Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxpanel.git] / po / bn.po
CommitLineData
e898a684
MB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
e898a684
MB
4# Sankarshan <sankarshan.mukhopadhyay@gmail.com>, 2009.
5# Sadia Afroz <sadia@ankur.org.bd>, 2010.
e898a684
MB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: bn\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
b9ad6f2a 10"POT-Creation-Date: 2019-03-01 01:38+0200\n"
bac11e3f
AG
11"PO-Revision-Date: 2010-01-31 19:51+0600\n"
12"Last-Translator: Sadia Afroz <sadia@ankur.org.bd>\n"
e898a684 13"Language-Team: Bengali <ankur-bd-l10n@googlegroups.com>\n"
b9ad6f2a 14"Language: \n"
e898a684 15"MIME-Version: 1.0\n"
4cc8b65a 16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
e898a684
MB
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
bac11e3f 19"X-Generator: Pootle 1.1.0\n"
86274e58 20"X-Pootle-Revision: 0\n"
b9ad6f2a 21"X-Pootle-Path: /bn/lxpanel/po/bn.po\n"
e898a684 22
b1c0d59b 23#: ../src/configurator.c:148
23a6de70
AG
24msgid ""
25"Space reservation is not available for this panel because there is another "
26"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27msgstr ""
e898a684 28
b1c0d59b 29#: ../src/configurator.c:632
e898a684
MB
30msgid "Currently loaded plugins"
31msgstr "সম্প্রতি লোড করা প্লাগ-ইন"
32
b1c0d59b 33#: ../src/configurator.c:641
e898a684
MB
34msgid "Stretch"
35msgstr "প্রসারিত"
36
2b1a157a 37#: ../src/configurator.c:779
e898a684
MB
38msgid "Add plugin to panel"
39msgstr "প্যানেলে প্লাগ-ইন যোগ"
40
2b1a157a 41#: ../src/configurator.c:807
e898a684
MB
42msgid "Available plugins"
43msgstr "বিদ্যমান প্লাগ-ইন"
44
b1c0d59b 45#: ../src/configurator.c:1427
e898a684
MB
46msgid "Logout command is not set"
47msgstr "লগ-আউট কমান্ড নির্ধারণ করা হয়নি"
48
b1c0d59b 49#: ../src/configurator.c:1495
e898a684
MB
50msgid "Select a directory"
51msgstr "একটি ডিরেক্টরি নির্বাচন করুন"
52
b1c0d59b 53#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
e898a684
MB
54msgid "Select a file"
55msgstr "একটি ফাইল নির্বাচন করুন"
56
b1c0d59b 57#: ../src/configurator.c:1640
e898a684
MB
58msgid "_Browse"
59msgstr "ব্রাউজ (_B)"
60
2b1a157a 61#: ../src/panel.c:1292
4cc8b65a
MB
62msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63msgstr ""
64
2b1a157a 65#: ../src/panel.c:1318
e898a684
MB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69msgstr ""
b5853e8c
MB
70"এই প্যানেলটিকে সত্যিই মুছে ফেলা হবে?\n"
71"<b>সতর্কীকরণ: এটি পুনরুদ্ধার করা যাবে না।</b>"
e898a684 72
2b1a157a 73#: ../src/panel.c:1320
e898a684
MB
74msgid "Confirm"
75msgstr "নিশ্চিত"
76
77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
2b1a157a 78#: ../src/panel.c:1355
e898a684
MB
79msgid "translator-credits"
80msgstr ""
b5853e8c
MB
81"সঙ্কর্ষণ মুখোপাধ্যায় (sankarshan@randomink.org)\n"
82"সাদিয়া আফরোজ <sadia@ankur.org.bd>"
e898a684 83
2b1a157a 84#: ../src/panel.c:1360
e898a684
MB
85msgid "LXPanel"
86msgstr "LXPanel"
87
2b1a157a 88#: ../src/panel.c:1378
172423c2 89#, fuzzy
ae928335 90msgid "Copyright (C) 2008-2019"
e898a684
MB
91msgstr "স্বত্ত্বাধিকার (C) ২০০৮-২০০৯"
92
2b1a157a 93#: ../src/panel.c:1379
e898a684
MB
94msgid "Desktop panel for LXDE project"
95msgstr "LXDE প্রকল্পের জন্য ডেস্কটপ প্যানেল"
96
2b1a157a 97#: ../src/panel.c:1421
23a6de70
AG
98#, c-format
99msgid "\"%s\" Settings"
100msgstr "\"%s\" সেটিংসমূহ"
101
2b1a157a 102#: ../src/panel.c:1442
e898a684
MB
103msgid "Add / Remove Panel Items"
104msgstr "প্যানেল আইটেম যোগ / অপসারণ করুন"
105
2b1a157a 106#: ../src/panel.c:1450
e898a684
MB
107#, c-format
108msgid "Remove \"%s\" From Panel"
109msgstr "\"%s\" কে প্যানেল থেকে অপসারণ করুন"
110
2b1a157a 111#: ../src/panel.c:1462
e898a684
MB
112msgid "Panel Settings"
113msgstr "প্যানেলের সেটিংসমূহ"
114
2b1a157a 115#: ../src/panel.c:1468
e898a684
MB
116msgid "Create New Panel"
117msgstr "নতুন প্যানেল তৈরী করুন"
118
2b1a157a 119#: ../src/panel.c:1474
e898a684
MB
120msgid "Delete This Panel"
121msgstr "এই প্যানেলটি মুছে ফেলুন"
122
2b1a157a 123#: ../src/panel.c:1485
e898a684
MB
124msgid "About"
125msgstr "পরিচিতি"
126
2b1a157a 127#: ../src/panel.c:1492
e898a684
MB
128msgid "Panel"
129msgstr "প্যানেল"
130
b9ad6f2a 131#: ../src/panel.c:1710 ../src/panel.c:1718 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
172423c2
MB
132msgid "Height:"
133msgstr "উচ্চতা:"
134
b9ad6f2a 135#: ../src/panel.c:1711 ../src/panel.c:1717 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
172423c2
MB
136msgid "Width:"
137msgstr "প্রস্থ:"
138
b9ad6f2a 139#: ../src/panel.c:1712 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
172423c2
MB
140msgid "Left"
141msgstr "বাম"
142
b9ad6f2a 143#: ../src/panel.c:1713 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
172423c2
MB
144msgid "Right"
145msgstr "ডান"
146
b9ad6f2a 147#: ../src/panel.c:1719 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
172423c2
MB
148msgid "Top"
149msgstr "শীর্ষ"
150
b9ad6f2a 151#: ../src/panel.c:1720 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
172423c2
MB
152msgid "Bottom"
153msgstr "নিম্ন"
154
b1c0d59b 155#: ../src/plugin.c:348
23a6de70
AG
156msgid "No file manager is configured."
157msgstr ""
158
159#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
2b1a157a 160#: ../src/gtk-run.c:385 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
23a6de70
AG
161msgid "Run"
162msgstr "চালু করুন"
163
2b1a157a 164#: ../src/gtk-run.c:399
23a6de70
AG
165msgid "Enter the command you want to execute:"
166msgstr "আপনি যে কমান্ডটি কার্যকর করতে চান সেটি লিখুন:"
167
b1c0d59b 168#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
23a6de70
AG
169msgid "Restart"
170msgstr "পুনরায় শুরু করুন"
171
b1c0d59b 172#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
23a6de70
AG
173msgid "Logout"
174msgstr "লগ-আউট"
175
b1c0d59b 176#: ../src/main.c:323
b9ad6f2a
PL
177#, c-format, fuzzy
178msgid "lxpanel %s - lightweight GTK+ panel for UNIX desktops\n"
e898a684
MB
179msgstr "lxpanel %s - UNIX ডেস্কটপের জন্য হাল্কা GTK2+ প্যানেল\n"
180
b1c0d59b 181#: ../src/main.c:324
e898a684
MB
182#, c-format
183msgid "Command line options:\n"
184msgstr "কমান্ড লাইন অপশন:\n"
185
b1c0d59b 186#: ../src/main.c:325
e898a684
MB
187#, c-format
188msgid " --help -- print this help and exit\n"
189msgstr " --help -- এই সহায়তা মুদ্রণ করে প্রস্থান করুন\n"
190
b1c0d59b 191#: ../src/main.c:326
e898a684
MB
192#, c-format
193msgid " --version -- print version and exit\n"
194msgstr " --version -- সংস্করণ মুদ্রণ করে প্রস্থান করুন\n"
195
23a6de70 196#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
e898a684 197#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
b1c0d59b 198#: ../src/main.c:329
e898a684
MB
199#, c-format
200msgid " --profile name -- use specified profile\n"
201msgstr " --profile name -- নির্দিষ্ট প্রোফাইল ব্যবহার করুন\n"
202
b1c0d59b 203#: ../src/main.c:331
e898a684
MB
204#, c-format
205msgid " -h -- same as --help\n"
206msgstr " -h -- অনুরূপ --help\n"
207
b1c0d59b 208#: ../src/main.c:332
e898a684
MB
209#, c-format
210msgid " -p -- same as --profile\n"
211msgstr " -p -- অনুরূপ --profile\n"
212
b1c0d59b 213#: ../src/main.c:333
e898a684
MB
214#, c-format
215msgid " -v -- same as --version\n"
216msgstr " -v -- অনুরূপ --version\n"
217
218#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
b1c0d59b 219#: ../src/main.c:335
e898a684
MB
220#, c-format
221msgid ""
222"\n"
223"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
224"\n"
b5853e8c
MB
225msgstr ""
226"\n"
227"বিস্তারিত তথ্যের জন্য http://lxde.org/ দেখুন।\n"
228"\n"
e898a684 229
2b1a157a 230#: ../src/input-button.c:147
23a6de70
AG
231#, fuzzy
232msgid "LeftBtn"
233msgstr "বাম"
234
2b1a157a 235#: ../src/input-button.c:150
23a6de70
AG
236msgid "MiddleBtn"
237msgstr ""
238
2b1a157a 239#: ../src/input-button.c:153
23a6de70
AG
240#, fuzzy
241msgid "RightBtn"
242msgstr "ডান"
243
2b1a157a 244#: ../src/input-button.c:156
23a6de70
AG
245#, c-format
246msgid "Btn%s"
247msgstr ""
248
2b1a157a 249#: ../src/input-button.c:228
b1c0d59b
AG
250#, c-format
251msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
252msgstr ""
253
2b1a157a 254#: ../src/input-button.c:231 ../src/input-button.c:415
b1c0d59b
AG
255#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
256#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
257msgid "Error"
258msgstr "ত্রুটি"
259
23a6de70 260#. GtkRadioButton "None"
2b1a157a 261#: ../src/input-button.c:329 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
23a6de70
AG
262msgid "None"
263msgstr ""
264
2b1a157a 265#: ../src/input-button.c:336
23a6de70
AG
266#, fuzzy
267msgid "Custom:"
268msgstr "স্বনির্ধারিত রং"
269
2b1a157a 270#: ../src/input-button.c:413
23a6de70
AG
271#, c-format
272msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
273msgstr ""
e898a684 274
b1c0d59b
AG
275#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
276msgid "Spacer"
277msgstr "ফাঁকাস্থানকারী"
278
279#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
b9ad6f2a 280#: ../plugins/batt/batt.c:714
b1c0d59b
AG
281msgid "Size"
282msgstr "আকার"
283
284#: ../src/space.c:404
285msgid "Allocate space"
286msgstr "ফাঁকাস্থান বরাদ্দ"
287
2b1a157a 288#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2482
4cc8b65a
MB
289#, fuzzy
290msgid "Application Launch and Task Bar"
291msgstr "অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ বার"
292
23a6de70
AG
293#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
294#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
4cc8b65a
MB
295#, fuzzy
296msgid "<b>Mode:</b>"
297msgstr "<b>আকার</b>"
298
23a6de70 299#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
4cc8b65a
MB
300msgid "Launchers"
301msgstr ""
302
23a6de70 303#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
4cc8b65a
MB
304#, fuzzy
305msgid "<b>Launchbar</b>"
306msgstr "<b>পটভূমি</b>"
307
23a6de70 308#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
4cc8b65a
MB
309msgid "Show tooltips"
310msgstr "টুলটিপ প্রদর্শন"
311
23a6de70 312#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
4cc8b65a
MB
313msgid "Icons only"
314msgstr "শুধুমাত্র আইকন"
315
23a6de70 316#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
4cc8b65a
MB
317msgid "Flat buttons"
318msgstr "সমতল বোতাম"
319
23a6de70 320#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
4cc8b65a
MB
321msgid "Show windows from all desktops"
322msgstr "সকল ডেস্কটপ থেকে উইন্ডো প্রদর্শন"
323
23a6de70 324#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
4cc8b65a
MB
325msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
326msgstr ""
327
23a6de70 328#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
4cc8b65a
MB
329msgid "Use mouse wheel"
330msgstr "মাউস হুইল ব্যবহার"
331
23a6de70 332#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
4cc8b65a
MB
333msgid "Flash when there is any window requiring attention"
334msgstr "কোন উইন্ডোর দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন হলে ঝলক প্রয়োগ করা হবে"
335
23a6de70 336#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
4cc8b65a
MB
337msgid "Combine multiple application windows into a single button"
338msgstr "বহুবিধ অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডোকে একটি বোতামে সংযুক্ত করা হয়"
339
23a6de70
AG
340#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
341msgid "Disable enlargement for small task icons"
342msgstr ""
343
344#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
2b1a157a
AG
345msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
346msgstr ""
347
348#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
4cc8b65a
MB
349msgid "Maximum width of task button"
350msgstr "টাস্ক বোতামের সর্বোচ্চ প্রস্থ"
351
2b1a157a 352#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
4cc8b65a
MB
353msgid "Spacing"
354msgstr "ফাঁকাকরণ"
355
2b1a157a 356#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
4cc8b65a
MB
357#, fuzzy
358msgid "<b>Taskbar</b>"
359msgstr "<b>পটভূমি</b>"
360
2b1a157a 361#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
4cc8b65a
MB
362#, fuzzy
363msgid "Only Application Launch Bar"
364msgstr "অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ বার"
365
2b1a157a 366#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
4cc8b65a
MB
367#, fuzzy
368msgid "Only Task Bar (Window List)"
369msgstr "টাস্ক বার (উইন্ডো তালিকা)"
370
2b1a157a 371#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
4cc8b65a
MB
372#, fuzzy
373msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
5fd72dd5
MB
374msgstr "অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ বার"
375
61d1cdc7
MB
376#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
377msgid "<b>Connection</b>"
378msgstr "<b>সংযোগ</b>"
379
5fd72dd5 380#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
61d1cdc7
MB
381msgid "Status:"
382msgstr "অবস্থা:"
5fd72dd5
MB
383
384#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
61d1cdc7
MB
385msgid "_Name:"
386msgstr "নাম: (_N)"
5fd72dd5
MB
387
388#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
61d1cdc7
MB
389msgid "<b>Activity</b>"
390msgstr "<b>কার্যকলাপ</b>"
5fd72dd5
MB
391
392#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
61d1cdc7
MB
393msgid "Received:"
394msgstr "গৃহীত:"
5fd72dd5
MB
395
396#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
61d1cdc7
MB
397msgid "Sent:"
398msgstr "প্রেরিত:"
5fd72dd5
MB
399
400#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
5fd72dd5
MB
401msgid "<b>Signal Strength</b>"
402msgstr "<b>সিগনালের শক্তি</b>"
403
404#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
61d1cdc7
MB
405#, no-c-format
406msgid "0%"
407msgstr "০%"
5fd72dd5 408
61d1cdc7
MB
409#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
410msgid "General"
411msgstr "সাধারণ"
5fd72dd5
MB
412
413#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
61d1cdc7
MB
414msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
415msgstr "<b>ইন্টারনেট প্রোটোকল (IPv4)</b>"
5fd72dd5
MB
416
417#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
61d1cdc7
MB
418msgid "Address:"
419msgstr "ঠিকানা:"
5fd72dd5
MB
420
421#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
61d1cdc7
MB
422msgid "Destination:"
423msgstr "গন্তব্য:"
5fd72dd5 424
b1c0d59b
AG
425#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
426#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
61d1cdc7
MB
427msgid "Broadcast:"
428msgstr "ব্রডকাস্ট:"
5fd72dd5
MB
429
430#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
61d1cdc7
MB
431msgid "Subnet Mask:"
432msgstr "সাবনেট মাস্ক:"
5fd72dd5
MB
433
434#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
61d1cdc7
MB
435msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
436msgstr "<b>ইন্টারনেট প্রোটোকল (IPv6)</b>"
5fd72dd5
MB
437
438#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
61d1cdc7
MB
439msgid "Scope:"
440msgstr "ব্যাপ্তি:"
5fd72dd5
MB
441
442#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
61d1cdc7
MB
443msgid "<b>Network Device</b>"
444msgstr "<b>নেটওয়ার্ক ডিভাইস</b>"
5fd72dd5
MB
445
446#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
5fd72dd5
MB
447msgid "Type:"
448msgstr "ধরন:"
449
61d1cdc7
MB
450#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
451msgid "Support"
452msgstr "সমর্থন"
453
5fd72dd5 454#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
61d1cdc7
MB
455msgid "Con_figure"
456msgstr "কনফিগার (_f)"
457
458#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
459msgid "Dynamic"
460msgstr "গতিময়"
5fd72dd5
MB
461
462#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
61d1cdc7
MB
463msgid "Pixels"
464msgstr "পিক্সেল"
465
466#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
5fd72dd5
MB
467#, no-c-format
468msgid "% Percent"
469msgstr "% শতকরা"
470
52025506
MB
471#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
472#, fuzzy
473msgid "Err"
474msgstr "ত্রুটি"
475
476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
477#, fuzzy
478msgid "Warn"
479msgstr "সতর্কবার্তা১"
480
481#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
482msgid "Info"
483msgstr ""
484
485#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
486msgid "All"
487msgstr ""
488
489#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
61d1cdc7
MB
490msgid "Panel Preferences"
491msgstr "প্যানেলের পছন্দসমূহ"
5fd72dd5 492
52025506 493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
61d1cdc7
MB
494msgid "Edge:"
495msgstr "প্রান্ত:"
5fd72dd5 496
2b1a157a 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
52025506
MB
498msgid "Center"
499msgstr "কেন্দ্র"
500
501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
5fd72dd5
MB
502msgid "Alignment:"
503msgstr "প্রান্তিককরণ:"
504
52025506 505#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
61d1cdc7
MB
506msgid "Margin:"
507msgstr "মার্জিন:"
5fd72dd5 508
52025506 509#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
4cc8b65a
MB
510#, fuzzy
511msgid "Monitor:"
512msgstr "ব্যাটারি পর্যবেক্ষণ"
513
514#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
61d1cdc7
MB
515msgid "<b>Position</b>"
516msgstr "<b>অবস্থান</b>"
5fd72dd5 517
4cc8b65a 518#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
52025506
MB
519msgid "Icon size:"
520msgstr ""
5fd72dd5 521
4cc8b65a 522#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
61d1cdc7
MB
523msgid "<b>Size</b>"
524msgstr "<b>আকার</b>"
5fd72dd5 525
4cc8b65a 526#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
5fd72dd5
MB
527msgid "Geometry"
528msgstr "জ্যামিতি"
529
4cc8b65a 530#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
61d1cdc7
MB
531msgid "System theme"
532msgstr "সিস্টেম থীম"
533
4cc8b65a 534#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
61d1cdc7
MB
535msgid "Solid color (with opacity)"
536msgstr "নিরেট রং (অস্বচ্ছতাসহ)"
537
b1c0d59b 538#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
5fd72dd5
MB
539msgid "Image"
540msgstr "ছবি"
541
4cc8b65a 542#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
61d1cdc7
MB
543msgid "Select an image file"
544msgstr "একটি ছবির ফাইল নির্বাচন করুন"
5fd72dd5 545
4cc8b65a 546#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
61d1cdc7
MB
547msgid "<b>Background</b>"
548msgstr "<b>পটভূমি</b>"
5fd72dd5 549
4cc8b65a 550#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
61d1cdc7
MB
551msgid "Custom color"
552msgstr "স্বনির্ধারিত রং"
5fd72dd5 553
4cc8b65a 554#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
61d1cdc7
MB
555msgid "<b>Font</b>"
556msgstr "<b>ফন্ট</b>"
5fd72dd5 557
4cc8b65a 558#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
61d1cdc7
MB
559msgid "Appearance"
560msgstr "অবয়ব"
5fd72dd5 561
4cc8b65a 562#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
61d1cdc7
MB
563msgid "Panel Applets"
564msgstr "প্যানেল অ্যাপ্লেট"
5fd72dd5 565
4cc8b65a 566#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
61d1cdc7
MB
567msgid "Logout Command:"
568msgstr "লগ-আউট কমান্ড:"
569
570# টার্মিনাল প্রতিরূপী করা হলেও বোধহয় মন্দ হত না।
4cc8b65a 571#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
61d1cdc7
MB
572msgid "Terminal Emulator:"
573msgstr "টার্মিনাল ইম্যুলেটর:"
5fd72dd5 574
4cc8b65a 575#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
61d1cdc7
MB
576msgid "File Manager:"
577msgstr "ফাইল ব্যবস্থাপক:"
5fd72dd5 578
4cc8b65a 579#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
61d1cdc7
MB
580msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
581msgstr "<b>পছন্দসই অ্যাপ্লিকেশন নির্ধারণ করুন</b>"
5fd72dd5 582
4cc8b65a 583#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
61d1cdc7
MB
584msgid "Make window managers treat the panel as dock"
585msgstr ""
b9ad6f2a
PL
586"উইন্ডো ব্যবস্থাপকে নির্ধারণ করুন যেন প্যানেলকে ডক হিসেবে মূল্যায়ন করা "
587"হয় "
5fd72dd5 588
4cc8b65a 589#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
61d1cdc7
MB
590msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
591msgstr "জায়গা সংরক্ষণ করা হবে এবং সর্বোচ্চ উইন্ডো দিয়ে ঢাকা হবে না"
5fd72dd5 592
4cc8b65a 593#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
61d1cdc7
MB
594msgid "<b>Properties</b>"
595msgstr "<b>বৈশিষ্ট্যাবলী</b>"
5fd72dd5 596
4cc8b65a 597#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
61d1cdc7
MB
598msgid "Minimize panel when not in use"
599msgstr "ব্যবহৃত অবস্থায় না থাকলে প্যানেলটি ন্যূনতম বিস্তারে রাখা হবে"
600
4cc8b65a 601#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
61d1cdc7
MB
602msgid "Size when minimized"
603msgstr "ন্যূনতম বিস্তারের আকার"
604
4cc8b65a 605#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
52025506
MB
606msgid "pixels"
607msgstr "পিক্সেল"
608
4cc8b65a 609#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
61d1cdc7
MB
610msgid "<b>Automatic hiding</b>"
611msgstr "<b>স্বয়ংক্রিয়ভাবে লুকিয়ে রাখা</b>"
5fd72dd5 612
4cc8b65a 613#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
52025506
MB
614msgid "Log level"
615msgstr ""
616
4cc8b65a 617#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
52025506
MB
618#, fuzzy
619msgid "<b>Log level</b>"
620msgstr "<b>নেটওয়ার্ক ডিভাইস</b>"
621
4cc8b65a 622#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
61d1cdc7
MB
623msgid "Advanced"
624msgstr "উন্নত"
5fd72dd5 625
2b1a157a 626#: ../plugins/cpu/cpu.c:310
e898a684
MB
627msgid "CPU Usage Monitor"
628msgstr "CPU ব্যবহার পর্যবেক্ষণের মাপকাঠি"
629
2b1a157a 630#: ../plugins/cpu/cpu.c:311 ../plugins/monitors/monitors.c:734
e898a684
MB
631msgid "Display CPU usage"
632msgstr "CPU ব্যবহার প্রদর্শন"
633
2b1a157a 634#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/deskno/deskno.c:230
4cc8b65a
MB
635msgid "Desktop Number / Workspace Name"
636msgstr "ডেস্কটপের সংখ্যা / কর্মপরিসরের নাম"
637
2b1a157a 638#: ../plugins/deskno/deskno.c:212 ../plugins/dclock.c:439
e898a684
MB
639msgid "Bold font"
640msgstr "গাঢ় ফন্ট"
641
2b1a157a 642#: ../plugins/deskno/deskno.c:213
e898a684
MB
643msgid "Display desktop names"
644msgstr "ডেস্কটপের নাম প্রদর্শন"
645
2b1a157a 646#: ../plugins/deskno/deskno.c:231
e898a684
MB
647msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
648msgstr "কর্মপরিসরের সংখ্যা প্রদর্শন, cmeury@users.sf.net দ্বারা"
649
2b1a157a 650#: ../plugins/launchtaskbar.c:1831 ../plugins/launchtaskbar.c:2452
23a6de70
AG
651msgid "Application Launch Bar"
652msgstr "অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণ বার"
653
2b1a157a 654#: ../plugins/launchtaskbar.c:1834 ../plugins/launchtaskbar.c:2462
23a6de70
AG
655msgid "Task Bar (Window List)"
656msgstr "টাস্ক বার (উইন্ডো তালিকা)"
e898a684 657
2b1a157a 658#: ../plugins/launchtaskbar.c:1985
b1c0d59b
AG
659msgid "A_dd to Launcher"
660msgstr ""
661
2b1a157a 662#: ../plugins/launchtaskbar.c:1987
4cc8b65a 663#, fuzzy
b1c0d59b
AG
664msgid "Rem_ove from Launcher"
665msgstr "\"%s\" কে প্যানেল থেকে অপসারণ করুন"
666
2b1a157a 667#: ../plugins/launchtaskbar.c:1989
b1c0d59b
AG
668msgid "_New Instance"
669msgstr ""
670
2b1a157a 671#: ../plugins/launchtaskbar.c:2453
b1c0d59b
AG
672msgid "Bar with buttons to launch application"
673msgstr "অ্যাপ্লিকেশন চালু করার জন্য বোতামসহ বার"
674
2b1a157a 675#: ../plugins/launchtaskbar.c:2463
b9ad6f2a 676#, fuzzy
b1c0d59b 677msgid ""
b9ad6f2a 678"Taskbar shows all opened windows and allows to iconify them, shade or get "
b1c0d59b
AG
679"focus"
680msgstr ""
681"টাস্কবার সবগুলো খোলা উইন্ডো দেখায় এবং তাতে আইকন যোগ, ছায়াকরণ বা ফোকাস করার "
682"অনুমোদন প্রদান করে"
683
2b1a157a 684#: ../plugins/launchtaskbar.c:2483
b1c0d59b
AG
685#, fuzzy
686msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
687msgstr "অ্যাপ্লিকেশন চালু করার জন্য বোতামসহ বার"
e898a684
MB
688
689#. Add Raise menu item.
2b1a157a 690#: ../plugins/task-button.c:352
e898a684
MB
691msgid "_Raise"
692msgstr "উত্তোলন (_R)"
693
694#. Add Restore menu item.
2b1a157a 695#: ../plugins/task-button.c:357
e898a684
MB
696msgid "R_estore"
697msgstr "পুনরুদ্ধার (_e)"
698
699#. Add Maximize menu item.
2b1a157a 700#: ../plugins/task-button.c:362
e898a684
MB
701msgid "Ma_ximize"
702msgstr "সর্বোচ্চ মাপ (_x)"
703
704#. Add Iconify menu item.
2b1a157a 705#: ../plugins/task-button.c:367
e898a684
MB
706msgid "Ico_nify"
707msgstr "আইকন যোগ (_n)"
708
2b16f42a 709# fuzzy
ed6aaead 710# snigdha
2b1a157a 711#: ../plugins/task-button.c:388
ed6aaead 712#, c-format
e898a684 713msgid "Workspace _%d"
2b16f42a 714msgstr "কর্মপরিসর %d (_)"
e898a684 715
2b1a157a 716#: ../plugins/task-button.c:393
e898a684
MB
717#, c-format
718msgid "Workspace %d"
719msgstr "কর্মপরিসর %d"
720
721#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
2b1a157a 722#: ../plugins/task-button.c:410
e898a684
MB
723msgid "_All workspaces"
724msgstr "সকল কর্মপরিসরে (_A)"
725
23a6de70 726#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
e898a684 727#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
2b1a157a 728#: ../plugins/task-button.c:418
e898a684
MB
729msgid "_Move to Workspace"
730msgstr "কর্মপরিসরে সরানো (_M)"
731
2b1a157a 732#: ../plugins/task-button.c:433
e898a684
MB
733msgid "_Close Window"
734msgstr "উইন্ডো বন্ধ (_C)"
735
2b1a157a 736#: ../plugins/task-button.c:1256
4cc8b65a 737#, fuzzy
b1c0d59b
AG
738msgid "_Close all windows"
739msgstr "উইন্ডো বন্ধ (_C)"
4cc8b65a 740
2b1a157a 741#: ../plugins/dclock.c:433 ../plugins/dclock.c:453
4cc8b65a
MB
742msgid "Digital Clock"
743msgstr "ডিজিটাল ঘড়ি"
744
2b1a157a 745#: ../plugins/dclock.c:435
e898a684
MB
746msgid "Clock Format"
747msgstr "ঘড়ির ফরম্যাট"
748
2b1a157a 749#: ../plugins/dclock.c:436
e898a684
MB
750msgid "Tooltip Format"
751msgstr "টুলটিপের ফরম্যাট"
752
2b1a157a 753#: ../plugins/dclock.c:437
b9ad6f2a 754#, c-format
d58b1bfa 755#, fuzzy, c-format
23a6de70 756msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
b9ad6f2a
PL
757msgstr ""
758"Format codes: man 3 strftime; \\n"
759" রেখা বিভাজনের জন্য"
e898a684 760
2b1a157a 761#: ../plugins/dclock.c:438
e898a684
MB
762msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
763msgstr "ক্লিক করলে করণীয় (পূর্বনির্ধারিত: ক্যালেন্ডার প্রদর্শন)"
764
2b1a157a 765#: ../plugins/dclock.c:440
e898a684
MB
766msgid "Tooltip only"
767msgstr "শুধুমাত্র টুলটিপ"
768
2b1a157a 769#: ../plugins/dclock.c:441
5fd72dd5
MB
770#, fuzzy
771msgid "Center text"
772msgstr "কেন্দ্র"
773
2b1a157a 774#: ../plugins/dclock.c:454
e898a684
MB
775msgid "Display digital clock and tooltip"
776msgstr "ডিজিটাল ঘড়ি ও টুলটিপ প্রদর্শন"
777
b1c0d59b 778#: ../plugins/menu.c:360
e898a684
MB
779msgid "Add to desktop"
780msgstr "ডেস্কটপে যোগ"
781
b1c0d59b 782#: ../plugins/menu.c:367
e898a684
MB
783msgid "Properties"
784msgstr "বৈশিষ্ট্যাবলী"
785
b1c0d59b 786#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
e898a684
MB
787msgid "Menu"
788msgstr "মেনু"
789
b1c0d59b 790#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
4cc8b65a
MB
791msgid "Icon"
792msgstr "আইকন"
793
b1c0d59b 794#: ../plugins/menu.c:998
e898a684
MB
795msgid "Application Menu"
796msgstr "অ্যাপ্লিকেশন মেনু"
797
b1c0d59b 798#: ../plugins/separator.c:73
e898a684
MB
799msgid "Separator"
800msgstr "বিভাজক"
801
b1c0d59b 802#: ../plugins/separator.c:74
e898a684
MB
803msgid "Add a separator to the panel"
804msgstr "প্যানেলে বিভাজক যোগ"
805
2b1a157a 806#: ../plugins/pager.c:141
23a6de70
AG
807msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
808msgstr ""
809
2b1a157a 810#: ../plugins/pager.c:193 ../plugins/pager.c:209
e898a684
MB
811msgid "Desktop Pager"
812msgstr "ডেস্কটপ পেইজার"
813
2b1a157a 814#: ../plugins/pager.c:194 ../plugins/pager.c:210
e898a684
MB
815msgid "Simple pager plugin"
816msgstr "সহজ পেইজার প্লাগ-ইন"
817
b1c0d59b 818#: ../plugins/tray.c:691
e898a684
MB
819msgid "System Tray"
820msgstr "সিস্টেম ট্রে"
821
b1c0d59b 822#: ../plugins/tray.c:692
e898a684
MB
823msgid "System tray"
824msgstr "সিস্টেম ট্রে"
825
b1c0d59b 826#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
d58b1bfa
MB
827msgid "New session is required for this option to take effect"
828msgstr ""
829
52025506 830#. dialog
b1c0d59b 831#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
52025506
MB
832#, fuzzy
833msgid "Select Keyboard Model"
834msgstr "কী-বোর্ডের এল ই ডি"
e898a684 835
b1c0d59b
AG
836#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
837#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
52025506
MB
838#, fuzzy
839msgid "Description"
840msgstr "গন্তব্য:"
e898a684 841
b1c0d59b 842#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
4cc8b65a
MB
843#, fuzzy
844msgid "Id"
845msgstr "নিষ্ক্রিয়"
846
52025506 847#. dialog
b1c0d59b 848#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
52025506
MB
849#, fuzzy
850msgid "Select Layout Change Type"
851msgstr "একটি ছবির ফাইল নির্বাচন করুন"
e898a684 852
52025506 853#. dialog
b1c0d59b 854#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
52025506
MB
855#, fuzzy
856msgid "Add Keyboard Layout"
857msgstr "কীবোর্ডের লেআউট পরিবর্তনকারী"
858
b1c0d59b 859#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
52025506
MB
860msgid "Flag"
861msgstr ""
862
b1c0d59b 863#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
52025506
MB
864msgid "Layout"
865msgstr ""
e898a684 866
b1c0d59b 867#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
52025506
MB
868#, fuzzy
869msgid "Keyboard Layout Handler"
870msgstr "কীবোর্ডের লেআউট পরিবর্তনকারী"
871
b1c0d59b 872#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
52025506
MB
873#, fuzzy
874msgid "Keyboard Model"
875msgstr "কী-বোর্ডের এল ই ডি"
e898a684 876
b1c0d59b 877#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
52025506
MB
878#, fuzzy
879msgid "Keyboard Layouts"
e898a684
MB
880msgstr "কীবোর্ডের লেআউট পরিবর্তনকারী"
881
b1c0d59b 882#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
52025506
MB
883msgid "Variant"
884msgstr ""
885
b1c0d59b 886#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
52025506
MB
887msgid "Change Layout Option"
888msgstr ""
889
b1c0d59b 890#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
d58b1bfa
MB
891msgid "Advanced setxkbmap Options"
892msgstr ""
893
b1c0d59b 894#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
d58b1bfa
MB
895msgid "Do _not reset existing options"
896msgstr ""
897
b1c0d59b 898#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
d58b1bfa
MB
899msgid "Keep _system layouts"
900msgstr ""
901
b1c0d59b 902#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
52025506
MB
903#, fuzzy
904msgid "Per Window Settings"
905msgstr "প্যানেলের সেটিংসমূহ"
906
b1c0d59b 907#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
52025506
MB
908#, fuzzy
909msgid "_Remember layout for each window"
910msgstr "প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য লেআউট মনে রাখা হবে (_R)"
911
b1c0d59b 912#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
52025506
MB
913#, fuzzy
914msgid "Show Layout as"
915msgstr "যেভাবে লেআউট প্রদর্শন করা হবে"
916
b1c0d59b 917#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
52025506
MB
918msgid "Custom Image"
919msgstr ""
920
b1c0d59b 921#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
b9ad6f2a 922#, fuzzy
52025506 923msgid "Text"
b9ad6f2a 924msgstr "টেক্সট"
52025506 925
b1c0d59b 926#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
52025506
MB
927msgid "Panel Icon Size"
928msgstr ""
929
b1c0d59b 930#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
52025506
MB
931#, fuzzy
932msgid "Handle keyboard layouts"
e898a684
MB
933msgstr "বিদ্যমান কীবোর্ড লেআউটের মধ্যে পরিবর্তন করুন"
934
2b1a157a 935#: ../plugins/wincmd.c:207
e898a684
MB
936msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
937msgstr ""
b9ad6f2a
PL
938"সব উইন্ডোর সাথে আইকন যোগ করার জন্য বামদিকে ক্লিক করুন। ছায়ান্বিত করার জন্য "
939"মাঝে ক্লিক করুন।"
e898a684 940
2b1a157a 941#: ../plugins/wincmd.c:245 ../plugins/wincmd.c:255
e898a684
MB
942msgid "Minimize All Windows"
943msgstr "সব উইন্ডোকে ন্যূনতম বিস্তার করা হবে"
944
2b1a157a 945#: ../plugins/wincmd.c:247
4cc8b65a
MB
946msgid "Alternately iconify/shade and raise"
947msgstr "একান্তরভাবে আইকন যোগ/ছায়ান্বিত এবং উত্তোলন করা হবে"
948
2b1a157a 949#: ../plugins/wincmd.c:256
e898a684
MB
950msgid ""
951"Sends commands to all desktop windows.\n"
952"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
953msgstr ""
b5853e8c
MB
954"সকল ডেস্কটপ উইন্ডোতে কমান্ড পাঠানো হয়।\n"
955"সমর্থিত কমান্ড হলো ১) আইকন যোগ এবং ২) ছায়ান্বিত"
e898a684 956
b1c0d59b 957#: ../plugins/dirmenu.c:213
e898a684
MB
958msgid "Open in _Terminal"
959msgstr "টার্মিনালে খুলুন (_T)"
960
b1c0d59b 961#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
4cc8b65a
MB
962msgid "Directory Menu"
963msgstr "ডিরেক্টরি মেনু"
964
b1c0d59b 965#: ../plugins/dirmenu.c:357
e898a684
MB
966msgid "Directory"
967msgstr "ডিরেক্টরি"
968
b1c0d59b 969#: ../plugins/dirmenu.c:358
e898a684
MB
970msgid "Label"
971msgstr "লেবেল"
972
b1c0d59b 973#: ../plugins/dirmenu.c:366
4cc8b65a
MB
974#, fuzzy
975msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
e898a684
MB
976msgstr "মেনুর সাহায্যে ডিরেক্টরি ট্রী ব্রাউজ করুন (নির্মাতা: PCMan)"
977
2b1a157a 978#: ../plugins/thermal/thermal.c:563 ../plugins/thermal/thermal.c:581
23a6de70
AG
979msgid "Temperature Monitor"
980msgstr "তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ"
e898a684 981
2b1a157a 982#: ../plugins/thermal/thermal.c:565
23a6de70
AG
983#, fuzzy
984msgid "Normal color"
985msgstr "স্বনির্ধারিত রং"
986
2b1a157a 987#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
23a6de70
AG
988#, fuzzy
989msgid "Warning1 color"
990msgstr "চার্জিং রং ১"
e898a684 991
2b1a157a 992#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
23a6de70
AG
993#, fuzzy
994msgid "Warning2 color"
995msgstr "চার্জিং রং ১"
e898a684 996
2b1a157a 997#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
e898a684
MB
998msgid "Automatic sensor location"
999msgstr "স্বয়ংক্রিয় সেন্সর অবস্থান"
1000
b1c0d59b 1001#. FIXME: if off, disable next one
2b1a157a 1002#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
e898a684
MB
1003msgid "Sensor"
1004msgstr "সেন্সর"
1005
b1c0d59b 1006#. FIXME: create a list to select instead
2b1a157a 1007#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
e898a684
MB
1008msgid "Automatic temperature levels"
1009msgstr "স্বয়ংক্রিয় তাপমাত্রা স্তর"
1010
b1c0d59b 1011#. FIXME: if off, disable two below
2b1a157a 1012#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
23a6de70
AG
1013#, fuzzy
1014msgid "Warning1 temperature"
e898a684
MB
1015msgstr "সতর্কবার্তা১ তাপমাত্রা"
1016
2b1a157a 1017#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
23a6de70
AG
1018#, fuzzy
1019msgid "Warning2 temperature"
e898a684
MB
1020msgstr "সতর্কবার্তা২ তাপমাত্রা"
1021
2b1a157a 1022#: ../plugins/thermal/thermal.c:582
e898a684
MB
1023msgid "Display system temperature"
1024msgstr "সিস্টেমের তাপমাত্রা প্রদর্শন "
1025
b1c0d59b 1026#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
4cc8b65a
MB
1027#, c-format
1028msgid ""
1029"Frequency: %d MHz\n"
1030"Governor: %s"
1031msgstr ""
1032
b1c0d59b 1033#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
4cc8b65a
MB
1034msgid "CPUFreq frontend"
1035msgstr ""
1036
b1c0d59b 1037#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
b9ad6f2a 1038msgid "Display CPU frequency and allow one to change governors and frequency"
4cc8b65a
MB
1039msgstr ""
1040
b1c0d59b
AG
1041#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1042msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1043msgstr ""
e898a684 1044
2b1a157a
AG
1045#. Display current level in tooltip.
1046#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:613
1047#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:973
1048msgid "Volume control"
1049msgstr "ভলিউম নিয়ন্ত্রণ"
1050
1051#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:701
5fd72dd5 1052msgid ""
61d1cdc7 1053"Error, you need to install an application to configure the sound "
23a6de70 1054"(pavucontrol, alsamixer ...)"
5fd72dd5
MB
1055msgstr ""
1056
2b1a157a
AG
1057#. Create a frame as the child of the viewport.
1058#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:895
1059msgid "Volume"
1060msgstr "ভলিউম"
1061
b1c0d59b 1062#. Create a check button as the child of the vertical box.
2b1a157a 1063#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:914
b1c0d59b
AG
1064msgid "Mute"
1065msgstr "নিঃশব্দ"
1066
1067#. Just to have these translated
2b1a157a 1068#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1069msgid "Line"
1070msgstr ""
1071
2b1a157a 1072#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1073msgid "LineOut"
1074msgstr ""
1075
2b1a157a 1076#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1077msgid "Front"
1078msgstr ""
1079
2b1a157a 1080#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1081msgid "Surround"
1082msgstr ""
1083
2b1a157a 1084#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1085msgid "Speaker+LO"
1086msgstr ""
1087
2b1a157a 1088#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1352
b1c0d59b
AG
1089msgid "default"
1090msgstr ""
1091
1092#. desc, index
2b1a157a 1093#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1412
b1c0d59b
AG
1094msgid "Master"
1095msgstr ""
1096
2b1a157a 1097#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1416
b1c0d59b
AG
1098msgid "PCM"
1099msgstr ""
1100
2b1a157a 1101#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
b1c0d59b
AG
1102msgid "Headphone"
1103msgstr ""
1104
2b1a157a 1105#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1442
b1c0d59b
AG
1106msgid "Click for Volume Slider"
1107msgstr ""
1108
2b1a157a 1109#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1446
b1c0d59b
AG
1110msgid "Click for Toggle Mute"
1111msgstr ""
1112
2b1a157a 1113#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1450
b1c0d59b
AG
1114msgid "Click for Open Mixer"
1115msgstr ""
1116
1117#. setup hotkeys
2b1a157a 1118#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1454
b1c0d59b
AG
1119msgid "Hotkey for Volume Up"
1120msgstr ""
1121
2b1a157a 1122#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1456
b1c0d59b
AG
1123msgid "Hotkey for Volume Down"
1124msgstr ""
1125
2b1a157a 1126#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1458
b1c0d59b
AG
1127msgid "Hotkey for Volume Mute"
1128msgstr ""
1129
2b1a157a
AG
1130#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1514
1131#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
1132#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1574
1133msgid "Volume Control"
1134msgstr "ভলিউম নিয়ন্ত্রণ"
1135
1136#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1516
b1c0d59b
AG
1137msgid "Audio Card"
1138msgstr ""
1139
2b1a157a 1140#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
b1c0d59b
AG
1141msgid "Channel to Operate"
1142msgstr ""
1143
2b1a157a 1144#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1527
b1c0d59b 1145msgid "Command to Open Mixer"
d58b1bfa
MB
1146msgstr ""
1147
2b1a157a 1148#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1542
b1c0d59b
AG
1149msgid "Launch Mixer"
1150msgstr ""
1151
2b1a157a
AG
1152#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1554
1153#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1575
b1c0d59b
AG
1154msgid "Display and control volume"
1155msgstr ""
1156
1157#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
e898a684
MB
1158msgid "<Hidden Access Point>"
1159msgstr "<গোপন সংযোগ স্থান>"
1160
b1c0d59b 1161#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
e898a684
MB
1162msgid "Wireless Networks not found in range"
1163msgstr "সুনির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বেতার নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়নি"
1164
1165#. Repair
b1c0d59b 1166#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
e898a684
MB
1167msgid "Repair"
1168msgstr "মেরামত"
1169
1170#. interface down
b1c0d59b 1171#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
e898a684
MB
1172msgid "Disable"
1173msgstr "নিষ্ক্রিয়"
1174
b1c0d59b 1175#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
e898a684
MB
1176msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1177msgstr "বেতার সংযোগে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই"
1178
b1c0d59b 1179#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
e898a684
MB
1180msgid "Network cable is plugged out"
1181msgstr "নেটওয়ার্ক ক্যাবল খোলা রয়েছে"
1182
b1c0d59b 1183#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
e898a684
MB
1184msgid "Connection has limited or no connectivity"
1185msgstr "সংযোগ সীমিত বা কোন সংযোগ নেই"
1186
b1c0d59b
AG
1187#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1188#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
e898a684
MB
1189msgid "IP Address:"
1190msgstr "IP অ্যাড্রেস:"
1191
b1c0d59b 1192#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
e898a684
MB
1193msgid "Remote IP:"
1194msgstr "দূরবর্তী IP:"
1195
b1c0d59b
AG
1196#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1197#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
e898a684
MB
1198msgid "Netmask:"
1199msgstr "নেটমাস্ক:"
1200
b1c0d59b
AG
1201#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1202#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
e898a684
MB
1203msgid "Activity"
1204msgstr "কার্যকলাপ"
1205
b1c0d59b
AG
1206#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1207#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
e898a684
MB
1208msgid "Sent"
1209msgstr "প্রেরিত"
1210
b1c0d59b
AG
1211#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1212#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
e898a684
MB
1213msgid "Received"
1214msgstr "গৃহীত"
1215
b1c0d59b
AG
1216#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1217#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
e898a684
MB
1218msgid "bytes"
1219msgstr "বাইট"
1220
b1c0d59b
AG
1221#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1222#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
e898a684
MB
1223msgid "packets"
1224msgstr "প্যাকেট"
1225
b1c0d59b 1226#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
e898a684
MB
1227msgid "Wireless"
1228msgstr "বেতার"
1229
b1c0d59b 1230#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
e898a684
MB
1231msgid "Protocol:"
1232msgstr "প্রোটোকল:"
1233
b1c0d59b 1234#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
e898a684
MB
1235msgid "HW Address:"
1236msgstr "HW ঠিকানা:"
1237
b1c0d59b 1238#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
e898a684
MB
1239msgid "Manage Networks"
1240msgstr "নেটওয়ার্ক পরিচালনা"
1241
b1c0d59b 1242#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
e898a684
MB
1243msgid "Monitor and Manage networks"
1244msgstr "নেটওয়ার্ক পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা"
1245
1246#. create dialog
b1c0d59b 1247#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
e898a684
MB
1248msgid "Setting Encryption Key"
1249msgstr "এনক্রিপশন কী নির্ধারণ করা হচ্ছে"
1250
b1c0d59b 1251#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
e898a684
MB
1252msgid ""
1253"This wireless network was encrypted.\n"
1254"You must have the encryption key."
1255msgstr ""
b5853e8c
MB
1256"এই বেতার নেটওয়ার্কটি এনক্রিপ্ট করা রয়েছে।\n"
1257"আপনার কাছে অবশ্যই এনক্রিপশন কী থাকতে হবে।"
e898a684 1258
b1c0d59b 1259#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
e898a684
MB
1260msgid "Encryption Key:"
1261msgstr "এনক্রিপশন কী:"
1262
b1c0d59b 1263#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
23a6de70
AG
1264msgid "Network Status Monitor"
1265msgstr "নেটওয়ার্কের স্ট্যাটাস পর্যবেক্ষণ"
1266
b1c0d59b 1267#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
e898a684
MB
1268msgid "Interface to monitor"
1269msgstr "পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইন্টারফেস"
1270
b1c0d59b 1271#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
e898a684
MB
1272msgid "Config tool"
1273msgstr "কনফিগ টুল"
1274
b1c0d59b 1275#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
e898a684
MB
1276msgid "Monitor network status"
1277msgstr "নেটওয়ার্কের অবস্থা পর্যবেক্ষণ"
1278
23a6de70
AG
1279#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1280#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
e898a684
MB
1281msgid "Unknown"
1282msgstr "অজানা"
1283
23a6de70 1284#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
e898a684
MB
1285msgid "Connection Properties"
1286msgstr "সংযোগ বৈশিষ্ট্যাবলী"
1287
23a6de70 1288#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
e898a684
MB
1289#, c-format
1290msgid "Connection Properties: %s"
1291msgstr "সংযোগ বৈশিষ্ট্যাবলী: %s"
1292
23a6de70 1293#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
e898a684
MB
1294#, c-format
1295msgid "%lu packet"
1296msgid_plural "%lu packets"
1297msgstr[0] "%lu প্যাকেট"
1298msgstr[1] "%lu প্যাকেট"
1299
23a6de70 1300#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
e898a684
MB
1301#, c-format
1302msgid ""
1303"There was an error displaying help:\n"
1304"%s"
b5853e8c
MB
1305msgstr ""
1306"সহায়তা প্রদর্শন করতে একটি ত্রুটি দেখা দিয়েছে:\n"
1307"%s"
e898a684 1308
23a6de70 1309#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
e898a684
MB
1310#, c-format
1311msgid "Network Connection: %s"
1312msgstr "নেটওয়ার্ক সংযোগ: %s"
1313
23a6de70 1314#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
e898a684
MB
1315msgid "Network Connection"
1316msgstr "নেটওয়ার্ক সংযোগ"
1317
b1c0d59b 1318#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
e898a684
MB
1319msgid "Interface"
1320msgstr "ইন্টারফেস"
1321
b1c0d59b 1322#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
e898a684
MB
1323msgid "The current interface the icon is monitoring."
1324msgstr "আইকন বর্তমানে যে ইন্টারফেসটি পর্যবেক্ষণ করছে।"
1325
b1c0d59b 1326#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
e898a684
MB
1327msgid "Orientation"
1328msgstr "স্থিতিবিন্যাস"
1329
b1c0d59b 1330#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
e898a684
MB
1331msgid "The orientation of the tray."
1332msgstr "ট্রে-র স্থিতিবিন্যাস।"
1333
b1c0d59b 1334#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
e898a684
MB
1335msgid "Tooltips Enabled"
1336msgstr "টুলটিপ সক্রিয় করা হয়েছে"
1337
b1c0d59b 1338#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
e898a684
MB
1339msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1340msgstr "আইকনের টুলটিপ সক্রিয় করা হয়েছে কিনা।"
1341
b1c0d59b 1342#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
e898a684
MB
1343msgid "Show Signal"
1344msgstr "সিগন্যাল প্রদর্শন"
1345
b1c0d59b 1346#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
e898a684
MB
1347msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1348msgstr "সিগন্যালের শক্তি প্রদর্শন করা হবে কিনা।"
1349
b1c0d59b 1350#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
e898a684
MB
1351#, c-format
1352msgid ""
1353"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1354"\n"
1355"%s"
1356msgstr ""
b9ad6f2a
PL
1357"নিম্নোক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার সিস্টেম প্রশাসকের সাথে "
1358"যোগাযোগ করুন:\n"
b5853e8c
MB
1359"\n"
1360"%s"
e898a684 1361
23a6de70 1362#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
e898a684
MB
1363msgid "Name"
1364msgstr "নাম"
1365
23a6de70 1366#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
e898a684
MB
1367msgid "The interface name"
1368msgstr "ইন্টারফেসের নাম"
1369
23a6de70 1370#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
b9ad6f2a 1371#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2137
e898a684
MB
1372msgid "State"
1373msgstr "অবস্থা"
1374
23a6de70 1375#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
e898a684
MB
1376msgid "The interface state"
1377msgstr "ইন্টারফেসের অবস্থা"
1378
23a6de70 1379#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
e898a684
MB
1380msgid "Stats"
1381msgstr "পরিসংখ্যান"
1382
23a6de70 1383#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
e898a684
MB
1384msgid "The interface packets/bytes statistics"
1385msgstr "ইন্টারফেসের প্যাকেট‌/বাইট পরিসংখ্যান"
1386
23a6de70 1387#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
e898a684
MB
1388msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1389msgstr "ইন্টারফেসটি একটি বেতার ইন্টারফেস কিনা"
1390
23a6de70 1391#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
e898a684
MB
1392msgid "Signal"
1393msgstr "সিগন্যাল"
1394
23a6de70 1395#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
e898a684
MB
1396msgid "Wireless signal strength percentage"
1397msgstr "বেতার সিগন্যালের শতকরা শক্তি"
1398
23a6de70 1399#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
e898a684
MB
1400msgid "The current error condition"
1401msgstr "বর্তমান ত্রুটির অবস্থা"
1402
23a6de70
AG
1403#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1404#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
e898a684
MB
1405#, c-format
1406msgid "Unable to open socket: %s"
1407msgstr "সকেট খুলতে অক্ষম: %s"
1408
23a6de70
AG
1409#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1410#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
e898a684
MB
1411#, c-format
1412msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1413msgstr "SIOCGIFFLAGS ত্রুটি: %s"
1414
23a6de70 1415#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
e898a684
MB
1416msgid "AMPR NET/ROM"
1417msgstr "AMPR NET/ROM"
1418
23a6de70 1419#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
e898a684
MB
1420msgid "Ethernet"
1421msgstr "ইথারনেট"
1422
23a6de70 1423#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
e898a684
MB
1424msgid "AMPR AX.25"
1425msgstr "AMPR AX.25"
1426
23a6de70
AG
1427#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1428#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
e898a684
MB
1429msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1430msgstr "16/4 Mbps টোকেন রিং"
1431
23a6de70 1432#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
e898a684
MB
1433msgid "ARCnet"
1434msgstr "ARCnet"
1435
23a6de70 1436#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
e898a684
MB
1437msgid "Frame Relay DLCI"
1438msgstr "ফ্রেম রিলে DLCI"
1439
23a6de70 1440#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
e898a684
MB
1441msgid "Metricom Starmode IP"
1442msgstr "মেট্রিকম স্টারমোড IP"
1443
23a6de70 1444#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
e898a684
MB
1445msgid "Serial Line IP"
1446msgstr "সিরিয়াল লাইন IP"
1447
23a6de70 1448#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
e898a684
MB
1449msgid "VJ Serial Line IP"
1450msgstr "VJ সিরিয়াল লাইন IP"
1451
23a6de70 1452#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
e898a684
MB
1453msgid "6-bit Serial Line IP"
1454msgstr "6-bit সিরিয়াল লাইন IP"
1455
23a6de70 1456#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
e898a684
MB
1457msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1458msgstr "VJ 6-bit সিরিয়াল লাইন IP"
1459
23a6de70 1460#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
e898a684
MB
1461msgid "Adaptive Serial Line IP"
1462msgstr "অ্যাডাপ্টিভ সিরিয়াল লাইন IP"
1463
23a6de70 1464#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
e898a684
MB
1465msgid "AMPR ROSE"
1466msgstr "AMPR ROSE"
1467
23a6de70 1468#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
e898a684
MB
1469msgid "Generic X.25"
1470msgstr "সাধারণ X.25"
1471
23a6de70 1472#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
e898a684
MB
1473msgid "Point-to-Point Protocol"
1474msgstr "পয়েন্ট-থেকে-পয়েন্ট প্রোটোকল "
1475
23a6de70 1476#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
e898a684
MB
1477msgid "(Cisco)-HDLC"
1478msgstr "(Cisco)-HDLC"
1479
23a6de70 1480#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
e898a684
MB
1481msgid "LAPB"
1482msgstr "LAPB"
1483
23a6de70 1484#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
e898a684
MB
1485msgid "IPIP Tunnel"
1486msgstr "IPIP টানেল"
1487
23a6de70 1488#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
e898a684
MB
1489msgid "Frame Relay Access Device"
1490msgstr "ফ্রেম রিলে এক্সেস ডিভাইস"
1491
23a6de70 1492#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
e898a684
MB
1493msgid "Local Loopback"
1494msgstr "স্থানীয় লুপব্যাক"
1495
23a6de70 1496#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
e898a684
MB
1497msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1498msgstr "ফাইবার বণ্টিত ডাটা ইন্টারফেস"
1499
23a6de70 1500#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
e898a684
MB
1501msgid "IPv6-in-IPv4"
1502msgstr "IPv6-in-IPv4"
1503
23a6de70 1504#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
e898a684
MB
1505msgid "HIPPI"
1506msgstr "HIPPI"
1507
23a6de70 1508#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
e898a684
MB
1509msgid "Ash"
1510msgstr "Ash"
1511
23a6de70 1512#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
e898a684
MB
1513msgid "Econet"
1514msgstr "Econet"
1515
23a6de70 1516#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
e898a684
MB
1517msgid "IrLAP"
1518msgstr "IrLAP"
1519
23a6de70 1520#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
e898a684
MB
1521#, c-format
1522msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1523msgstr "SIOCGIFCONF ত্রুটি: %s"
1524
23a6de70 1525#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
e898a684
MB
1526#, c-format
1527msgid "No network devices found"
1528msgstr "কোন নেটওয়ার্ক ডিভাইস খুঁজে পাওয়া যায়নি"
1529
23a6de70 1530#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
e898a684
MB
1531#, c-format
1532msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1533msgstr "/proc/net/dev খোলা যাচ্ছে না: %s"
1534
23a6de70 1535#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
4cc8b65a
MB
1536#, fuzzy
1537msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1538msgstr "/proc/net/dev পার্স করা যায়নি। অজানা ফরম্যাট।"
1539
23a6de70 1540#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
e898a684
MB
1541msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1542msgstr "/proc/net/dev পার্স করা যায়নি। অজানা ফরম্যাট।"
1543
23a6de70
AG
1544#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1545#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
e898a684
MB
1546#, c-format
1547msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1548msgstr "'%s' থেকে ইন্টারফেসের নাম পার্স করা যায়নি"
1549
23a6de70
AG
1550#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1551#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
e898a684
MB
1552#, c-format
1553msgid ""
1554"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1555"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1556msgstr ""
1557"'%s' থেকে ইন্টারফেস পরিসংখ্যান পার্স করা যায়নি। prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1558"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1559
23a6de70 1560#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
4cc8b65a
MB
1561#, fuzzy
1562msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1563msgstr "/proc/net/wireless পার্স করা যায়নি। অজানা ফরম্যাট।"
1564
23a6de70 1565#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
e898a684
MB
1566msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1567msgstr "/proc/net/wireless পার্স করা যায়নি। অজানা ফরম্যাট।"
1568
23a6de70 1569#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
e898a684
MB
1570#, c-format
1571msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1572msgstr "'%s' থেকে বেতার তথ্যাবলী পার্স করা যায়নি। link_idx = %d;"
1573
23a6de70 1574#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
e898a684
MB
1575#, c-format
1576msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1577msgstr "'%s' ইন্টারফেসের সাথে সংযুক্ত করা যায়নি"
1578
23a6de70 1579#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
e898a684
MB
1580#, c-format
1581msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1582msgstr "ioctl-কে '%s' ইন্টারফেসে প্রেরণ করা যায়নি"
1583
23a6de70 1584#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
e898a684
MB
1585#, c-format
1586msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1587msgstr "কমান্ড লাইন '%s' পার্স করা যায়নি: %s"
1588
23a6de70 1589#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
e898a684
MB
1590msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1591msgstr "'netstat' আউটপুট পার্স করা যায়নি। অজানা ফরম্যাট"
1592
23a6de70 1593#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
e898a684
MB
1594msgid "Disconnected"
1595msgstr "সংযোগ বিচ্ছিন্ন"
1596
23a6de70 1597#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
e898a684
MB
1598msgid "Idle"
1599msgstr "নিষ্ক্রিয়"
1600
23a6de70 1601#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
e898a684
MB
1602msgid "Sending"
1603msgstr "প্রেরণ করা হচ্ছে"
1604
23a6de70 1605#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
e898a684
MB
1606msgid "Receiving"
1607msgstr "গ্রহণ করা হচ্ছে"
1608
23a6de70 1609#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
e898a684
MB
1610msgid "Sending/Receiving"
1611msgstr "প্রেরণ/গ্রহণ করা হচ্ছে"
1612
b9ad6f2a
PL
1613#: ../plugins/batt/batt.c:156
1614#, c-format
b1c0d59b
AG
1615#, fuzzy, c-format
1616msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
e898a684
MB
1617msgstr "ব্যাটারি: %d%% চার্জ হয়েছে, %d:%02d পুরো চার্জ হতে"
1618
b9ad6f2a
PL
1619#: ../plugins/batt/batt.c:170
1620#, c-format
b1c0d59b
AG
1621#, fuzzy, c-format
1622msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
e898a684
MB
1623msgstr "ব্যাটারি: %d%% চার্জ হয়েছে, %d:%02d বাকি"
1624
b9ad6f2a
PL
1625#: ../plugins/batt/batt.c:177
1626#, c-format
b1c0d59b
AG
1627#, fuzzy, c-format
1628msgid "Battery %d: %d%% charged"
e898a684
MB
1629msgstr "ব্যাটারি: %d%% চার্জ হয়েছে"
1630
b9ad6f2a 1631#: ../plugins/batt/batt.c:187
4cc8b65a
MB
1632#, c-format
1633msgid ""
1634"\n"
1635"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1636msgstr ""
1637
b9ad6f2a 1638#: ../plugins/batt/batt.c:189
4cc8b65a
MB
1639#, c-format
1640msgid ""
1641"\n"
1642"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1643msgstr ""
1644
b9ad6f2a 1645#: ../plugins/batt/batt.c:191
4cc8b65a
MB
1646#, c-format
1647msgid ""
1648"\n"
1649"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1650msgstr ""
1651
b9ad6f2a 1652#: ../plugins/batt/batt.c:193
4cc8b65a
MB
1653#, c-format
1654msgid ""
1655"\n"
1656"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1657msgstr ""
1658
b9ad6f2a 1659#: ../plugins/batt/batt.c:196
4cc8b65a
MB
1660#, c-format
1661msgid ""
1662"\n"
1663"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1664msgstr ""
1665
b9ad6f2a 1666#: ../plugins/batt/batt.c:198
4cc8b65a
MB
1667#, c-format
1668msgid ""
1669"\n"
1670"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1671msgstr ""
1672
b9ad6f2a 1673#: ../plugins/batt/batt.c:200
4cc8b65a
MB
1674#, c-format
1675msgid ""
1676"\n"
1677"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1678msgstr ""
1679
b9ad6f2a 1680#: ../plugins/batt/batt.c:202
4cc8b65a
MB
1681#, c-format
1682msgid ""
1683"\n"
1684"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1685msgstr ""
1686
b9ad6f2a 1687#: ../plugins/batt/batt.c:205
4cc8b65a
MB
1688#, c-format
1689msgid ""
1690"\n"
1691"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1692msgstr ""
1693
b9ad6f2a 1694#: ../plugins/batt/batt.c:243
4cc8b65a
MB
1695msgid "No batteries found"
1696msgstr "কোন ব্যাটারি পাওয়া যায়নি"
1697
b9ad6f2a 1698#: ../plugins/batt/batt.c:546 ../plugins/batt/batt.c:679
23a6de70
AG
1699#, fuzzy
1700msgid "Battery low"
1701msgstr "ব্যাটারি পর্যবেক্ষণ"
1702
b9ad6f2a 1703#: ../plugins/batt/batt.c:702 ../plugins/batt/batt.c:726
4cc8b65a
MB
1704msgid "Battery Monitor"
1705msgstr "ব্যাটারি পর্যবেক্ষণ"
1706
b9ad6f2a 1707#: ../plugins/batt/batt.c:704
e898a684
MB
1708msgid "Hide if there is no battery"
1709msgstr "ব্যাটারি শেষ হলে আড়ালে রাখা হবে"
1710
b9ad6f2a 1711#: ../plugins/batt/batt.c:705
e898a684
MB
1712msgid "Alarm command"
1713msgstr "অ্যালার্ম কমান্ড"
1714
b9ad6f2a 1715#: ../plugins/batt/batt.c:706
e898a684
MB
1716msgid "Alarm time (minutes left)"
1717msgstr "অ্যালার্মের সময় (বাকি মিনিট)"
1718
b9ad6f2a 1719#: ../plugins/batt/batt.c:707
e898a684
MB
1720msgid "Background color"
1721msgstr "পটভূমির রং"
1722
b9ad6f2a 1723#: ../plugins/batt/batt.c:708
e898a684
MB
1724msgid "Charging color 1"
1725msgstr "চার্জিং রং ১"
1726
b9ad6f2a 1727#: ../plugins/batt/batt.c:709
e898a684
MB
1728msgid "Charging color 2"
1729msgstr "চার্জিং রং ২"
1730
b9ad6f2a 1731#: ../plugins/batt/batt.c:710
e898a684
MB
1732msgid "Discharging color 1"
1733msgstr "ডিসচার্জিং রং ১"
1734
b9ad6f2a 1735#: ../plugins/batt/batt.c:711
e898a684
MB
1736msgid "Discharging color 2"
1737msgstr "ডিসচার্জিং রং ২"
1738
b9ad6f2a 1739#: ../plugins/batt/batt.c:712
e898a684
MB
1740msgid "Border width"
1741msgstr "সীমানার প্রস্থ"
1742
b9ad6f2a 1743#: ../plugins/batt/batt.c:716
4cc8b65a
MB
1744msgid "Show Extended Information"
1745msgstr ""
e898a684 1746
b9ad6f2a 1747#: ../plugins/batt/batt.c:717
b1c0d59b
AG
1748#, fuzzy
1749msgid "Number of battery to monitor"
1750msgstr "পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইন্টারফেস"
1751
b9ad6f2a 1752#: ../plugins/batt/batt.c:727
e898a684
MB
1753msgid "Display battery status using ACPI"
1754msgstr "ACPI ব্যবহার করে ব্যাটারির অবস্থা প্রদর্শন"
1755
b1c0d59b 1756#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
23a6de70
AG
1757msgid "Keyboard LED"
1758msgstr "কীবোর্ড LED"
1759
b1c0d59b 1760#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
e898a684
MB
1761msgid "Show CapsLock"
1762msgstr "CapsLock প্রদর্শন"
1763
b1c0d59b 1764#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
e898a684
MB
1765msgid "Show NumLock"
1766msgstr "NumLock প্রদর্শন"
1767
b1c0d59b 1768#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
e898a684
MB
1769msgid "Show ScrollLock"
1770msgstr "ScrollLock প্রদর্শন"
1771
b1c0d59b 1772#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
e898a684
MB
1773msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1774msgstr "CapsLock, NumLock, ও ScrollLock কী-র জন্য নির্দেশক"
1775
5fd72dd5 1776#. A label to allow for click through
b1c0d59b 1777#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
5fd72dd5
MB
1778msgid "No Indicators"
1779msgstr ""
172423c2 1780
23a6de70
AG
1781#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1782msgid "Indicator applets"
1783msgstr ""
1784
1785#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
5fd72dd5
MB
1786#, fuzzy
1787msgid "Indicator Applications"
1788msgstr "অ্যাপ্লিকেশন"
172423c2 1789
23a6de70 1790#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
5fd72dd5
MB
1791msgid "Clock Indicator"
1792msgstr ""
172423c2 1793
23a6de70 1794#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
5fd72dd5
MB
1795msgid "Messaging Menu"
1796msgstr ""
172423c2 1797
23a6de70 1798#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
5fd72dd5
MB
1799#, fuzzy
1800msgid "Network Menu"
1801msgstr "ডিরেক্টরি মেনু"
172423c2 1802
23a6de70 1803#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
5fd72dd5
MB
1804msgid "Session Menu"
1805msgstr ""
172423c2 1806
23a6de70 1807#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
5fd72dd5
MB
1808msgid "Sound Menu"
1809msgstr ""
172423c2 1810
23a6de70 1811#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
5fd72dd5
MB
1812#, fuzzy
1813msgid "Add indicator applets to the panel"
1814msgstr "প্যানেলে বিভাজক যোগ"
172423c2 1815
2b1a157a 1816#: ../plugins/monitors/monitors.c:285
61d1cdc7
MB
1817#, c-format
1818msgid "CPU usage: %.2f%%"
1819msgstr ""
1820
2b1a157a 1821#: ../plugins/monitors/monitors.c:386
61d1cdc7
MB
1822#, c-format
1823msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1824msgstr ""
1825
2b1a157a 1826#: ../plugins/monitors/monitors.c:732 ../plugins/monitors/monitors.c:821
23a6de70
AG
1827#, fuzzy
1828msgid "Resource monitors"
1829msgstr "পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইন্টারফেস"
1830
2b1a157a 1831#: ../plugins/monitors/monitors.c:735
5fd72dd5
MB
1832#, fuzzy
1833msgid "CPU color"
1834msgstr "স্বনির্ধারিত রং"
172423c2 1835
2b1a157a 1836#: ../plugins/monitors/monitors.c:736
5fd72dd5
MB
1837#, fuzzy
1838msgid "Display RAM usage"
1839msgstr "CPU ব্যবহার প্রদর্শন"
172423c2 1840
2b1a157a 1841#: ../plugins/monitors/monitors.c:737
5fd72dd5
MB
1842msgid "RAM color"
1843msgstr ""
172423c2 1844
2b1a157a 1845#: ../plugins/monitors/monitors.c:738
61d1cdc7
MB
1846#, fuzzy
1847msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1848msgstr "ক্লিক করলে করণীয় (পূর্বনির্ধারিত: ক্যালেন্ডার প্রদর্শন)"
1849
2b1a157a 1850#: ../plugins/monitors/monitors.c:822
5fd72dd5
MB
1851msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1852msgstr ""
172423c2 1853
23a6de70 1854#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
4cc8b65a
MB
1855msgid "[N/A]"
1856msgstr ""
1857
b9ad6f2a 1858#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
4cc8b65a
MB
1859msgid "Enter New Location"
1860msgstr ""
1861
b9ad6f2a 1862#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:820
4cc8b65a
MB
1863#, fuzzy
1864msgid "_New Location:"
1865msgstr "নেটওয়ার্ক সংযোগ"
1866
b9ad6f2a 1867#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:831
4cc8b65a
MB
1868msgid ""
1869"Enter the:\n"
1870"- city, or\n"
1871"- city and state/country, or\n"
1872"- postal code\n"
1873"for which to retrieve the weather forecast."
1874msgstr ""
1875
b9ad6f2a
PL
1876#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:868
1877#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1001
4cc8b65a
MB
1878msgid "You must specify a location."
1879msgstr ""
1880
b9ad6f2a 1881#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:915
4cc8b65a
MB
1882#, c-format
1883msgid "Location '%s' not found!"
1884msgstr ""
1885
b9ad6f2a 1886#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1074
4cc8b65a
MB
1887#, fuzzy
1888msgid "Preferences"
1889msgstr "প্যানেলের পছন্দসমূহ"
1890
b9ad6f2a 1891#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1080
4cc8b65a
MB
1892msgid "Refresh"
1893msgstr ""
1894
b9ad6f2a 1895#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1086
4cc8b65a
MB
1896msgid "Quit"
1897msgstr ""
1898
b9ad6f2a 1899#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1253
4cc8b65a
MB
1900#, fuzzy
1901msgid "Weather Preferences"
1902msgstr "প্যানেলের পছন্দসমূহ"
1903
b9ad6f2a 1904#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1267
4cc8b65a
MB
1905#, fuzzy
1906msgid "Current Location"
1907msgstr "স্থিতিবিন্যাস"
1908
b9ad6f2a
PL
1909#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1271
1910#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1573
4cc8b65a
MB
1911#, fuzzy
1912msgid "None configured"
1913msgstr "কনফিগার (_f)"
1914
b9ad6f2a
PL
1915#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1273
1916#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1570
4cc8b65a
MB
1917msgid "_Set"
1918msgstr ""
1919
b9ad6f2a 1920#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1294
4cc8b65a
MB
1921msgid "Display"
1922msgstr ""
1923
b9ad6f2a 1924#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1298
4cc8b65a
MB
1925#, fuzzy
1926msgid "Name:"
1927msgstr "নাম: (_N)"
1928
b9ad6f2a 1929#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1302
4cc8b65a
MB
1930msgid "Units:"
1931msgstr ""
1932
b9ad6f2a 1933#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1306
4cc8b65a
MB
1934msgid "_Metric (°C)"
1935msgstr ""
1936
b9ad6f2a 1937#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1308
4cc8b65a
MB
1938msgid "_English (°F)"
1939msgstr ""
1940
b9ad6f2a 1941#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1343
4cc8b65a
MB
1942msgid "Forecast"
1943msgstr ""
1944
b9ad6f2a 1945#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1347
4cc8b65a
MB
1946msgid "Updates:"
1947msgstr ""
1948
b9ad6f2a 1949#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1351
4cc8b65a
MB
1950msgid "Ma_nual"
1951msgstr ""
1952
b9ad6f2a 1953#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1355
4cc8b65a
MB
1954msgid "_Automatic, every"
1955msgstr ""
1956
b9ad6f2a 1957#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1376
4cc8b65a
MB
1958msgid "minutes"
1959msgstr ""
1960
b9ad6f2a 1961#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1385
4cc8b65a
MB
1962msgid "Source:"
1963msgstr ""
1964
b9ad6f2a 1965#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
4cc8b65a
MB
1966msgid "C_hange"
1967msgstr ""
1968
1969#. Both are available
b9ad6f2a 1970#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
4cc8b65a
MB
1971#, c-format
1972msgid "Current Conditions for %s"
1973msgstr ""
1974
b9ad6f2a 1975#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1636
4cc8b65a
MB
1976msgid "Location:"
1977msgstr ""
1978
b9ad6f2a 1979#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1659
4cc8b65a
MB
1980msgid "Last updated:"
1981msgstr ""
1982
b9ad6f2a 1983#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1693
4cc8b65a
MB
1984msgid "Feels like:"
1985msgstr ""
1986
b9ad6f2a 1987#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1719
4cc8b65a
MB
1988msgid "Humidity:"
1989msgstr ""
1990
b9ad6f2a 1991#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
4cc8b65a
MB
1992#, fuzzy
1993msgid "Pressure:"
1994msgstr "IP অ্যাড্রেস:"
1995
b9ad6f2a 1996#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1773
4cc8b65a
MB
1997msgid "Visibility:"
1998msgstr ""
1999
b9ad6f2a 2000#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1801
4cc8b65a
MB
2001msgid "Wind:"
2002msgstr ""
2003
b9ad6f2a 2004#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1824
4cc8b65a
MB
2005msgid "Sunrise:"
2006msgstr ""
2007
b9ad6f2a 2008#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1847
4cc8b65a 2009msgid "Sunset:"
5fd72dd5 2010msgstr ""
172423c2 2011
b9ad6f2a
PL
2012#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1955
2013#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2306
4cc8b65a
MB
2014#, c-format
2015msgid "Forecast for %s unavailable."
2016msgstr ""
2017
b9ad6f2a
PL
2018#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1964
2019#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2311
2020#, c-format
4cc8b65a
MB
2021#, fuzzy, c-format
2022msgid "Location not set."
2023msgstr "লগ-আউট কমান্ড নির্ধারণ করা হয়নি"
2024
b9ad6f2a 2025#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1981
4cc8b65a
MB
2026#, c-format
2027msgid "Searching for '%s'..."
2028msgstr ""
2029
b9ad6f2a 2030#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2107
4cc8b65a
MB
2031#, c-format
2032msgid "Location matches for '%s'"
2033msgstr ""
2034
b9ad6f2a 2035#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2127
4cc8b65a
MB
2036msgid "City"
2037msgstr ""
2038
b9ad6f2a 2039#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2147
4cc8b65a
MB
2040msgid "Country"
2041msgstr ""
2042
2043#. make it nice and pretty
b9ad6f2a 2044#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2286
4cc8b65a
MB
2045#, fuzzy
2046msgid "Currently in "
2047msgstr "সম্প্রতি লোড করা প্লাগ-ইন"
2048
b9ad6f2a 2049#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2292
4cc8b65a
MB
2050msgid "Today: "
2051msgstr ""
2052
b9ad6f2a 2053#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2293
4cc8b65a
MB
2054msgid "Tomorrow: "
2055msgstr ""
2056
b9ad6f2a 2057#: ../plugins/weather/weather.c:415
5fd72dd5 2058#, fuzzy
4cc8b65a 2059msgid "Weather Plugin"
5fd72dd5 2060msgstr "সহজ পেইজার প্লাগ-ইন"
d75a6684 2061
b9ad6f2a 2062#: ../plugins/weather/weather.c:416
4cc8b65a
MB
2063msgid "Show weather conditions for a location."
2064msgstr ""
2065
b9ad6f2a 2066#: ../plugins/weather/yahooutil.c:51 ../plugins/weather/openweathermap.c:56
2b1a157a
AG
2067msgid "N"
2068msgstr ""
2069
b9ad6f2a 2070#: ../plugins/weather/yahooutil.c:52 ../plugins/weather/openweathermap.c:57
2b1a157a
AG
2071msgid "NNE"
2072msgstr ""
2073
b9ad6f2a 2074#: ../plugins/weather/yahooutil.c:53 ../plugins/weather/openweathermap.c:58
2b1a157a
AG
2075msgid "NE"
2076msgstr ""
2077
b9ad6f2a 2078#: ../plugins/weather/yahooutil.c:54 ../plugins/weather/openweathermap.c:59
2b1a157a
AG
2079msgid "ENE"
2080msgstr ""
2081
b9ad6f2a 2082#: ../plugins/weather/yahooutil.c:55 ../plugins/weather/openweathermap.c:60
2b1a157a
AG
2083msgid "E"
2084msgstr ""
2085
b9ad6f2a 2086#: ../plugins/weather/yahooutil.c:56 ../plugins/weather/openweathermap.c:61
2b1a157a
AG
2087msgid "ESE"
2088msgstr ""
2089
b9ad6f2a 2090#: ../plugins/weather/yahooutil.c:57 ../plugins/weather/openweathermap.c:62
2b1a157a
AG
2091msgid "SE"
2092msgstr ""
2093
b9ad6f2a 2094#: ../plugins/weather/yahooutil.c:58 ../plugins/weather/openweathermap.c:63
2b1a157a
AG
2095msgid "SSE"
2096msgstr ""
2097
b9ad6f2a 2098#: ../plugins/weather/yahooutil.c:59 ../plugins/weather/openweathermap.c:64
2b1a157a
AG
2099msgid "S"
2100msgstr ""
2101
b9ad6f2a 2102#: ../plugins/weather/yahooutil.c:60 ../plugins/weather/openweathermap.c:65
2b1a157a
AG
2103msgid "SSW"
2104msgstr ""
2105
b9ad6f2a 2106#: ../plugins/weather/yahooutil.c:61 ../plugins/weather/openweathermap.c:66
2b1a157a
AG
2107msgid "SW"
2108msgstr ""
2109
b9ad6f2a 2110#: ../plugins/weather/yahooutil.c:62 ../plugins/weather/openweathermap.c:67
2b1a157a
AG
2111msgid "WSW"
2112msgstr ""
2113
b9ad6f2a 2114#: ../plugins/weather/yahooutil.c:63 ../plugins/weather/openweathermap.c:68
2b1a157a
AG
2115msgid "W"
2116msgstr ""
2117
b9ad6f2a 2118#: ../plugins/weather/yahooutil.c:64 ../plugins/weather/openweathermap.c:69
2b1a157a
AG
2119msgid "WNW"
2120msgstr ""
2121
b9ad6f2a 2122#: ../plugins/weather/yahooutil.c:65 ../plugins/weather/openweathermap.c:70
2b1a157a
AG
2123msgid "NW"
2124msgstr ""
2125
b9ad6f2a 2126#: ../plugins/weather/yahooutil.c:66 ../plugins/weather/openweathermap.c:71
2b1a157a
AG
2127msgid "NNW"
2128msgstr ""
2129
2130#: ../plugins/weather/yahooutil.c:1086
2131msgid "Yahoo! Weather"
2132msgstr ""
2133
b9ad6f2a 2134#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2b1a157a
AG
2135msgid "Mph"
2136msgstr ""
2137
b9ad6f2a 2138#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2b1a157a
AG
2139msgid "m/s"
2140msgstr ""
2141
b9ad6f2a 2142#: ../plugins/weather/openweathermap.c:535
2b1a157a
AG
2143msgid "m"
2144msgstr ""
2145
b9ad6f2a 2146#: ../plugins/weather/openweathermap.c:932
2b1a157a
AG
2147msgid "OpenWeatherMap"
2148msgstr ""
2149
23a6de70
AG
2150#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2151#~ msgstr " --log <number> -- লগ স্তর নির্ধারণ করুন ০-৫। ০ - কোনটি না ৫ - চ্যাটি\n"
2152
2153#~ msgid "Display Image and Tooltip"
2154#~ msgstr "ছবি ও টুলটিপ প্রদর্শন"
2155
2156#~ msgid "Normal"
2157#~ msgstr "স্বাভাবিক"
2158
2159#~ msgid "Warning1"
2160#~ msgstr "সতর্কবার্তা১"
2161
2162#~ msgid "Warning2"
2163#~ msgstr "সতর্কবার্তা২"
2164
2165#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2166#~ msgstr "সময় কনফিগারেশন টুল চালু করতে ব্যর্থ: %s"
2167
52025506
MB
2168#~ msgid "<b>Icon</b>"
2169#~ msgstr "<b>আইকন</b>"
2170
2171#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2172#~ msgstr "কীবোর্ডের লেআউট পরিবর্তনকারী কনফিগার"
2173
2174#~ msgid "image"
2175#~ msgstr "ছবি"
2176
52025506
MB
2177#~ msgid "Per application settings"
2178#~ msgstr "প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের সেটিংসমূহ"
2179
2180#~ msgid "Default layout:"
2181#~ msgstr "পূর্বনির্ধারিত লেআউট:"
2182
d75a6684
AF
2183#~ msgid "Available Applications"
2184#~ msgstr "বিদ্যমান অ্যাপ্লিকেশন"
2185
e898a684
MB
2186#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2187#~ msgstr "kesler.daniel@gmail.com দ্বারা সিস্টেমের তাপমাত্রা প্রদর্শন"
2188
e898a684
MB
2189#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2190#~ msgstr "ডেস্কটপের নম্বর / ওয়ার্কস্পেশের নাম"
2191
2192#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2193#~ msgstr "ব্যাটারি: %d%% চার্জ হয়েছে, %s"
2194
2195#~ msgid "charging finished"
2196#~ msgstr "চার্জিং সম্পূর্ণ হয়েছে"
2197
2198#~ msgid "charging"
2199#~ msgstr "চার্জ করা চলছে"
2200
2201#~ msgid "Left\t"
2202#~ msgstr "বামদিক\t"
2203
2204#~ msgid "Top\t"
2205#~ msgstr "উপরের\t"
2206
2207#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2208#~ msgstr "পিক্সম্যাপ ফাইল খুঁজে পাওয়া যায়নি: %s"
2209
2210#~ msgid "Enable Image:"
2211#~ msgstr " :"
2212
2213#~ msgid "Enable Transparency"
2214#~ msgstr " "