Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user sotrud_nik2.: 74 of 74 messa...
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
index 802681f..330531f 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-29 16:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-07 03:51+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 
@@ -28,24 +28,32 @@ msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
-msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
+msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
 
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr "translator-credits"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
 msgid "<b>GUI Options</b>"
 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
 msgid ""
 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
@@ -55,206 +63,262 @@ msgstr ""
 "chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
 "hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
 msgid "<b>Sound Effect</b>"
 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
 msgid "Background"
 msgstr "Nền sau"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
 msgid "Bigger"
 msgstr "Lớn hơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
 msgid "Check Button"
 msgstr "Check Button"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
 msgid "Color"
 msgstr "Màu sắc"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
 msgid "Default font:"
 msgstr "Phông mặc định:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
 msgid "Demo"
 msgstr "Mẫu"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Bật chống răng cưa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Bật gợi ý"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Foreground"
 msgstr "Nền trước"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+msgid "Full"
+msgstr "Đầy"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
 msgid "Icons only"
 msgstr "Chỉ biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
 msgid "Install"
 msgstr "Cài đặt"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
 msgid "Large toolbar icon"
 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+msgid "Medium"
+msgstr "Vừa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
 msgid "Mouse Cursor"
 msgstr "Con trỏ Chuột"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
+msgid "None"
+msgstr "Không"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
 msgid "Normal windows:"
 msgstr "Những cửa sổ thường:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
 msgid "Page1"
 msgstr "Trang 1"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
 msgid "Page2"
 msgstr "Trang 2"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
 msgid "Play event sounds"
 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Phát âm thanh khi người dùng nhập"
+msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
 msgid "Preview of the selected cursor theme"
 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
 msgid "Preview of the selected icon theme"
 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
 msgid "Preview of the selected widget style"
 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
 msgid "Radio Button"
 msgstr "Radio Button"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
 msgid "Remove"
 msgstr "Xóa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
 msgid "Same as buttons"
 msgstr "Giống như nút nhấn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
 msgid "Same as dialogs"
 msgstr "Giống như hộp thoại"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
 msgid "Same as drag icons"
 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
 msgid "Same as menu items"
 msgstr "Giống như mục trình đơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
 msgid "Selected items:"
 msgstr "Mục được chọn:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
 msgid "Show images in menus"
 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
 msgid "Show images on buttons"
 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
 msgid "Size of cursors"
 msgstr "Kích thước con trỏ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+msgid "Slight"
+msgstr "Mỏng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
 msgid "Small toolbar icon"
 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
 msgid "Smaller"
 msgstr "Nhỏ hơn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Hình học sub-pixel : "
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
 msgid "Text below icons"
 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
 msgid "Text only"
 msgstr "Chỉ có chữ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
 msgid "Text windows:"
 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
-msgid "Toolbar Icon Size:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
+msgid "Toolbar Icon Size: "
 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
-msgid "Toolbar Style:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
+msgid "Toolbar Style: "
 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
 msgid "Tooltips:"
 msgstr "Mẹo:"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
 msgid "Use customized color scheme"
 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
 msgid "Widget"
 msgstr "Widget"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
 msgid "Window Border"
 msgstr "Viền Cửa sổ"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Chỉnh sửa"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
 msgid "_File"
 msgstr "_Tập tin"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
 msgid "_Help"
 msgstr "_Trợ giúp"
 
-#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
 msgid "button"
 msgstr "nút"
 
-#: ../src/utils.c:212
+#: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
 
-#: ../src/utils.c:219
+#: ../src/utils.c:224
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"