Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user tranduyhung.: 24 of 24 messa...
[lxde/lxinput.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxinput\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-17 22:55+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-05-28 10:06+0700\n"
12 "Last-Translator: Hung Tran <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: LXDE\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21 #: ../data/lxinput.ui.h:1
22 msgid "<b>Character Repeat</b>"
23 msgstr "<b>Lặp lại Ký tự</b>"
24
25 #: ../data/lxinput.ui.h:2
26 msgid "<b>Keyboard layout</b>"
27 msgstr "Kiểu bàn phím"
28
29 #: ../data/lxinput.ui.h:3
30 msgid "<b>Motion</b>"
31 msgstr "<b>Chuyển động</b>"
32
33 #: ../data/lxinput.ui.h:4
34 msgid "Acceleration:"
35 msgstr "Tốc độ:"
36
37 #: ../data/lxinput.ui.h:5
38 msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
39 msgstr "Kêu bíp khi có lỗi bộ nhập bàn phím"
40
41 #: ../data/lxinput.ui.h:6
42 msgid "Delay before each key starts repeating"
43 msgstr "Trễ trước khi mỗi phím bắt đầu lặp lại"
44
45 #: ../data/lxinput.ui.h:7
46 msgid "Fast"
47 msgstr "Nhanh"
48
49 #: ../data/lxinput.ui.h:8
50 msgid "High"
51 msgstr "Cao"
52
53 #: ../data/lxinput.ui.h:9
54 msgid "Input Device Preferences"
55 msgstr "Tùy chỉnh Thiết bị Nhập"
56
57 #: ../data/lxinput.ui.h:10
58 msgid "Interval between each key repeat"
59 msgstr "Khoảng thời gian giữa mỗi lần lặp lại phím"
60
61 #: ../data/lxinput.ui.h:11
62 msgid "Keyboard"
63 msgstr "Bàn phím"
64
65 #: ../data/lxinput.ui.h:12
66 msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
67 msgstr "Thuận tay trái (Đổi chỗ nút chuột trái và chuột phải)"
68
69 #: ../data/lxinput.ui.h:13
70 msgid "Long"
71 msgstr "Dài"
72
73 #: ../data/lxinput.ui.h:14
74 msgid "Low"
75 msgstr "Thấp"
76
77 #: ../data/lxinput.ui.h:15
78 msgid "Mouse"
79 msgstr "Chuột"
80
81 #: ../data/lxinput.ui.h:16
82 msgid "Repeat delay:"
83 msgstr "Độ trễ lặp:"
84
85 #: ../data/lxinput.ui.h:17
86 msgid "Repeat interval:"
87 msgstr "Khoảng thời gian lặp:"
88
89 #: ../data/lxinput.ui.h:18
90 msgid "Sensitivity:"
91 msgstr "Độ nhạy:"
92
93 #: ../data/lxinput.ui.h:19
94 msgid "Short"
95 msgstr "Ngắn"
96
97 #: ../data/lxinput.ui.h:20
98 msgid "Slow"
99 msgstr "Chậm"
100
101 #: ../data/lxinput.ui.h:21
102 msgid "Touch Pad"
103 msgstr "Tấm cảm ứng"
104
105 #: ../data/lxinput.ui.h:22
106 msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
107 msgstr "Nhập vào hộp thoại sau để kiểm tra thiết lập bàn phím của bạn"
108
109 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:1
110 msgid "Configure keyboard, mouse, and other input devices"
111 msgstr "Cấu hình bàn phím, chuột, và các thiết bị đầu vào khác"
112
113 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:2
114 msgid "Keyboard and Mouse"
115 msgstr "Bàn phím và chuột"
116
117 #, fuzzy
118 #~ msgid "input-keyboard"
119 #~ msgstr "Bàn phím"