталау"
135
136 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
137 msgid "Opened in Current Tab"
138 msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
139
140 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
141 msgid "Opened in New Tab"
142 msgstr "Жаңа бетте ашу"
143
144 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
145 msgid "Opened in New Window"
146 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
147
148 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
149 msgid "Preferences"
150 msgstr "Баптаулар"
151
152 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
153 msgid "<b>Behavior</b>"
154 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
155
156 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
157 msgid "_Open files with single click"
158 msgstr "Файлдарды бір_лік шертумен ашу"
159
160 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
161 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
162 msgstr "Дара шерту режимінде автотаңдау үшін күту (0 сөндіру үшін)"
163
164 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
165 msgid "Co_nfirm before deleting files"
166 msgstr "Файлдарды өшіру алдында рас_тау"
167
168 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
169 msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
170 msgstr "Ө_шірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
171
172 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
173 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
174 msgstr ""
175 "Ауыстыр_малы тасушыларда \"қоқыс шелегін\" жасау орнына файлдарды өшіру"
176
177 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
178 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
179 msgstr "Файлдарды \"қоқыс шелегіне\" тастау алдында рас_тау"
180
181 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
182 msgid "Don't ask options on _launch executable file"
183 msgstr "Жөнелтілетін файлды ор_ындау кезінде таңдауды сұрамау"
184
185 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
186 msgid "_Bookmarks:"
187 msgstr "Бетб_елгілер:"
188
189 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
190 msgid "Defaul_t drop action:"
191 msgstr "Тастау_дың бастапқы әрекеті:"
192
193 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
194 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
195 msgstr "Файлды оған тар_тып әкелгенде бетті ашу"
196
197 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
198 msgid "<b>Default View</b>"
199 msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
200
201 #: ../data/ui/pref.glade.h:17
202 msgid "Vie_w Mode:"
203 msgstr "Көрі_ніс түрі:"
204
205 #: ../data/ui/pref.glade.h:18
206 msgid "_General"
207 msgstr "_Жалпы"
208
209 #: ../data/ui/pref.glade.h:19
210 msgid "<b>Icons</b>"
211 msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
212
213 #: ../data/ui/pref.glade.h:20
214 msgid "Size of _big icons:"
215 msgstr "Ү_лкен таңбашалар өлшемі:"
216
217 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
218 msgid "Size of small _icons:"
219 msgstr "_Кіші таңбашалар өлшемі:"
220
221 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
222 msgid "Size of _thumbnails:"
223 msgstr "Кі_ші көріністер өлшемі:"
224
225 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
226 msgid "Size of side _pane icons:"
227 msgstr "Бү_йір панелі таңбашалар өлшемі:"
228
229 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
230 msgid "_Show thumbnails of files"
231 msgstr "Фа_йлдардың кіші көріністерін көрсету"
232
233 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
234 msgid "_Only show thumbnails for local files"
235 msgstr "Тек ж_ергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
236
237 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
238 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
239 msgstr "Келесі өлшемнен асатын файлдар үшін кіші көріністерін жаса_мау:"
240
241 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
242 msgid "<b>User Interface</b>"
243 msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
244
245 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
246 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
247 msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қ_олдану"
248
249 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
250 msgid "Treat backup files as _hidden"
251 msgstr "Қор көшірме файлдарын жас_ырын ретінде қарастыру"
252
253 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
254 msgid "Al_ways show full file names"
255 msgstr "Файлдардың толық аттарын әрқаш_ан көрсету"
256
257 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
258 msgid "Show icons of bac_kup files shadowed"
259 msgstr "Қор көшірме файлдар таңбашаларын көлеңкелеп көрсе_ту"
260
261 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
262 msgid "_Display"
263 msgstr "Көр_сету"
264
265 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
266 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
267 msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жас_ыру"
268
269 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
270 msgid "Al_ways show the tab bar"
271 msgstr "Беттер панелін әрқа_шан көрсету"
272
273 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
274 msgid "_Maximum width of tab label:"
275 msgstr "Бет белгісінің _максималды ені:"
276
277 #. Use genitive case here, context is: width is XXX characters
278 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
279 msgid "characters"
280 msgstr "таңба"
281
282 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
283 msgid "<b>Directories Tree</b>"
284 msgstr "<b>Бумалар ағашы</b>"
285
286 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
287 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
288 msgstr "Бос не блокталған бумаларды аш_пау"
289
290 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
291 msgid "<b>Show in Places:</b>"
292 msgstr "<b>Орында көрсету:</b>"
293
294 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
295 #, fuzzy
296 msgid "_Home Folder"
297 msgstr "Үй бумасы"
298
299 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
300 #, fuzzy
301 msgid "Des_ktop"
302 msgstr "Жұмыс үстелі"
303
304 #: ../data/ui/pref.glade.h:43 ../src/main-win-ui.c:160
305 msgid "_Trash Can"
306 msgstr "Қоқыс _шелегі"
307
308 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
309 #, fuzzy
310 msgid "_Filesystem Root"
311 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
312
313 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
314 msgid "App_lications"
315 msgstr "Қол_данбалар"
316
317 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
318 msgid "Dev_ices"
319 msgstr ""
320
321 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
322 #, fuzzy
323 msgid "_Network"
324 msgstr "Же_лілік орындар"
325
326 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
327 msgid "_Layout"
328 msgstr "Жа_йма"
329
330 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
331 msgid "<b>Auto-mount</b>"
332 msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
333
334 #: ../data/ui/pref.glade.h:50
335 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
336 msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді а_втотіркеу"
337
338 #: ../data/ui/pref.glade.h:51
339 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
340 msgstr "Ауыстырмалы _тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
341
342 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
343 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
344 msgstr ""
345 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
346 "көр_сету"
347
348 #: ../data/ui/pref.glade.h:53
349 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
350 msgstr "Тіркелген ауыстырмалы тасушыны жаңа бетте _ашу, терезеде емес"
351
352 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
353 msgid "Clos_e tab containing removable medium when it is unmounted"
354 msgstr "Ауыстырмалы тасушы алынған кезде ол ашылған бетті жа_бу"
355
356 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
357 msgid "_Volume Management"
358 msgstr "Бөлімдерді б_асқару"
359
360 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
361 msgid "<b>Programs</b>"
362 msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
363
364 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
365 #, fuzzy
366 msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
367 msgstr ""
368 "<i>Командаларда, керек болған кезде, басқа да ауыстырғыштар болуы мүмкін.</i>"
369
370 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
371 msgid "_Terminal emulator:"
372 msgstr "Терминал _эмуляторы:"
373
374 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
375 msgid "_Switch user command:"
376 msgstr "Пайдаланушыны ауы_стыру командасы:"
377
378 #. Application command to format some drive
379 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
380 msgid "_Format command:"
381 msgstr "_Пішімдеу командасы:"
382
383 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
384 msgid "A_rchiver integration:"
385 msgstr "Арх_ивтеуші интеграциясы:"
386
387 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
388 msgid "<b>Templates</b>"
389 msgstr "<b>Үлгілер</b>"
390
391 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
392 msgid "S_how only user defined templates in menu"
393 msgstr "Мәзірде тек пайдаланушы үлгілерін көр_сету"
394
395 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
396 msgid "Show _only one template for each MIME type"
397 msgstr "Әр MIME түрін үшін тек _бір үлгіні көрсету"
398
399 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
400 msgid "Ru_n default application after creation from template"
401 msgstr "Ү_лгіден жасалған соң, файл үшін үнсіз келісім қолданбасын жөнелту"
402
403 #: ../data/ui/pref.glade.h:67
404 #, fuzzy
405 msgid "<b>Other Options</b>"
406 msgstr "<b>Басқа опциялар</b>"
407
408 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
409 msgid "_Use Application Startup Notify by default"
410 msgstr "Үнсіз келісім бойынша жөнелту туралы ха_барлауды қолдану"
411
412 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
413 msgid ""
414 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
415 "explicitly.\n"
416 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
417 msgstr ""
418 "Белгіленген болса, басқалай көрсетілмесе, қолданба үшін жөнелту туралы "
419 "хабарлауды\n"
420 "қолдану. Белгіленбесе, ондай хабарлау қолданба үшін көрсетілсе ғана "
421 "қолданылады."
422
423 #: ../data/ui/pref.glade.h:71
424 msgid "D_efer test for content type on folder loading"
425 msgstr "Буманы жүктеу кезінде файлдар түрлерін анықтауды к_ейінге қалдыру"
426
427 #: ../data/ui/pref.glade.h:72
428 msgid "_Advanced"
429 msgstr "Кеңейтіл_ген"
430
431 #: ../data/ui/pref.glade.h:73
432 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
433 msgstr "Авто (Бір ФЖ ішінде болса жылжыту, болмаса, көшіру)"
434
435 #: ../data/ui/pref.glade.h:74
436 msgid "Copy"
437 msgstr "Көшіру"
438
439 #: ../data/ui/pref.glade.h:75
440 msgid "Move"
441 msgstr "Жылжыту"
442
443 #: ../data/ui/pref.glade.h:76
444 msgid "Ask"
445 msgstr "Сұрау"
446
447 #: ../data/ui/pref.glade.h:77
448 msgid "Icon View"
449 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
450
451 #: ../data/ui/pref.glade.h:78
452 msgid "Compact View"
453 msgstr "Ықшам көрінісі"
454
455 #: ../data/ui/pref.glade.h:79
456 msgid "Thumbnail View"
457 msgstr "Кіші көріністер"
458
459 #: ../data/ui/pref.glade.h:80
460 msgid "Detailed List View"
461 msgstr "Толық тізім көрінісі"
462
463 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
464 msgid "Removable medium is inserted"
465 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
466
467 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
468 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
469 msgstr "<b>Ауыстырмалы тасушы салынды</b>"
470
471 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
472 msgid "Type of medium:"
473 msgstr "Тасушы түрі:"
474
475 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
476 msgid "Detecting..."
477 msgstr "Анықтау..."
478
479 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
480 msgid "Please select the action you want to perform:"
481 msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
482
483 #: ../src/volume-manager.c:164
484 msgid "Removable Disk"
485 msgstr "Ауыстырмалы дискі"
486
487 #: ../src/volume-manager.c:217
488 msgid "Open in File Manager"
489 msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
490
491 #: ../src/desktop-ui.c:51
492 msgid "Open in New Ta_b"
493 msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
494
495 #: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:56
496 msgid "Open in New Win_dow"
497 msgstr "Жаңа тер_езеде ашу"
498
499 #: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:58
500 msgid "Open in Termina_l"
501 msgstr "Терм_иналда ашу"
502
503 #: ../src/desktop-ui.c:70
504 msgid "Stic_k to Current Position"
505 msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыст_ыру"
506
507 #: ../src/desktop-ui.c:75
508 msgid "Snap to _Grid"
509 msgstr "Т_орға бекіту"
510
511 #: ../src/desktop.c:636
512 msgid "Activate file"
513 msgstr "Файлды белсендіру"
514
515 #: ../src/desktop.c:638
516 msgid "Show file menu"
517 msgstr "Файл мәзірін көрсету"
518
519 #: ../src/desktop.c:1054
520 msgid "Show desktop menu"
521 msgstr "Жұмыс үстел мәзірін көрсету"
522
523 #. FIXME: set name by monitor
524 #: ../src/desktop.c:1126
525 msgid "Desktop"
526 msgstr "Жұмыс үстелі"
527
528 #: ../src/main-win-ui.c:128
529 msgid "_File"
530 msgstr "_Файл"
531
532 #: ../src/main-win-ui.c:129
533 msgid "_New Window"
534 msgstr "Жаңа _терезе"
535
536 #: ../src/main-win-ui.c:130
537 msgid "New T_ab"
538 msgstr "Жаңа _бет"
539
540 #: ../src/main-win-ui.c:130
541 msgid "Create new tab for this folder"
542 msgstr "Бұл бума үшін жаңа бетті жасау"
543
544 #: ../src/main-win-ui.c:131
545 msgid "C_reate New..."
546 msgstr "Жаңа ж_асау..."
547
548 #: ../src/main-win-ui.c:132
549 msgid "_Close Tab"
550 msgstr "Бетті _жабу"
551
552 #: ../src/main-win-ui.c:133
553 msgid "Close _Window"
554 msgstr "Терезені _жабу"
555
556 #: ../src/main-win-ui.c:134
557 msgid "_Edit"
558 msgstr "Тү_зету"
559
560 #: ../src/main-win-ui.c:139
561 msgid "_Rename"
562 msgstr "_Атын ауыстыру"
563
564 #: ../src/main-win-ui.c:140
565 msgid "Create Symlin_k"
566 msgstr "Сі_лтемені жасау"
567
568 #: ../src/main-win-ui.c:141
569 msgid "_Move To..."
570 msgstr "Қайда _жылжыту"
571
572 #: ../src/main-win-ui.c:142
573 msgid "C_opy To..."
574 msgstr "Қайда _көшіру..."
575
576 #: ../src/main-win-ui.c:144
577 msgid "_Invert Selection"
578 msgstr "Таңдауды тері_стеу"
579
580 #: ../src/main-win-ui.c:145
581 msgid "Prefere_nces"
582 msgstr "Ба_птаулар"
583
584 #: ../src/main-win-ui.c:146
585 msgid "_View"
586 msgstr "_Түрі"
587
588 #: ../src/main-win-ui.c:147
589 msgid "_Reload Folder"
590 msgstr "Буманы қа_йта жүктеу"
591
592 #: ../src/main-win-ui.c:147
593 msgid "Reload current folder"
594 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
595
596 #: ../src/main-win-ui.c:148
597 msgid "Side _Pane"
598 msgstr "Бүйір _панелі"
599
600 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
601 #: ../src/main-win-ui.c:150
602 msgid "S_ort Files"
603 msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
604
605 #: ../src/main-win-ui.c:151
606 msgid "_Help"
607 msgstr "_Көмек"
608
609 #: ../src/main-win-ui.c:153
610 #, fuzzy
611 msgid "_Keyboard Navigation"
612 msgstr "_Пернетақта навигациясы"
613
614 #: ../src/main-win-ui.c:154
615 msgid "_Go"
616 msgstr "Ө_ту"
617
618 #: ../src/main-win-ui.c:155
619 msgid "_Previous Folder"
620 msgstr "А_лдыңғы бума"
621
622 #: ../src/main-win-ui.c:155
623 msgid "Return to previous folder in history"
624 msgstr "Тарихтағы алдыңғы бумаға қайту"
625
626 #: ../src/main-win-ui.c:156
627 msgid "_Next Folder"
628 msgstr "Кел_есі бума"
629
630 #: ../src/main-win-ui.c:156
631 msgid "Go forward to next folder in history"
632 msgstr "Тарихтағы келесі бумаға өту"
633
634 #: ../src/main-win-ui.c:157
635 msgid "Pa_rent Folder"
636 msgstr "А_талық бума"
637
638 #: ../src/main-win-ui.c:157
639 msgid "Go to parent Folder"
640 msgstr "Аталық бумаға өту"
641
642 #: ../src/main-win-ui.c:158
643 msgid "H_ome Folder"
644 msgstr "Ү_й бумасы"
645
646 #: ../src/main-win-ui.c:158
647 msgid "Go to home folder"
648 msgstr "Үй бумасына өту"
649
650 #: ../src/main-win-ui.c:159
651 msgid "_Desktop"
652 msgstr "Жұ_мыс үстелі"
653
654 #: ../src/main-win-ui.c:159
655 msgid "Go to desktop folder"
656 msgstr "Жұмыс үстел бумасына өту"
657
658 #: ../src/main-win-ui.c:160
659 msgid "Open trash can"
660 msgstr "Қоқыс шелегін ашу"
661
662 #: ../src/main-win-ui.c:161
663 #, fuzzy
664 msgid "Filesyste_m Root"
665 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
666
667 #: ../src/main-win-ui.c:161
668 #, fuzzy
669 msgid "Go fo filesystem root"
670 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
671
672 #: ../src/main-win-ui.c:162
673 msgid "_Applications"
674 msgstr "Қол_данбалар"
675
676 #: ../src/main-win-ui.c:162
677 msgid "Go to root of applications menu folder"
678 msgstr "Қолданбалар мәзірінің түбіріне өту"
679
680 #: ../src/main-win-ui.c:163
681 msgid "Devi_ces"
682 msgstr ""
683
684 #: ../src/main-win-ui.c:163
685 #, fuzzy
686 msgid "Go to list of devices connected to the computer"
687 msgstr "Компьютерде қожетерлік томдар тізіміне өту"
688
689 #: ../src/main-win-ui.c:164
690 #, fuzzy
691 msgid "Net_work"
692 msgstr "Же_лілік дисктер"
693
694 #: ../src/main-win-ui.c:164
695 #, fuzzy
696 msgid "Go to list of places on the network"
697 msgstr "Желіде қожетерлік томдар тізіміне өту"
698
699 #: ../src/main-win-ui.c:165
700 msgid "Go to the path in the location bar"
701 msgstr ""
702
703 #: ../src/main-win-ui.c:166
704 msgid "_Bookmarks"
705 msgstr "Б_етбелгілер"
706
707 #: ../src/main-win-ui.c:167
708 #, fuzzy
709 msgid "_Add to Bookmarks"
710 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
711
712 #: ../src/main-win-ui.c:167
713 msgid "Add current folder to bookmarks list"
714 msgstr "Ағымдағы буманы бетбелгілерге қосу"
715
716 #: ../src/main-win-ui.c:168
717 msgid "Tool_s"
718 msgstr "Са_ймандар"
719
720 #: ../src/main-win-ui.c:169
721 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
722 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
723
724 #: ../src/main-win-ui.c:172
725 msgid "Fin_d Files"
726 msgstr "Файлдарды _табу"
727
728 #: ../src/main-win-ui.c:172
729 msgid "Open search dialog"
730 msgstr "Файлдарды іздеу сұхбатын ашу"
731
732 #. for popup menu - these entries exist in FmFolderView popup still
733 #: ../src/main-win-ui.c:181
734 msgid "Folder"
735 msgstr "Бума"
736
737 #: ../src/main-win-ui.c:182
738 msgid "Empty File"
739 msgstr "Бос файл"
740
741 #: ../src/main-win-ui.c:188
742 msgid "Show Hidde_n"
743 msgstr "Жас_ырынды көрсету"
744
745 #: ../src/main-win-ui.c:189
746 msgid "Sho_w Side Pane"
747 msgstr "Бүйір _панельді көрсету"
748
749 #: ../src/main-win-ui.c:190
750 msgid "Show Status B_ar"
751 msgstr "Қал_ып-күй жолағын көрсету"
752
753 #: ../src/main-win-ui.c:191
754 msgid "T_win Pane Mode"
755 msgstr "Қо_с панель режимі"
756
757 #: ../src/main-win-ui.c:192
758 msgid "Fullscreen _Mode"
759 msgstr "Т_олық экран режимі"
760
761 #: ../src/main-win-ui.c:197
762 msgid "_Icon View"
763 msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
764
765 #: ../src/main-win-ui.c:198
766 msgid "_Thumbnail View"
767 msgstr "_Кіші көріністер"
768
769 #: ../src/main-win-ui.c:199
770 msgid "_Compact View"
771 msgstr "Ық_шам көрінісі"
772
773 #: ../src/main-win-ui.c:200
774 msgid "Detailed _List View"
775 msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
776
777 #: ../src/main-win-ui.c:212 ../src/main-win-ui.c:217
778 msgid "By _Name"
779 msgstr "А_ты бойынша"
780
781 #: ../src/main-win-ui.c:213 ../src/main-win-ui.c:218
782 msgid "By _Modification Time"
783 msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
784
785 #: ../src/main-win-ui.c:214 ../src/main-win-ui.c:219
786 msgid "By _Size"
787 msgstr "Өлше_мі бойынша"
788
789 #: ../src/main-win-ui.c:215 ../src/main-win-ui.c:220
790 msgid "By File _Type"
791 msgstr "Файл _түрі бойынша"
792
793 #: ../src/main-win-ui.c:226
794 msgid "Places"
795 msgstr "Орындар"
796
797 #: ../src/main-win-ui.c:227
798 msgid "Directory Tree"
799 msgstr "Бумалар ағашы"
800
801 #: ../src/main-win-ui.c:228
802 msgid "Remote"
803 msgstr "Кашықтағы"
804
805 #: ../src/main-win.c:585
806 msgid "Show history of visited folders"
807 msgstr "Қаралған бумалар тарихын көрсету"
808
809 #: ../src/main-win.c:588
810 msgid "History"
811 msgstr "Тарихы"
812
813 #: ../src/main-win.c:602
814 msgid "You are in super user mode"
815 msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
816
817 #: ../src/main-win.c:766
818 msgid "Lightweight file manager\n"
819 msgstr "Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
820
821 #: ../src/main-win.c:771
822 #, c-format
823 msgid "using LibFM ver. %s\n"
824 msgstr "(LibFM %s нұсқасын қолдануда)\n"
825
826 #: ../src/main-win.c:773
827 msgid ""
828 "\n"
829 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
830 msgstr ""
831 "\n"
832 "Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
833
834 #: ../src/main-win.c:798 ../src/main-win.c:806
835 #, fuzzy
836 msgid "Keyboard Navigation"
837 msgstr "Пернетақта навигациясы"
838
839 #: ../src/main-win.c:800
840 msgid ""
841 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
842 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
843 "F6: change focus Side pane <-> Folder view\n"
844 "F8: focus divider between Side pane and Folder view\n"
845 "F10: activate main menu\n"
846 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
847 msgstr ""
848 "Tab: фокусты ауыстыру Бумалар көрінісі -> Бүйір панелі -> Саймандар панелі\n"
849 "Shift+Tab: фокусты ауыстыру Саймандар панелі -> Бүйір панелі -> Бумалар "
850 "көрінісі\n"
851 "F6: фокусты ауыстыру Бүйір панелі <-> Бумалар көрінісі\n"
852 "F8: Бүйір панелі мен Бумалар көрінісі арасындағы фокус бөлгіші\n"
853 "F10: бас мәзірді шақыру\n"
854 "Ctrl+L or Alt+D: фокусты орналасу өрісіне ауыстыру"
855
856 #: ../src/main-win.c:844
857 msgid "Switch user command is not set."
858 msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
859
860 #: ../src/main-win.c:1270
861 #, c-format
862 msgid ""
863 "Add following folder to bookmarks:\n"
864 "'%s'\n"
865 "Enter a name for the new bookmark item:"
866 msgstr ""
867 "Келесі буманы бетбелгілерге қосу:\n"
868 "'%s'\n"
869 "Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
870
871 #: ../src/main-win.c:1274
872 msgid "Add to Bookmarks"
873 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
874
875 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
876 #: ../src/pcmanfm.c:76
877 msgid "Name of configuration profile"
878 msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
879
880 #: ../src/pcmanfm.c:76
881 msgid "PROFILE"
882 msgstr "PROFILE"
883
884 #: ../src/pcmanfm.c:77
885 msgid "Run PCManFM as a daemon"
886 msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
887
888 #: ../src/pcmanfm.c:78
889 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
890 msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
891
892 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
893 #: ../src/pcmanfm.c:81
894 msgid "Launch desktop manager"
895 msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
896
897 #: ../src/pcmanfm.c:82
898 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
899 msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
900
901 #: ../src/pcmanfm.c:83
902 msgid "Open desktop preference dialog"
903 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
904
905 #: ../src/pcmanfm.c:84
906 msgid "Use --desktop option only for one screen"
907 msgstr "--desktop опциясын тек экран үшін қолданыңыз"
908
909 #: ../src/pcmanfm.c:85
910 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
911 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын ФАЙЛДАН орнату"
912
913 #: ../src/pcmanfm.c:85
914 msgid "FILE"
915 msgstr "FILE"
916
917 #. don't translate list of modes in description, please
918 #: ../src/pcmanfm.c:87
919 msgid "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
920 msgstr ""
921 "Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
922
923 #: ../src/pcmanfm.c:87
924 msgid "MODE"
925 msgstr "MODE"
926
927 #: ../src/pcmanfm.c:88
928 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
929 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын N бетінде ашу"
930
931 #: ../src/pcmanfm.c:88
932 msgid "N"
933 msgstr "N"
934
935 #: ../src/pcmanfm.c:89
936 msgid "Open new window"
937 msgstr "Жаңа терезені ашу"
938
939 #. { "find-files", 'f', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &find_files, N_("Open Find Files utility"), NULL },
940 #: ../src/pcmanfm.c:91
941 msgid "Window role for usage by window manager"
942 msgstr "Терезелер басқарушысы үшін терезе ролі"
943
944 #: ../src/pcmanfm.c:91
945 msgid "ROLE"
946 msgstr "ROLE"
947
948 #: ../src/pcmanfm.c:92
949 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
950 msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
951
952 #: ../src/pcmanfm.c:536
953 msgid "Terminal emulator is not set."
954 msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
955
956 #: ../src/tab-page.c:55
957 msgid "Open in New T_ab"
958 msgstr "Жаңа б_етте ашу"
959
960 #: ../src/tab-page.c:254
961 #, c-format
962 msgid "%d item selected"
963 msgid_plural "%d items selected"
964 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
965
966 #: ../src/tab-page.c:442
967 #, c-format
968 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
969 msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
970
971 #: ../src/tab-page.c:462
972 #, c-format
973 msgid "%d item"
974 msgid_plural "%d items"
975 msgstr[0] "%d нәрсе"
976
977 #: ../src/tab-page.c:463
978 #, c-format
979 msgid " (%d hidden)"
980 msgid_plural " (%d hidden)"
981 msgstr[0] " (%d жасырын)"
982
983 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
984 msgid "File Manager PCManFM"
985 msgstr "PCManFM файлдар басқарушысы"
986
987 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
988 msgid "File Manager"
989 msgstr "Файлдар басқарушысы"
990
991 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
992 msgid "Browse the file system and manage the files"
993 msgstr "Файлдық жүйені шолу мен файлдарды басқару"
994
995 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
996 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
997 msgstr ""
998 "Жұмыс үстел түсқағазын мен жұмыс үстел басқарушысы мінез-құлығын өзгерту"
999
1000 #~ msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
1001 #~ msgstr "\"Менің _компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
1002
1003 #~ msgid "\"C_omputer\" special folder"
1004 #~ msgstr "\"Комп_ьютер\" бумасы"
1005
1006 #~ msgid "Des_ktop Folder"
1007 #~ msgstr "Жұмыс ү_стел бумасы"
1008
1009 #~ msgid "_Home Directory"
1010 #~ msgstr "Ү_й бумасы"
1011
1012 #~ msgid "_Trash can"
1013 #~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
1014
1015 #~ msgid "_Computer Drives"
1016 #~ msgstr "_Компьютер (құрылғылар)"
1017
1018 #~ msgid "Open folder entered in location entry"
1019 #~ msgstr "Енгізу өрісінде көрсетілген бумаға өту"
1020
1021 #~ msgid "_Add To Bookmarks"
1022 #~ msgstr "Бе_тбелгілерге қосу"
1023
1024 #~ msgid "Open Current Folder as _Root"
1025 #~ msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
1026
1027 #~ msgid "Hide _folder content border"
1028 #~ msgstr "Бу_ма құрамасы шектерін жасыру"
1029
1030 #~ msgid "Hide _side pane buttons"
1031 #~ msgstr "Бүйір па_нелі батырмаларын жасыру"
1032
1033 #~ msgid "_Trash bin"
1034 #~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
1035
1036 #~ msgid ""
1037 #~ "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching "
1038 #~ "user.\n"
1039 #~ "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
1040 #~ msgstr ""
1041 #~ "Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін "
1042 #~ "\"gksu %s\".\n"
1043 #~ "%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
1044
1045 #~ msgid "Previous Folder"
1046 #~ msgstr "Алдыңғы бума"
1047
1048 #~ msgid "Next Folder"
1049 #~ msgstr "Келесі бума"
1050
1051 #~ msgid "Desktop Folder"
1052 #~ msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
1053
1054 #~ msgid "_My Computer"
1055 #~ msgstr "М_енің компьютерім"
1056
1057 #~ msgid "Installed Applications"
1058 #~ msgstr "Орнатылған қолданбалар"
1059
1060 #~ msgid "Open entered folder"
1061 #~ msgstr "Енгізілген буманы ашу"
1062
1063 #~ msgid "Blank File"
1064 #~ msgstr "Бос файл"
1065
1066 #~ msgid "Create _New..."
1067 #~ msgstr "Жаңа жа_сау..."
1068
1069 #~ msgid "Shortcut"
1070 #~ msgstr "Жарлық"
1071
1072 #~ msgid "Invert Selection"
1073 #~ msgstr "Таңдауды терістеу"
1074
1075 #~ msgid "<mode>"
1076 #~ msgstr "<режим>"
1077
1078 #~ msgid ""
1079 #~ "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
1080 #~ "3...)."
1081 #~ msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу. 'n' - ашу үшін бет нөмірі (1, 2, 3...)."
1082
1083 #~ msgid "Enter a name for the newly created folder:"
1084 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын бума атын көрсетіңіз:"
1085
1086 #~ msgid "Enter a name for the newly created file:"
1087 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын файл атын көрсетіңіз:"
1088
1089 #~ msgid "New"
1090 #~ msgstr "Жаңа"
1091
1092 #~ msgid "Error, lxshortcut not installed"
1093 #~ msgstr "Қате, lxshortcut орнатылмаған"
1094
1095 #~ msgid "Failed to start lxshortcut"
1096 #~ msgstr "lxshortcut жөнелту сәтсіз"