Add plugin configuration page.
[lxde/lxpanel.git] / src / configurator.c
2006-10-10  Hong Jen Yee (PCMan)Add plugin configuration page.
2006-10-06  Hong Jen Yee (PCMan)Support desktop entry in launchbar.
2006-10-05  Hong Jen Yee (PCMan)Update translation.
2006-10-04  Hong Jen Yee (PCMan)Initial import.