Commit from LXDE Pootle server by user sotrud_nik.: 217 of 295 strings translated...
[lxde/pcmanfm.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for pcmanfm.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012-2013.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: pcmanfm 1.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-01-09 09:41+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-01-12 13:16+0000\n"
12 "Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1389532573.0\n"
21
22 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
23 msgid "Copyright (C) 2009 - 2014"
24 msgstr "Copyright (C) 2009 - 2014"
25
26 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
27 #: ../data/ui/about.glade.in.h:3
28 msgid "translator-credits"
29 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012-2013"
30
31 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:34
32 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
33 msgid "Desktop Preferences"
34 msgstr "Жұмыс үстел баптаулары"
35
36 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
37 msgid "<b>Background</b>"
38 msgstr "<b>Фон</b>"
39
40 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
41 msgid "Wallpaper _mode:"
42 msgstr "Тү_сқағаз түрі:"
43
44 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
45 msgid "_Wallpaper:"
46 msgstr "_Түсқағаз:"
47
48 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
49 msgid "Please select an image file"
50 msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
51
52 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
53 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
54 msgstr "Бір түсқағазды бар_лық жұмыс үстелдерде қолдану"
55
56 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
57 msgid "_Background color:"
58 msgstr "_Фон түсі:"
59
60 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
61 msgid "<b>Text</b>"
62 msgstr "<b>Мәтін</b>"
63
64 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
65 msgid "_Font of label text:"
66 msgstr "Белгі мәтінінің қарі_бі:"
67
68 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
69 msgid "C_olor of label text:"
70 msgstr "Белгі мәтінінің тү_сі:"
71
72 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
73 msgid "Color of _shadow:"
74 msgstr "Кө_леңке түсі:"
75
76 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
77 msgid "_Appearance"
78 msgstr "С_ыртқы түрі"
79
80 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
81 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
82 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
83
84 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
85 msgid "_Show \"Documents\" folder on the desktop"
86 msgstr "Жұмыс үстелінде \"Менің құжаттарым\" таңбашасын көр_сету"
87
88 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
89 msgid "Sho_w \"Devices\" folder on the desktop"
90 msgstr "Жұмыс үстелінде \"Құрылғылар\" таңбашасын көрс_ету"
91
92 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
93 msgid "Show \"_Trash Can\" folder on the desktop"
94 msgstr "Жұмыс үстелінде \"Қоқыс _шелегі\" таңбашасын көрсету"
95
96 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
97 msgid "S_how connected volumes on the desktop"
98 msgstr "Жұмыс үстелінде дис_ктер таңбашаларын көрсету"
99
100 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
101 msgid "_Desktop Icons"
102 msgstr "Жұ_мыс үстел таңбашалары"
103
104 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
105 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
106 msgstr ""
107 "Жұмыс ү_стеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді "
108 "көрсету"
109
110 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
111 msgid "_Use desktop as a folder (show icons on it) by path:"
112 msgstr ""
113
114 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21 ../data/ui/pref.glade.h:84
115 msgctxt "Use path for some folder: ..."
116 msgid "Default"
117 msgstr "Бастапқы"
118
119 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:85
120 msgctxt "Use path for some folder: ..."
121 msgid "Custom:"
122 msgstr "Таңдауыңызша:"
123
124 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
125 msgid "Select a Desktop Folder"
126 msgstr "Жұмыс үстел бумасын таңдаңыз"
127
128 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
129 msgid "_Open folders from desktop in new window"
130 msgstr "Жұмыс үстелінен бумаларды жаңа терезеде а_шу"
131
132 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
133 msgid "Ad_vanced"
134 msgstr "Кеңе_йтілген"
135
136 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:26
137 msgid "Fill with background color only"
138 msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
139
140 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:27
141 msgid "Stretch to fill the entire monitor area"
142 msgstr "Мониторды толығымен алатындай етіп созу"
143
144 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:28
145 msgid "Stretch to fit the monitor area"
146 msgstr "Монитор өлшемімен созу"
147
148 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:29
149 msgid "Center unscaled image on the monitor"
150 msgstr "Ортасымен, масштабтаусыз"
151
152 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:30
153 msgid "Tile the image to fill the entire monitor area"
154 msgstr "Мониторды суретпен қатарлап толтыру"
155
156 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:31
157 msgid "Stretch and crop to fill the monitor area"
158 msgstr "Толық мониторға созу және қиып алу"
159
160 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:32
161 msgid "Stretch to fill the complete screen"
162 msgstr "Құрамдас экранды толығымен алатындай етіп созу"
163
164 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
165 msgid "Open in current tab"
166 msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
167
168 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
169 msgid "Open in new tab"
170 msgstr "Жаңа бетте ашу"
171
172 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
173 msgid "Open in new window"
174 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
175
176 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
177 msgid "Preferences"
178 msgstr "Баптаулар"
179
180 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
181 msgid "<b>Behavior</b>"
182 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
183
184 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
185 msgid "_Open files with single click"
186 msgstr "Файлдарды бір_лік шертумен ашу"
187
188 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
189 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
190 msgstr "Дара шерту режимінде автотаңдау үшін күту (0 сөндіру үшін)"
191
192 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
193 msgid "Co_nfirm before deleting files"
194 msgstr "Файлдарды өшіру алдында рас_тау"
195
196 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
197 msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
198 msgstr "Ө_шірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
199
200 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
201 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
202 msgstr ""
203 "Ауыстыр_малы тасушыларда \"қоқыс шелегін\" жасау орнына файлдарды өшіру"
204
205 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
206 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
207 msgstr "Файлдарды \"қоқыс шелегіне\" тастау алдында рас_тау"
208
209 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
210 msgid "Don't ask options on _launch executable file"
211 msgstr "Жөнелтілетін файлды ор_ындау кезінде таңдауды сұрамау"
212
213 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
214 msgid "_Bookmarks:"
215 msgstr "Бетб_елгілер:"
216
217 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
218 msgid "Defaul_t drop action:"
219 msgstr "Тастау_дың бастапқы әрекеті:"
220
221 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
222 msgid "\"_Smart shortcut\" auto-action on drop to Desktop folder"
223 msgstr ""
224
225 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
226 msgid ""
227 "If enabled then \"Auto\" action on drop file onto Desktop folder will be:\n"
228 "- for files directly in Home folder a symlink will be created\n"
229 "- files on the same file system will be moved\n"
230 "- other files (e.g. on removable media) will be copied\n"
231 "- for some external URI a shortcut will be created"
232 msgstr ""
233
234 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
235 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
236 msgstr "Файлды оған тар_тып әкелгенде бетті ашу"
237
238 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
239 msgid "_Focus previous folder after coming to its parent"
240 msgstr ""
241
242 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
243 msgid "<b>Default View</b>"
244 msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
245
246 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
247 msgid "Vie_w Mode:"
248 msgstr "Көрі_ніс түрі:"
249
250 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
251 msgid "_General"
252 msgstr "_Жалпы"
253
254 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
255 msgid "<b>Icons</b>"
256 msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
257
258 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
259 msgid "Size of _big icons:"
260 msgstr "Ү_лкен таңбашалар өлшемі:"
261
262 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
263 msgid "Size of small _icons:"
264 msgstr "_Кіші таңбашалар өлшемі:"
265
266 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
267 msgid "Size of _thumbnails:"
268 msgstr "Кі_ші көріністер өлшемі:"
269
270 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
271 msgid "Size of side _pane icons:"
272 msgstr "Бү_йір панелі таңбашалар өлшемі:"
273
274 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
275 msgid "_Show thumbnails of files"
276 msgstr "Фа_йлдардың кіші көріністерін көрсету"
277
278 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
279 msgid "_Only show thumbnails for local files"
280 msgstr "Тек ж_ергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
281
282 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
283 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
284 msgstr "Келесі өлшемнен асатын файлдар үшін кіші көріністерін жаса_мау:"
285
286 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
287 msgid "<b>User Interface</b>"
288 msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
289
290 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
291 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
292 msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қ_олдану"
293
294 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
295 msgid "Treat backup files as _hidden"
296 msgstr "Қор көшірме файлдарын жас_ырын ретінде қарастыру"
297
298 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
299 msgid "Al_ways show full file names"
300 msgstr "Файлдардың толық аттарын әрқаш_ан көрсету"
301
302 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
303 #, fuzzy
304 msgid "Show icons of hidden _files shadowed"
305 msgstr "Қор көшірме файлдар таңбашаларын көлеңкелеп көрсе_ту"
306
307 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
308 msgid "_Display"
309 msgstr "Көр_сету"
310
311 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
312 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
313 msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жас_ыру"
314
315 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
316 msgid "Al_ways show the tab bar"
317 msgstr "Беттер панелін әрқа_шан көрсету"
318
319 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
320 msgid "_Maximum width of tab label:"
321 msgstr "Бет белгісінің _максималды ені:"
322
323 #. Use genitive case here, context is: width is XXX characters
324 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
325 msgid "characters"
326 msgstr "таңба"
327
328 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
329 msgid "<b>Directories Tree</b>"
330 msgstr "<b>Бумалар ағашы</b>"
331
332 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
333 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
334 msgstr "Бос не блокталған бумаларды аш_пау"
335
336 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
337 msgid "<b>Show in Places:</b>"
338 msgstr "<b>Орында көрсету:</b>"
339
340 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
341 msgid "_Home Folder"
342 msgstr "Үй бу_масы"
343
344 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
345 msgid "Des_ktop"
346 msgstr "Жұмыс ү_стелі"
347
348 #: ../data/ui/pref.glade.h:50 ../src/main-win-ui.c:236
349 msgid "_Trash Can"
350 msgstr "Қоқыс _шелегі"
351
352 #: ../data/ui/pref.glade.h:51
353 msgid "_Filesystem Root"
354 msgstr "_Файлдық жүйе түбірі"
355
356 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
357 msgid "App_lications"
358 msgstr "Қол_данбалар"
359
360 #: ../data/ui/pref.glade.h:53 ../src/main-win-ui.c:239
361 msgid "Dev_ices"
362 msgstr "Құр_ылғылар"
363
364 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
365 msgid "_Network"
366 msgstr "Же_лі"
367
368 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
369 msgid "_Layout"
370 msgstr "Жа_йма"
371
372 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
373 msgid "<b>Auto-mount</b>"
374 msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
375
376 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
377 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
378 msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді а_втотіркеу"
379
380 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
381 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
382 msgstr "Ауыстырмалы _тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
383
384 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
385 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
386 msgstr ""
387 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
388 "көр_сету"
389
390 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
391 #, fuzzy
392 msgid "Do_n't show available options for those media types:"
393 msgstr ""
394 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
395 "көр_сету"
396
397 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
398 #, fuzzy
399 msgid "_Remove selected"
400 msgstr "%d нәрсе ерекшеленді"
401
402 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
403 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
404 msgstr "Тіркелген ауыстырмалы тасушыны жаңа бетте _ашу, терезеде емес"
405
406 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
407 #, fuzzy
408 msgid "When removable medium unmounted:"
409 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
410
411 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
412 #, fuzzy
413 msgid "Clos_e tab containing removable medium"
414 msgstr "Ауыстырмалы тасушы алынған кезде ол ашылған бетті жа_бу"
415
416 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
417 msgid "Change folder in the tab to _Home Folder"
418 msgstr ""
419
420 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
421 msgid "_Volume Management"
422 msgstr "Бөлімдерді б_асқару"
423
424 #: ../data/ui/pref.glade.h:67
425 msgid "<b>Programs</b>"
426 msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
427
428 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
429 #, fuzzy
430 msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
431 msgstr ""
432 "<i>Командаларда, керек болған кезде, басқа да ауыстырғыштар болуы мүмкін.</i>"
433
434 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
435 msgid "_Terminal emulator:"
436 msgstr "Терминал _эмуляторы:"
437
438 #: ../data/ui/pref.glade.h:70
439 msgid "_Switch user command:"
440 msgstr "Пайдаланушыны ауы_стыру командасы:"
441
442 #. Application command to format some drive
443 #: ../data/ui/pref.glade.h:72
444 msgid "_Format command:"
445 msgstr "_Пішімдеу командасы:"
446
447 #: ../data/ui/pref.glade.h:73
448 msgid "A_rchiver integration:"
449 msgstr "Арх_ивтеуші интеграциясы:"
450
451 #: ../data/ui/pref.glade.h:74
452 msgid "<b>Templates</b>"
453 msgstr "<b>Үлгілер</b>"
454
455 #: ../data/ui/pref.glade.h:75
456 msgid "S_how only user defined templates in menu"
457 msgstr "Мәзірде тек пайдаланушы үлгілерін көр_сету"
458
459 #: ../data/ui/pref.glade.h:76
460 msgid "Show _only one template for each MIME type"
461 msgstr "Әр MIME түрін үшін тек _бір үлгіні көрсету"
462
463 #: ../data/ui/pref.glade.h:77
464 msgid "Ru_n default application after creation from template"
465 msgstr "Ү_лгіден жасалған соң, файл үшін үнсіз келісім қолданбасын жөнелту"
466
467 #: ../data/ui/pref.glade.h:78
468 #, fuzzy
469 msgid "<b>Other Options</b>"
470 msgstr "<b>Басқа опциялар</b>"
471
472 #: ../data/ui/pref.glade.h:79
473 #, fuzzy
474 msgid "Use Application Startup Notify _by default"
475 msgstr "Үнсіз келісім бойынша жөнелту туралы ха_барлауды қолдану"
476
477 #: ../data/ui/pref.glade.h:80
478 msgid ""
479 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
480 "explicitly.\n"
481 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
482 msgstr ""
483 "Белгіленген болса, басқалай көрсетілмесе, қолданба үшін жөнелту туралы "
484 "хабарлауды\n"
485 "қолдану. Белгіленбесе, ондай хабарлау қолданба үшін көрсетілсе ғана "
486 "қолданылады."
487
488 #: ../data/ui/pref.glade.h:82
489 msgid "D_efer test for content type on folder loading"
490 msgstr "Буманы жүктеу кезінде файлдар түрлерін анықтауды к_ейінге қалдыру"
491
492 #: ../data/ui/pref.glade.h:83
493 msgid "Use path for \"Home Folder\" button:"
494 msgstr ""
495
496 #: ../data/ui/pref.glade.h:86
497 msgid "_Use current"
498 msgstr ""
499
500 #: ../data/ui/pref.glade.h:87
501 msgid "_Advanced"
502 msgstr "Кеңейтіл_ген"
503
504 #: ../data/ui/pref.glade.h:88
505 msgid "<b>_Do not load modules matching:</b>"
506 msgstr ""
507
508 #: ../data/ui/pref.glade.h:89
509 msgid "<b>_Load these modules anyway:</b>"
510 msgstr ""
511
512 #: ../data/ui/pref.glade.h:90
513 msgid "Modules"
514 msgstr "Модульдер"
515
516 #: ../data/ui/pref.glade.h:91
517 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
518 msgstr "Авто (Бір ФЖ ішінде болса жылжыту, болмаса, көшіру)"
519
520 #: ../data/ui/pref.glade.h:92
521 msgid "Copy"
522 msgstr "Көшіру"
523
524 #: ../data/ui/pref.glade.h:93
525 msgid "Move"
526 msgstr "Жылжыту"
527
528 #: ../data/ui/pref.glade.h:94
529 msgid "Ask"
530 msgstr "Сұрау"
531
532 #: ../data/ui/pref.glade.h:95
533 msgid "Icon view"
534 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
535
536 #: ../data/ui/pref.glade.h:96
537 msgid "Compact view"
538 msgstr "Ықшам көрінісі"
539
540 #: ../data/ui/pref.glade.h:97
541 msgid "Thumbnail view"
542 msgstr "Кіші көріністер"
543
544 #: ../data/ui/pref.glade.h:98
545 msgid "Detailed list view"
546 msgstr "Толық тізім көрінісі"
547
548 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
549 msgid "Removable medium is inserted"
550 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
551
552 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
553 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
554 msgstr "<b>Ауыстырмалы тасушы салынды</b>"
555
556 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
557 msgid "Type of medium:"
558 msgstr "Тасушы түрі:"
559
560 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
561 msgid "Detecting..."
562 msgstr "Анықтау..."
563
564 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
565 msgid "Please select the action you want to perform:"
566 msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
567
568 #: ../data/ui/autorun.glade.h:6
569 msgid "_Always perform this action on this media type"
570 msgstr ""
571
572 #: ../data/ui/connect.glade.h:1
573 msgid "Connect to remote server"
574 msgstr ""
575
576 #: ../data/ui/connect.glade.h:2
577 msgid "<b>Specify remote folder to connect</b>"
578 msgstr ""
579
580 #: ../data/ui/connect.glade.h:3
581 msgid "_Type:"
582 msgstr ""
583
584 #: ../data/ui/connect.glade.h:4
585 msgid "_Host:"
586 msgstr ""
587
588 #: ../data/ui/connect.glade.h:5
589 msgid "_Port:"
590 msgstr ""
591
592 #: ../data/ui/connect.glade.h:6
593 msgid "Pa_th:"
594 msgstr ""
595
596 #: ../data/ui/connect.glade.h:7
597 msgid "_Anonymous login"
598 msgstr ""
599
600 #: ../data/ui/connect.glade.h:8
601 msgid "_Login as:"
602 msgstr ""
603
604 #: ../data/ui/connect.glade.h:9
605 msgid "SSH"
606 msgstr "SSH"
607
608 #: ../data/ui/connect.glade.h:10
609 msgid "FTP"
610 msgstr "FTP"
611
612 #: ../data/ui/connect.glade.h:11
613 msgid "WebDAV"
614 msgstr "WebDAV"
615
616 #: ../src/volume-manager.c:237
617 msgid "mixed content"
618 msgstr "аралас құрама"
619
620 #: ../src/volume-manager.c:246
621 msgid "removable disk"
622 msgstr "ауыстырмалы диск"
623
624 #: ../src/volume-manager.c:302
625 msgid "Open in File Manager"
626 msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
627
628 #: ../src/desktop-ui.c:51
629 msgid "Open in New Ta_b"
630 msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
631
632 #: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:57
633 msgid "Open in New Win_dow"
634 msgstr "Жаңа тер_езеде ашу"
635
636 #: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:59
637 msgid "Open in Termina_l"
638 msgstr "Терм_иналда ашу"
639
640 #: ../src/desktop-ui.c:68
641 msgid "_Remove from Desktop"
642 msgstr ""
643
644 #: ../src/desktop-ui.c:85
645 msgid "Stic_k to Current Position"
646 msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыст_ыру"
647
648 #: ../src/desktop-ui.c:90
649 msgid "Snap to _Grid"
650 msgstr "Т_орға бекіту"
651
652 #: ../src/desktop.c:946
653 msgid "Activate file"
654 msgstr "Файлды белсендіру"
655
656 #: ../src/desktop.c:948
657 msgid "Show file menu"
658 msgstr "Файл мәзірін көрсету"
659
660 #: ../src/desktop.c:1364
661 msgid "Show desktop menu"
662 msgstr "Жұмыс үстел мәзірін көрсету"
663
664 #. FIXME: set name by monitor
665 #: ../src/desktop.c:1436
666 msgid "Desktop"
667 msgstr "Жұмыс үстелі"
668
669 #: ../src/main-win-ui.c:187
670 msgid "_File"
671 msgstr "_Файл"
672
673 #: ../src/main-win-ui.c:188
674 msgid "_New Window"
675 msgstr "Жаңа _терезе"
676
677 #: ../src/main-win-ui.c:189
678 msgid "New T_ab"
679 msgstr "Жаңа _бет"
680
681 #: ../src/main-win-ui.c:189
682 msgid "Create new tab for this folder"
683 msgstr "Бұл бума үшін жаңа бетті жасау"
684
685 #: ../src/main-win-ui.c:190
686 msgid "C_reate New..."
687 msgstr "Жаңа ж_асау..."
688
689 #: ../src/main-win-ui.c:191
690 msgid "Folder"
691 msgstr "Бума"
692
693 #: ../src/main-win-ui.c:192
694 msgid "Empty File"
695 msgstr "Бос файл"
696
697 #: ../src/main-win-ui.c:193
698 msgid "Folder Propertie_s"
699 msgstr ""
700
701 #: ../src/main-win-ui.c:194
702 msgid "_Close Tab"
703 msgstr "Бетті _жабу"
704
705 #: ../src/main-win-ui.c:195
706 msgid "Close _Window"
707 msgstr "Терезені _жабу"
708
709 #: ../src/main-win-ui.c:196
710 msgid "_Edit"
711 msgstr "Тү_зету"
712
713 #: ../src/main-win-ui.c:198
714 msgid "C_ut"
715 msgstr ""
716
717 #: ../src/main-win-ui.c:201
718 msgid "Move to _Trash"
719 msgstr ""
720
721 #: ../src/main-win-ui.c:203
722 msgid "Copy Pat_h(s)"
723 msgstr ""
724
725 #: ../src/main-win-ui.c:204
726 #, fuzzy
727 msgid "R_ename..."
728 msgstr "_Атын ауыстыру"
729
730 #: ../src/main-win-ui.c:205
731 msgid "D_uplicate..."
732 msgstr ""
733
734 #: ../src/main-win-ui.c:206
735 #, fuzzy
736 msgid "Create Lin_k..."
737 msgstr "Жаңа жа_сау..."
738
739 #: ../src/main-win-ui.c:207
740 #, fuzzy
741 msgid "_Move to..."
742 msgstr "Қайда _жылжыту"
743
744 #: ../src/main-win-ui.c:208
745 #, fuzzy
746 msgid "Copy to_..."
747 msgstr "Қайда _көшіру..."
748
749 #: ../src/main-win-ui.c:209
750 msgid "Propertie_s"
751 msgstr ""
752
753 #: ../src/main-win-ui.c:211
754 msgid "_Invert Selection"
755 msgstr "Таңдауды тері_стеу"
756
757 #: ../src/main-win-ui.c:212
758 msgid "Prefere_nces"
759 msgstr "Ба_птаулар"
760
761 #: ../src/main-win-ui.c:213
762 msgid "_View"
763 msgstr "_Түрі"
764
765 #: ../src/main-win-ui.c:214
766 msgid "_Reload Folder"
767 msgstr "Буманы қа_йта жүктеу"
768
769 #: ../src/main-win-ui.c:214
770 msgid "Reload current folder"
771 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
772
773 #: ../src/main-win-ui.c:215
774 #, fuzzy
775 msgid "Tool_bar"
776 msgstr "Са_ймандар"
777
778 #: ../src/main-win-ui.c:216
779 msgid "Pat_h Bar"
780 msgstr ""
781
782 #: ../src/main-win-ui.c:217
783 msgid "Side _Pane"
784 msgstr "Бүйір _панелі"
785
786 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
787 #: ../src/main-win-ui.c:219
788 #, fuzzy
789 msgid "Fo_lder View Mode"
790 msgstr "Көрі_ніс түрі:"
791
792 #: ../src/main-win-ui.c:220
793 msgid "S_ort Files"
794 msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
795
796 #: ../src/main-win-ui.c:222
797 msgid "Zoom O_ut"
798 msgstr ""
799
800 #: ../src/main-win-ui.c:225
801 msgid "Fil_ter..."
802 msgstr ""
803
804 #: ../src/main-win-ui.c:227
805 msgid "_Help"
806 msgstr "_Көмек"
807
808 #: ../src/main-win-ui.c:229
809 #, fuzzy
810 msgid "_Keyboard Navigation"
811 msgstr "_Пернетақта навигациясы"
812
813 #: ../src/main-win-ui.c:230
814 msgid "_Go"
815 msgstr "Ө_ту"
816
817 #: ../src/main-win-ui.c:231
818 msgid "_Previous Folder"
819 msgstr "А_лдыңғы бума"
820
821 #: ../src/main-win-ui.c:231
822 msgid "Return to previous folder in history"
823 msgstr "Тарихтағы алдыңғы бумаға қайту"
824
825 #: ../src/main-win-ui.c:232
826 msgid "_Next Folder"
827 msgstr "Кел_есі бума"
828
829 #: ../src/main-win-ui.c:232
830 msgid "Go forward to next folder in history"
831 msgstr "Тарихтағы келесі бумаға өту"
832
833 #: ../src/main-win-ui.c:233
834 msgid "Pa_rent Folder"
835 msgstr "А_талық бума"
836
837 #: ../src/main-win-ui.c:233
838 msgid "Go to parent Folder"
839 msgstr "Аталық бумаға өту"
840
841 #: ../src/main-win-ui.c:234
842 msgid "H_ome Folder"
843 msgstr "Ү_й бумасы"
844
845 #: ../src/main-win-ui.c:234
846 msgid "Go to home folder"
847 msgstr "Үй бумасына өту"
848
849 #: ../src/main-win-ui.c:235
850 msgid "_Desktop"
851 msgstr "Жұ_мыс үстелі"
852
853 #: ../src/main-win-ui.c:235
854 msgid "Go to desktop folder"
855 msgstr "Жұмыс үстел бумасына өту"
856
857 #: ../src/main-win-ui.c:236
858 msgid "Open trash can"
859 msgstr "Қоқыс шелегін ашу"
860
861 #: ../src/main-win-ui.c:237
862 #, fuzzy
863 msgid "Filesyste_m Root"
864 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
865
866 #: ../src/main-win-ui.c:237
867 #, fuzzy
868 msgid "Go fo filesystem root"
869 msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
870
871 #: ../src/main-win-ui.c:238
872 msgid "_Applications"
873 msgstr "Қол_данбалар"
874
875 #: ../src/main-win-ui.c:238
876 msgid "Go to root of applications menu folder"
877 msgstr "Қолданбалар мәзірінің түбіріне өту"
878
879 #: ../src/main-win-ui.c:239
880 #, fuzzy
881 msgid "Go to list of devices connected to the computer"
882 msgstr "Компьютерде қожетерлік томдар тізіміне өту"
883
884 #: ../src/main-win-ui.c:240
885 #, fuzzy
886 msgid "Net_work"
887 msgstr "Же_лілік дисктер"
888
889 #: ../src/main-win-ui.c:240
890 #, fuzzy
891 msgid "Go to list of places on the network"
892 msgstr "Желіде қожетерлік томдар тізіміне өту"
893
894 #: ../src/main-win-ui.c:241
895 msgid "_Go to Location..."
896 msgstr ""
897
898 #: ../src/main-win-ui.c:242
899 msgid "_Connect to Server..."
900 msgstr ""
901
902 #: ../src/main-win-ui.c:242
903 msgid "Open a window to choose remote folder location"
904 msgstr ""
905
906 #: ../src/main-win-ui.c:243
907 msgid "Go to the path in the location bar"
908 msgstr ""
909
910 #: ../src/main-win-ui.c:244
911 msgid "_Bookmarks"
912 msgstr "Б_етбелгілер"
913
914 #: ../src/main-win-ui.c:245
915 #, fuzzy
916 msgid "_Add to Bookmarks..."
917 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
918
919 #: ../src/main-win-ui.c:245
920 msgid "Add current folder to bookmarks list"
921 msgstr "Ағымдағы буманы бетбелгілерге қосу"
922
923 #: ../src/main-win-ui.c:246
924 msgid "Too_ls"
925 msgstr ""
926
927 #: ../src/main-win-ui.c:247
928 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
929 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
930
931 #: ../src/main-win-ui.c:249
932 #, fuzzy
933 msgid "Fin_d Files..."
934 msgstr "Файлдарды _табу"
935
936 #: ../src/main-win-ui.c:249
937 msgid "Open search dialog"
938 msgstr "Файлдарды іздеу сұхбатын ашу"
939
940 #: ../src/main-win-ui.c:252
941 #, fuzzy
942 msgid "_Run a Command in Current Folder..."
943 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
944
945 #. Note to translators: "Mingle..." means "Do not put folders before files" but make the translation as short as possible, please!
946 #: ../src/main-win-ui.c:267
947 msgid "Mingle _Files and Folders"
948 msgstr ""
949
950 #: ../src/main-win-ui.c:270
951 msgid "_Ignore Name Case"
952 msgstr ""
953
954 #: ../src/main-win-ui.c:272
955 #, fuzzy
956 msgid "Sho_w Hidden"
957 msgstr "Жас_ырынды көрсету"
958
959 #. Note to translators: this save is meant for folder's settings such as sort
960 #: ../src/main-win-ui.c:274
961 msgid "Preserve This Folder's Settings"
962 msgstr ""
963
964 #: ../src/main-win-ui.c:275
965 msgid ""
966 "Check to remember view and sort as folder setting rather than global one"
967 msgstr ""
968
969 #: ../src/main-win-ui.c:277
970 msgid "_Show Toolbar"
971 msgstr ""
972
973 #: ../src/main-win-ui.c:278
974 msgid "Show 'New _Window' Button"
975 msgstr ""
976
977 #: ../src/main-win-ui.c:279
978 msgid "Show 'New _Tab' Button"
979 msgstr ""
980
981 #: ../src/main-win-ui.c:280
982 msgid "Show _Navigation Buttons"
983 msgstr ""
984
985 #: ../src/main-win-ui.c:281
986 msgid "Show '_Home' Button"
987 msgstr ""
988
989 #: ../src/main-win-ui.c:282
990 msgid "Sho_w Side Pane"
991 msgstr "Бүйір _панельді көрсету"
992
993 #: ../src/main-win-ui.c:283
994 msgid "Show Status B_ar"
995 msgstr "Қал_ып-күй жолағын көрсету"
996
997 #: ../src/main-win-ui.c:284
998 #, fuzzy
999 msgid "_Dual Pane Mode"
1000 msgstr "Қо_с панель режимі"
1001
1002 #: ../src/main-win-ui.c:284
1003 msgid "Show two panels with folder views"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: ../src/main-win-ui.c:285
1007 msgid "Fullscreen _Mode"
1008 msgstr "Т_олық экран режимі"
1009
1010 #: ../src/main-win-ui.c:291
1011 msgid "_Icon View"
1012 msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
1013
1014 #: ../src/main-win-ui.c:292
1015 msgid "_Compact View"
1016 msgstr "Ық_шам көрінісі"
1017
1018 #: ../src/main-win-ui.c:293
1019 msgid "_Thumbnail View"
1020 msgstr "_Кіші көріністер"
1021
1022 #: ../src/main-win-ui.c:294
1023 msgid "Detailed _List View"
1024 msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
1025
1026 #: ../src/main-win-ui.c:307 ../src/main-win-ui.c:315
1027 msgid "By _Name"
1028 msgstr "А_ты бойынша"
1029
1030 #: ../src/main-win-ui.c:308 ../src/main-win-ui.c:316
1031 msgid "By _Modification Time"
1032 msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
1033
1034 #: ../src/main-win-ui.c:309 ../src/main-win-ui.c:317
1035 msgid "By _Size"
1036 msgstr "Өлше_мі бойынша"
1037
1038 #: ../src/main-win-ui.c:310 ../src/main-win-ui.c:318
1039 msgid "By File _Type"
1040 msgstr "Файл _түрі бойынша"
1041
1042 #: ../src/main-win-ui.c:312
1043 msgid "By _Extension"
1044 msgstr ""
1045
1046 #: ../src/main-win-ui.c:325
1047 msgid "Places"
1048 msgstr "Орындар"
1049
1050 #: ../src/main-win-ui.c:326
1051 msgid "Directory Tree"
1052 msgstr "Бумалар ағашы"
1053
1054 #: ../src/main-win-ui.c:327
1055 msgid "Remote"
1056 msgstr "Кашықтағы"
1057
1058 #: ../src/main-win-ui.c:333
1059 #, fuzzy
1060 msgid "_Location"
1061 msgstr "Қол_данбалар"
1062
1063 #: ../src/main-win-ui.c:334
1064 msgid "_Buttons"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: ../src/main-win.c:925 ../src/main-win.c:929
1068 msgid "Show history of visited folders"
1069 msgstr "Қаралған бумалар тарихын көрсету"
1070
1071 #: ../src/main-win.c:934
1072 msgid "History"
1073 msgstr "Тарихы"
1074
1075 #: ../src/main-win.c:948
1076 msgid "You are in super user mode"
1077 msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
1078
1079 #: ../src/main-win.c:1134
1080 msgid "Lightweight file manager\n"
1081 msgstr "Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
1082
1083 #: ../src/main-win.c:1139
1084 #, c-format
1085 msgid "using LibFM ver. %s\n"
1086 msgstr "(LibFM %s нұсқасын қолдануда)\n"
1087
1088 #: ../src/main-win.c:1141
1089 msgid ""
1090 "\n"
1091 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
1092 msgstr ""
1093 "\n"
1094 "Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
1095
1096 #: ../src/main-win.c:1166 ../src/main-win.c:1174
1097 msgid "Keyboard Navigation"
1098 msgstr "Пернетақта навигациясы"
1099
1100 #: ../src/main-win.c:1168
1101 msgid ""
1102 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
1103 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
1104 "F6: change focus Side pane <-> Folder view\n"
1105 "F8: focus divider between Side pane and Folder view\n"
1106 "F10: activate main menu\n"
1107 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
1108 msgstr ""
1109 "Tab: фокусты ауыстыру Бумалар көрінісі -> Бүйір панелі -> Саймандар панелі\n"
1110 "Shift+Tab: фокусты ауыстыру Саймандар панелі -> Бүйір панелі -> Бумалар "
1111 "көрінісі\n"
1112 "F6: фокусты ауыстыру Бүйір панелі <-> Бумалар көрінісі\n"
1113 "F8: Бүйір панелі мен Бумалар көрінісі арасындағы фокус бөлгіші\n"
1114 "F10: бас мәзірді шақыру\n"
1115 "Ctrl+L or Alt+D: фокусты орналасу өрісіне ауыстыру"
1116
1117 #: ../src/main-win.c:1210
1118 msgid "Run a command"
1119 msgstr "Команданы орындау"
1120
1121 #: ../src/main-win.c:1211
1122 msgid "Enter a command to run:"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: ../src/main-win.c:1218
1126 msgid "Current folder is inaccessible"
1127 msgstr "Ағымдағы бума қолжетерсіз"
1128
1129 #: ../src/main-win.c:1822
1130 #, c-format
1131 msgid ""
1132 "Add following folder to bookmarks:\n"
1133 "'%s'\n"
1134 "Enter a name for the new bookmark item:"
1135 msgstr ""
1136 "Келесі буманы бетбелгілерге қосу:\n"
1137 "'%s'\n"
1138 "Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
1139
1140 #: ../src/main-win.c:1826
1141 msgid "Add to Bookmarks"
1142 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
1143
1144 #: ../src/main-win.c:2552
1145 msgid "Select filter"
1146 msgstr ""
1147
1148 #: ../src/main-win.c:2553
1149 msgid "Choose a new shell pattern to show files:"
1150 msgstr ""
1151
1152 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
1153 #: ../src/pcmanfm.c:78
1154 msgid "Name of configuration profile"
1155 msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
1156
1157 #: ../src/pcmanfm.c:78
1158 msgid "PROFILE"
1159 msgstr "PROFILE"
1160
1161 #: ../src/pcmanfm.c:79
1162 msgid "Run PCManFM as a daemon"
1163 msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
1164
1165 #: ../src/pcmanfm.c:80
1166 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
1167 msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
1168
1169 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
1170 #: ../src/pcmanfm.c:83
1171 msgid "Launch desktop manager"
1172 msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
1173
1174 #: ../src/pcmanfm.c:84
1175 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
1176 msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
1177
1178 #: ../src/pcmanfm.c:85
1179 msgid "Open desktop preference dialog"
1180 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
1181
1182 #: ../src/pcmanfm.c:86
1183 msgid "Use --desktop option only for one screen"
1184 msgstr "--desktop опциясын тек экран үшін қолданыңыз"
1185
1186 #: ../src/pcmanfm.c:87
1187 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
1188 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын ФАЙЛДАН орнату"
1189
1190 #: ../src/pcmanfm.c:87
1191 msgid "FILE"
1192 msgstr "FILE"
1193
1194 #. don't translate list of modes in description, please
1195 #: ../src/pcmanfm.c:89
1196 msgid ""
1197 "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|"
1198 "screen)"
1199 msgstr ""
1200 "Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. "
1201 "MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|screen)"
1202
1203 #: ../src/pcmanfm.c:89
1204 msgid "MODE"
1205 msgstr "MODE"
1206
1207 #: ../src/pcmanfm.c:90
1208 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
1209 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын N бетінде ашу"
1210
1211 #: ../src/pcmanfm.c:90
1212 msgid "N"
1213 msgstr "N"
1214
1215 #: ../src/pcmanfm.c:91
1216 msgid "Open new window"
1217 msgstr "Жаңа терезені ашу"
1218
1219 #: ../src/pcmanfm.c:93
1220 msgid "Open a Find Files window"
1221 msgstr "Файлдарды табу терезесін ашу"
1222
1223 #: ../src/pcmanfm.c:95
1224 msgid "Window role for usage by window manager"
1225 msgstr "Терезелер басқарушысы үшін терезе ролі"
1226
1227 #: ../src/pcmanfm.c:95
1228 msgid "ROLE"
1229 msgstr "ROLE"
1230
1231 #: ../src/pcmanfm.c:96
1232 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
1233 msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
1234
1235 #: ../src/pcmanfm.c:585
1236 msgid "Terminal emulator is not set."
1237 msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
1238
1239 #: ../src/tab-page.c:56
1240 msgid "Open in New T_ab"
1241 msgstr "Жаңа б_етте ашу"
1242
1243 #: ../src/tab-page.c:395
1244 #, c-format
1245 msgid "%d item selected"
1246 msgid_plural "%d items selected"
1247 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
1248
1249 #: ../src/tab-page.c:718
1250 #, c-format
1251 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
1252 msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
1253
1254 #: ../src/tab-page.c:738
1255 #, c-format
1256 msgid "%d item"
1257 msgid_plural "%d items"
1258 msgstr[0] "%d нәрсе"
1259
1260 #: ../src/tab-page.c:739
1261 #, c-format
1262 msgid " (%d hidden)"
1263 msgid_plural " (%d hidden)"
1264 msgstr[0] " (%d жасырын)"
1265
1266 #: ../src/pref.c:514
1267 msgid "Add to Modules Blacklist"
1268 msgstr ""
1269
1270 #: ../src/pref.c:515
1271 msgid "Enter a blacklisted module mask:"
1272 msgstr ""
1273
1274 #: ../src/pref.c:606
1275 msgid "Add to Modules Whitelist"
1276 msgstr ""
1277
1278 #: ../src/pref.c:607
1279 msgid "Enter a whitelisted module mask:"
1280 msgstr ""
1281
1282 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
1283 msgid "File Manager PCManFM"
1284 msgstr "PCManFM файлдар басқарушысы"
1285
1286 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
1287 msgid "File Manager"
1288 msgstr "Файлдар басқарушысы"
1289
1290 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
1291 msgid "Browse the file system and manage the files"
1292 msgstr "Файлдық жүйені шолу мен файлдарды басқару"
1293
1294 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
1295 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
1296 msgstr ""
1297 "Жұмыс үстел түсқағазын мен жұмыс үстел басқарушысы мінез-құлығын өзгерту"
1298
1299 #~ msgid "Center on the screen"
1300 #~ msgstr "Экран ортасынан туралау"
1301
1302 #~ msgid "Opened in New Tab"
1303 #~ msgstr "Жаңа бетте ашу"
1304
1305 #~ msgid "Create Symlin_k"
1306 #~ msgstr "Сі_лтемені жасау"
1307
1308 #~ msgid "Switch user command is not set."
1309 #~ msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
1310
1311 #~ msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
1312 #~ msgstr "\"Менің _компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
1313
1314 #~ msgid "\"C_omputer\" special folder"
1315 #~ msgstr "\"Комп_ьютер\" бумасы"
1316
1317 #~ msgid "Des_ktop Folder"
1318 #~ msgstr "Жұмыс ү_стел бумасы"
1319
1320 #~ msgid "_Home Directory"
1321 #~ msgstr "Ү_й бумасы"
1322
1323 #~ msgid "_Trash can"
1324 #~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
1325
1326 #~ msgid "_Computer Drives"
1327 #~ msgstr "_Компьютер (құрылғылар)"
1328
1329 #~ msgid "Open folder entered in location entry"
1330 #~ msgstr "Енгізу өрісінде көрсетілген бумаға өту"
1331
1332 #~ msgid "_Add To Bookmarks"
1333 #~ msgstr "Бе_тбелгілерге қосу"
1334
1335 #~ msgid "Open Current Folder as _Root"
1336 #~ msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
1337
1338 #~ msgid "Hide _folder content border"
1339 #~ msgstr "Бу_ма құрамасы шектерін жасыру"
1340
1341 #~ msgid "Hide _side pane buttons"
1342 #~ msgstr "Бүйір па_нелі батырмаларын жасыру"
1343
1344 #~ msgid "_Trash bin"
1345 #~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
1346
1347 #~ msgid ""
1348 #~ "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching "
1349 #~ "user.\n"
1350 #~ "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
1351 #~ msgstr ""
1352 #~ "Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін "
1353 #~ "\"gksu %s\".\n"
1354 #~ "%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
1355
1356 #~ msgid "Previous Folder"
1357 #~ msgstr "Алдыңғы бума"
1358
1359 #~ msgid "Next Folder"
1360 #~ msgstr "Келесі бума"
1361
1362 #~ msgid "_My Computer"
1363 #~ msgstr "М_енің компьютерім"
1364
1365 #~ msgid "Installed Applications"
1366 #~ msgstr "Орнатылған қолданбалар"
1367
1368 #~ msgid "Open entered folder"
1369 #~ msgstr "Енгізілген буманы ашу"
1370
1371 #~ msgid "Blank File"
1372 #~ msgstr "Бос файл"
1373
1374 #~ msgid "Shortcut"
1375 #~ msgstr "Жарлық"
1376
1377 #~ msgid "Invert Selection"
1378 #~ msgstr "Таңдауды терістеу"
1379
1380 #~ msgid "<mode>"
1381 #~ msgstr "<режим>"
1382
1383 #~ msgid ""
1384 #~ "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
1385 #~ "3...)."
1386 #~ msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу. 'n' - ашу үшін бет нөмірі (1, 2, 3...)."
1387
1388 #~ msgid "Enter a name for the newly created folder:"
1389 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын бума атын көрсетіңіз:"
1390
1391 #~ msgid "Enter a name for the newly created file:"
1392 #~ msgstr "Жаңадан жасалатын файл атын көрсетіңіз:"
1393
1394 #~ msgid "New"
1395 #~ msgstr "Жаңа"
1396
1397 #~ msgid "Error, lxshortcut not installed"
1398 #~ msgstr "Қате, lxshortcut орнатылмаған"
1399
1400 #~ msgid "Failed to start lxshortcut"
1401 #~ msgstr "lxshortcut жөнелту сәтсіз"