79d67f2a189895bdc054f93fbe352eebb016d31e
[lxde/pcmanfm.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for pcmanfm.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012-2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: pcmanfm 1.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-01-09 09:41+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2013-11-05 03:02+0000\n"
12 "Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1383620538.0\n"
21
22 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
23 #, fuzzy
24 msgid "Copyright (C) 2009 - 2014"
25 msgstr "Copyright (C) 2009 - 2013"
26
27 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
28 #: ../data/ui/about.glade.in.h:3
29 msgid "translator-credits"
30 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012-2013"
31
32 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:34
33 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
34 msgid "Desktop Preferences"
35 msgstr "Жұмыс үстел баптаулары"
36
37 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
38 msgid "<b>Background</b>"
39 msgstr "<b>Фон</b>"
40
41 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
42 msgid "Wallpaper _mode:"
43 msgstr "Тү_сқағаз түрі:"
44
45 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
46 msgid "_Wallpaper:"
47 msgstr "_Түсқағаз:"
48
49 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
50 msgid "Please select an image file"
51 msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
52
53 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
54 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
55 msgstr "Бір түсқағазды бар_лық жұмыс үстелдерде қолдану"
56
57 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
58 msgid "_Background color:"
59 msgstr "_Фон түсі:"
60
61 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
62 msgid "<b>Text</b>"
63 msgstr "<b>Мәтін</b>"
64
65 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
66 msgid "_Font of label text:"
67 msgstr "Белгі мәтінінің қарі_бі:"
68
69 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
70 msgid "C_olor of label text:"
71 msgstr "Белгі мәтінінің тү_сі:"
72
73 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
74 msgid "Color of _shadow:"
75 msgstr "Кө_леңке түсі:"
76
77 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
78 msgid "_Appearance"
79 msgstr "С_ыртқы түрі"
80
81 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
82 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
83 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
84
85 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
86 #, fuzzy
87 msgid "_Show \"Documents\" folder on the desktop"
88 msgstr "\"Менің құ_жаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
89
90 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
91 #, fuzzy
92 msgid "Sho_w \"Devices\" folder on the desktop"
93 msgstr "\"Менің құ_жаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
94
95 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
96 #, fuzzy
97 msgid "Show \"_Trash Can\" folder on the desktop"
98 msgstr "Жұмыс үстелде \"Қоқыс _шелегі\" таңбашасын көрсету"
99
100 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
101 #, fuzzy
102 msgid "S_how connected volumes on the desktop"
103 msgstr "Бөлі_мдер таңбашаларын жұмыс үстелде көрсету"
104
105 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
106 msgid "_Desktop Icons"
107 msgstr "Жұ_мыс үстел таңбашалары"
108
109 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
110 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
111 msgstr ""
112 "Жұмыс ү_стеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді "
113 "көрсету"
114
115 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
116 msgid "_Use desktop as a folder (show icons on it) by path:"
117 msgstr ""
118
119 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21 ../data/ui/pref.glade.h:84
120 msgctxt "Use path for some folder: ..."
121 msgid "Default"
122 msgstr ""
123
124 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:85
125 msgctxt "Use path for some folder: ..."
126 msgid "Custom:"
127 msgstr ""
128
129 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
130 #, fuzzy
131 msgid "Select a Desktop Folder"
132 msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
133
134 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
135 #, fuzzy
136 msgid "_Open folders from desktop in new window"
137 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
138
139 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
140 msgid "Ad_vanced"
141 msgstr "Кеңе_йтілген"
142
143 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:26
144 msgid "Fill with background color only"
145 msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
146
147 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:27
148 #, fuzzy
149 msgid "Stretch to fill the entire monitor area"
150 msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
151
152 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:28
153 #, fuzzy
154 msgid "Stretch to fit the monitor area"
155 msgstr "Экранға сыю үшін созу"
156
157 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:29
158 msgid "Center unscaled image on the monitor"
159 msgstr ""
160
161 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:30
162 #, fuzzy
163 msgid "Tile the image to fill the entire monitor area"
164 msgstr "Экранды толығымен алу үшін қайталау"
165
166 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:31
167 #, fuzzy
168 msgid "Stretch and crop to fill the monitor area"
169 msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
170
171 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:32
172 #, fuzzy
173 msgid "Stretch to fill the complete screen"
174 msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
175
176 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
177 #, fuzzy
178 msgid "Open in current tab"
179 msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
180
181 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
182 #, fuzzy
183 msgid "Open in new tab"
184 msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
185
186 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
187 #, fuzzy
188 msgid "Open in new window"
189 msgstr "Жаңа терезені ашу"
190
191 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
192 msgid "Preferences"
193 msgstr "Баптаулар"
194
195 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
196 msgid "<b>Behavior</b>"
197 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
198
199 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
200 msgid "_Open files with single click"
201 msgstr "Файлдарды бір_лік шертумен ашу"
202
203 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
204 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
205 msgstr "Дара шерту режимінде автотаңдау үшін күту (0 сөндіру үшін)"
206
207 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
208 msgid "Co_nfirm before deleting files"
209 msgstr "Файлдарды өшіру алдында рас_тау"
210
211 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
212 msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
213 msgstr "Ө_шірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
214
215 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
216 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
217 msgstr ""
218 "Ауыстыр_малы тасушыларда \"қоқыс шелегін\" жасау орнына файлдарды өшіру"
219
220 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
221 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
222 msgstr "Файлдарды \"қоқыс шелегіне\" тастау алдында рас_тау"
223
224 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
225 msgid "Don't ask options on _launch executable file"
226 msgstr "Жөнелтілетін файлды ор_ындау кезінде таңдауды сұрамау"
227
228 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
229 msgid "_Bookmarks:"
230 msgstr "Бетб_елгілер:"
231
232 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
233 msgid "Defaul_t drop action:"
234 msgstr "Тастау_дың бастапқы әрекеті:"
235
236 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
237 msgid "\"_Smart shortcut\" auto-action on drop to Desktop folder"
238 msgstr ""
239
240 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
241 msgid ""
242 "If enabled then \"Auto\" action on drop file onto Desktop folder will be:\n"
243 "- for files directly in Home folder a symlink will be created\n"
244 "- files on the same file system will be moved\n"
245 "- other files (e.g. on removable media) will be copied\n"
246 "- for some external URI a shortcut will be created"
247 msgstr ""
248
249 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
250 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
251 msgstr "Файлды оған тар_тып әкелгенде бетті ашу"
252
253 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
254 msgid "_Focus previous folder after coming to its parent"
255 msgstr ""
256
257 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
258 msgid "<b>Default View</b>"
259 msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
260
261 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
262 msgid "Vie_w Mode:"
263 msgstr "Көрі_ніс түрі:"
264
265 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
266 msgid "_General"
267 msgstr "_Жалпы"
268
269 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
270 msgid "<b>Icons</b>"
271 msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
272
273 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
274 msgid "Size of _big icons:"
275 msgstr "Ү_лкен таңбашалар өлшемі:"
276
277 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
278 msgid "Size of small _icons:"
279 msgstr "_Кіші таңбашалар өлшемі:"
280
281 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
282 msgid "Size of _thumbnails:"
283 msgstr "Кі_ші көріністер өлшемі:"
284
285 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
286 msgid "Size of side _pane icons:"
287 msgstr "Бү_йір панелі таңбашалар өлшемі:"
288
289 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
290 msgid "_Show thumbnails of files"
291 msgstr "Фа_йлдардың кіші көріністерін көрсету"
292
293 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
294 msgid "_Only show thumbnails for local files"
295 msgstr "Тек ж_ергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
296
297 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
298 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
299 msgstr "Келесі өлшемнен асатын файлдар үшін кіші көріністерін жаса_мау:"
300
301 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
302 msgid "<b>User Interface</b>"
303 msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
304
305 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
306 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
307 msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қ_олдану"
308
309 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
310 msgid "Treat backup files as _hidden"
311 msgstr "Қор көшірме файлдарын жас_ырын ретінде қарастыру"
312
313 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
314 msgid "Al_ways show full file names"
315 msgstr "Файлдардың толық аттарын әрқаш_ан көрсету"
316
317 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
318 #, fuzzy
319 msgid "Show icons of hidden _files shadowed"
320 msgstr "Қор көшірме файлдар таңбашаларын көлеңкелеп көрсе_ту"
321
322 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
323 msgid "_Display"
324 msgstr "Көр_сету"
325
326 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
327 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
328 msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жас_ыру"
329
330 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
331 msgid "Al_ways show the tab bar"
332 msgstr "Беттер панелін әрқа_шан көрсету"
333
334 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
335 msgid "_Maximum width of tab label:"
336 msgstr "Бет белгісінің _максималды ені:"
337
338 #. Use genitive case here, context is: width is XXX characters
339 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
340 msgid "characters"
341 msgstr "таңба"
342
343 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
344 msgid "<b>Directories Tree</b>"
345 msgstr "<b>Бумалар ағашы</b>"
346
347 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
348 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
349 msgstr "Бос не блокталған бумаларды аш_пау"
350
351 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
352 msgid "<b>Show in Places:</b>"
353 msgstr "<b>Орында көрсету:</b>"
354
355 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
356 #, fuzzy
357 msgid "_Home Folder"
358 msgstr "Үй бумасы"
359
360 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
361 #, fuzzy
362 msgid "Des_ktop"
363 msgstr "Жұмыс үстелі"
364
365 #: ../data/ui/pref.glade.h:50 ../src/main-win-ui.c:236
366 msgid "_Trash Can"
367 msgstr "Қоқыс _шелегі"
368
369 #: ../data/ui/pref.glade.h:51
370 #, fuzzy
371 msgid "_Filesystem Root"
372 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
373
374 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
375 msgid "App_lications"
376 msgstr "Қол_данбалар"
377
378 #: ../data/ui/pref.glade.h:53 ../src/main-win-ui.c:239
379 msgid "Dev_ices"
380 msgstr ""
381
382 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
383 #, fuzzy
384 msgid "_Network"
385 msgstr "Же_лілік орындар"
386
387 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
388 msgid "_Layout"
389 msgstr "Жа_йма"
390
391 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
392 msgid "<b>Auto-mount</b>"
393 msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
394
395 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
396 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
397 msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді а_втотіркеу"
398
399 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
400 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
401 msgstr "Ауыстырмалы _тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
402
403 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
404 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
405 msgstr ""
406 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
407 "көр_сету"
408
409 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
410 #, fuzzy
411 msgid "Do_n't show available options for those media types:"
412 msgstr ""
413 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
414 "көр_сету"
415
416 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
417 #, fuzzy
418 msgid "_Remove selected"
419 msgstr "%d нәрсе ерекшеленді"
420
421 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
422 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
423 msgstr "Тіркелген ауыстырмалы тасушыны жаңа бетте _ашу, терезеде емес"
424
425 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
426 #, fuzzy
427 msgid "When removable medium unmounted:"
428 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
429
430 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
431 #, fuzzy
432 msgid "Clos_e tab containing removable medium"
433 msgstr "Ауыстырмалы тасушы алынған кезде ол ашылған бетті жа_бу"
434
435 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
436 msgid "Change folder in the tab to _Home Folder"
437 msgstr ""
438
439 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
440 msgid "_Volume Management"
441 msgstr "Бөлімдерді б_асқару"
442
443 #: ../data/ui/pref.glade.h:67
444 msgid "<b>Programs</b>"
445 msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
446
447 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
448 #, fuzzy
449 msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
450 msgstr ""
451 "<i>Командаларда, керек болған кезде, басқа да ауыстырғыштар болуы мүмкін.</i>"
452
453 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
454 msgid "_Terminal emulator:"
455 msgstr "Терминал _эмуляторы:"
456
457 #: ../data/ui/pref.glade.h:70
458 msgid "_Switch user command:"
459 msgstr "Пайдаланушыны ауы_стыру командасы:"
460
461 #. Application command to format some drive
462 #: ../data/ui/pref.glade.h:72
463 msgid "_Format command:"
464 msgstr "_Пішімдеу командасы:"
465
466 #: ../data/ui/pref.glade.h:73
467 msgid "A_rchiver integration:"
468 msgstr "Арх_ивтеуші интеграциясы:"
469
470 #: ../data/ui/pref.glade.h:74
471 msgid "<b>Templates</b>"
472 msgstr "<b>Үлгілер</b>"
473
474 #: ../data/ui/pref.glade.h:75
475 msgid "S_how only user defined templates in menu"
476 msgstr "Мәзірде тек пайдаланушы үлгілерін көр_сету"
477
478 #: ../data/ui/pref.glade.h:76
479 msgid "Show _only one template for each MIME type"
480 msgstr "Әр MIME түрін үшін тек _бір үлгіні көрсету"
481
482 #: ../data/ui/pref.glade.h:77
483 msgid "Ru_n default application after creation from template"
484 msgstr "Ү_лгіден жасалған соң, файл үшін үнсіз келісім қолданбасын жөнелту"
485
486 #: ../data/ui/pref.glade.h:78
487 #, fuzzy
488 msgid "<b>Other Options</b>"
489 msgstr "<b>Басқа опциялар</b>"
490
491 #: ../data/ui/pref.glade.h:79
492 #, fuzzy
493 msgid "Use Application Startup Notify _by default"
494 msgstr "Үнсіз келісім бойынша жөнелту туралы ха_барлауды қолдану"
495
496 #: ../data/ui/pref.glade.h:80
497 msgid ""
498 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
499 "explicitly.\n"
500 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
501 msgstr ""
502 "Белгіленген болса, басқалай көрсетілмесе, қолданба үшін жөнелту туралы "
503 "хабарлауды\n"
504 "қолдану. Белгіленбесе, ондай хабарлау қолданба үшін көрсетілсе ғана "
505 "қолданылады."
506
507 #: ../data/ui/pref.glade.h:82
508 msgid "D_efer test for content type on folder loading"
509 msgstr "Буманы жүктеу кезінде файлдар түрлерін анықтауды к_ейінге қалдыру"
510
511 #: ../data/ui/pref.glade.h:83
512 msgid "Use path for \"Home Folder\" button:"
513 msgstr ""
514
515 #: ../data/ui/pref.glade.h:86
516 msgid "_Use current"
517 msgstr ""
518
519 #: ../data/ui/pref.glade.h:87
520 msgid "_Advanced"
521 msgstr "Кеңейтіл_ген"
522
523 #: ../data/ui/pref.glade.h:88
524 msgid "<b>_Do not load modules matching:</b>"
525 msgstr ""
526
527 #: ../data/ui/pref.glade.h:89
528 msgid "<b>_Load these modules anyway:</b>"
529 msgstr ""
530
531 #: ../data/ui/pref.glade.h:90
532 msgid "Modules"
533 msgstr ""
534
535 #: ../data/ui/pref.glade.h:91
536 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
537 msgstr "Авто (Бір ФЖ ішінде болса жылжыту, болмаса, көшіру)"
538
539 #: ../data/ui/pref.glade.h:92
540 msgid "Copy"
541 msgstr "Көшіру"
542
543 #: ../data/ui/pref.glade.h:93
544 msgid "Move"
545 msgstr "Жылжыту"
546
547 #: ../data/ui/pref.glade.h:94
548 msgid "Ask"
549 msgstr "Сұрау"
550
551 #: ../data/ui/pref.glade.h:95
552 #, fuzzy
553 msgid "Icon view"
554 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
555
556 #: ../data/ui/pref.glade.h:96
557 #, fuzzy
558 msgid "Compact view"
559 msgstr "Ықшам көрінісі"
560
561 #: ../data/ui/pref.glade.h:97
562 #, fuzzy
563 msgid "Thumbnail view"
564 msgstr "Кіші көріністер"
565
566 #: ../data/ui/pref.glade.h:98
567 #, fuzzy
568 msgid "Detailed list view"
569 msgstr "Толық тізім көрінісі"
570
571 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
572 msgid "Removable medium is inserted"
573 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
574
575 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
576 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
577 msgstr "<b>Ауыстырмалы тасушы салынды</b>"
578
579 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
580 msgid "Type of medium:"
581 msgstr "Тасушы түрі:"
582
583 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
584 msgid "Detecting..."
585 msgstr "Анықтау..."
586
587 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
588 msgid "Please select the action you want to perform:"
589 msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
590
591 #: ../data/ui/autorun.glade.h:6
592 msgid "_Always perform this action on this media type"
593 msgstr ""
594
595 #: ../data/ui/connect.glade.h:1
596 msgid "Connect to remote server"
597 msgstr ""
598
599 #: ../data/ui/connect.glade.h:2
600 msgid "<b>Specify remote folder to connect</b>"
601 msgstr ""
602
603 #: ../data/ui/connect.glade.h:3
604 msgid "_Type:"
605 msgstr ""
606
607 #: ../data/ui/connect.glade.h:4
608 msgid "_Host:"
609 msgstr ""
610
611 #: ../data/ui/connect.glade.h:5
612 msgid "_Port:"
613 msgstr ""
614
615 #: ../data/ui/connect.glade.h:6
616 msgid "Pa_th:"
617 msgstr ""
618
619 #: ../data/ui/connect.glade.h:7
620 msgid "_Anonymous login"
621 msgstr ""
622
623 #: ../data/ui/connect.glade.h:8
624 msgid "_Login as:"
625 msgstr ""
626
627 #: ../data/ui/connect.glade.h:9
628 msgid "SSH"
629 msgstr ""
630
631 #: ../data/ui/connect.glade.h:10
632 msgid "FTP"
633 msgstr ""
634
635 #: ../data/ui/connect.glade.h:11
636 msgid "WebDAV"
637 msgstr ""
638
639 #: ../src/volume-manager.c:237
640 msgid "mixed content"
641 msgstr ""
642
643 #: ../src/volume-manager.c:246
644 #, fuzzy
645 msgid "removable disk"
646 msgstr "Ауыстырмалы дискі"
647
648 #: ../src/volume-manager.c:302
649 msgid "Open in File Manager"
650 msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
651
652 #: ../src/desktop-ui.c:51
653 msgid "Open in New Ta_b"
654 msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
655
656 #: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:57
657 msgid "Open in New Win_dow"
658 msgstr "Жаңа тер_езеде ашу"
659
660 #: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:59
661 msgid "Open in Termina_l"
662 msgstr "Терм_иналда ашу"
663
664 #: ../src/desktop-ui.c:68
665 msgid "_Remove from Desktop"
666 msgstr ""
667
668 #: ../src/desktop-ui.c:85
669 msgid "Stic_k to Current Position"
670 msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыст_ыру"
671
672 #: ../src/desktop-ui.c:90
673 msgid "Snap to _Grid"
674 msgstr "Т_орға бекіту"
675
676 #: ../src/desktop.c:946
677 msgid "Activate file"
678 msgstr "Файлды белсендіру"
679
680 #: ../src/desktop.c:948
681 msgid "Show file menu"
682 msgstr "Файл мәзірін көрсету"
683
684 #: ../src/desktop.c:1364
685 msgid "Show desktop menu"
686 msgstr "Жұмыс үстел мәзірін көрсету"
687
688 #. FIXME: set name by monitor
689 #: ../src/desktop.c:1436
690 msgid "Desktop"
691 msgstr "Жұмыс үстелі"
692
693 #: ../src/main-win-ui.c:187
694 msgid "_File"
695 msgstr "_Файл"
696
697 #: ../src/main-win-ui.c:188
698 msgid "_New Window"
699 msgstr "Жаңа _терезе"
700
701 #: ../src/main-win-ui.c:189
702 msgid "New T_ab"
703 msgstr "Жаңа _бет"
704
705 #: ../src/main-win-ui.c:189
706 msgid "Create new tab for this folder"
707 msgstr "Бұл бума үшін жаңа бетті жасау"
708
709 #: ../src/main-win-ui.c:190
710 msgid "C_reate New..."
711 msgstr "Жаңа ж_асау..."
712
713 #: ../src/main-win-ui.c:191
714 msgid "Folder"
715 msgstr "Бума"
716
717 #: ../src/main-win-ui.c:192
718 msgid "Empty File"
719 msgstr "Бос файл"
720
721 #: ../src/main-win-ui.c:193
722 msgid "Folder Propertie_s"
723 msgstr ""
724
725 #: ../src/main-win-ui.c:194
726 msgid "_Close Tab"
727 msgstr "Бетті _жабу"
728
729 #: ../src/main-win-ui.c:195
730 msgid "Close _Window"
731 msgstr "Терезені _жабу"
732
733 #: ../src/main-win-ui.c:196
734 msgid "_Edit"
735 msgstr "Тү_зету"
736
737 #: ../src/main-win-ui.c:198
738 msgid "C_ut"
739 msgstr ""
740
741 #: ../src/main-win-ui.c:201
742 msgid "Move to _Trash"
743 msgstr ""
744
745 #: ../src/main-win-ui.c:203
746 msgid "Copy Pat_h(s)"
747 msgstr ""
748
749 #: ../src/main-win-ui.c:204
750 #, fuzzy
751 msgid "R_ename..."
752 msgstr "_Атын ауыстыру"
753
754 #: ../src/main-win-ui.c:205
755 msgid "D_uplicate..."
756 msgstr ""
757
758 #: ../src/main-win-ui.c:206
759 #, fuzzy
760 msgid "Create Lin_k..."
761 msgstr "Жаңа жа_сау..."
762
763 #: ../src/main-win-ui.c:207
764 #, fuzzy
765 msgid "_Move to..."
766 msgstr "Қайда _жылжыту"
767
768 #: ../src/main-win-ui.c:208
769 #, fuzzy
770 msgid "Copy to_..."
771 msgstr "Қайда _көшіру..."
772
773 #: ../src/main-win-ui.c:209
774 msgid "Propertie_s"
775 msgstr ""
776
777 #: ../src/main-win-ui.c:211
778 msgid "_Invert Selection"
779 msgstr "Таңдауды тері_стеу"
780
781 #: ../src/main-win-ui.c:212
782 msgid "Prefere_nces"
783 msgstr "Ба_птаулар"
784
785 #: ../src/main-win-ui.c:213
786 msgid "_View"
787 msgstr "_Түрі"
788
789 #: ../src/main-win-ui.c:214
790 msgid "_Reload Folder"
791 msgstr "Буманы қа_йта жүктеу"
792
793 #: ../src/main-win-ui.c:214
794 msgid "Reload current folder"
795 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
796
797 #: ../src/main-win-ui.c:215
798 #, fuzzy
799 msgid "Tool_bar"
800 msgstr "Са_ймандар"
801
802 #: ../src/main-win-ui.c:216
803 msgid "Pat_h Bar"
804 msgstr ""
805
806 #: ../src/main-win-ui.c:217
807 msgid "Side _Pane"
808 msgstr "Бүйір _панелі"
809
810 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
811 #: ../src/main-win-ui.c:219
812 #, fuzzy
813 msgid "Fo_lder View Mode"
814 msgstr "Көрі_ніс түрі:"
815
816 #: ../src/main-win-ui.c:220
817 msgid "S_ort Files"
818 msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
819
820 #: ../src/main-win-ui.c:222
821 msgid "Zoom O_ut"
822 msgstr ""
823
824 #: ../src/main-win-ui.c:225
825 msgid "Fil_ter..."
826 msgstr ""
827
828 #: ../src/main-win-ui.c:227
829 msgid "_Help"
830 msgstr "_Көмек"
831
832 #: ../src/main-win-ui.c:229
833 #, fuzzy
834 msgid "_Keyboard Navigation"
835 msgstr "_Пернетақта навигациясы"
836
837 #: ../src/main-win-ui.c:230
838 msgid "_Go"
839 msgstr "Ө_ту"
840
841 #: ../src/main-win-ui.c:231
842 msgid "_Previous Folder"
843 msgstr "А_лдыңғы бума"
844
845 #: ../src/main-win-ui.c:231
846 msgid "Return to previous folder in history"
847 msgstr "Тарихтағы алдыңғы бумаға қайту"
848
849 #: ../src/main-win-ui.c:232
850 msgid "_Next Folder"
851 msgstr "Кел_есі бума"
852
853 #: ../src/main-win-ui.c:232
854 msgid "Go forward to next folder in history"
855 msgstr "Тарихтағы келесі бумаға өту"
856
857 #: ../src/main-win-ui.c:233
858 msgid "Pa_rent Folder"
859 msgstr "А_талық бума"
860
861 #: ../src/main-win-ui.c:233
862 msgid "Go to parent Folder"
863 msgstr "Аталық бумаға өту"
864
865 #: ../src/main-win-ui.c:234
866 msgid "H_ome Folder"
867 msgstr "Ү_й бумасы"
868
869 #: ../src/main-win-ui.c:234
870 msgid "Go to home folder"
871 msgstr "Үй бумасына өту"
872
873 #: ../src/main-win-ui.c:235
874 msgid "_Desktop"
875 msgstr "Жұ_мыс үстелі"
876
877 #: ../src/main-win-ui.c:235
878 msgid "Go to desktop folder"
879 msgstr "Жұмыс үстел бумасына өту"
880
881 #: ../src/main-win-ui.c:236
882 msgid "Open trash can"
883 msgstr "Қоқыс шелегін ашу"
884
885 #: ../src/main-win-ui.c:237
886 #, fuzzy
887 msgid "Filesyste_m Root"
888 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
889
890 #: ../src/main-win-ui.c:237
891 #, fuzzy
892 msgid "Go fo filesystem root"
893 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
894
895 #: ../src/main-win-ui.c:238
896 msgid "_Applications"
897 msgstr "Қол_данбалар"
898
899 #: ../src/main-win-ui.c:238
900 msgid "Go to root of applications menu folder"
901 msgstr "Қолданбалар мәзірінің түбіріне өту"
902
903 #: ../src/main-win-ui.c:239
904 #, fuzzy
905 msgid "Go to list of devices connected to the computer"
906 msgstr "Компьютерде қожетерлік томдар тізіміне өту"
907
908 #: ../src/main-win-ui.c:240
909 #, fuzzy
910 msgid "Net_work"
911 msgstr "Же_лілік дисктер"
912
913 #: ../src/main-win-ui.c:240
914 #, fuzzy
915 msgid "Go to list of places on the network"
916 msgstr "Желіде қожетерлік томдар тізіміне өту"
917
918 #: ../src/main-win-ui.c:241
919 msgid "_Go to Location..."
920 msgstr ""
921
922 #: ../src/main-win-ui.c:242
923 msgid "_Connect to Server..."
924 msgstr ""
925
926 #: ../src/main-win-ui.c:242
927 msgid "Open a window to choose remote folder location"
928 msgstr ""
929
930 #: ../src/main-win-ui.c:243
931 msgid "Go to the path in the location bar"
932 msgstr ""
933
934 #: ../src/main-win-ui.c:244
935 msgid "_Bookmarks"
936 msgstr "Б_етбелгілер"
937
938 #: ../src/main-win-ui.c:245
939 #, fuzzy
940 msgid "_Add to Bookmarks..."
941 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
942
943 #: ../src/main-win-ui.c:245
944 msgid "Add current folder to bookmarks list"
945 msgstr "Ағымдағы буманы бетбелгілерге қосу"
946
947 #: ../src/main-win-ui.c:246
948 msgid "Too_ls"
949 msgstr ""
950
951 #: ../src/main-win-ui.c:247
952 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
953 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
954
955 #: ../src/main-win-ui.c:249
956 #, fuzzy
957 msgid "Fin_d Files..."
958 msgstr "Файлдарды _табу"
959
960 #: ../src/main-win-ui.c:249
961 msgid "Open search dialog"
962 msgstr "Файлдарды іздеу сұхбатын ашу"
963
964 #: ../src/main-win-ui.c:252
965 #, fuzzy
966 msgid "_Run a Command in Current Folder..."
967 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
968
969 #. Note to translators: "Mingle..." means "Do not put folders before files" but make the translation as short as possible, please!
970 #: ../src/main-win-ui.c:267
971 msgid "Mingle _Files and Folders"
972 msgstr ""
973
974 #: ../src/main-win-ui.c:270
975 msgid "_Ignore Name Case"
976 msgstr ""
977
978 #: ../src/main-win-ui.c:272
979 #, fuzzy
980 msgid "Sho_w Hidden"
981 msgstr "Жас_ырынды көрсету"
982
983 #. Note to translators: this save is meant for folder's settings such as sort
984 #: ../src/main-win-ui.c:274
985 msgid "Preserve This Folder's Settings"
986 msgstr ""
987
988 #: ../src/main-win-ui.c:275
989 msgid ""
990 "Check to remember view and sort as folder setting rather than global one"
991 msgstr ""
992
993 #: ../src/main-win-ui.c:277
994 msgid "_Show Toolbar"
995 msgstr ""
996
997 #: ../src/main-win-ui.c:278
998 msgid "Show 'New _Window' Button"
999 msgstr ""
1000
1001 #: ../src/main-win-ui.c:279
1002 msgid "Show 'New _Tab' Button"
1003 msgstr ""
1004
1005 #: ../src/main-win-ui.c:280
1006 msgid "Show _Navigation Buttons"
1007 msgstr ""
1008
1009 #: ../src/main-win-ui.c:281
1010 msgid "Show '_Home' Button"
1011 msgstr ""
1012
1013 #: ../src/main-win-ui.c:282
1014 msgid "Sho_w Side Pane"
1015 msgstr "Бүйір _панельді көрсету"
1016
1017 #: ../src/main-win-ui.c:283
1018 msgid "Show Status B_ar"
1019 msgstr "Қал_ып-күй жолағын көрсету"
1020
1021 #: ../src/main-win-ui.c:284
1022 #, fuzzy
1023 msgid "_Dual Pane Mode"
1024 msgstr "Қо_с панель режимі"
1025
1026 #: ../src/main-win-ui.c:284
1027 msgid "Show two panels with folder views"
1028 msgstr ""
1029
1030 #: ../src/main-win-ui.c:285
1031 msgid "Fullscreen _Mode"
1032 msgstr "Т_олық экран режимі"
1033
1034 #: ../src/main-win-ui.c:291
1035 msgid "_Icon View"
1036 msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
1037
1038 #: ../src/main-win-ui.c:292
1039 msgid "_Compact View"
1040 msgstr "Ық_шам көрінісі"
1041
1042 #: ../src/main-win-ui.c:293
1043 msgid "_Thumbnail View"
1044 msgstr "_Кіші көріністер"
1045
1046 #: ../src/main-win-ui.c:294
1047 msgid "Detailed _List View"
1048 msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
1049
1050 #: ../src/main-win-ui.c:307 ../src/main-win-ui.c:315
1051 msgid "By _Name"
1052 msgstr "А_ты бойынша"
1053
1054 #: ../src/main-win-ui.c:308 ../src/main-win-ui.c:316
1055 msgid "By _Modification Time"
1056 msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
1057
1058 #: ../src/main-win-ui.c:309 ../src/main-win-ui.c:317
1059 msgid "By _Size"
1060 msgstr "Өлше_мі бойынша"
1061
1062 #: ../src/main-win-ui.c:310 ../src/main-win-ui.c:318
1063 msgid "By File _Type"
1064 msgstr "Файл _түрі бойынша"
1065
1066 #: ../src/main-win-ui.c:312
1067 msgid "By _Extension"
1068 msgstr ""
1069
1070 #: ../src/main-win-ui.c:325
1071 msgid "Places"
1072 msgstr "Орындар"
1073
1074 #: ../src/main-win-ui.c:326
1075 msgid "Directory Tree"
1076 msgstr "Бумалар ағашы"
1077
1078 #: ../src/main-win-ui.c:327
1079 msgid "Remote"
1080 msgstr "Кашықтағы"
1081
1082 #: ../src/main-win-ui.c:333
1083 #, fuzzy
1084 msgid "_Location"
1085 msgstr "Қол_данбалар"
1086
1087 #: ../src/main-win-ui.c:334
1088 msgid "_Buttons"
1089 msgstr ""
1090
1091 #: ../src/main-win.c:925 ../src/main-win.c:929
1092 msgid "Show history of visited folders"
1093 msgstr "Қаралған бумалар тарихын көрсету"
1094
1095 #: ../src/main-win.c:934
1096 msgid "History"
1097 msgstr "Тарихы"
1098
1099 #: ../src/main-win.c:948
1100 msgid "You are in super user mode"
1101 msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
1102
1103 #: ../src/main-win.c:1134
1104 msgid "Lightweight file manager\n"
1105 msgstr "Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
1106
1107 #: ../src/main-win.c:1139
1108 #, c-format
1109 msgid "using LibFM ver. %s\n"
1110 msgstr "(LibFM %s нұсқасын қолдануда)\n"
1111
1112 #: ../src/main-win.c:1141
1113 msgid ""
1114 "\n"
1115 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
1116 msgstr ""
1117 "\n"
1118 "Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
1119
1120 #: ../src/main-win.c:1166 ../src/main-win.c:1174
1121 #, fuzzy
1122 msgid "Keyboard Navigation"
1123 msgstr "Пернетақта навигациясы"
1124
1125 #: ../src/main-win.c:1168
1126 msgid ""
1127 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
1128 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
1129 "F6: change focus Side pane <-> Folder view\n"
1130 "F8: focus divider between Side pane and Folder view\n"
1131 "F10: activate main menu\n"
1132 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
1133 msgstr ""
1134 "Tab: фокусты ауыстыру Бумалар көрінісі -> Бүйір панелі -> Саймандар панелі\n"
1135 "Shift+Tab: фокусты ауыстыру Саймандар панелі -> Бүйір панелі -> Бумалар "
1136 "көрінісі\n"
1137 "F6: фокусты ауыстыру Бүйір панелі <-> Бумалар көрінісі\n"
1138 "F8: Бүйір панелі мен Бумалар көрінісі арасындағы фокус бөлгіші\n"
1139 "F10: бас мәзірді шақыру\n"
1140 "Ctrl+L or Alt+D: фокусты орналасу өрісіне ауыстыру"
1141
1142 #: ../src/main-win.c:1210
1143 #, fuzzy
1144 msgid "Run a command"
1145 msgstr "_Пішімдеу командасы:"
1146
1147 #: ../src/main-win.c:1211
1148 msgid "Enter a command to run:"
1149 msgstr ""
1150
1151 #: ../src/main-win.c:1218
1152 #, fuzzy
1153 msgid "Current folder is inaccessible"
1154 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
1155
1156 #: ../src/main-win.c:1822
1157 #, c-format
1158 msgid ""
1159 "Add following folder to bookmarks:\n"
1160 "'%s'\n"
1161 "Enter a name for the new bookmark item:"
1162 msgstr ""
1163 "Келесі буманы бетбелгілерге қосу:\n"
1164 "'%s'\n"
1165 "Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
1166
1167 #: ../src/main-win.c:1826
1168 msgid "Add to Bookmarks"
1169 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
1170
1171 #: ../src/main-win.c:2552
1172 msgid "Select filter"
1173 msgstr ""
1174
1175 #: ../src/main-win.c:2553
1176 msgid "Choose a new shell pattern to show files:"
1177 msgstr ""
1178
1179 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
1180 #: ../src/pcmanfm.c:78
1181 msgid "Name of configuration profile"
1182 msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
1183
1184 #: ../src/pcmanfm.c:78
1185 msgid "PROFILE"
1186 msgstr "PROFILE"
1187
1188 #: ../src/pcmanfm.c:79
1189 msgid "Run PCManFM as a daemon"
1190 msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
1191
1192 #: ../src/pcmanfm.c:80
1193 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
1194 msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
1195
1196 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
1197 #: ../src/pcmanfm.c:83
1198 msgid "Launch desktop manager"
1199 msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
1200
1201 #: ../src/pcmanfm.c:84
1202 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
1203 msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
1204
1205 #: ../src/pcmanfm.c:85
1206 msgid "Open desktop preference dialog"
1207 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
1208
1209 #: ../src/pcmanfm.c:86
1210 msgid "Use --desktop option only for one screen"
1211 msgstr "--desktop опциясын тек экран үшін қолданыңыз"
1212
1213 #: ../src/pcmanfm.c:87
1214 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
1215 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын ФАЙЛДАН орнату"
1216
1217 #: ../src/pcmanfm.c:87
1218 msgid "FILE"
1219 msgstr "FILE"
1220
1221 #. don't translate list of modes in description, please
1222 #: ../src/pcmanfm.c:89
1223 #, fuzzy
1224 msgid ""
1225 "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|"
1226 "screen)"
1227 msgstr ""
1228 "Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
1229
1230 #: ../src/pcmanfm.c:89
1231 msgid "MODE"
1232 msgstr "MODE"
1233
1234 #: ../src/pcmanfm.c:90
1235 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
1236 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын N бетінде ашу"
1237
1238 #: ../src/pcmanfm.c:90
1239 msgid "N"
1240 msgstr "N"
1241
1242 #: ../src/pcmanfm.c:91
1243 msgid "Open new window"
1244 msgstr "Жаңа терезені ашу"
1245
1246 #: ../src/pcmanfm.c:93
1247 #, fuzzy
1248 msgid "Open a Find Files window"
1249 msgstr "Жаңа терезені ашу"
1250
1251 #: ../src/pcmanfm.c:95
1252 msgid "Window role for usage by window manager"
1253 msgstr "Терезелер басқарушысы үшін терезе ролі"
1254
1255 #: ../src/pcmanfm.c:95
1256 msgid "ROLE"
1257 msgstr "ROLE"
1258
1259 #: ../src/pcmanfm.c:96
1260 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
1261 msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
1262
1263 #: ../src/pcmanfm.c:585
1264 msgid "Terminal emulator is not set."
1265 msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
1266
1267 #: ../src/tab-page.c:56
1268 msgid "Open in New T_ab"
1269 msgstr "Жаңа б_етте ашу"
1270
1271 #: ../src/tab-page.c:395
1272 #, c-format
1273 msgid "%d item selected"
1274 msgid_plural "%d items selected"
1275 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
1276
1277 #: ../src/tab-page.c:718
1278 #, c-format
1279 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
1280 msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
1281
1282 #: ../src/tab-page.c:738
1283 #, c-format
1284 msgid "%d item"
1285 msgid_plural "%d items"
1286 msgstr[0] "%d нәрсе"
1287
1288 #: ../src/tab-page.c:739
1289 #, c-format
1290 msgid " (%d hidden)"
1291 msgid_plural " (%d hidden)"
1292 msgstr[0] " (%d жасырын)"
1293
1294 #: ../src/pref.c:514
1295 msgid "Add to Modules Blacklist"
1296 msgstr ""
1297
1298 #: ../src/pref.c:515
1299 msgid "Enter a blacklisted module mask:"
1300 msgstr ""
1301
1302 #: ../src/pref.c:606
1303 msgid "Add to Modules Whitelist"
1304 msgstr ""
1305
1306 #: ../src/pref.c:607
1307 msgid "Enter a whitelisted module mask:"
1308 msgstr ""
1309
1310 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
1311 msgid "File Manager PCManFM"
1312 msgstr "PCManFM файлдар басқарушысы"
1313
1314 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
1315 msgid "File Manager"
1316 msgstr "Файлдар басқарушысы"
1317
1318 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
1319 msgid "Browse the file system and manage the files"
1320 msgstr "Файлдық жүйені шолу мен файлдарды басқару"
1321
1322 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
1323 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
1324 msgstr ""
1325 "Жұмыс үстел түсқағазын мен жұмыс үстел басқарушысы мінез-құлығын өзгерту"
1326
1327 #~ msgid "Center on the screen"
1328 #~ msgstr "Экран ортасынан туралау"
1329
1330 #~ msgid "Opened in New Tab"
1331 #~ msgstr "Жаңа бетте ашу"
1332
1333 #~ msgid "Create Symlin_k"
1334 #~ msgstr "Сі_лтемені жасау"
1335
1336 #~ msgid "Switch user command is not set."
1337 #~ msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
1338
1339 #~ msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
1340 #~ msgstr "\"Менің _компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
1341
1342 #~ msgid "\"C_omputer\" special folder"
1343 #~ msgstr "\"Комп_ьютер\" бумасы"
1344
1345 #~ msgid "Des_ktop Folder"
1346 #~ msgstr "Жұмыс ү_стел бумасы"
1347
1348 #~ msgid "_Home Directory"
1349 #~ msgstr "Ү_й бумасы"
1350
1351 #~ msgid "_Trash can"
1352 #~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
1353
1354 #~ msgid "_Computer Drives"
1355 #~ msgstr "_Компьютер (құрылғылар)"
1356
1357 #~ msgid "Open folder entered in location entry"
1358 #~ msgstr "Енгізу өрісінде көрсетілген бумаға өту"
1359
1360 #~ msgid "_Add To Bookmarks"
1361 #~ msgstr "Бе_тбелгілерге қосу"
1362
1363 #~ msgid "Open Current Folder as _Root"
1364 #~ msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
1365
1366 #~ msgid "Hide _folder content border"
1367 #~ msgstr "Бу_ма құрамасы шектерін жасыру"
1368
1369 #~ msgid "Hide _side pane buttons"
1370 #~ msgstr "Бүйір па_нелі батырмаларын жасыру"
1371
1372 #~ msgid "_Trash bin"
1373 #~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
1374
1375 #~ msgid ""
1376 #~ "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching "
1377 #~ "user.\n"
1378 #~ "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
1379 #~ msgstr ""
1380 #~ "Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін "
1381 #~ "\"gksu %s\".\n"
1382 #~ "%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
1383
1384 #~ msgid "Previous Folder"
1385 #~ msgstr "Алдыңғы бума"
1386
1387 #~ msgid "Next Folder"
1388 #~ msgstr "Келесі бума"
1389
1390 #~ msgid "_My Computer"
1391 #~ msgstr "М_енің компьютерім"
1392
1393 #~ msgid "Installed Applications"
1394 #~ msgstr "Орнатылған қолданбалар"
1395
1396 #~ msgid "Open entered folder"
1397 #~ msgstr "Енгізілген буманы ашу"
1398
1399 #~ msgid "Blank File"
1400 #~ msgstr "Бос файл"
1401
1402 #~ msgid "Shortcut"
1403 #~ msgstr "Жарлық"
1404
1405 #~ msgid "Invert Selection"
1406 #~ msgstr "Таңдауды терістеу"
1407
1408 #~ msgid "<mode>"
1409 #~ msgstr "<режим>"
1410
1411 #~ msgid ""
1412 #~ "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
1413 #~ "3...)."
1414 #~ msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу. 'n' - ашу үшін бет нөмірі (1, 2, 3...)."
1415
1416 #~ msgid "Enter a name for the newly created folder:"
1417 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын бума атын көрсетіңіз:"
1418
1419 #~ msgid "Enter a name for the newly created file:"
1420 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын файл атын көрсетіңіз:"
1421
1422 #~ msgid "New"
1423 #~ msgstr "Жаңа"
1424
1425 #~ msgid "Error, lxshortcut not installed"
1426 #~ msgstr "Қате, lxshortcut орнатылмаған"
1427
1428 #~ msgid "Failed to start lxshortcut"
1429 #~ msgstr "lxshortcut жөнелту сәтсіз"