Commit from LXDE Pootle server by user LStranger.: 1202 of 1336 strings translated...
[lxde/lxpanel.git] / po / ko.po
CommitLineData
390ea37f
MB
1# Korean translation for lxtask package
2# Copyright (C) 2009-2012 Frer software foundation Inc.
3# This file is distributed under the same license as the lxtask package.
4# Seong-ho Cho <darkcircle.0426@gmail.com>, 2012.
654d45db
HJYP
5#
6msgid ""
7msgstr ""
390ea37f 8"Project-Id-Version: lxtask\n"
654d45db 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
4cc8b65a 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
4f1d6af7 11"PO-Revision-Date: 2012-10-16 17:35+0900\n"
390ea37f 12"Last-Translator: Seong-ho Cho <darkcircle.0426@gmail.com>\n"
4f1d6af7 13"Language-Team: Seong-ho Cho <darkcircle.0426@gmail.com>\n"
e798c036 14"Language: ko\n"
654d45db
HJYP
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19
4cc8b65a
MB
20#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
21#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
61d1cdc7 22msgid "Run"
dadd8d0d 23msgstr "실행"
61d1cdc7 24
4cc8b65a 25#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
61d1cdc7 26msgid "Restart"
4f1d6af7 27msgstr "다시 시작"
61d1cdc7 28
4cc8b65a 29#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
61d1cdc7 30msgid "Logout"
dadd8d0d 31msgstr "로그아웃"
61d1cdc7 32
4cc8b65a 33#: ../src/configurator.c:549
61d1cdc7 34msgid "Currently loaded plugins"
dadd8d0d 35msgstr "현재 불러온 플러그인"
61d1cdc7 36
4cc8b65a 37#: ../src/configurator.c:558
61d1cdc7 38msgid "Stretch"
dadd8d0d 39msgstr "늘이기"
61d1cdc7 40
4cc8b65a 41#: ../src/configurator.c:680
61d1cdc7 42msgid "Add plugin to panel"
dadd8d0d 43msgstr "패널에 플러그인 추가"
61d1cdc7 44
4cc8b65a 45#: ../src/configurator.c:708
61d1cdc7 46msgid "Available plugins"
dadd8d0d 47msgstr "사용가능한 플러그인"
61d1cdc7 48
4cc8b65a 49#: ../src/configurator.c:1244
61d1cdc7 50msgid "Logout command is not set"
dadd8d0d 51msgstr "로그아웃 명령을 지정하지 않았습니다"
61d1cdc7 52
4cc8b65a 53#: ../src/configurator.c:1312
61d1cdc7 54msgid "Select a directory"
4f1d6af7 55msgstr "디렉터리를 선택하십시오"
61d1cdc7 56
4cc8b65a 57#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
61d1cdc7 58msgid "Select a file"
dadd8d0d 59msgstr "파일을 선택하십시오"
61d1cdc7 60
4cc8b65a 61#: ../src/configurator.c:1446
61d1cdc7 62msgid "_Browse"
dadd8d0d 63msgstr "찾아보기(_B)"
61d1cdc7 64
4cc8b65a
MB
65#: ../src/panel.c:660
66msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
67msgstr ""
68
69#: ../src/panel.c:687
61d1cdc7
MB
70msgid ""
71"Really delete this panel?\n"
72"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
73msgstr ""
dadd8d0d
MB
74"정말 이 패널을 지우시겠습니까?\n"
75"<b>경고: 복구할 수 없습니다.</b>"
61d1cdc7 76
4cc8b65a 77#: ../src/panel.c:689
61d1cdc7
MB
78msgid "Confirm"
79msgstr "확인"
80
81#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4cc8b65a 82#: ../src/panel.c:721
61d1cdc7
MB
83msgid "translator-credits"
84msgstr "Seong-ho Cho <darkcircle.0426@gmail.com>"
85
4cc8b65a 86#: ../src/panel.c:726
61d1cdc7 87msgid "LXPanel"
dadd8d0d 88msgstr "LXPanel"
61d1cdc7 89
4cc8b65a
MB
90#: ../src/panel.c:744
91#, fuzzy
92msgid "Copyright (C) 2008-2013"
4f1d6af7 93msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
61d1cdc7 94
4cc8b65a 95#: ../src/panel.c:745
61d1cdc7 96msgid "Desktop panel for LXDE project"
dadd8d0d 97msgstr "LXDE 프로젝트의 데스크톱 패널"
61d1cdc7 98
4cc8b65a 99#: ../src/panel.c:782
61d1cdc7 100msgid "Add / Remove Panel Items"
dadd8d0d 101msgstr "패널 항목 추가/제거"
61d1cdc7 102
4cc8b65a 103#: ../src/panel.c:791
61d1cdc7
MB
104#, c-format
105msgid "Remove \"%s\" From Panel"
dadd8d0d 106msgstr "\"%s\" 패널에서 제거"
61d1cdc7 107
4cc8b65a 108#: ../src/panel.c:803
61d1cdc7 109msgid "Panel Settings"
dadd8d0d 110msgstr "패널 설정"
61d1cdc7 111
4cc8b65a 112#: ../src/panel.c:809
61d1cdc7 113msgid "Create New Panel"
dadd8d0d 114msgstr "패널 새로 만들기"
61d1cdc7 115
4cc8b65a 116#: ../src/panel.c:815
61d1cdc7 117msgid "Delete This Panel"
4f1d6af7 118msgstr "이 패널 삭제"
61d1cdc7 119
4cc8b65a 120#: ../src/panel.c:826
61d1cdc7 121msgid "About"
dadd8d0d 122msgstr "정보"
61d1cdc7 123
4cc8b65a 124#: ../src/panel.c:834
61d1cdc7 125msgid "Panel"
dadd8d0d 126msgstr "패널"
61d1cdc7 127
4cc8b65a 128#: ../src/panel.c:847
61d1cdc7
MB
129#, c-format
130msgid "\"%s\" Settings"
dadd8d0d 131msgstr "\"%s\" 설정"
61d1cdc7 132
4cc8b65a 133#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
61d1cdc7 134msgid "Height:"
dadd8d0d 135msgstr "높이:"
61d1cdc7 136
4cc8b65a 137#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
61d1cdc7 138msgid "Width:"
4f1d6af7 139msgstr "너비:"
61d1cdc7 140
4cc8b65a 141#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
61d1cdc7 142msgid "Left"
4f1d6af7 143msgstr "왼쪽"
61d1cdc7 144
4cc8b65a 145#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
61d1cdc7 146msgid "Right"
dadd8d0d 147msgstr "오른쪽"
61d1cdc7 148
4cc8b65a 149#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
61d1cdc7 150msgid "Top"
dadd8d0d 151msgstr "위"
61d1cdc7 152
4cc8b65a 153#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
61d1cdc7 154msgid "Bottom"
dadd8d0d 155msgstr "아래"
61d1cdc7 156
4cc8b65a 157#: ../src/panel.c:1428
61d1cdc7
MB
158#, c-format
159msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
dadd8d0d 160msgstr "lxpanel %s - 유닉스 데스크톱의 가벼운 GTK2+ 패널\n"
61d1cdc7 161
4cc8b65a 162#: ../src/panel.c:1429
61d1cdc7
MB
163#, c-format
164msgid "Command line options:\n"
dadd8d0d 165msgstr "명령줄 옵션:\n"
61d1cdc7 166
4cc8b65a 167#: ../src/panel.c:1430
61d1cdc7
MB
168#, c-format
169msgid " --help -- print this help and exit\n"
dadd8d0d 170msgstr " --help -- 이 도움말을 출력하고 나갑니다\n"
61d1cdc7 171
4cc8b65a 172#: ../src/panel.c:1431
61d1cdc7
MB
173#, c-format
174msgid " --version -- print version and exit\n"
dadd8d0d 175msgstr " --version -- 버전을 출력하고 나갑니다\n"
61d1cdc7 176
4cc8b65a 177#: ../src/panel.c:1432
61d1cdc7
MB
178#, c-format
179msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
d58b1bfa
MB
180msgstr ""
181" --log <번호> -- 0부터 5까지의 로그 레벨을 설정합니다. 0 - 없음 5 - 자세히\n"
61d1cdc7
MB
182
183#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
4cc8b65a 184#: ../src/panel.c:1434
61d1cdc7
MB
185#, c-format
186msgid " --profile name -- use specified profile\n"
dadd8d0d 187msgstr " --profile name -- 지정한 프로파일을 사용합니다\n"
61d1cdc7 188
4cc8b65a 189#: ../src/panel.c:1436
61d1cdc7
MB
190#, c-format
191msgid " -h -- same as --help\n"
dadd8d0d 192msgstr " -h -- --help와 같음\n"
61d1cdc7 193
4cc8b65a 194#: ../src/panel.c:1437
61d1cdc7
MB
195#, c-format
196msgid " -p -- same as --profile\n"
dadd8d0d 197msgstr " -p -- --profile과 같음\n"
61d1cdc7 198
4cc8b65a 199#: ../src/panel.c:1438
61d1cdc7
MB
200#, c-format
201msgid " -v -- same as --version\n"
dadd8d0d 202msgstr " -v -- --version과 같음\n"
61d1cdc7
MB
203
204#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
4cc8b65a 205#: ../src/panel.c:1440
61d1cdc7
MB
206#, c-format
207msgid ""
208"\n"
209"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
210"\n"
211msgstr ""
dadd8d0d
MB
212"\n"
213"자세한 내용은 http://lxde.org/를 참조하세요.\n"
214"\n"
61d1cdc7 215
4cc8b65a
MB
216#: ../src/plugin.c:370
217msgid "No file manager is configured."
218msgstr ""
219
220#: ../src/gtk-run.c:374
61d1cdc7 221msgid "Enter the command you want to execute:"
dadd8d0d 222msgstr "실행할 명령을 입력하십시오:"
61d1cdc7 223
4cc8b65a
MB
224#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
225#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
226#, fuzzy
227msgid "Application Launch and Task Bar"
228msgstr "프로그램 실행 표시줄"
229
230#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
231#, fuzzy
232msgid "<b>Mode:</b>"
233msgstr "<b>크기</b>"
234
235#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
236msgid "Launchers"
237msgstr ""
238
239#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
240#, fuzzy
241msgid "<b>Launchbar</b>"
242msgstr "<b>배경</b>"
243
244#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
245msgid "Show tooltips"
246msgstr "풍선 도움말 보이기"
247
248#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
249msgid "Icons only"
250msgstr "아이콘만 표시"
251
252#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
253msgid "Flat buttons"
254msgstr "평평한 단추"
255
256#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
257msgid "Show windows from all desktops"
258msgstr "모든 데스크톱에 창 표시"
259
260#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
261msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
262msgstr ""
263
264#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
265msgid "Use mouse wheel"
266msgstr "마우스 휠 사용"
267
268#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
269msgid "Flash when there is any window requiring attention"
270msgstr "주목을 필요로 하는 창 깜빡임"
271
272#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
273msgid "Combine multiple application windows into a single button"
274msgstr "여러 프로그램 창을 하나의 단추로 합침"
275
276#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
277msgid "Maximum width of task button"
278msgstr "작업 단추의 최대 폭"
279
280#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
281msgid "Spacing"
282msgstr "여백"
283
284#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
285#, fuzzy
286msgid "<b>Taskbar</b>"
287msgstr "<b>배경</b>"
288
289#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
290#, fuzzy
291msgid "Only Application Launch Bar"
292msgstr "프로그램 실행 표시줄"
293
294#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
295#, fuzzy
296msgid "Only Task Bar (Window List)"
297msgstr "작업 표시줄(창 목록)"
298
299#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
300#, fuzzy
301msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
dadd8d0d 302msgstr "프로그램 실행 표시줄"
61d1cdc7
MB
303
304#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
305msgid "<b>Connection</b>"
dadd8d0d 306msgstr "<b>연결</b>"
61d1cdc7
MB
307
308#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
61d1cdc7 309msgid "Status:"
dadd8d0d 310msgstr "상태:"
61d1cdc7
MB
311
312#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
313msgid "_Name:"
dadd8d0d 314msgstr "이름(_N):"
61d1cdc7
MB
315
316#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
317msgid "<b>Activity</b>"
dadd8d0d 318msgstr "<b>동작</b>"
61d1cdc7
MB
319
320#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
321msgid "Received:"
dadd8d0d 322msgstr "받음:"
61d1cdc7
MB
323
324#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
325msgid "Sent:"
dadd8d0d 326msgstr "보냄:"
61d1cdc7
MB
327
328#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
329msgid "<b>Signal Strength</b>"
dadd8d0d 330msgstr "<b>신호 세기</b>"
61d1cdc7
MB
331
332#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
333#, no-c-format
334msgid "0%"
dadd8d0d 335msgstr "0%"
61d1cdc7
MB
336
337#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
338msgid "General"
339msgstr "일반"
340
341#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
342msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
4f1d6af7 343msgstr "<b>인터넷 프로토콜(IPv4)</b>"
61d1cdc7
MB
344
345#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
346msgid "Address:"
dadd8d0d 347msgstr "주소:"
61d1cdc7
MB
348
349#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
350msgid "Destination:"
dadd8d0d 351msgstr "목적:"
61d1cdc7 352
d58b1bfa 353#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
52025506 354#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
61d1cdc7 355msgid "Broadcast:"
dadd8d0d 356msgstr "브로드캐스트:"
61d1cdc7
MB
357
358#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
359msgid "Subnet Mask:"
dadd8d0d 360msgstr "서브넷:"
61d1cdc7
MB
361
362#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
363msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
4f1d6af7 364msgstr "<b>인터넷 프로토콜(IPv6)</b>"
61d1cdc7
MB
365
366#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
367msgid "Scope:"
dadd8d0d 368msgstr "범위:"
61d1cdc7
MB
369
370#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
371msgid "<b>Network Device</b>"
dadd8d0d 372msgstr "<b>네트워크 장치</b>"
61d1cdc7
MB
373
374#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
375msgid "Type:"
dadd8d0d 376msgstr "형식:"
61d1cdc7
MB
377
378#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
379msgid "Support"
dadd8d0d 380msgstr "지원"
61d1cdc7
MB
381
382#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
383msgid "Con_figure"
dadd8d0d 384msgstr "설정(_F)"
61d1cdc7
MB
385
386#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
387msgid "Dynamic"
dadd8d0d 388msgstr "동적"
61d1cdc7
MB
389
390#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
391msgid "Pixels"
dadd8d0d 392msgstr "픽셀"
61d1cdc7
MB
393
394#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
395#, no-c-format
396msgid "% Percent"
dadd8d0d 397msgstr "% 퍼센트"
61d1cdc7
MB
398
399#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
52025506 400msgid "None"
4f1d6af7 401msgstr "없음"
52025506
MB
402
403#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
52025506
MB
404msgid "Err"
405msgstr "오류"
406
407#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
52025506 408msgid "Warn"
4f1d6af7 409msgstr "경고"
52025506
MB
410
411#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
412msgid "Info"
4f1d6af7 413msgstr "정보"
52025506
MB
414
415#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
416msgid "All"
4f1d6af7 417msgstr "모두"
52025506
MB
418
419#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
61d1cdc7 420msgid "Panel Preferences"
dadd8d0d 421msgstr "패널 기본 설정"
61d1cdc7 422
52025506 423#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
61d1cdc7 424msgid "Edge:"
dadd8d0d 425msgstr "테두리:"
61d1cdc7 426
52025506
MB
427#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
428msgid "Center"
429msgstr "가운데"
430
431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
61d1cdc7 432msgid "Alignment:"
dadd8d0d 433msgstr "정렬:"
61d1cdc7 434
52025506 435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
61d1cdc7 436msgid "Margin:"
dadd8d0d 437msgstr "여백:"
61d1cdc7 438
52025506 439#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
4cc8b65a
MB
440#, fuzzy
441msgid "Monitor:"
442msgstr "배터리 감시기"
443
444#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
61d1cdc7 445msgid "<b>Position</b>"
dadd8d0d 446msgstr "<b>위치</b>"
61d1cdc7 447
4cc8b65a 448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
52025506 449msgid "Icon size:"
4f1d6af7 450msgstr "아이콘 크기:"
61d1cdc7 451
4cc8b65a 452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
61d1cdc7 453msgid "<b>Size</b>"
dadd8d0d 454msgstr "<b>크기</b>"
61d1cdc7 455
4cc8b65a 456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
61d1cdc7 457msgid "Geometry"
dadd8d0d 458msgstr "좌표"
61d1cdc7 459
4cc8b65a 460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
61d1cdc7 461msgid "System theme"
dadd8d0d 462msgstr "시스템 테마"
61d1cdc7 463
4cc8b65a 464#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
61d1cdc7 465msgid "Solid color (with opacity)"
4f1d6af7 466msgstr "단색(투명도 포함)"
61d1cdc7 467
4cc8b65a 468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
61d1cdc7 469msgid "Image"
dadd8d0d 470msgstr "그림"
61d1cdc7 471
4cc8b65a 472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
61d1cdc7 473msgid "Select an image file"
dadd8d0d 474msgstr "그림 파일을 선택하십시오"
61d1cdc7 475
4cc8b65a 476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
61d1cdc7 477msgid "<b>Background</b>"
4f1d6af7 478msgstr "<b>배경</b>"
61d1cdc7 479
4cc8b65a 480#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
61d1cdc7 481msgid "Custom color"
dadd8d0d 482msgstr "사용자 지정 색"
61d1cdc7 483
4cc8b65a
MB
484#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
485#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
61d1cdc7 486msgid "Size"
dadd8d0d 487msgstr "크기"
61d1cdc7 488
4cc8b65a 489#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
61d1cdc7 490msgid "<b>Font</b>"
dadd8d0d 491msgstr "<b>글꼴</b>"
61d1cdc7 492
4cc8b65a 493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
61d1cdc7 494msgid "Appearance"
dadd8d0d 495msgstr "모양새"
61d1cdc7 496
4cc8b65a 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
61d1cdc7 498msgid "Panel Applets"
dadd8d0d 499msgstr "패널 애플릿"
61d1cdc7 500
4cc8b65a 501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
61d1cdc7 502msgid "Logout Command:"
dadd8d0d 503msgstr "로그아웃 명령:"
61d1cdc7 504
4cc8b65a 505#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
61d1cdc7 506msgid "Terminal Emulator:"
dadd8d0d 507msgstr "터미널 에뮬레이터:"
61d1cdc7 508
4cc8b65a 509#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
61d1cdc7 510msgid "File Manager:"
dadd8d0d 511msgstr "파일 관리자:"
61d1cdc7 512
4cc8b65a 513#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
61d1cdc7 514msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
dadd8d0d 515msgstr "<b>기본 프로그램 설정</b>"
61d1cdc7 516
4cc8b65a 517#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
61d1cdc7 518msgid "Make window managers treat the panel as dock"
dadd8d0d 519msgstr "창 관리자가 패널을 독으로 취급하도록 합니다"
61d1cdc7 520
4cc8b65a 521#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
61d1cdc7 522msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
dadd8d0d 523msgstr "공간을 남겨두어 최대화한 창으로 가리지 않습니다"
61d1cdc7 524
4cc8b65a 525#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
61d1cdc7 526msgid "<b>Properties</b>"
dadd8d0d 527msgstr "<b>속성</b>"
61d1cdc7 528
4cc8b65a 529#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
61d1cdc7 530msgid "Minimize panel when not in use"
dadd8d0d 531msgstr "사용하지 않을 경우 패널 최소화"
61d1cdc7 532
4cc8b65a 533#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
61d1cdc7 534msgid "Size when minimized"
dadd8d0d 535msgstr "최소화 크기"
61d1cdc7 536
4cc8b65a 537#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
52025506
MB
538msgid "pixels"
539msgstr "픽셀"
540
4cc8b65a 541#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
61d1cdc7 542msgid "<b>Automatic hiding</b>"
dadd8d0d 543msgstr "<b>자동 숨김</b>"
61d1cdc7 544
4cc8b65a 545#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
52025506 546msgid "Log level"
4f1d6af7 547msgstr "로그 수준"
52025506 548
4cc8b65a 549#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
52025506 550msgid "<b>Log level</b>"
4f1d6af7 551msgstr "<b>로그 수준</b>"
52025506 552
4cc8b65a 553#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
61d1cdc7 554msgid "Advanced"
dadd8d0d 555msgstr "고급"
61d1cdc7 556
4cc8b65a 557#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
61d1cdc7 558msgid "CPU Usage Monitor"
dadd8d0d 559msgstr "CPU 사용 감시기"
61d1cdc7 560
4cc8b65a 561#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
61d1cdc7 562msgid "Display CPU usage"
dadd8d0d 563msgstr "CPU 사용량 표시"
61d1cdc7 564
4cc8b65a
MB
565#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
566msgid "Desktop Number / Workspace Name"
567msgstr "데스크톱 번호 / 작업공간 이름"
568
569#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
61d1cdc7 570msgid "Bold font"
dadd8d0d 571msgstr "굵은 글꼴"
61d1cdc7 572
4cc8b65a 573#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
61d1cdc7 574msgid "Display desktop names"
dadd8d0d 575msgstr "데스크톱 이름 표시"
61d1cdc7 576
4cc8b65a 577#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
61d1cdc7 578msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
dadd8d0d 579msgstr "작업공간 번호 표시기, cmeury@users.sf.net"
61d1cdc7 580
52025506 581#: ../src/plugins/image.c:161
61d1cdc7 582msgid "Display Image and Tooltip"
dadd8d0d 583msgstr "이미지, 풍선도움말 표시"
61d1cdc7 584
4cc8b65a
MB
585#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
586#, fuzzy
587msgid "_Close all windows"
588msgstr "창 닫기(_C)"
61d1cdc7
MB
589
590#. Add Raise menu item.
4cc8b65a 591#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
61d1cdc7 592msgid "_Raise"
dadd8d0d 593msgstr "펼치기(_R)"
61d1cdc7
MB
594
595#. Add Restore menu item.
4cc8b65a 596#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
61d1cdc7 597msgid "R_estore"
dadd8d0d 598msgstr "복귀(_E)"
61d1cdc7
MB
599
600#. Add Maximize menu item.
4cc8b65a 601#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
61d1cdc7 602msgid "Ma_ximize"
dadd8d0d 603msgstr "최대화(_X)"
61d1cdc7
MB
604
605#. Add Iconify menu item.
4cc8b65a 606#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
61d1cdc7 607msgid "Ico_nify"
dadd8d0d 608msgstr "아이콘 표시(_N)"
61d1cdc7 609
4cc8b65a 610#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
61d1cdc7
MB
611#, c-format
612msgid "Workspace _%d"
4f1d6af7 613msgstr "작업공간(_%d)"
61d1cdc7 614
4cc8b65a 615#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
61d1cdc7
MB
616#, c-format
617msgid "Workspace %d"
dadd8d0d 618msgstr "작업공간 %d"
61d1cdc7
MB
619
620#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
4cc8b65a 621#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
61d1cdc7 622msgid "_All workspaces"
dadd8d0d 623msgstr "모든 작업공간(_A)"
61d1cdc7
MB
624
625#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
4cc8b65a 626#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
61d1cdc7 627msgid "_Move to Workspace"
dadd8d0d 628msgstr "작업공간으로 이동(_M)"
61d1cdc7
MB
629
630#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
4cc8b65a 631#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
61d1cdc7 632msgid "_Close Window"
dadd8d0d 633msgstr "창 닫기(_C)"
61d1cdc7 634
4cc8b65a
MB
635#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
636msgid "A_dd to Launcher"
637msgstr ""
61d1cdc7 638
4cc8b65a
MB
639#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
640#, fuzzy
641msgid "Rem_ove from Launcher"
642msgstr "\"%s\" 패널에서 제거"
61d1cdc7 643
4cc8b65a
MB
644#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
645msgid "_New Instance"
646msgstr ""
61d1cdc7 647
4cc8b65a
MB
648#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
649msgid "Application Launch Bar"
650msgstr "프로그램 실행 표시줄"
61d1cdc7 651
4cc8b65a
MB
652#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
653msgid "Bar with buttons to launch application"
654msgstr "프로그램을 실행할 단추 표시줄"
61d1cdc7 655
4cc8b65a 656#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
61d1cdc7 657msgid "Task Bar (Window List)"
4f1d6af7 658msgstr "작업 표시줄(창 목록)"
61d1cdc7 659
4cc8b65a 660#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
d58b1bfa
MB
661msgid ""
662"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
663"focus"
664msgstr ""
665"작업 표시줄은 모든 열려있는 창을 보여주며 아이콘 표시, 말아올리기, 창 선택을 "
666"하도록 해줍니다"
61d1cdc7 667
4cc8b65a
MB
668#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
669#, fuzzy
670msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
671msgstr "프로그램을 실행할 단추 표시줄"
672
673#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
674msgid "Digital Clock"
675msgstr "디지털 시계"
676
677#: ../src/plugins/dclock.c:425
61d1cdc7 678msgid "Clock Format"
dadd8d0d 679msgstr "시계 형식"
61d1cdc7 680
4cc8b65a 681#: ../src/plugins/dclock.c:426
61d1cdc7 682msgid "Tooltip Format"
dadd8d0d 683msgstr "풍선도움말 형식"
61d1cdc7 684
4cc8b65a 685#: ../src/plugins/dclock.c:427
d58b1bfa
MB
686#, fuzzy, c-format
687msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
688msgstr "형식 코드: man 3 strftime; \\n 줄바꿈 문자"
61d1cdc7 689
4cc8b65a 690#: ../src/plugins/dclock.c:428
61d1cdc7 691msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
4f1d6af7 692msgstr "누를 때 동작(기본: 달력 표시)"
61d1cdc7 693
4cc8b65a 694#: ../src/plugins/dclock.c:430
61d1cdc7 695msgid "Tooltip only"
dadd8d0d 696msgstr "풍선도움말만"
61d1cdc7 697
4cc8b65a 698#: ../src/plugins/dclock.c:431
61d1cdc7 699msgid "Center text"
dadd8d0d 700msgstr "글을 가운데로"
61d1cdc7 701
4cc8b65a 702#: ../src/plugins/dclock.c:444
61d1cdc7 703msgid "Display digital clock and tooltip"
dadd8d0d 704msgstr "디지털 시계와 풍선도움말 표시"
61d1cdc7 705
4cc8b65a 706#: ../src/plugins/menu.c:421
61d1cdc7 707msgid "Add to desktop"
dadd8d0d 708msgstr "데스크톱에 추가"
61d1cdc7 709
4cc8b65a 710#: ../src/plugins/menu.c:428
61d1cdc7 711msgid "Properties"
dadd8d0d 712msgstr "속성"
61d1cdc7 713
4cc8b65a 714#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
61d1cdc7 715msgid "Menu"
dadd8d0d 716msgstr "메뉴"
61d1cdc7 717
4cc8b65a
MB
718#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
719msgid "Icon"
720msgstr "아이콘"
721
722#: ../src/plugins/menu.c:1055
61d1cdc7 723msgid "Application Menu"
dadd8d0d 724msgstr "프로그램 메뉴"
61d1cdc7 725
4cc8b65a 726#: ../src/plugins/separator.c:72
61d1cdc7 727msgid "Separator"
dadd8d0d 728msgstr "구분선"
61d1cdc7 729
4cc8b65a 730#: ../src/plugins/separator.c:73
61d1cdc7 731msgid "Add a separator to the panel"
dadd8d0d 732msgstr "패널에 구분선 추가"
61d1cdc7 733
4cc8b65a 734#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
61d1cdc7 735msgid "Desktop Pager"
dadd8d0d 736msgstr "데스크톱 분할"
61d1cdc7 737
4cc8b65a 738#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
61d1cdc7 739msgid "Simple pager plugin"
dadd8d0d 740msgstr "단순한 분할 플러그인"
61d1cdc7 741
4cc8b65a 742#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
61d1cdc7 743msgid "Spacer"
dadd8d0d 744msgstr "공백"
61d1cdc7 745
4cc8b65a 746#: ../src/plugins/space.c:101
61d1cdc7 747msgid "Allocate space"
dadd8d0d 748msgstr "공간할당"
61d1cdc7 749
4cc8b65a 750#: ../src/plugins/tray.c:709
61d1cdc7 751msgid "System Tray"
dadd8d0d 752msgstr "시스템 표시줄"
61d1cdc7 753
4cc8b65a 754#: ../src/plugins/tray.c:710
61d1cdc7 755msgid "System tray"
dadd8d0d 756msgstr "시스템 표시줄"
61d1cdc7 757
d58b1bfa
MB
758#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
759msgid "New session is required for this option to take effect"
760msgstr ""
761
52025506 762#. dialog
4cc8b65a 763#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
52025506 764msgid "Select Keyboard Model"
4f1d6af7 765msgstr "키보드 모델을 선택하십시오"
61d1cdc7 766
4cc8b65a
MB
767#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
768#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
52025506 769msgid "Description"
4f1d6af7 770msgstr "설명"
61d1cdc7 771
4cc8b65a
MB
772#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
773#, fuzzy
774msgid "Id"
775msgstr "대기"
776
52025506 777#. dialog
4cc8b65a 778#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
52025506 779msgid "Select Layout Change Type"
4f1d6af7 780msgstr "배치 바꾸기 형식을 선택하십시오"
61d1cdc7 781
52025506 782#. dialog
4cc8b65a 783#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
52025506 784msgid "Add Keyboard Layout"
4f1d6af7 785msgstr "키보드 배치 추가"
61d1cdc7 786
4cc8b65a 787#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
52025506 788msgid "Flag"
4f1d6af7 789msgstr "플래그"
61d1cdc7 790
4cc8b65a 791#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
52025506 792msgid "Layout"
4f1d6af7 793msgstr "배치"
52025506 794
4cc8b65a 795#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
52025506 796msgid "Keyboard Layout Handler"
4f1d6af7 797msgstr "키보드 배치 취급 프로그램"
61d1cdc7 798
4cc8b65a 799#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
52025506 800msgid "Keyboard Model"
4f1d6af7 801msgstr "키보드 모델"
52025506 802
4cc8b65a 803#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
52025506 804msgid "Keyboard Layouts"
4f1d6af7 805msgstr "키보드 배치"
52025506 806
4cc8b65a 807#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
52025506 808msgid "Variant"
4f1d6af7 809msgstr "변형"
52025506 810
4cc8b65a 811#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
52025506 812msgid "Change Layout Option"
4f1d6af7 813msgstr "배치 옵션 바꾸기"
52025506 814
4cc8b65a 815#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
d58b1bfa
MB
816msgid "Advanced setxkbmap Options"
817msgstr ""
818
4cc8b65a 819#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
d58b1bfa
MB
820msgid "Do _not reset existing options"
821msgstr ""
822
4cc8b65a 823#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
d58b1bfa
MB
824msgid "Keep _system layouts"
825msgstr ""
826
4cc8b65a 827#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
52025506 828msgid "Per Window Settings"
4f1d6af7 829msgstr "창 별 설정"
52025506 830
4cc8b65a 831#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
52025506 832msgid "_Remember layout for each window"
4f1d6af7 833msgstr "제각각의 창에 대한 배치 기억(_R)"
52025506 834
4cc8b65a 835#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
52025506 836msgid "Show Layout as"
4f1d6af7 837msgstr "다음처럼 배치 보여주기"
52025506 838
4cc8b65a 839#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
52025506 840msgid "Custom Image"
4f1d6af7 841msgstr "사용자 정의 그림"
52025506 842
4cc8b65a 843#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
52025506 844msgid "Text"
4f1d6af7 845msgstr "텍스트"
52025506 846
4cc8b65a 847#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
52025506 848msgid "Panel Icon Size"
4f1d6af7 849msgstr "패널 아이콘 크기"
52025506 850
4cc8b65a 851#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
52025506 852msgid "Handle keyboard layouts"
4f1d6af7 853msgstr "사용할 수 있는 키보드 배치를 다룹니다"
61d1cdc7 854
4cc8b65a 855#: ../src/plugins/wincmd.c:193
61d1cdc7 856msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
d58b1bfa
MB
857msgstr ""
858"모든 창을 아이콘 표시하려면 왼쪽 단추를 누릅니다. 이들을 가리려면 가운데 단추"
859"를 누릅니다."
61d1cdc7 860
4cc8b65a 861#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
61d1cdc7 862msgid "Minimize All Windows"
dadd8d0d 863msgstr "모든 창 최소화"
61d1cdc7 864
4cc8b65a
MB
865#: ../src/plugins/wincmd.c:229
866msgid "Alternately iconify/shade and raise"
867msgstr "대신 아이콘 표시/말아올리고 펼치기"
868
869#: ../src/plugins/wincmd.c:246
61d1cdc7
MB
870msgid ""
871"Sends commands to all desktop windows.\n"
872"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
873msgstr ""
dadd8d0d
MB
874"모든 데스크톱 창에 명령을 보냅니다.\n"
875"지원하는 명령은 1) 아이콘 표시 와 2) 말아 올리기 입니다."
61d1cdc7 876
4cc8b65a 877#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
61d1cdc7 878msgid "Open in _Terminal"
dadd8d0d 879msgstr "터미널에서 열기(_T)"
61d1cdc7 880
4cc8b65a
MB
881#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
882msgid "Directory Menu"
883msgstr "디렉터리 메뉴"
884
885#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
61d1cdc7 886msgid "Directory"
dadd8d0d 887msgstr "디렉터리"
61d1cdc7 888
4cc8b65a 889#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
61d1cdc7 890msgid "Label"
dadd8d0d 891msgstr "레이블"
61d1cdc7 892
4cc8b65a
MB
893#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
894#, fuzzy
895msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
dadd8d0d 896msgstr "메뉴를 이용하여 디렉터리 트리를 탐색합니다(Author: PCMan)"
61d1cdc7 897
4cc8b65a 898#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
61d1cdc7 899msgid "Normal"
dadd8d0d 900msgstr "일반"
61d1cdc7 901
4cc8b65a 902#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
61d1cdc7 903msgid "Warning1"
dadd8d0d 904msgstr "경고1"
61d1cdc7 905
4cc8b65a 906#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
61d1cdc7 907msgid "Warning2"
dadd8d0d 908msgstr "경고2"
61d1cdc7 909
4cc8b65a 910#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
61d1cdc7 911msgid "Automatic sensor location"
dadd8d0d 912msgstr "자동 센서 위치표시"
61d1cdc7 913
4cc8b65a 914#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
61d1cdc7 915msgid "Sensor"
dadd8d0d 916msgstr "센서"
61d1cdc7 917
4cc8b65a 918#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
61d1cdc7 919msgid "Automatic temperature levels"
dadd8d0d 920msgstr "자동 온도 수준표시"
61d1cdc7 921
4cc8b65a 922#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
61d1cdc7 923msgid "Warning1 Temperature"
dadd8d0d 924msgstr "경고 1단계 온도"
61d1cdc7 925
4cc8b65a 926#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
61d1cdc7 927msgid "Warning2 Temperature"
dadd8d0d 928msgstr "경고 2단계 온도"
61d1cdc7 929
4cc8b65a 930#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
61d1cdc7 931msgid "Temperature Monitor"
dadd8d0d 932msgstr "온도 감시기"
61d1cdc7 933
4cc8b65a 934#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
61d1cdc7 935msgid "Display system temperature"
dadd8d0d 936msgstr "시스템 온도를 보여줍니다"
61d1cdc7 937
4cc8b65a
MB
938#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
939#, c-format
940msgid ""
941"Frequency: %d MHz\n"
942"Governor: %s"
943msgstr ""
944
945#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
946msgid "CPUFreq frontend"
947msgstr ""
948
949#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
950msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
951msgstr ""
952
61d1cdc7
MB
953#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
954#. Display current level in tooltip.
955#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
4cc8b65a
MB
956#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
957#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
61d1cdc7 958msgid "Volume control"
dadd8d0d 959msgstr "음량 조절기"
61d1cdc7
MB
960
961#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
4cc8b65a 962#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
61d1cdc7 963msgid "Volume Control"
dadd8d0d 964msgstr "음량 조절기"
61d1cdc7
MB
965
966#. Create a frame as the child of the viewport.
967#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
4cc8b65a 968#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
61d1cdc7 969msgid "Volume"
dadd8d0d 970msgstr "음량"
61d1cdc7
MB
971
972#. Create a check button as the child of the vertical box.
4cc8b65a 973#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
61d1cdc7 974msgid "Mute"
dadd8d0d 975msgstr "음소거"
61d1cdc7 976
4cc8b65a 977#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
d58b1bfa
MB
978msgid ""
979"Error, you need to install an application to configure the sound "
980"(pavucontol, alsamixer ...)"
981msgstr ""
982"오류가 있습니다. 소리를 설정할 프로그램을 설치가 필요합니다(pavucontrol, "
983"alsamixer ...)"
984
4cc8b65a 985#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
d58b1bfa
MB
986msgid "Display and control volume for ALSA"
987msgstr ""
61d1cdc7
MB
988
989#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
990msgid "<Hidden Access Point>"
dadd8d0d 991msgstr "<숨겨진 액세스 포인트>"
61d1cdc7
MB
992
993#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
994msgid "Wireless Networks not found in range"
dadd8d0d 995msgstr "이 범위에서 무선 네트워크를 찾을 수 없습니다"
61d1cdc7
MB
996
997#. Repair
998#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
999msgid "Repair"
dadd8d0d 1000msgstr "복구"
61d1cdc7
MB
1001
1002#. interface down
1003#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
1004msgid "Disable"
dadd8d0d 1005msgstr "비활성화"
61d1cdc7 1006
52025506 1007#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
61d1cdc7 1008msgid "Wireless Connection has no connectivity"
dadd8d0d 1009msgstr "무선 연결을 수립할 수 없습니다"
61d1cdc7 1010
52025506 1011#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
61d1cdc7 1012msgid "Network cable is plugged out"
dadd8d0d 1013msgstr "네트워크 케이블이 뽑혔습니다"
61d1cdc7 1014
52025506 1015#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
61d1cdc7 1016msgid "Connection has limited or no connectivity"
dadd8d0d 1017msgstr "연결이 제한되었거나 수립할 수 없습니다"
61d1cdc7 1018
d58b1bfa 1019#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
52025506 1020#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
61d1cdc7 1021msgid "IP Address:"
dadd8d0d 1022msgstr "IP 주소:"
61d1cdc7 1023
52025506 1024#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
61d1cdc7 1025msgid "Remote IP:"
dadd8d0d 1026msgstr "원격 IP:"
61d1cdc7 1027
d58b1bfa 1028#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
52025506 1029#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
61d1cdc7 1030msgid "Netmask:"
dadd8d0d 1031msgstr "넷마스크:"
61d1cdc7 1032
d58b1bfa 1033#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
52025506 1034#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
61d1cdc7 1035msgid "Activity"
dadd8d0d 1036msgstr "동작"
61d1cdc7 1037
d58b1bfa 1038#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
52025506 1039#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
61d1cdc7 1040msgid "Sent"
dadd8d0d 1041msgstr "보냄"
61d1cdc7 1042
d58b1bfa 1043#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
52025506 1044#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
61d1cdc7 1045msgid "Received"
dadd8d0d 1046msgstr "받음"
61d1cdc7 1047
d58b1bfa 1048#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
52025506 1049#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
61d1cdc7 1050msgid "bytes"
dadd8d0d 1051msgstr "바이트"
61d1cdc7 1052
d58b1bfa 1053#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
52025506 1054#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
61d1cdc7 1055msgid "packets"
dadd8d0d 1056msgstr "패킷"
61d1cdc7 1057
52025506 1058#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
61d1cdc7
MB
1059#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1060msgid "Wireless"
dadd8d0d 1061msgstr "무선"
61d1cdc7 1062
52025506 1063#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
61d1cdc7 1064msgid "Protocol:"
4f1d6af7 1065msgstr "프로토콜:"
61d1cdc7 1066
d58b1bfa 1067#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
61d1cdc7 1068msgid "HW Address:"
dadd8d0d 1069msgstr "하드웨어 주소:"
61d1cdc7 1070
4cc8b65a 1071#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
61d1cdc7 1072msgid "Manage Networks"
dadd8d0d 1073msgstr "네트워크 관리"
61d1cdc7 1074
4cc8b65a 1075#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
61d1cdc7 1076msgid "Monitor and Manage networks"
dadd8d0d 1077msgstr "네트워크를 감시하고 관리합니다"
61d1cdc7
MB
1078
1079#. create dialog
1080#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1081msgid "Setting Encryption Key"
dadd8d0d 1082msgstr "암호화 키 설정"
61d1cdc7
MB
1083
1084#. messages
1085#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1086msgid ""
1087"This wireless network was encrypted.\n"
1088"You must have the encryption key."
1089msgstr ""
dadd8d0d
MB
1090"이 무선 네트워크는 암호화되어 있습니다.\n"
1091"암호화 키를 입력해야 합니다."
61d1cdc7
MB
1092
1093#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1094msgid "Encryption Key:"
dadd8d0d 1095msgstr "암호화 키:"
4b93d81e 1096
61d1cdc7
MB
1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1098msgid "Interface to monitor"
dadd8d0d 1099msgstr "감시할 인터페이스"
4b93d81e 1100
61d1cdc7
MB
1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1102msgid "Config tool"
dadd8d0d 1103msgstr "설정 도구"
61d1cdc7
MB
1104
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1106msgid "Network Status Monitor"
dadd8d0d 1107msgstr "네트워크 상태 감시기"
61d1cdc7
MB
1108
1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1110msgid "Monitor network status"
dadd8d0d 1111msgstr "네트워크 상태를 감시합니다"
61d1cdc7
MB
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1114#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1115msgid "Unknown"
dadd8d0d 1116msgstr "알 수 없음"
61d1cdc7
MB
1117
1118#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1119msgid "Connection Properties"
dadd8d0d 1120msgstr "연결 속성"
61d1cdc7
MB
1121
1122#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1123#, c-format
1124msgid "Connection Properties: %s"
dadd8d0d 1125msgstr "연결 속성: %s"
61d1cdc7
MB
1126
1127#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1128#, c-format
1129msgid "%lu packet"
1130msgid_plural "%lu packets"
52025506 1131msgstr[0] "%lu 패킷\t"
654d45db 1132
61d1cdc7 1133#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
654d45db
HJYP
1134#, c-format
1135msgid ""
61d1cdc7 1136"There was an error displaying help:\n"
654d45db
HJYP
1137"%s"
1138msgstr ""
dadd8d0d
MB
1139"도움말을 표시하는데 오류가 발생했습니다:\n"
1140"%s"
61d1cdc7
MB
1141
1142#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1143#, c-format
1144msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
dadd8d0d 1145msgstr "시간 설정 도구를 실행하는데 실패했습니다: %s"
61d1cdc7
MB
1146
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1148#, c-format
1149msgid "Network Connection: %s"
dadd8d0d 1150msgstr "네트워크 연결: %s"
61d1cdc7
MB
1151
1152#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1153msgid "Network Connection"
dadd8d0d 1154msgstr "네트워크 연결"
61d1cdc7 1155
4cc8b65a 1156#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
61d1cdc7 1157msgid "Interface"
dadd8d0d 1158msgstr "인터페이스"
61d1cdc7 1159
4cc8b65a 1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
61d1cdc7 1161msgid "The current interface the icon is monitoring."
dadd8d0d 1162msgstr "현재 아이콘의 인터페이스를 감시중입니다."
61d1cdc7 1163
4cc8b65a 1164#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
61d1cdc7 1165msgid "Orientation"
dadd8d0d 1166msgstr "방향"
61d1cdc7 1167
4cc8b65a 1168#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
61d1cdc7 1169msgid "The orientation of the tray."
dadd8d0d 1170msgstr "표시줄의 방향입니다."
61d1cdc7 1171
4cc8b65a 1172#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
61d1cdc7 1173msgid "Tooltips Enabled"
dadd8d0d 1174msgstr "풍선도움말을 활성화 함"
61d1cdc7 1175
4cc8b65a 1176#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
61d1cdc7 1177msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
dadd8d0d 1178msgstr "아이콘의 풍선 도움말을 활성화 하는지에 대한 여부입니다."
61d1cdc7 1179
4cc8b65a 1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
61d1cdc7 1181msgid "Show Signal"
dadd8d0d 1182msgstr "신호 보이기"
61d1cdc7 1183
4cc8b65a 1184#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
61d1cdc7 1185msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
dadd8d0d 1186msgstr "신호 세기를 보여줄지에 대한 여부입니다."
61d1cdc7 1187
4cc8b65a 1188#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
61d1cdc7
MB
1189#, c-format
1190msgid ""
1191"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
654d45db
HJYP
1192"\n"
1193"%s"
61d1cdc7 1194msgstr ""
dadd8d0d
MB
1195"다음 문제를 해결하려면 시스템 관리자에게 연락하여 주시기 바랍니다:\n"
1196"\n"
1197"%s"
61d1cdc7
MB
1198
1199#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1200msgid "Name"
dadd8d0d 1201msgstr "이름"
61d1cdc7
MB
1202
1203#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1204msgid "The interface name"
dadd8d0d 1205msgstr "인터페이스 이름"
61d1cdc7
MB
1206
1207#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
4cc8b65a 1208#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
61d1cdc7
MB
1209msgid "State"
1210msgstr "상태"
1211
1212#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1213msgid "The interface state"
dadd8d0d 1214msgstr "인터페이스 상태"
61d1cdc7
MB
1215
1216#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
61d1cdc7
MB
1217msgid "Stats"
1218msgstr "상태"
1219
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1221msgid "The interface packets/bytes statistics"
dadd8d0d 1222msgstr "인터페이스 바이트당 패킷 통계"
61d1cdc7
MB
1223
1224#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1225msgid "Whether the interface is a wireless interface"
dadd8d0d 1226msgstr "인터페이스가 무선 인터페이스인지에 대한 여부"
61d1cdc7
MB
1227
1228#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1229msgid "Signal"
dadd8d0d 1230msgstr "신호"
61d1cdc7
MB
1231
1232#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1233msgid "Wireless signal strength percentage"
dadd8d0d 1234msgstr "무선 신호세기 백분율"
61d1cdc7
MB
1235
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1237#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1238msgid "Error"
1239msgstr "오류"
1240
1241#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1242msgid "The current error condition"
dadd8d0d 1243msgstr "현재 오류 상태"
61d1cdc7 1244
4cc8b65a
MB
1245#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1246#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
61d1cdc7
MB
1247#, c-format
1248msgid "Unable to open socket: %s"
dadd8d0d 1249msgstr "소켓을 열 수 없습니다: %s"
45f4b842 1250
4cc8b65a
MB
1251#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
45f4b842 1253#, c-format
61d1cdc7 1254msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
dadd8d0d 1255msgstr "SIOCGIFFLAGS 오류: %s"
61d1cdc7 1256
4cc8b65a 1257#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
61d1cdc7 1258msgid "AMPR NET/ROM"
dadd8d0d 1259msgstr "AMPR NET/ROM"
61d1cdc7 1260
4cc8b65a 1261#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
61d1cdc7 1262msgid "Ethernet"
dadd8d0d 1263msgstr "이더넷"
61d1cdc7 1264
4cc8b65a 1265#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
61d1cdc7 1266msgid "AMPR AX.25"
dadd8d0d 1267msgstr "AMPR AX.25"
61d1cdc7 1268
4cc8b65a
MB
1269#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1270#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
61d1cdc7 1271msgid "16/4 Mbps Token Ring"
dadd8d0d 1272msgstr "16/4 Mbps 토큰링"
61d1cdc7 1273
4cc8b65a 1274#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
61d1cdc7 1275msgid "ARCnet"
dadd8d0d 1276msgstr "ARCnet"
61d1cdc7 1277
4cc8b65a 1278#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
61d1cdc7 1279msgid "Frame Relay DLCI"
dadd8d0d 1280msgstr "Frame Relay DLCI"
61d1cdc7 1281
4cc8b65a 1282#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
61d1cdc7 1283msgid "Metricom Starmode IP"
dadd8d0d 1284msgstr "Metricom Starmode IP"
61d1cdc7 1285
4cc8b65a 1286#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
61d1cdc7 1287msgid "Serial Line IP"
dadd8d0d 1288msgstr "직렬 회선 IP"
61d1cdc7 1289
4cc8b65a 1290#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
61d1cdc7 1291msgid "VJ Serial Line IP"
dadd8d0d 1292msgstr "VJ 직렬 회선 IP"
61d1cdc7 1293
4cc8b65a 1294#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
61d1cdc7 1295msgid "6-bit Serial Line IP"
dadd8d0d 1296msgstr "6비트 직렬 회선 IP"
61d1cdc7 1297
4cc8b65a 1298#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
61d1cdc7 1299msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
dadd8d0d 1300msgstr "VJ 6비트 직렬 회선 IP"
45f4b842 1301
4cc8b65a 1302#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
61d1cdc7 1303msgid "Adaptive Serial Line IP"
dadd8d0d 1304msgstr "적응형 직렬 회선 IP"
61d1cdc7 1305
4cc8b65a 1306#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
61d1cdc7 1307msgid "AMPR ROSE"
dadd8d0d 1308msgstr "AMPR ROSE"
61d1cdc7 1309
4cc8b65a 1310#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
61d1cdc7 1311msgid "Generic X.25"
dadd8d0d 1312msgstr "일반 X.25"
61d1cdc7 1313
4cc8b65a 1314#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
61d1cdc7 1315msgid "Point-to-Point Protocol"
dadd8d0d 1316msgstr "지점간 프로토콜"
61d1cdc7 1317
4cc8b65a 1318#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
61d1cdc7 1319msgid "(Cisco)-HDLC"
dadd8d0d 1320msgstr "(Cisco)-HDLC"
61d1cdc7 1321
4cc8b65a 1322#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
61d1cdc7 1323msgid "LAPB"
dadd8d0d 1324msgstr "LAPB"
61d1cdc7 1325
4cc8b65a 1326#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
61d1cdc7 1327msgid "IPIP Tunnel"
dadd8d0d 1328msgstr "IPIP 터널"
61d1cdc7 1329
4cc8b65a 1330#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
61d1cdc7 1331msgid "Frame Relay Access Device"
dadd8d0d 1332msgstr "Frame Relay 접근 장치"
61d1cdc7 1333
4cc8b65a 1334#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
61d1cdc7 1335msgid "Local Loopback"
dadd8d0d 1336msgstr "지역 루프백"
61d1cdc7 1337
4cc8b65a 1338#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
61d1cdc7 1339msgid "Fiber Distributed Data Interface"
dadd8d0d 1340msgstr "광섬유 기반 데이터 인터페이스"
61d1cdc7 1341
4cc8b65a 1342#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
61d1cdc7 1343msgid "IPv6-in-IPv4"
dadd8d0d 1344msgstr "IPv6-in-IPv4"
61d1cdc7 1345
4cc8b65a 1346#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
61d1cdc7 1347msgid "HIPPI"
dadd8d0d 1348msgstr "HIPPI"
61d1cdc7 1349
4cc8b65a 1350#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
61d1cdc7 1351msgid "Ash"
dadd8d0d 1352msgstr "Ash"
61d1cdc7 1353
4cc8b65a 1354#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
61d1cdc7 1355msgid "Econet"
dadd8d0d 1356msgstr "Econet"
208a4b8a 1357
4cc8b65a 1358#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
61d1cdc7 1359msgid "IrLAP"
dadd8d0d 1360msgstr "IrLAP"
04a2f050 1361
4cc8b65a 1362#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
04a2f050 1363#, c-format
61d1cdc7 1364msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
dadd8d0d 1365msgstr "SIOCGIFCONF 오류: %s"
04a2f050 1366
4cc8b65a 1367#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
e2957bd2 1368#, c-format
61d1cdc7 1369msgid "No network devices found"
dadd8d0d 1370msgstr "네트워크 장치가 없습니다"
61d1cdc7
MB
1371
1372#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1373#, c-format
1374msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
dadd8d0d 1375msgstr "/proc/net/dev를 열 수 없습니다: %s"
208a4b8a 1376
4cc8b65a
MB
1377#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1378#, fuzzy
1379msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1380msgstr "/proc/net/dev를 해석할 수 없습니다. 알 수 없는 형식입니다."
1381
1382#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
61d1cdc7 1383msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
dadd8d0d 1384msgstr "/proc/net/dev를 해석할 수 없습니다. 알 수 없는 형식입니다."
e2957bd2 1385
4cc8b65a
MB
1386#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1387#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
61d1cdc7
MB
1388#, c-format
1389msgid "Could not parse interface name from '%s'"
dadd8d0d 1390msgstr "'%s'(으)로부터 인터페이스 이름을 해석할 수 없습니다"
e2957bd2 1391
4cc8b65a
MB
1392#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1393#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
61d1cdc7 1394#, c-format
d58b1bfa
MB
1395msgid ""
1396"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1397"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1398msgstr ""
1399"'%s'(으)로부터 인터페이스 통계를 해석할 수 없습니다. prx_idx = %d; ptx_idx = "
1400"%d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
e2957bd2 1401
4cc8b65a
MB
1402#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1403#, fuzzy
1404msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1405msgstr "/proc/net/wireless를 해석할 수 없습니다. 알 수 없는 형식입니다."
1406
1407#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
61d1cdc7 1408msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
dadd8d0d 1409msgstr "/proc/net/wireless를 해석할 수 없습니다. 알 수 없는 형식입니다."
a3c9715c 1410
4cc8b65a 1411#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
61d1cdc7
MB
1412#, c-format
1413msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
dadd8d0d 1414msgstr "'%s'(으)로부터 무선 세부사항을 해석할 수 없습니다. link_idx = %d;"
a3c9715c 1415
4cc8b65a 1416#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
61d1cdc7
MB
1417#, c-format
1418msgid "Could not connect to interface, '%s'"
dadd8d0d 1419msgstr "인터페이스에 연결할 수 없습니다. '%s'"
172423c2 1420
4cc8b65a 1421#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
61d1cdc7
MB
1422#, c-format
1423msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
dadd8d0d 1424msgstr "ioctl을 인터페이스에 전송할 수 없습니다. '%s'"
172423c2 1425
4cc8b65a 1426#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
61d1cdc7
MB
1427#, c-format
1428msgid "Could not parse command line '%s': %s"
dadd8d0d 1429msgstr "'%s' 명령줄을 해석할 수 없습니다: %s"
172423c2 1430
4cc8b65a 1431#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
61d1cdc7 1432msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
dadd8d0d 1433msgstr "'netstat'출력을 해석할 수 없습니다. 알 수 없는 형식입니다"
172423c2 1434
61d1cdc7
MB
1435#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1436msgid "Disconnected"
dadd8d0d 1437msgstr "끊어짐"
172423c2 1438
61d1cdc7
MB
1439#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1440msgid "Idle"
dadd8d0d 1441msgstr "대기"
172423c2 1442
61d1cdc7
MB
1443#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1444msgid "Sending"
dadd8d0d 1445msgstr "보냄"
172423c2 1446
61d1cdc7
MB
1447#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1448msgid "Receiving"
dadd8d0d 1449msgstr "받음"
61d1cdc7
MB
1450
1451#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1452msgid "Sending/Receiving"
dadd8d0d 1453msgstr "보냄/받음"
61d1cdc7 1454
4cc8b65a 1455#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
61d1cdc7
MB
1456#, c-format
1457msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
dadd8d0d 1458msgstr "배터리: %d%% 충전함, 완충 %d:%02d 전"
61d1cdc7 1459
4cc8b65a 1460#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
61d1cdc7
MB
1461#, c-format
1462msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
dadd8d0d 1463msgstr "배터리: %d%% 충전함, %d:%02d 남음"
172423c2 1464
4cc8b65a 1465#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
61d1cdc7
MB
1466#, c-format
1467msgid "Battery: %d%% charged"
dadd8d0d 1468msgstr "배터리: %d%% 충전함"
61d1cdc7 1469
4cc8b65a
MB
1470#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1471#, c-format
1472msgid ""
1473"\n"
1474"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1475msgstr ""
1476
1477#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1478#, c-format
1479msgid ""
1480"\n"
1481"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1482msgstr ""
1483
1484#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1485#, c-format
1486msgid ""
1487"\n"
1488"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1489msgstr ""
1490
1491#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1492#, c-format
1493msgid ""
1494"\n"
1495"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1496msgstr ""
1497
1498#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1499#, c-format
1500msgid ""
1501"\n"
1502"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1503msgstr ""
1504
1505#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1506#, c-format
1507msgid ""
1508"\n"
1509"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1510msgstr ""
1511
1512#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1513#, c-format
1514msgid ""
1515"\n"
1516"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1517msgstr ""
1518
1519#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1520#, c-format
1521msgid ""
1522"\n"
1523"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1524msgstr ""
1525
1526#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1527#, c-format
1528msgid ""
1529"\n"
1530"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1531msgstr ""
1532
1533#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1534msgid "No batteries found"
1535msgstr "배터리가 없음"
1536
1537#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1538msgid "Battery Monitor"
1539msgstr "배터리 감시기"
1540
1541#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
61d1cdc7 1542msgid "Hide if there is no battery"
dadd8d0d 1543msgstr "배터리가 없으면 숨김"
d75a6684 1544
4cc8b65a 1545#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
61d1cdc7 1546msgid "Alarm command"
dadd8d0d 1547msgstr "알림 명령"
974881a1 1548
4cc8b65a 1549#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
61d1cdc7 1550msgid "Alarm time (minutes left)"
4f1d6af7 1551msgstr "알림 시간(남은 분)"
974881a1 1552
4cc8b65a 1553#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
61d1cdc7 1554msgid "Background color"
dadd8d0d 1555msgstr "배경 색"
9b75af9b 1556
4cc8b65a 1557#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
61d1cdc7 1558msgid "Charging color 1"
dadd8d0d 1559msgstr "충전 색 1"
d4efdae1 1560
4cc8b65a 1561#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
61d1cdc7 1562msgid "Charging color 2"
dadd8d0d 1563msgstr "충전 색 2"
7247ef85 1564
4cc8b65a 1565#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
61d1cdc7 1566msgid "Discharging color 1"
dadd8d0d 1567msgstr "방전 색 1"
7247ef85 1568
4cc8b65a 1569#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
61d1cdc7 1570msgid "Discharging color 2"
dadd8d0d 1571msgstr "방전 색 2"
7247ef85 1572
4cc8b65a 1573#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
61d1cdc7 1574msgid "Border width"
dadd8d0d 1575msgstr "데투리 두께"
7247ef85 1576
4cc8b65a
MB
1577#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1578msgid "Show Extended Information"
1579msgstr ""
7247ef85 1580
4cc8b65a 1581#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
61d1cdc7 1582msgid "Display battery status using ACPI"
dadd8d0d 1583msgstr "ACPI를 사용하여 배터리 상태를 보여줍니다"
7247ef85 1584
4cc8b65a 1585#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
61d1cdc7 1586msgid "Show CapsLock"
dadd8d0d 1587msgstr "CapsLock 보이기"
e2957bd2 1588
4cc8b65a 1589#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
61d1cdc7 1590msgid "Show NumLock"
dadd8d0d 1591msgstr "NumLock 보이기"
e2957bd2 1592
4cc8b65a 1593#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
61d1cdc7 1594msgid "Show ScrollLock"
dadd8d0d 1595msgstr "이전 스크롤 표시"
e2957bd2 1596
4cc8b65a 1597#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
61d1cdc7 1598msgid "Keyboard LED"
dadd8d0d 1599msgstr "키보드 LED"
e2957bd2 1600
4cc8b65a 1601#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
61d1cdc7 1602msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
dadd8d0d 1603msgstr "CapsLock, NumLock, ScrollLock 키를 표시합니다"
e2957bd2 1604
61d1cdc7
MB
1605#. A label to allow for click through
1606#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
1607msgid "No Indicators"
dadd8d0d 1608msgstr "표시기 없음"
e2957bd2 1609
61d1cdc7
MB
1610#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
1611msgid "Indicator Applications"
dadd8d0d 1612msgstr "표시 프로그램"
e2957bd2 1613
61d1cdc7
MB
1614#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
1615msgid "Clock Indicator"
dadd8d0d 1616msgstr "시계 표시기"
e2957bd2 1617
61d1cdc7
MB
1618#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
1619msgid "Messaging Menu"
dadd8d0d 1620msgstr "메시징 메뉴"
4b93d81e 1621
61d1cdc7
MB
1622#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
1623msgid "Network Menu"
dadd8d0d 1624msgstr "네트워크 메뉴"
4b93d81e 1625
61d1cdc7
MB
1626#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
1627msgid "Session Menu"
dadd8d0d 1628msgstr "세션 메뉴"
cf701cb7 1629
61d1cdc7
MB
1630#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
1631msgid "Sound Menu"
dadd8d0d 1632msgstr "소리 메뉴"
208a4b8a 1633
61d1cdc7
MB
1634#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
1635msgid "Indicator applets"
dadd8d0d 1636msgstr "표시 애플릿"
208a4b8a 1637
61d1cdc7
MB
1638#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
1639msgid "Add indicator applets to the panel"
dadd8d0d 1640msgstr "패널에 표시 애플릿 추가"
239cb032 1641
52025506 1642#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
dadd8d0d 1643#, c-format
61d1cdc7 1644msgid "CPU usage: %.2f%%"
dadd8d0d 1645msgstr "CPU 사용량: %.2f%%"
239cb032 1646
52025506 1647#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
dadd8d0d 1648#, c-format
61d1cdc7 1649msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
4f1d6af7 1650msgstr "RAM 사용량: %.1fMB(%.2f%%)"
61d1cdc7 1651
4cc8b65a 1652#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
61d1cdc7 1653msgid "CPU color"
dadd8d0d 1654msgstr "CPU 색"
61d1cdc7 1655
4cc8b65a 1656#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
61d1cdc7 1657msgid "Display RAM usage"
dadd8d0d 1658msgstr "RAM 사용량을 보여줍니다"
61d1cdc7 1659
4cc8b65a 1660#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
61d1cdc7 1661msgid "RAM color"
dadd8d0d 1662msgstr "RAM 색"
61d1cdc7 1663
4cc8b65a 1664#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
61d1cdc7 1665msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
4f1d6af7 1666msgstr "눌렀을 때의 동작(기본: lxtask)"
61d1cdc7 1667
4cc8b65a 1668#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
61d1cdc7 1669msgid "Resource monitors"
dadd8d0d 1670msgstr "자원 감시기"
61d1cdc7 1671
4cc8b65a 1672#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
61d1cdc7 1673msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
4f1d6af7 1674msgstr "감시기를 보여줍니다(CPU, RAM)"
61d1cdc7 1675
4cc8b65a
MB
1676#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1677msgid "[N/A]"
1678msgstr ""
1679
1680#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1681msgid "Enter New Location"
1682msgstr ""
1683
1684#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1685#, fuzzy
1686msgid "_New Location:"
1687msgstr "네트워크 연결"
1688
1689#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1690msgid ""
1691"Enter the:\n"
1692"- city, or\n"
1693"- city and state/country, or\n"
1694"- postal code\n"
1695"for which to retrieve the weather forecast."
1696msgstr ""
1697
1698#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1699#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1700msgid "You must specify a location."
1701msgstr ""
1702
1703#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1704#, c-format
1705msgid "Location '%s' not found!"
1706msgstr ""
1707
1708#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1709#, fuzzy
1710msgid "Preferences"
1711msgstr "패널 기본 설정"
1712
1713#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1714msgid "Refresh"
1715msgstr ""
1716
1717#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1718msgid "Quit"
1719msgstr ""
1720
1721#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1722#, fuzzy
1723msgid "Weather Preferences"
1724msgstr "패널 기본 설정"
1725
1726#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1727#, fuzzy
1728msgid "Current Location"
1729msgstr "방향"
1730
1731#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1732#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1733#, fuzzy
1734msgid "None configured"
1735msgstr "설정(_F)"
1736
1737#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1738#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1739msgid "_Set"
1740msgstr ""
1741
1742#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1743msgid "Display"
1744msgstr ""
1745
1746#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1747#, fuzzy
1748msgid "Name:"
1749msgstr "이름(_N):"
1750
1751#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1752msgid "Units:"
1753msgstr ""
1754
1755#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1756msgid "_Metric (°C)"
1757msgstr ""
1758
1759#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1760msgid "_English (°F)"
1761msgstr ""
1762
1763#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1764msgid "Forecast"
1765msgstr ""
1766
1767#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1768msgid "Updates:"
1769msgstr ""
1770
1771#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1772msgid "Ma_nual"
1773msgstr ""
1774
1775#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1776msgid "_Automatic, every"
1777msgstr ""
1778
1779#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1780msgid "minutes"
1781msgstr ""
1782
1783#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1784msgid "Source:"
1785msgstr ""
1786
1787#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1788#, fuzzy
1789msgid "C_hange"
1790msgstr "형식 바꾸기"
61d1cdc7 1791
4cc8b65a
MB
1792#. Both are available
1793#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1794#, c-format
1795msgid "Current Conditions for %s"
1796msgstr ""
1797
1798#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1799msgid "Location:"
1800msgstr ""
1801
1802#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1803msgid "Last updated:"
1804msgstr ""
1805
1806#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1807msgid "Feels like:"
1808msgstr ""
1809
1810#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1811msgid "Humidity:"
1812msgstr ""
1813
1814#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1815#, fuzzy
1816msgid "Pressure:"
1817msgstr "IP 주소:"
1818
1819#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1820msgid "Visibility:"
1821msgstr ""
1822
1823#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1824msgid "Wind:"
1825msgstr ""
1826
1827#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1828msgid "Sunrise:"
1829msgstr ""
1830
1831#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1832msgid "Sunset:"
1833msgstr ""
1834
1835#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1836#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1837#, c-format
1838msgid "Forecast for %s unavailable."
1839msgstr ""
1840
1841#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1842#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1843#, fuzzy, c-format
1844msgid "Location not set."
1845msgstr "로그아웃 명령을 지정하지 않았습니다"
1846
1847#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1848#, c-format
1849msgid "Searching for '%s'..."
1850msgstr ""
1851
1852#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1853#, c-format
1854msgid "Location matches for '%s'"
1855msgstr ""
1856
1857#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1858msgid "City"
1859msgstr ""
1860
1861#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1862msgid "Country"
1863msgstr ""
1864
1865#. make it nice and pretty
1866#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1867#, fuzzy
1868msgid "Currently in "
1869msgstr "현재 불러온 플러그인"
1870
1871#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1872msgid "Today: "
1873msgstr ""
1874
1875#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1876msgid "Tomorrow: "
1877msgstr ""
1878
1879#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1880#, fuzzy
1881msgid "Weather Plugin"
dadd8d0d 1882msgstr "WNCKpager 플러그인"
4cc8b65a
MB
1883
1884#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1885msgid "Show weather conditions for a location."
1886msgstr ""
1887
1888#~ msgid "Model"
1889#~ msgstr "모델"
1890
1891#~ msgid "WNCKPager"
1892#~ msgstr "WNCKPager"