16265b0e2ea060283e7bca6e6b7d8ffd53ee7e5e
[lxde/lxinput.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-17 22:55+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-05-24 03:04+0200\n"
12 "Last-Translator: Mario <mb@mariobehling.de>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21 #: ../data/lxinput.ui.h:1
22 msgid "<b>Character Repeat</b>"
23 msgstr "<b>Lặp lại Ký tự</b>"
24
25 #: ../data/lxinput.ui.h:2
26 #, fuzzy
27 msgid "<b>Keyboard layout</b>"
28 msgstr "Bàn phím và chuột"
29
30 #: ../data/lxinput.ui.h:3
31 msgid "<b>Motion</b>"
32 msgstr "<b>Chuyển động</b>"
33
34 #: ../data/lxinput.ui.h:4
35 msgid "Acceleration:"
36 msgstr "Tốc độ:"
37
38 #: ../data/lxinput.ui.h:5
39 msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
40 msgstr "Kêu bíp khi có lỗi bộ nhập bàn phím"
41
42 #: ../data/lxinput.ui.h:6
43 msgid "Delay before each key starts repeating"
44 msgstr "Trễ trước khi mỗi phím bắt đầu lặp lại"
45
46 #: ../data/lxinput.ui.h:7
47 msgid "Fast"
48 msgstr "Nhanh"
49
50 #: ../data/lxinput.ui.h:8
51 msgid "High"
52 msgstr "Cao"
53
54 #: ../data/lxinput.ui.h:9
55 msgid "Input Device Preferences"
56 msgstr "Tùy chỉnh Thiết bị Nhập"
57
58 #: ../data/lxinput.ui.h:10
59 msgid "Interval between each key repeat"
60 msgstr "Khoảng thời gian giữa mỗi lần lặp lại phím"
61
62 #: ../data/lxinput.ui.h:11
63 msgid "Keyboard"
64 msgstr "Bàn phím"
65
66 #: ../data/lxinput.ui.h:12
67 msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
68 msgstr "Thuận tay trái (Đổi chỗ nút chuột trái và chuột phải)"
69
70 #: ../data/lxinput.ui.h:13
71 msgid "Long"
72 msgstr "Dài"
73
74 #: ../data/lxinput.ui.h:14
75 msgid "Low"
76 msgstr "Thấp"
77
78 #: ../data/lxinput.ui.h:15
79 msgid "Mouse"
80 msgstr "Chuột"
81
82 #: ../data/lxinput.ui.h:16
83 msgid "Repeat delay:"
84 msgstr "Độ trễ lặp:"
85
86 #: ../data/lxinput.ui.h:17
87 msgid "Repeat interval:"
88 msgstr "Khoảng thời gian lặp:"
89
90 #: ../data/lxinput.ui.h:18
91 msgid "Sensitivity:"
92 msgstr "Độ nhạy:"
93
94 #: ../data/lxinput.ui.h:19
95 msgid "Short"
96 msgstr "Ngắn"
97
98 #: ../data/lxinput.ui.h:20
99 msgid "Slow"
100 msgstr "Chậm"
101
102 #: ../data/lxinput.ui.h:21
103 msgid "Touch Pad"
104 msgstr "Tấm cảm ứng"
105
106 #: ../data/lxinput.ui.h:22
107 msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
108 msgstr "Nhập vào hộp thoại sau để kiểm tra thiết lập bàn phím của bạn"
109
110 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:1
111 msgid "Configure keyboard, mouse, and other input devices"
112 msgstr "Cấu hình bàn phím, chuột, và các thiết bị đầu vào khác"
113
114 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:2
115 msgid "Keyboard and Mouse"
116 msgstr "Bàn phím và chuột"
117
118 #, fuzzy
119 #~ msgid "input-keyboard"
120 #~ msgstr "Bàn phím"