Update po files
[lxde/lxinput.git] / po / vi.po
CommitLineData
541d192f
MB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
541d192f
MB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5471edf7 10"POT-Creation-Date: 2011-05-17 22:55+0200\n"
b26cb24b
MBP
11"PO-Revision-Date: 2010-05-24 03:04+0200\n"
12"Last-Translator: Mario <mb@mariobehling.de>\n"
541d192f 13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
b26cb24b 14"Language: vi\n"
541d192f
MB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
4b20512c
MB
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
541d192f 20
5471edf7 21#: ../data/lxinput.ui.h:1
541d192f 22msgid "<b>Character Repeat</b>"
4b20512c 23msgstr "<b>Lặp lại Ký tự</b>"
541d192f 24
5471edf7
JL
25#: ../data/lxinput.ui.h:2
26#, fuzzy
27msgid "<b>Keyboard layout</b>"
28msgstr "Bàn phím và chuột"
29
30#: ../data/lxinput.ui.h:3
541d192f 31msgid "<b>Motion</b>"
4b20512c 32msgstr "<b>Chuyển động</b>"
541d192f 33
5471edf7 34#: ../data/lxinput.ui.h:4
541d192f 35msgid "Acceleration:"
4b20512c 36msgstr "Tốc độ:"
541d192f 37
5471edf7 38#: ../data/lxinput.ui.h:5
541d192f 39msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
4b20512c 40msgstr "Kêu bíp khi có lỗi bộ nhập bàn phím"
541d192f 41
5471edf7 42#: ../data/lxinput.ui.h:6
541d192f 43msgid "Delay before each key starts repeating"
4b20512c 44msgstr "Trễ trước khi mỗi phím bắt đầu lặp lại"
541d192f 45
5471edf7 46#: ../data/lxinput.ui.h:7
541d192f 47msgid "Fast"
4b20512c 48msgstr "Nhanh"
541d192f 49
5471edf7 50#: ../data/lxinput.ui.h:8
541d192f 51msgid "High"
4b20512c 52msgstr "Cao"
541d192f 53
5471edf7 54#: ../data/lxinput.ui.h:9
541d192f 55msgid "Input Device Preferences"
4b20512c 56msgstr "Tùy chỉnh Thiết bị Nhập"
541d192f 57
5471edf7 58#: ../data/lxinput.ui.h:10
541d192f 59msgid "Interval between each key repeat"
4b20512c 60msgstr "Khoảng thời gian giữa mỗi lần lặp lại phím"
541d192f 61
5471edf7 62#: ../data/lxinput.ui.h:11
541d192f 63msgid "Keyboard"
4b20512c 64msgstr "Bàn phím"
541d192f 65
5471edf7 66#: ../data/lxinput.ui.h:12
541d192f 67msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
4b20512c 68msgstr "Thuận tay trái (Đổi chỗ nút chuột trái và chuột phải)"
541d192f 69
5471edf7 70#: ../data/lxinput.ui.h:13
541d192f 71msgid "Long"
4b20512c 72msgstr "Dài"
541d192f 73
5471edf7 74#: ../data/lxinput.ui.h:14
541d192f 75msgid "Low"
4b20512c 76msgstr "Thấp"
541d192f 77
5471edf7 78#: ../data/lxinput.ui.h:15
541d192f 79msgid "Mouse"
4b20512c 80msgstr "Chuột"
541d192f 81
5471edf7 82#: ../data/lxinput.ui.h:16
541d192f 83msgid "Repeat delay:"
4b20512c 84msgstr "Độ trễ lặp:"
541d192f 85
5471edf7 86#: ../data/lxinput.ui.h:17
541d192f 87msgid "Repeat interval:"
4b20512c 88msgstr "Khoảng thời gian lặp:"
541d192f 89
5471edf7 90#: ../data/lxinput.ui.h:18
541d192f 91msgid "Sensitivity:"
4b20512c 92msgstr "Độ nhạy:"
541d192f 93
5471edf7 94#: ../data/lxinput.ui.h:19
541d192f 95msgid "Short"
4b20512c 96msgstr "Ngắn"
541d192f 97
5471edf7 98#: ../data/lxinput.ui.h:20
541d192f 99msgid "Slow"
4b20512c 100msgstr "Chậm"
541d192f 101
5471edf7 102#: ../data/lxinput.ui.h:21
541d192f 103msgid "Touch Pad"
4b20512c 104msgstr "Tấm cảm ứng"
541d192f 105
5471edf7 106#: ../data/lxinput.ui.h:22
541d192f 107msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
4b20512c 108msgstr "Nhập vào hộp thoại sau để kiểm tra thiết lập bàn phím của bạn"
46c1dfce
HJYP
109
110#: ../data/lxinput.desktop.in.h:1
111msgid "Configure keyboard, mouse, and other input devices"
b26cb24b 112msgstr "Cấu hình bàn phím, chuột, và các thiết bị đầu vào khác"
46c1dfce
HJYP
113
114#: ../data/lxinput.desktop.in.h:2
46c1dfce 115msgid "Keyboard and Mouse"
b26cb24b 116msgstr "Bàn phím và chuột"
46c1dfce
HJYP
117
118#, fuzzy
119#~ msgid "input-keyboard"
120#~ msgstr "Bàn phím"