Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxpanel.git] / po / vi.po
index b5d1135..7049963 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2,23 +2,22 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-02-22 00:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-01 01:38+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-10-12 06:22+0200\n"
 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
-"Language: vi\n"
+"Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
-"X-Pootle-Path: /vi/lxpanel/po/vi.po\n"
 "X-Pootle-Revision: 0\n"
+"X-Pootle-Path: /vi/lxpanel/po/vi.po\n"
 
 #: ../src/configurator.c:148
 msgid ""
@@ -126,27 +125,27 @@ msgstr "Tìm hiểu thêm"
 msgid "Panel"
 msgstr "Bảng điều khiển"
 
-#: ../src/panel.c:1708 ../src/panel.c:1716 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
+#: ../src/panel.c:1710 ../src/panel.c:1718 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
 msgid "Height:"
 msgstr "Chiều cao:"
 
-#: ../src/panel.c:1709 ../src/panel.c:1715 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
+#: ../src/panel.c:1711 ../src/panel.c:1717 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
 msgid "Width:"
 msgstr "Chiều rộng:"
 
-#: ../src/panel.c:1710 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
+#: ../src/panel.c:1712 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
 msgid "Left"
 msgstr "Trái"
 
-#: ../src/panel.c:1711 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
+#: ../src/panel.c:1713 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
 msgid "Right"
 msgstr "Phải"
 
-#: ../src/panel.c:1717 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
+#: ../src/panel.c:1719 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
 msgid "Top"
 msgstr "Trên cùng"
 
-#: ../src/panel.c:1718 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
+#: ../src/panel.c:1720 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dưới cùng"
 
@@ -172,8 +171,8 @@ msgid "Logout"
 msgstr "Đăng xuất"
 
 #: ../src/main.c:323
-#, c-format
-msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
+#, c-format, fuzzy
+msgid "lxpanel %s - lightweight GTK+ panel for UNIX desktops\n"
 msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
 
 #: ../src/main.c:324
@@ -275,7 +274,7 @@ msgid "Spacer"
 msgstr "Bộ dãn cách"
 
 #: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
-#: ../plugins/batt/batt.c:710
+#: ../plugins/batt/batt.c:714
 msgid "Size"
 msgstr "Kích thước"
 
@@ -666,8 +665,9 @@ msgid "Bar with buttons to launch application"
 msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
 
 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2463
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
+"Taskbar shows all opened windows and allows to iconify them, shade or get "
 "focus"
 msgstr ""
 "Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
@@ -741,9 +741,12 @@ msgid "Tooltip Format"
 msgstr "Định dạng chú giải"
 
 #: ../plugins/dclock.c:437
+#, c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
-msgstr "Định dạng mã: man 3 strftime; \\n for line break"
+msgstr ""
+"Định dạng mã: man 3 strftime; \\n"
+" for line break"
 
 #: ../plugins/dclock.c:438
 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
@@ -1008,7 +1011,7 @@ msgid "CPUFreq frontend"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
-msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
+msgid "Display CPU frequency and allow one to change governors and frequency"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
@@ -1343,7 +1346,7 @@ msgid "The interface name"
 msgstr "Tên giao diện"
 
 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2136
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2137
 msgid "State"
 msgstr "Trạng thái"
 
@@ -1585,143 +1588,146 @@ msgstr "Đang nhận"
 msgid "Sending/Receiving"
 msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:155
+#: ../plugins/batt/batt.c:156
+#, c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
 msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:169
+#: ../plugins/batt/batt.c:170
+#, c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
 msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:176
+#: ../plugins/batt/batt.c:177
+#, c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Battery %d: %d%% charged"
 msgstr "Pin: %d%% sạc"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:186
+#: ../plugins/batt/batt.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:188
+#: ../plugins/batt/batt.c:189
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:190
+#: ../plugins/batt/batt.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:192
+#: ../plugins/batt/batt.c:193
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:195
+#: ../plugins/batt/batt.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:197
+#: ../plugins/batt/batt.c:198
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:199
+#: ../plugins/batt/batt.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:201
+#: ../plugins/batt/batt.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:204
+#: ../plugins/batt/batt.c:205
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:242
+#: ../plugins/batt/batt.c:243
 msgid "No batteries found"
 msgstr "Không tìm thấy pin"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:542 ../plugins/batt/batt.c:675
+#: ../plugins/batt/batt.c:546 ../plugins/batt/batt.c:679
 #, fuzzy
 msgid "Battery low"
 msgstr "Pin màn hình"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:698 ../plugins/batt/batt.c:722
+#: ../plugins/batt/batt.c:702 ../plugins/batt/batt.c:726
 msgid "Battery Monitor"
 msgstr "Pin màn hình"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:700
+#: ../plugins/batt/batt.c:704
 msgid "Hide if there is no battery"
 msgstr "Ẩn nếu không có pin"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:701
+#: ../plugins/batt/batt.c:705
 msgid "Alarm command"
 msgstr "Lệnh cảnh báo"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:702
+#: ../plugins/batt/batt.c:706
 msgid "Alarm time (minutes left)"
 msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:703
+#: ../plugins/batt/batt.c:707
 msgid "Background color"
 msgstr "Màu nền"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:704
+#: ../plugins/batt/batt.c:708
 msgid "Charging color 1"
 msgstr "Đang thêm màu 1"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:705
+#: ../plugins/batt/batt.c:709
 msgid "Charging color 2"
 msgstr "Đang thêm màu 2"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:706
+#: ../plugins/batt/batt.c:710
 msgid "Discharging color 1"
 msgstr "Ngưng thêm màu 1"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:707
+#: ../plugins/batt/batt.c:711
 msgid "Discharging color 2"
 msgstr "Ngưng thêm màu 2"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:708
+#: ../plugins/batt/batt.c:712
 msgid "Border width"
 msgstr "Chiều rộng biên"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:712
+#: ../plugins/batt/batt.c:716
 msgid "Show Extended Information"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:713
+#: ../plugins/batt/batt.c:717
 #, fuzzy
 msgid "Number of battery to monitor"
 msgstr "Giao diện để giám sát"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:723
+#: ../plugins/batt/batt.c:727
 msgid "Display battery status using ACPI"
 msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
 
@@ -1820,16 +1826,16 @@ msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
 msgid "[N/A]"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:807
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
 msgid "Enter New Location"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:821
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:820
 #, fuzzy
 msgid "_New Location:"
 msgstr "Kết nối mạng"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:832
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:831
 msgid ""
 "Enter the:\n"
 "- city, or\n"
@@ -1838,257 +1844,258 @@ msgid ""
 "for which to retrieve the weather forecast."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:869
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1002
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:868
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1001
 msgid "You must specify a location."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:916
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:915
 #, c-format
 msgid "Location '%s' not found!"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1075
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1074
 #, fuzzy
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1081
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1080
 msgid "Refresh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1087
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1086
 msgid "Quit"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1254
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1253
 #, fuzzy
 msgid "Weather Preferences"
 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1268
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1267
 #, fuzzy
 msgid "Current Location"
 msgstr "Định hướng"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1272
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1574
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1271
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1573
 #, fuzzy
 msgid "None configured"
 msgstr "Cấu _hình"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1571
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1273
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1570
 msgid "_Set"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1295
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1294
 msgid "Display"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1299
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1298
 #, fuzzy
 msgid "Name:"
 msgstr "_Tên:"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1303
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1302
 msgid "Units:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1307
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1306
 msgid "_Metric (°C)"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1309
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1308
 msgid "_English (°F)"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1344
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1343
 msgid "Forecast"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1348
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1347
 msgid "Updates:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1351
 msgid "Ma_nual"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1356
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1355
 msgid "_Automatic, every"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1377
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1376
 msgid "minutes"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1386
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1385
 msgid "Source:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1522
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
 #, fuzzy
 msgid "C_hange"
 msgstr "Đổi kiểu"
 
 #. Both are available
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1613
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
 #, c-format
 msgid "Current Conditions for %s"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1637
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1636
 msgid "Location:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1660
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1659
 msgid "Last updated:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1694
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1693
 msgid "Feels like:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1720
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1719
 msgid "Humidity:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1747
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
 #, fuzzy
 msgid "Pressure:"
 msgstr "Địa chỉ IP:"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1774
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1773
 msgid "Visibility:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1802
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1801
 msgid "Wind:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1825
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1824
 msgid "Sunrise:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1848
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1847
 msgid "Sunset:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1954
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2295
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1955
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2306
 #, c-format
 msgid "Forecast for %s unavailable."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1963
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2300
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1964
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2311
+#, c-format
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Location not set."
 msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1980
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1981
 #, c-format
 msgid "Searching for '%s'..."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2106
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2107
 #, c-format
 msgid "Location matches for '%s'"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2126
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2127
 msgid "City"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2146
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2147
 msgid "Country"
 msgstr ""
 
 #. make it nice and pretty
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2278
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2286
 #, fuzzy
 msgid "Currently in "
 msgstr "Những plugin đã được nạp"
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2281
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2292
 msgid "Today: "
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2282
+#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2293
 msgid "Tomorrow: "
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weather.c:419
+#: ../plugins/weather/weather.c:415
 #, fuzzy
 msgid "Weather Plugin"
 msgstr "WNCKpager plugin"
 
-#: ../plugins/weather/weather.c:420
+#: ../plugins/weather/weather.c:416
 msgid "Show weather conditions for a location."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:51
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:51 ../plugins/weather/openweathermap.c:56
 msgid "N"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:52
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:52 ../plugins/weather/openweathermap.c:57
 msgid "NNE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:53
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:53 ../plugins/weather/openweathermap.c:58
 msgid "NE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:54
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:54 ../plugins/weather/openweathermap.c:59
 msgid "ENE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:55
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:55 ../plugins/weather/openweathermap.c:60
 msgid "E"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:56
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:56 ../plugins/weather/openweathermap.c:61
 msgid "ESE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:57
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:57 ../plugins/weather/openweathermap.c:62
 msgid "SE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:58
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:58 ../plugins/weather/openweathermap.c:63
 msgid "SSE"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:59
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:59 ../plugins/weather/openweathermap.c:64
 msgid "S"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:60
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:60 ../plugins/weather/openweathermap.c:65
 msgid "SSW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:61
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:61 ../plugins/weather/openweathermap.c:66
 msgid "SW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:62
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:62 ../plugins/weather/openweathermap.c:67
 msgid "WSW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:63
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:63 ../plugins/weather/openweathermap.c:68
 msgid "W"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:64
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:64 ../plugins/weather/openweathermap.c:69
 msgid "WNW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:65
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:65 ../plugins/weather/openweathermap.c:70
 msgid "NW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/yahooutil.c:66
+#: ../plugins/weather/yahooutil.c:66 ../plugins/weather/openweathermap.c:71
 msgid "NNW"
 msgstr ""
 
@@ -2096,19 +2103,19 @@ msgstr ""
 msgid "Yahoo! Weather"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/openweathermap.c:347
+#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
 msgid "Mph"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/openweathermap.c:347
+#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
 msgid "m/s"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/openweathermap.c:501
+#: ../plugins/weather/openweathermap.c:535
 msgid "m"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/openweathermap.c:916
+#: ../plugins/weather/openweathermap.c:932
 msgid "OpenWeatherMap"
 msgstr ""