Updates from Pootle
authorMartin Bagge <brother@bsnet.se>
Tue, 26 Jan 2010 13:08:31 +0000 (13:08 +0000)
committerMartin Bagge <brother@bsnet.se>
Tue, 26 Jan 2010 13:08:31 +0000 (13:08 +0000)
po/tr.po
po/vi.po

index 727097a..08878ea 100644 (file)
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-05-01 15:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-25 10:18+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-26 04:19+0200\n"
 "Last-Translator: Kılıç <kilickoken@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:1
 msgid "<b>Character Repeat</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Birem Yineleme</b>"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:2
 msgid "<b>Motion</b>"
@@ -32,72 +32,72 @@ msgstr "Hızlanma:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:4
 msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
-msgstr ""
+msgstr "Tuştakımı girdisinde bir yanlışlık olduğunda sesle uyar"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:5
 msgid "Delay before each key starts repeating"
-msgstr ""
+msgstr "Herbir tuş yinelemeye başlamadan önceki gecikme"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:6
 msgid "Fast"
-msgstr ""
+msgstr "Hızlı"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:7
 msgid "High"
-msgstr ""
+msgstr "Yüksek"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:8
 msgid "Input Device Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Girdi Aygıtı Yeğlenenleri"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:9
 msgid "Interval between each key repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Herbir tuş yinelemesi arasındaki süre"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:10
 msgid "Keyboard"
-msgstr ""
+msgstr "Tuştakımı"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:11
 msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
-msgstr ""
+msgstr "Solak (Sol ve sağ fare düğmelerini değiştir)"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:12
 msgid "Long"
-msgstr ""
+msgstr "Uzun"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:13
 msgid "Low"
-msgstr ""
+msgstr "Alçak"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:14
 msgid "Mouse"
-msgstr ""
+msgstr "Fare"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:15
 msgid "Repeat delay:"
-msgstr ""
+msgstr "Yineleme gecikmesi:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:16
 msgid "Repeat interval:"
-msgstr ""
+msgstr "Yineleme aralığı:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:17
 msgid "Sensitivity:"
-msgstr ""
+msgstr "Duyarlılık:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:18
 msgid "Short"
-msgstr ""
+msgstr "Kısa"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:19
 msgid "Slow"
-msgstr ""
+msgstr "Yavaş"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:20
 msgid "Touch Pad"
-msgstr ""
+msgstr "Dokunut"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:21
 msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
-msgstr ""
+msgstr "Tuştakımı ayarlarınızı sınamak için aşağıdaki kutuya birşeyler yazın"
index 6f8904c..5aa5c9a 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#, fuzzy
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-04-29 10:11+0200\n"
-"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
-"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-26 11:50+0200\n"
+"Last-Translator: Hiếu <scamemiv@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:1
 msgid "<b>Character Repeat</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Lặp lại Ký tự</b>"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:2
 msgid "<b>Motion</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Chuyển động</b>"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:3
 msgid "Acceleration:"
-msgstr ""
+msgstr "Tốc độ:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:4
 msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
-msgstr ""
+msgstr "Kêu bíp khi có lỗi bộ nhập bàn phím"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:5
 msgid "Delay before each key starts repeating"
-msgstr ""
+msgstr "Trễ trước khi mỗi phím bắt đầu lặp lại"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:6
 msgid "Fast"
-msgstr ""
+msgstr "Nhanh"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:7
 msgid "High"
-msgstr ""
+msgstr "Cao"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:8
 msgid "Input Device Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Tùy chỉnh Thiết bị Nhập"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:9
 msgid "Interval between each key repeat"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng thời gian giữa mỗi lần lặp lại phím"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:10
 msgid "Keyboard"
-msgstr ""
+msgstr "Bàn phím"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:11
 msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
-msgstr ""
+msgstr "Thuận tay trái (Đổi chỗ nút chuột trái và chuột phải)"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:12
 msgid "Long"
-msgstr ""
+msgstr "Dài"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:13
 msgid "Low"
-msgstr ""
+msgstr "Thấp"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:14
 msgid "Mouse"
-msgstr ""
+msgstr "Chuột"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:15
 msgid "Repeat delay:"
-msgstr ""
+msgstr "Độ trễ lặp:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:16
 msgid "Repeat interval:"
-msgstr ""
+msgstr "Khoảng thời gian lặp:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:17
 msgid "Sensitivity:"
-msgstr ""
+msgstr "Độ nhạy:"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:18
 msgid "Short"
-msgstr ""
+msgstr "Ngắn"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:19
 msgid "Slow"
-msgstr ""
+msgstr "Chậm"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:20
 msgid "Touch Pad"
-msgstr ""
+msgstr "Tấm cảm ứng"
 
 #: ../data/lxinput.glade.h:21
 msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
-msgstr ""
+msgstr "Nhập vào hộp thoại sau để kiểm tra thiết lập bàn phím của bạn"