9cccaffc49ea8876aa3954c89deb636ed246b34d
[lxde/lxinput.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-05-24 01:27+0800\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 03:04+0200\n"
12 "Last-Translator: Mario <mb@mariobehling.de>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21 #: ../data/lxinput.glade.h:1
22 msgid "<b>Character Repeat</b>"
23 msgstr "<b>Lặp lại Ký tự</b>"
24
25 #: ../data/lxinput.glade.h:2
26 msgid "<b>Motion</b>"
27 msgstr "<b>Chuyển động</b>"
28
29 #: ../data/lxinput.glade.h:3
30 msgid "Acceleration:"
31 msgstr "Tốc độ:"
32
33 #: ../data/lxinput.glade.h:4
34 msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
35 msgstr "Kêu bíp khi có lỗi bộ nhập bàn phím"
36
37 #: ../data/lxinput.glade.h:5
38 msgid "Delay before each key starts repeating"
39 msgstr "Trễ trước khi mỗi phím bắt đầu lặp lại"
40
41 #: ../data/lxinput.glade.h:6
42 msgid "Fast"
43 msgstr "Nhanh"
44
45 #: ../data/lxinput.glade.h:7
46 msgid "High"
47 msgstr "Cao"
48
49 #: ../data/lxinput.glade.h:8
50 msgid "Input Device Preferences"
51 msgstr "Tùy chỉnh Thiết bị Nhập"
52
53 #: ../data/lxinput.glade.h:9
54 msgid "Interval between each key repeat"
55 msgstr "Khoảng thời gian giữa mỗi lần lặp lại phím"
56
57 #: ../data/lxinput.glade.h:10
58 msgid "Keyboard"
59 msgstr "Bàn phím"
60
61 #: ../data/lxinput.glade.h:11
62 msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
63 msgstr "Thuận tay trái (Đổi chỗ nút chuột trái và chuột phải)"
64
65 #: ../data/lxinput.glade.h:12
66 msgid "Long"
67 msgstr "Dài"
68
69 #: ../data/lxinput.glade.h:13
70 msgid "Low"
71 msgstr "Thấp"
72
73 #: ../data/lxinput.glade.h:14
74 msgid "Mouse"
75 msgstr "Chuột"
76
77 #: ../data/lxinput.glade.h:15
78 msgid "Repeat delay:"
79 msgstr "Độ trễ lặp:"
80
81 #: ../data/lxinput.glade.h:16
82 msgid "Repeat interval:"
83 msgstr "Khoảng thời gian lặp:"
84
85 #: ../data/lxinput.glade.h:17
86 msgid "Sensitivity:"
87 msgstr "Độ nhạy:"
88
89 #: ../data/lxinput.glade.h:18
90 msgid "Short"
91 msgstr "Ngắn"
92
93 #: ../data/lxinput.glade.h:19
94 msgid "Slow"
95 msgstr "Chậm"
96
97 #: ../data/lxinput.glade.h:20
98 msgid "Touch Pad"
99 msgstr "Tấm cảm ứng"
100
101 #: ../data/lxinput.glade.h:21
102 msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
103 msgstr "Nhập vào hộp thoại sau để kiểm tra thiết lập bàn phím của bạn"
104
105 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:1
106 msgid "Configure keyboard, mouse, and other input devices"
107 msgstr "Cấu hình bàn phím, chuột, và các thiết bị đầu vào khác"
108
109 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:2
110 msgid "Keyboard and Mouse"
111 msgstr "Bàn phím và chuột"
112
113 #, fuzzy
114 #~ msgid "input-keyboard"
115 #~ msgstr "Bàn phím"