[l10n] Removed files from POTFILES to reflect reality.
[lxde/lxpanel.git] / po / kk.po
CommitLineData
296401d3 1# Kazakh translation for lxpanel.
2# Copyright (C) 2012 The LXDE team
3# This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
041a329c 10"POT-Creation-Date: 2012-06-10 16:52+0200\n"
95008305 11"PO-Revision-Date: 2012-09-06 17:41+0200\n"
12"Last-Translator: sotrud_nik2 <baurthefirst@gmail.com>\n"
296401d3 13"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14"Language: kk\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
95008305 19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
296401d3 20"X-Poedit-Language: Kazakh\n"
21"X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
22
61d1cdc7 23#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:360
296401d3 24msgid "Run"
25msgstr "Жөнелту"
26
27#: ../src/configurator.c:56
28msgid "Restart"
29msgstr "Қайта қосу"
30
31#: ../src/configurator.c:57
32msgid "Logout"
33msgstr "Жүйеден шығу"
34
35#: ../src/configurator.c:468
36msgid "Currently loaded plugins"
37msgstr "Ағымдағы жүктелген плагиндер"
38
39#: ../src/configurator.c:477
40msgid "Stretch"
41msgstr "Созу"
42
43#: ../src/configurator.c:596
44msgid "Add plugin to panel"
45msgstr "Панельге плагинді қосу"
46
47#: ../src/configurator.c:624
48msgid "Available plugins"
49msgstr "Қолжетерлік плагиндер"
50
51#: ../src/configurator.c:1202
52msgid "Logout command is not set"
53msgstr "Жүйеден шығу командасы орнатылмаған"
54
55#: ../src/configurator.c:1255
56msgid "Select a directory"
57msgstr "Буманы таңдаңыз"
58
61d1cdc7 59#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
296401d3 60msgid "Select a file"
61msgstr "Файлды таңдаңыз"
62
63#: ../src/configurator.c:1373
64msgid "_Browse"
65msgstr "Қара_п шығу"
66
61d1cdc7 67#: ../src/panel.c:657
296401d3 68msgid ""
69"Really delete this panel?\n"
70"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
71msgstr ""
72"Бұл панельді шынымен өшіру керек пе?\n"
73"<b>Ескерту: Бұл әрекетті қайтаруға болмайды.</b>"
74
61d1cdc7 75#: ../src/panel.c:659
296401d3 76msgid "Confirm"
77msgstr "Растау"
78
79#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
61d1cdc7 80#: ../src/panel.c:692
296401d3 81msgid "translator-credits"
82msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012"
83
61d1cdc7 84#: ../src/panel.c:697
296401d3 85msgid "LXPanel"
86msgstr "LXPanel"
87
61d1cdc7 88#: ../src/panel.c:699
296401d3 89msgid "Copyright (C) 2008-2011"
90msgstr "Copyright (C) 2008-2011"
91
61d1cdc7 92#: ../src/panel.c:700
296401d3 93msgid "Desktop panel for LXDE project"
94msgstr "LXDE жобасы үшін жұмыс үстел панелі"
95
61d1cdc7 96#: ../src/panel.c:723
296401d3 97msgid "Add / Remove Panel Items"
98msgstr "Панель элементтерін қосу не өшіру"
99
61d1cdc7 100#: ../src/panel.c:731
296401d3 101#, c-format
102msgid "Remove \"%s\" From Panel"
103msgstr "Панельден \"%s\" өшіру"
104
61d1cdc7 105#: ../src/panel.c:743
296401d3 106msgid "Panel Settings"
107msgstr "Панель баптаулары"
108
61d1cdc7 109#: ../src/panel.c:749
296401d3 110msgid "Create New Panel"
111msgstr "Жаңа панельді жасау"
112
61d1cdc7 113#: ../src/panel.c:760
296401d3 114msgid "Delete This Panel"
115msgstr "Бұл панельді өшіру"
116
61d1cdc7 117#: ../src/panel.c:771
296401d3 118msgid "About"
119msgstr "Осы туралы"
120
61d1cdc7 121#: ../src/panel.c:779
296401d3 122msgid "Panel"
123msgstr "Панель"
124
61d1cdc7 125#: ../src/panel.c:792
296401d3 126#, c-format
127msgid "\"%s\" Settings"
128msgstr "\"%s\" баптаулары"
129
61d1cdc7 130#: ../src/panel.c:1048 ../src/panel.c:1056 ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
296401d3 131msgid "Height:"
132msgstr "Биіктігі:"
133
61d1cdc7 134#: ../src/panel.c:1049 ../src/panel.c:1055 ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
296401d3 135msgid "Width:"
136msgstr "Ені:"
137
61d1cdc7 138#: ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
296401d3 139msgid "Left"
140msgstr "Сол жақ"
141
61d1cdc7 142#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
296401d3 143msgid "Right"
144msgstr "Оң жақ"
145
61d1cdc7 146#: ../src/panel.c:1057 ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
296401d3 147msgid "Top"
148msgstr "Жоғары"
149
61d1cdc7 150#: ../src/panel.c:1058 ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
296401d3 151msgid "Bottom"
152msgstr "Төмен"
153
61d1cdc7 154#: ../src/panel.c:1466
296401d3 155#, c-format
156msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
157msgstr "lxpanel %s - UNIX жұмыс үстелдері үшін жеңіл GTK2+ панелі\n"
158
61d1cdc7 159#: ../src/panel.c:1467
296401d3 160#, c-format
161msgid "Command line options:\n"
162msgstr "Командалық жол опциялары:\n"
163
61d1cdc7 164#: ../src/panel.c:1468
296401d3 165#, c-format
166msgid " --help -- print this help and exit\n"
167msgstr " --help -- бұл көмек ақпаратын шығару мен шығу\n"
168
61d1cdc7 169#: ../src/panel.c:1469
296401d3 170#, c-format
171msgid " --version -- print version and exit\n"
172msgstr " --version -- нұсқасын шығару мен шығу\n"
173
61d1cdc7 174#: ../src/panel.c:1470
296401d3 175#, c-format
176msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
177msgstr " --log <number> -- лог деңгейін орнату 0-5. 0 - жоқ 5 - көп\n"
178
179#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
61d1cdc7 180#: ../src/panel.c:1472
296401d3 181#, c-format
182msgid " --profile name -- use specified profile\n"
183msgstr " --profile name -- көрсетілген профайлды қолдану\n"
184
61d1cdc7 185#: ../src/panel.c:1474
296401d3 186#, c-format
187msgid " -h -- same as --help\n"
188msgstr " -h -- тура --help сияқты\n"
189
61d1cdc7 190#: ../src/panel.c:1475
296401d3 191#, c-format
192msgid " -p -- same as --profile\n"
193msgstr " -p -- тура --profile сияқты\n"
194
61d1cdc7 195#: ../src/panel.c:1476
296401d3 196#, c-format
197msgid " -v -- same as --version\n"
198msgstr " -v -- тура --version сияқты\n"
199
200#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
61d1cdc7 201#: ../src/panel.c:1478
296401d3 202#, c-format
203msgid ""
204"\n"
205"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
206"\n"
207msgstr ""
208"\n"
209"Көбірек білу үшін http://lxde.org/ шолыңыз.\n"
210"\n"
211
61d1cdc7 212#: ../src/gtk-run.c:373
296401d3 213msgid "Enter the command you want to execute:"
214msgstr "Орындау үшін командалық жолды енгізіңіз:"
215
61d1cdc7 216#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
296401d3 217msgid "Application Launch Bar"
218msgstr "Қолданбаларды жөнелту панелі"
219
61d1cdc7
MB
220#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
221msgid "<b>Connection</b>"
222msgstr "<b>Байланыс</b>"
223
296401d3 224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
61d1cdc7
MB
225msgid "Status:"
226msgstr "Күйі:"
296401d3 227
228#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
61d1cdc7
MB
229msgid "_Name:"
230msgstr "_Аты:"
296401d3 231
232#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
61d1cdc7
MB
233msgid "<b>Activity</b>"
234msgstr "<b>Белсенділігі</b>"
296401d3 235
236#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
61d1cdc7
MB
237msgid "Received:"
238msgstr "Алынған:"
296401d3 239
240#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
61d1cdc7
MB
241msgid "Sent:"
242msgstr "Жіберілген:"
296401d3 243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
296401d3 245msgid "<b>Signal Strength</b>"
246msgstr "<b>Сигнал деңгейі</b>"
247
248#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
61d1cdc7
MB
249#, no-c-format
250msgid "0%"
251msgstr "0%"
296401d3 252
253#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
61d1cdc7
MB
254msgid "General"
255msgstr "Жалпы"
296401d3 256
257#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
61d1cdc7
MB
258msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
259msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
296401d3 260
261#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
61d1cdc7
MB
262msgid "Address:"
263msgstr "Адресі:"
296401d3 264
265#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
61d1cdc7
MB
266msgid "Destination:"
267msgstr "Мақсаты:"
296401d3 268
61d1cdc7
MB
269#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
270#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
271msgid "Broadcast:"
272msgstr "Кеңтаратылым:"
296401d3 273
274#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
61d1cdc7
MB
275msgid "Subnet Mask:"
276msgstr "Желі маскасы:"
296401d3 277
278#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
61d1cdc7
MB
279msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
280msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
296401d3 281
282#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
61d1cdc7
MB
283msgid "Scope:"
284msgstr "Аймағы:"
296401d3 285
286#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
61d1cdc7
MB
287msgid "<b>Network Device</b>"
288msgstr "<b>Желілік құрылғы</b>"
296401d3 289
290#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
296401d3 291msgid "Type:"
292msgstr "Түрі:"
293
61d1cdc7
MB
294#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
295msgid "Support"
296msgstr "Қолдау"
297
296401d3 298#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
61d1cdc7
MB
299msgid "Con_figure"
300msgstr "Бап_тау"
301
302#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
303msgid "Dynamic"
304msgstr "Динамикалық"
296401d3 305
306#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
61d1cdc7
MB
307msgid "Pixels"
308msgstr "Пиксель"
309
310#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
296401d3 311#, no-c-format
312msgid "% Percent"
313msgstr "% пайыз"
314
296401d3 315#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
61d1cdc7
MB
316msgid "Panel Preferences"
317msgstr "Панель баптаулары"
296401d3 318
319#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
61d1cdc7
MB
320msgid "Edge:"
321msgstr "Орналасуы:"
296401d3 322
323#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
296401d3 324msgid "Alignment:"
325msgstr "Туралауы:"
326
61d1cdc7
MB
327#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
328msgid "Margin:"
329msgstr "Шеті:"
296401d3 330
61d1cdc7 331#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
296401d3 332msgid "Center"
333msgstr "Ортасы"
334
61d1cdc7
MB
335#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
336msgid "<b>Position</b>"
337msgstr "<b>Орны</b>"
296401d3 338
339#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
61d1cdc7
MB
340msgid "<b>Icon</b>"
341msgstr "<b>Таңбаша</b>"
296401d3 342
343#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
61d1cdc7
MB
344msgid "pixels"
345msgstr "пиксельдер"
296401d3 346
347#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
61d1cdc7
MB
348msgid "<b>Size</b>"
349msgstr "<b>Өлшемі</b>"
296401d3 350
351#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
352msgid "Geometry"
353msgstr "Геометриясы"
354
61d1cdc7
MB
355#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
356msgid "System theme"
357msgstr "Жүйелік тема"
358
296401d3 359#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
61d1cdc7
MB
360msgid "Solid color (with opacity)"
361msgstr "Түсті қолдану (мөлдірлілікпен)"
362
363#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
296401d3 364msgid "Image"
365msgstr "Сурет"
366
367#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
61d1cdc7
MB
368msgid "Select an image file"
369msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
296401d3 370
371#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
61d1cdc7
MB
372msgid "<b>Background</b>"
373msgstr "<b>Фон</b>"
296401d3 374
375#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
61d1cdc7
MB
376msgid "Custom color"
377msgstr "Таңдауыңызша түс"
296401d3 378
61d1cdc7
MB
379#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27 ../src/plugins/space.c:125
380#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
381msgid "Size"
382msgstr "Өлшемі"
296401d3 383
384#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
61d1cdc7
MB
385msgid "<b>Font</b>"
386msgstr "<b>Қаріп</b>"
296401d3 387
388#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
61d1cdc7
MB
389msgid "Appearance"
390msgstr "Сыртқы түрі"
296401d3 391
392#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
61d1cdc7
MB
393msgid "Panel Applets"
394msgstr "Панель апплеттері"
296401d3 395
396#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
61d1cdc7
MB
397msgid "Logout Command:"
398msgstr "Жүйеден шығу командасы:"
399
400#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
401msgid "Terminal Emulator:"
402msgstr "Терминал эмуляторы:"
296401d3 403
404#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
61d1cdc7
MB
405msgid "File Manager:"
406msgstr "Файлдар басқарушысы:"
296401d3 407
408#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
61d1cdc7
MB
409msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
410msgstr "<b>Таңдамалы қолданбаларды көрсету</b>"
296401d3 411
412#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
61d1cdc7
MB
413msgid "Make window managers treat the panel as dock"
414msgstr "Панельдерді бір-біріне тіркеу"
296401d3 415
416#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
61d1cdc7
MB
417msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
418msgstr "Орынды резервілеу және жазық терезелермен жаппау"
296401d3 419
420#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
61d1cdc7
MB
421msgid "<b>Properties</b>"
422msgstr "<b>Қасиеттер</b>"
296401d3 423
424#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
61d1cdc7
MB
425msgid "Minimize panel when not in use"
426msgstr "Қолданбаған кезде панельді қайыру"
427
428#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
429msgid "Size when minimized"
430msgstr "Қайырылған кездегі өлшемі"
431
432#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
433msgid "<b>Automatic hiding</b>"
434msgstr "<b>Автожасыру</b>"
296401d3 435
436#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
61d1cdc7
MB
437msgid "Advanced"
438msgstr "Кеңейтілген"
296401d3 439
440#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
441msgid "CPU Usage Monitor"
442msgstr "CPU қолданылуы мониторы"
443
61d1cdc7 444#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:711
296401d3 445msgid "Display CPU usage"
446msgstr "Процессор қолданылуын көрсету"
447
61d1cdc7 448#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
296401d3 449msgid "Bold font"
450msgstr "Жуан қаріп"
451
452#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
453msgid "Display desktop names"
454msgstr "Жұмыс үстелдер аттарын көрсету"
455
456#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
457msgid "Desktop Number / Workspace Name"
458msgstr "Жұмыс үстел нөмірі/Жұмыс орны атауы"
459
460#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
461msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
462msgstr "Жұмыс орын нөмірін көрсету, жазған cmeury@users.sf.net"
463
464#: ../src/plugins/image.c:177
465msgid "Display Image and Tooltip"
466msgstr "Сурет пен қалқымалы кеңесті көрсету"
467
468#: ../src/plugins/launchbar.c:914
469msgid "Bar with buttons to launch application"
470msgstr "Қолданбаларды жөнелту үшін батырмалары бар панель"
471
472#. Add Raise menu item.
473#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
474msgid "_Raise"
475msgstr "Кө_теру"
476
477#. Add Restore menu item.
478#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
479msgid "R_estore"
480msgstr "Қа_лпына келтіру"
481
482#. Add Maximize menu item.
483#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
484msgid "Ma_ximize"
485msgstr "Ж_азық қылу"
486
487#. Add Iconify menu item.
488#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
489msgid "Ico_nify"
490msgstr "Таңба_шамен"
491
492#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
493#, c-format
494msgid "Workspace _%d"
495msgstr "Жұмыс орны _%d"
496
497#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
498#, c-format
499msgid "Workspace %d"
500msgstr "Жұмыс орны %d"
501
502#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
503#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
504msgid "_All workspaces"
505msgstr "Б_арлық жұмыс орындары"
506
507#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
508#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
509msgid "_Move to Workspace"
510msgstr "Жұмы_с орнына жылжыту"
511
512#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
513#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
514msgid "_Close Window"
515msgstr "Те_резені жабу"
516
517#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
518msgid "Show tooltips"
519msgstr "Қалқымалы кеңестерді көрсету"
520
521#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
522msgid "Icons only"
523msgstr "Тек таңбашалар"
524
525#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
526msgid "Flat buttons"
527msgstr "Жалпақ батырмалар"
528
529#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
530msgid "Show windows from all desktops"
531msgstr "Барлық жұмыс орындарынан терезелерді көрсету"
532
533#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
534msgid "Use mouse wheel"
535msgstr "Тышқан дөңгелегін қолдану"
536
537#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
538msgid "Flash when there is any window requiring attention"
539msgstr "Терезе назарыңызды сұрап тұрса, батырманы жыпылықтау"
540
541#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
542msgid "Combine multiple application windows into a single button"
543msgstr "Қолданбаның бірнеше терезесін бір батырмаға біріктіру"
544
545#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
546msgid "Maximum width of task button"
547msgstr "Тапсырма батырмасының максималды ені"
548
549#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
550msgid "Spacing"
551msgstr "Аралық"
552
553#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
554msgid "Task Bar (Window List)"
555msgstr "Тапсырмалар жолағы (Терезелер тізімі)"
556
557#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
61d1cdc7
MB
558msgid ""
559"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
560"focus"
561msgstr ""
562"Тапсырмалар жолағы барлық ашық терезелерді көрсетеді, және оларды көлеңкелеу "
563"не оларнда фокусты алуға мүмкін қылады."
296401d3 564
565#: ../src/plugins/dclock.c:434
566msgid "Clock Format"
567msgstr "Сағат пішімі"
568
569#: ../src/plugins/dclock.c:435
570msgid "Tooltip Format"
571msgstr "Хабарлама пішімі"
572
573#: ../src/plugins/dclock.c:436
61d1cdc7
MB
574msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
575msgstr "Пішім кодтары: man 3 strftime; \\n жолды тасымалдау үшін"
296401d3 576
577#: ../src/plugins/dclock.c:437
578msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
579msgstr "Шерту кезіндегі әрекеті (бастапқы: күнтізбені көрсету)"
580
581#: ../src/plugins/dclock.c:439
582msgid "Tooltip only"
583msgstr "Тек қалқымалы кеңес"
584
585#: ../src/plugins/dclock.c:440
586msgid "Center text"
587msgstr "Мәтін ортасында"
588
589#: ../src/plugins/dclock.c:469
590msgid "Digital Clock"
591msgstr "Цифрлық сағат"
592
593#: ../src/plugins/dclock.c:471
594msgid "Display digital clock and tooltip"
595msgstr "Цифрлық сағатты мен қалқымалы кеңесті көрсету"
596
597#: ../src/plugins/menu.c:426
598msgid "Add to desktop"
599msgstr "Жұмыс үстеліне қосу"
600
601#: ../src/plugins/menu.c:436
602msgid "Properties"
603msgstr "Қасиеттері"
604
61d1cdc7 605#: ../src/plugins/menu.c:1083 ../src/plugins/dirmenu.c:413
296401d3 606msgid "Icon"
607msgstr "Таңбаша"
608
61d1cdc7 609#: ../src/plugins/menu.c:1100
296401d3 610msgid "Menu"
611msgstr "Мәзір"
612
61d1cdc7 613#: ../src/plugins/menu.c:1102
296401d3 614msgid "Application Menu"
615msgstr "Қолданбалар мәзірі"
616
617#: ../src/plugins/separator.c:102
618msgid "Separator"
619msgstr "Ажыратқыш"
620
621#: ../src/plugins/separator.c:104
622msgid "Add a separator to the panel"
623msgstr "Панельге ажыратқышты қосу"
624
625#: ../src/plugins/pager.c:837
626msgid "Desktop Pager"
627msgstr "Жұмыс орындарын ауыстырғышы"
628
629#: ../src/plugins/pager.c:839
630msgid "Simple pager plugin"
631msgstr "Жұмыс орындарын ауыстыру"
632
633#: ../src/plugins/space.c:143
634msgid "Spacer"
635msgstr "Ажыратқыш"
636
637#: ../src/plugins/space.c:145
638msgid "Allocate space"
639msgstr "Орынды бөлу"
640
641#: ../src/plugins/tray.c:737
642msgid "System Tray"
643msgstr "Жүйелік трей"
644
645#: ../src/plugins/tray.c:739
646msgid "System tray"
647msgstr "Жүйелік трей"
648
649#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
650msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
651msgstr "Пернетақта жаймаларын ауыстырушысын баптау"
652
653#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
654msgid "Show layout as"
655msgstr "Жайманы қалайша көрсету"
656
657#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
658msgid "image"
659msgstr "сурет"
660
661#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
662msgid "text"
663msgstr "мәтін"
664
665#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
666msgid "Per application settings"
667msgstr "Қолданбаға тиісті баптаулар"
668
669#. Create a check button as the child of the vertical box.
670#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
671msgid "_Remember layout for each application"
672msgstr "Жеке қ_олданба үшін жайманы есте сақтау"
673
674#. Create a label as the child of the horizontal box.
675#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
676msgid "Default layout:"
677msgstr "Бастапқы жаймасы:"
678
679#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
680msgid "Keyboard Layout Switcher"
681msgstr "Пернетақта жаймаларын ауыстырушысы"
682
683#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
684msgid "Switch between available keyboard layouts"
685msgstr "Қолжетерлік пернетақта жаймалары арасында ауысу"
686
687#: ../src/plugins/wincmd.c:209
688msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
61d1cdc7
MB
689msgstr ""
690"Тышқанның сол жақ батырмасы барлық терезелерді қайырады. Орта батырмасы "
691"жасырады."
296401d3 692
693#: ../src/plugins/wincmd.c:237
694msgid "Alternately iconify/shade and raise"
695msgstr "Альтернативті түрде таңбаша ету/қайыру мен қайтару"
696
697#: ../src/plugins/wincmd.c:266
698msgid "Minimize All Windows"
699msgstr "Барлық терезелерді қайыру"
700
701#: ../src/plugins/wincmd.c:268
702msgid ""
703"Sends commands to all desktop windows.\n"
704"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
705msgstr ""
706"Барлық терезелерге командаларды жібереді.\n"
707"Мүмкін командалар 1) таңбаша ету мен 2) қайыру"
708
709#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
710msgid "Open in _Terminal"
711msgstr "Терм_иналда ашу"
712
713#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
714msgid "Directory"
715msgstr "Бума"
716
717#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
718msgid "Label"
719msgstr "Белгі"
720
721#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
722msgid "Directory Menu"
723msgstr "Бумалар мәзірі"
724
725#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
726msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
727msgstr "Бумаларды ағаш түрінде шолу"
728
61d1cdc7 729#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:474
296401d3 730msgid "Normal"
731msgstr "Қалыпты"
732
61d1cdc7 733#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:475
296401d3 734msgid "Warning1"
735msgstr "Warning1"
736
61d1cdc7 737#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:476
296401d3 738msgid "Warning2"
739msgstr "Warning2"
740
61d1cdc7 741#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:477
296401d3 742msgid "Automatic sensor location"
743msgstr "Сенсорларды автоанықтау"
744
61d1cdc7 745#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:478
296401d3 746msgid "Sensor"
747msgstr "Сенсор"
748
61d1cdc7 749#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:479
296401d3 750msgid "Automatic temperature levels"
751msgstr "Температураның автодеңгейлері"
752
61d1cdc7 753#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
296401d3 754msgid "Warning1 Temperature"
755msgstr "1-ші ескерту температурасы"
756
61d1cdc7 757#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
296401d3 758msgid "Warning2 Temperature"
759msgstr "2-ші ескерту температурасы"
760
61d1cdc7 761#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:525
296401d3 762msgid "Temperature Monitor"
763msgstr "Температураны бақылаушысы"
764
61d1cdc7 765#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:527
296401d3 766msgid "Display system temperature"
767msgstr "Жүйелік температураны көрсету"
768
769#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
770#. Display current level in tooltip.
771#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
61d1cdc7
MB
772#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:339
773#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:509
296401d3 774msgid "Volume control"
775msgstr "Дыбыс деңгейі"
776
777#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
61d1cdc7 778#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:629
296401d3 779msgid "Volume Control"
780msgstr "Дыбыс деңгейі"
781
782#. Create a frame as the child of the viewport.
783#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
61d1cdc7 784#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:467
296401d3 785msgid "Volume"
786msgstr "Дыбыс"
787
788#. Create a check button as the child of the vertical box.
61d1cdc7 789#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:486
296401d3 790msgid "Mute"
791msgstr "Басу"
792
61d1cdc7 793#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:602
61d1cdc7
MB
794msgid ""
795"Error, you need to install an application to configure the sound "
796"(pavucontol, alsamixer ...)"
797msgstr ""
798"Қате, сізге дыбысты басқаратын қолданбаны орнату керек (pavucontol, "
799"alsamixer ...)"
296401d3 800
61d1cdc7 801#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
296401d3 802msgid "<Hidden Access Point>"
803msgstr "<Жасырын қатынау нүктесі>"
804
61d1cdc7 805#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
296401d3 806msgid "Wireless Networks not found in range"
807msgstr "Сымсыз желілер табылмады"
808
809#. Repair
61d1cdc7 810#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
296401d3 811msgid "Repair"
812msgstr "Түзету"
813
814#. interface down
61d1cdc7 815#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
296401d3 816msgid "Disable"
817msgstr "Сөндіру"
818
61d1cdc7 819#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:313
296401d3 820msgid "Wireless Connection has no connectivity"
821msgstr "Сымсыз байланыста байланыс жоқ"
822
61d1cdc7 823#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
296401d3 824msgid "Network cable is plugged out"
825msgstr "Желілік кабель алынған"
826
61d1cdc7 827#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
296401d3 828msgid "Connection has limited or no connectivity"
829msgstr "Байланыс шектелген немесе онда байланыс жоқ"
830
61d1cdc7
MB
831#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
832#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:343
296401d3 833msgid "IP Address:"
834msgstr "IP адресі:"
835
61d1cdc7 836#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
296401d3 837msgid "Remote IP:"
838msgstr "Қашықтағы IP:"
839
61d1cdc7
MB
840#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:323 ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
841#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:345
296401d3 842msgid "Netmask:"
843msgstr "Желі маскасы:"
844
61d1cdc7
MB
845#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324 ../src/plugins/netstat/netstat.c:336
846#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:347
296401d3 847msgid "Activity"
848msgstr "Белсенділігі"
849
61d1cdc7
MB
850#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324 ../src/plugins/netstat/netstat.c:336
851#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:347
296401d3 852msgid "Sent"
853msgstr "Жіберілген"
854
61d1cdc7
MB
855#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:324 ../src/plugins/netstat/netstat.c:336
856#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:347
296401d3 857msgid "Received"
858msgstr "Алынған"
859
61d1cdc7
MB
860#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:325 ../src/plugins/netstat/netstat.c:337
861#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:348
296401d3 862msgid "bytes"
863msgstr "байт"
864
61d1cdc7
MB
865#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:326 ../src/plugins/netstat/netstat.c:338
866#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:349
296401d3 867msgid "packets"
868msgstr "пакеттер"
869
61d1cdc7 870#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
296401d3 871#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
872msgid "Wireless"
873msgstr "Сымсыз"
874
61d1cdc7 875#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
296401d3 876msgid "Protocol:"
877msgstr "Хаттама:"
878
61d1cdc7 879#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335 ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
296401d3 880msgid "HW Address:"
881msgstr "HW адресі:"
882
61d1cdc7 883#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:484
296401d3 884msgid "Manage Networks"
885msgstr "Желілерді басқару"
886
61d1cdc7 887#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:486
296401d3 888msgid "Monitor and Manage networks"
889msgstr "Желілерді бақылау мен басқару"
890
891#. create dialog
61d1cdc7 892#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
296401d3 893msgid "Setting Encryption Key"
894msgstr "Шифрлеу кілтін орнату"
895
896#. messages
61d1cdc7 897#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
296401d3 898msgid ""
899"This wireless network was encrypted.\n"
900"You must have the encryption key."
901msgstr ""
902"Сымсыз желі шифрленген.\n"
903"Сізде шифрлеу кілті болуы керек."
904
61d1cdc7 905#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
296401d3 906msgid "Encryption Key:"
907msgstr "Шифрлеу кілті:"
908
909#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
910msgid "Interface to monitor"
911msgstr "Бақылау үшін интерфейс"
912
913#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
914msgid "Config tool"
915msgstr "Баптау сайманы"
916
917#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
918msgid "Network Status Monitor"
919msgstr "Жүйелік қалып-күй бақылаушысы"
920
921#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
922msgid "Monitor network status"
923msgstr "Желі күйін бақылау"
924
925#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
926#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
927msgid "Unknown"
928msgstr "Белгісіз"
929
930#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
931msgid "Connection Properties"
932msgstr "Байланыс қасиеттері"
933
934#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
935#, c-format
936msgid "Connection Properties: %s"
937msgstr "Байланыс қасиеттері: %s"
938
939#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
940#, c-format
941msgid "%lu packet"
942msgid_plural "%lu packets"
943msgstr[0] "%lu пакет"
944
945#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
946#, c-format
947msgid ""
948"There was an error displaying help:\n"
949"%s"
950msgstr ""
951"Көмек ақпаратын көрсету кезінде қате кетті:\n"
952"%s"
953
954#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
955#, c-format
956msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
957msgstr "Уақытты баптау қолданбасын жөнелту қатесі: %s"
958
959#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
960#, c-format
961msgid "Network Connection: %s"
962msgstr "Желілік байланыс: %s"
963
964#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
965msgid "Network Connection"
966msgstr "Желілік байланыс"
967
61d1cdc7 968#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
296401d3 969msgid "Interface"
970msgstr "Сыртқы түрі"
971
61d1cdc7 972#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:843
296401d3 973msgid "The current interface the icon is monitoring."
974msgstr "Белсенді байланыстың таңбашасы."
975
61d1cdc7 976#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
296401d3 977msgid "Orientation"
978msgstr "Бағдары"
979
61d1cdc7 980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:851
296401d3 981msgid "The orientation of the tray."
982msgstr "Трей бағдары."
983
61d1cdc7 984#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:859
296401d3 985msgid "Tooltips Enabled"
986msgstr "Қалқымалы кеңестер іске қосылған"
987
61d1cdc7 988#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:860
296401d3 989msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
990msgstr "Таңбашаның қалқымалы кеңестері іске қосылған ба, соны анықтайды."
991
61d1cdc7 992#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:867
296401d3 993msgid "Show Signal"
994msgstr "Сигналды көрсету"
995
61d1cdc7 996#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:868
296401d3 997msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
998msgstr "Сигналдың деңгейін көрсету керек пе, соны анықтайды."
999
61d1cdc7 1000#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:985
296401d3 1001#, c-format
1002msgid ""
1003"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1004"\n"
1005"%s"
1006msgstr ""
1007"Келесі мәселені шешу үшін жүйелік администраторыңызға хабарласыңыз:\n"
1008"\n"
1009"%s"
1010
1011#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1012msgid "Name"
1013msgstr "Аты"
1014
1015#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1016msgid "The interface name"
1017msgstr "Интерфейс аты"
1018
1019#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1020msgid "State"
1021msgstr "Күйі"
1022
1023#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1024msgid "The interface state"
1025msgstr "Интерфейс аты"
1026
1027#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1028msgid "Stats"
1029msgstr "Статистика"
1030
1031#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1032msgid "The interface packets/bytes statistics"
1033msgstr "Интерфейстің пакеттер/байттар статистикасы"
1034
1035#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1036msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1037msgstr "Интерфейс сымсыз интерфейс пе"
1038
1039#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1040msgid "Signal"
1041msgstr "Сигнал"
1042
1043#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1044msgid "Wireless signal strength percentage"
1045msgstr "Сымсыз желі сигнал деңгейінің пайызы"
1046
1047#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1048#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1049msgid "Error"
1050msgstr "Қате"
1051
1052#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1053msgid "The current error condition"
1054msgstr "Қатенің ағымдағы қалып-күйі"
1055
1056#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1057#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
1058#, c-format
1059msgid "Unable to open socket: %s"
1060msgstr "Сокетті ашу мүмкін емес: %s"
1061
1062#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1063#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1064#, c-format
1065msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1066msgstr "SIOCGIFFLAGS қатесі: %s"
1067
1068#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1069msgid "AMPR NET/ROM"
1070msgstr "AMPR NET/ROM"
1071
1072#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1073msgid "Ethernet"
1074msgstr "Ethernet"
1075
1076#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1077msgid "AMPR AX.25"
1078msgstr "AMPR AX.25"
1079
1080#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1081#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1082msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1083msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1084
1085#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1086msgid "ARCnet"
1087msgstr "ARCnet"
1088
1089#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1090msgid "Frame Relay DLCI"
1091msgstr "Frame Relay DLCI"
1092
1093#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1094msgid "Metricom Starmode IP"
1095msgstr "Metricom Starmode IP"
1096
1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1098msgid "Serial Line IP"
1099msgstr "Serial Line IP"
1100
1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1102msgid "VJ Serial Line IP"
1103msgstr "VJ Serial Line IP"
1104
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1106msgid "6-bit Serial Line IP"
1107msgstr "6-bit Serial Line IP"
1108
1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1110msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1111msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
1112
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1114msgid "Adaptive Serial Line IP"
1115msgstr "Adaptive Serial Line IP"
1116
1117#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1118msgid "AMPR ROSE"
1119msgstr "AMPR ROSE"
1120
1121#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1122msgid "Generic X.25"
1123msgstr "Generic X.25"
1124
1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1126msgid "Point-to-Point Protocol"
1127msgstr "Point-to-Point Protocol"
1128
1129#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1130msgid "(Cisco)-HDLC"
1131msgstr "(Cisco)-HDLC"
1132
1133#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1134msgid "LAPB"
1135msgstr "LAPB"
1136
1137#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1138msgid "IPIP Tunnel"
1139msgstr "IPIP Tunnel"
1140
1141#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1142msgid "Frame Relay Access Device"
1143msgstr "Frame Relay Access Device"
1144
1145#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1146msgid "Local Loopback"
1147msgstr "Local Loopback"
1148
1149#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1150msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1151msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1152
1153#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1154msgid "IPv6-in-IPv4"
1155msgstr "IPv6-in-IPv4"
1156
1157#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1158msgid "HIPPI"
1159msgstr "HIPPI"
1160
1161#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1162msgid "Ash"
1163msgstr "Ash"
1164
1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1166msgid "Econet"
1167msgstr "Econet"
1168
1169#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1170msgid "IrLAP"
1171msgstr "IrLAP"
1172
1173#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1174#, c-format
1175msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1176msgstr "SIOCGIFCONF қатесі: %s"
1177
1178#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
1179#, c-format
1180msgid "No network devices found"
1181msgstr "Желілік құрылғылар табылмады"
1182
1183#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1184#, c-format
1185msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1186msgstr "/proc/net/dev ашу мүмкін емес: %s"
1187
1188#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1189msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1190msgstr "/proc/net/dev талдау мүмкін емес. Пішімі белгісіз."
1191
1192#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1193#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
1194#, c-format
1195msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1196msgstr "'%s' ішінен интерфейс атын талдау мүмкін емес"
1197
1198#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1199#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1200#, c-format
61d1cdc7
MB
1201msgid ""
1202"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1203"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1204msgstr ""
1205"'%s' үшін интерфейс статистикасын талдау мүмкін емес. prx_idx = %d; ptx_idx "
1206"= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
296401d3 1207
1208#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1209msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1210msgstr "/proc/net/wireless талдау мүмкін емес. Пішімі белгісіз."
1211
1212#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
1213#, c-format
1214msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1215msgstr "'%s' үшін сымсыз байланыс ақпаратын талдау мүмкін емес. link_idx = %d;"
1216
1217#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1218#, c-format
1219msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1220msgstr "Интерфейске қатынау мүмкін емес, '%s'"
1221
1222#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1223#, c-format
1224msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1225msgstr "Интерфейске ioctl жіберу мүмкін емес, '%s'"
1226
1227#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
1228#, c-format
1229msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1230msgstr "'%s' командалық жолын талдау мүмкін емес: %s"
1231
1232#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1233msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1234msgstr "'netstat' шығысын талдау мүмкін емес. Пішімі белгісіз"
1235
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1237msgid "Disconnected"
1238msgstr "Байланыспаған"
1239
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1241msgid "Idle"
1242msgstr "Іссіз"
1243
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1245msgid "Sending"
1246msgstr "Жіберу"
1247
1248#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1249msgid "Receiving"
1250msgstr "Алу"
1251
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1253msgid "Sending/Receiving"
1254msgstr "Жіберу/Алу"
1255
1256#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
1257msgid "No batteries found"
1258msgstr "Батареялар табылмады"
1259
1260#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
1261#, c-format
1262msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1263msgstr "Батарея: заряды %d%%, %d:%02d толғанша дейін"
1264
1265#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1266#, c-format
1267msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1268msgstr "Батарея: заряды %d%%, %d:%02d қалды"
1269
1270#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1271#, c-format
1272msgid "Battery: %d%% charged"
1273msgstr "Батарея: заряды %d%%"
1274
1275#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
1276msgid "Hide if there is no battery"
1277msgstr "Батарея болмаса, жасыру"
1278
1279#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
1280msgid "Alarm command"
1281msgstr "Ескерту командасы"
1282
1283#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
1284msgid "Alarm time (minutes left)"
1285msgstr "Ескерту уақыты (минут қалды)"
1286
1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
1288msgid "Background color"
1289msgstr "Фон түсі"
1290
1291#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
1292msgid "Charging color 1"
1293msgstr "Зарядталу түсі 1"
1294
1295#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
1296msgid "Charging color 2"
1297msgstr "Зарядталу түсі 2"
1298
1299#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
1300msgid "Discharging color 1"
1301msgstr "Заряд беру түсі 1"
1302
1303#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
1304msgid "Discharging color 2"
1305msgstr "Заряд беру түсі 2"
1306
1307#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
1308msgid "Border width"
1309msgstr "Шек ені"
1310
1311#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
1312msgid "Battery Monitor"
1313msgstr "Батарея бақылаушысы"
1314
1315#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
1316msgid "Display battery status using ACPI"
1317msgstr "Батарея күйін ACPI көмегімен көрсету"
1318
1319#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
1320msgid "Show CapsLock"
1321msgstr "CapsLock көрсету"
1322
1323#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
1324msgid "Show NumLock"
1325msgstr "NumLock көрсету"
1326
1327#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
1328msgid "Show ScrollLock"
1329msgstr "ScrollLock көрсету"
1330
1331#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1332msgid "Keyboard LED"
1333msgstr "Пернетақта шамдары"
1334
1335#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
1336msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1337msgstr "CapsLock, NumLock пен ScrollLock пернелері үшін индикатор"
1338
1339#. A label to allow for click through
61d1cdc7 1340#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
296401d3 1341msgid "No Indicators"
1342msgstr "Индикаторлар жоқ"
1343
61d1cdc7 1344#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
296401d3 1345msgid "Indicator Applications"
1346msgstr "Индикатор қолданбалары"
1347
61d1cdc7 1348#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
296401d3 1349msgid "Clock Indicator"
1350msgstr "Сағат индикаторы"
1351
61d1cdc7 1352#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
296401d3 1353msgid "Messaging Menu"
1354msgstr "Хабарламалар мәзірі"
1355
61d1cdc7 1356#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
296401d3 1357msgid "Network Menu"
1358msgstr "Желілік мәзір"
1359
61d1cdc7 1360#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
296401d3 1361msgid "Session Menu"
1362msgstr "Сессия мәзірі"
1363
61d1cdc7 1364#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
296401d3 1365msgid "Sound Menu"
1366msgstr "Дыбыс мәзірі"
1367
61d1cdc7 1368#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
296401d3 1369msgid "Indicator applets"
1370msgstr "Индикатор апплеттері"
1371
61d1cdc7 1372#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
296401d3 1373msgid "Add indicator applets to the panel"
1374msgstr "Панельге индикатор апплеттерін қосу"
1375
61d1cdc7
MB
1376#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:284
1377#, c-format
1378msgid "CPU usage: %.2f%%"
95008305 1379msgstr "CPU қолданылуы: %.2f%%"
61d1cdc7
MB
1380
1381#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:367
1382#, c-format
1383msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
95008305 1384msgstr "Жады қолданылуы: %.1fMB (%.2f%%)"
61d1cdc7
MB
1385
1386#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:712
296401d3 1387msgid "CPU color"
1388msgstr "Процессор түсі"
1389
61d1cdc7 1390#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
296401d3 1391msgid "Display RAM usage"
1392msgstr "Жады қолданылуын көрсету"
1393
61d1cdc7 1394#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
296401d3 1395msgid "RAM color"
1396msgstr "Жады түсі"
1397
61d1cdc7 1398#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
61d1cdc7 1399msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
95008305 1400msgstr "Шерту кезіндегі әрекеті (бастапқы: lxtask)"
61d1cdc7
MB
1401
1402#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:808
296401d3 1403msgid "Resource monitors"
1404msgstr "Ресурстар бақылаушысы"
1405
61d1cdc7 1406#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
296401d3 1407msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1408msgstr "Мониторларды көрсету (процессор, жады)"
1409
61d1cdc7 1410#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:720
296401d3 1411msgid "WNCKPager"
1412msgstr "WNCKPager"
1413
61d1cdc7 1414#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:722
296401d3 1415msgid "WNCKpager plugin"
1416msgstr "WNCKpager плагині"