Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user sotrud_nik2.: 74 of 74 messa...
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
index 2f04851..330531f 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
-# Vietnamese translation of LXApperance
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
-# This file is distributed under the same license as the LXApperance package.
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
+"Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-02 05:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-05 19:21+0700\n"
-"Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
-"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
+"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
+"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
 
-#: ../src/main-dlg.c:650
-msgid "Select an icon theme"
-msgstr "Chọn kiểu biểu tượng"
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Customize Look and Feel"
+msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
 
-#: ../src/main-dlg.c:657
-msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
-msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Kiểu Biểu tượng)"
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
+msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
+msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
 
-#: ../src/demo.c:56
-msgid "Column"
-msgstr "Cột"
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
+msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
 
-#: ../src/demo.c:65
-msgid "Item"
-msgstr "Hạng mục"
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
+msgid "Customizes look and feel of your desktop"
+msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
 
-#: ../data/demo.glade.h:1
-msgid "Check Button"
-msgstr "Nút Kiểm tra"
+#. Please replace this line with your own names, one name per line.
+#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
+msgid "translator-credits"
+msgstr "translator-credits"
 
-#: ../data/demo.glade.h:2
-msgid "Demo"
-msgstr "Mẫu"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
 
-#: ../data/demo.glade.h:3
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Nút Lựa chọn"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
 
-#: ../data/demo.glade.h:4
-msgid "Tab1"
-msgstr "Thẻ1"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
 
-#: ../data/demo.glade.h:5
-msgid "Tab2"
-msgstr "Thẻ2"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
+"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
+"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
 
-#: ../data/demo.glade.h:6
-msgid "Tab3"
-msgstr "Thẻ3"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
 
-#: ../data/demo.glade.h:7
-msgid "Tab4"
-msgstr "Thẻ4"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
 
-#: ../data/demo.glade.h:8
-msgid "Test Item 1"
-msgstr "Hạng mục Thử 1"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
-#: ../data/demo.glade.h:9
-msgid "Test Item 2"
-msgstr "Hạng mục Thử 2"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
+msgid "Background"
+msgstr "Nền sau"
 
-#: ../data/demo.glade.h:10
-msgid "Test Item 3"
-msgstr "Hạng mục Thử 3"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
+msgid "Bigger"
+msgstr "Lớn hơn"
 
-#: ../data/demo.glade.h:11
-msgid "Type some characters here to test currently selected font."
-msgstr "Gõ vài ký tự ở đây để thử phông vừa chọn gần đây."
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
+msgid "Check Button"
+msgstr "Check Button"
 
-#: ../data/demo.glade.h:12
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Sửa"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
+msgid "Color"
+msgstr "Màu sắc"
 
-#: ../data/demo.glade.h:13
-msgid "_File"
-msgstr "_Tập tin"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
 
-#: ../data/demo.glade.h:14
-msgid "_Help"
-msgstr "Trợ _giúp"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
+msgid "Default font:"
+msgstr "Phông mặc định:"
 
-#: ../data/demo.glade.h:15
-msgid "button"
-msgstr "nút"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
+msgid "Demo"
+msgstr "Mẫu"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:1
-msgid "<b>Preview</b>"
-msgstr "<b>Xem trước</b>"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Bật chống răng cưa"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:2
-msgid "Appearance Settings"
-msgstr "Thiết lập Diện mạo"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Bật gợi ý"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:3
-msgid "Available Cursor Themes"
-msgstr "Kiểu Trỏ chuột Hiện có"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:4
-msgid "Available Icon Themes"
-msgstr "Kiểm Biểu tượng Hiện có"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
+msgid "Foreground"
+msgstr "Nền trước"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:5
-msgid "Available Window Themes"
-msgstr "Kiểu Cửa sổ Hiện có"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
+msgid "Full"
+msgstr "Đầy"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:6
-msgid "Cursor"
-msgstr "Trỏ chuột"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:7
-msgid "Icon"
-msgstr "Biểu tượng"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Đề tài Biểu tượng"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:8
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
 msgid "Icons only"
-msgstr "Chỉ hiện biểu tượng"
+msgstr "Chỉ biểu tượng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
+msgid "Install"
+msgstr "Cài đặt"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:9
-msgid "Large"
-msgstr "Lớn"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
+msgid "Medium"
+msgstr "Vừa"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:10
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Con trỏ Chuột"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
+msgid "None"
+msgstr "Không"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Những cửa sổ thường:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:11
-msgid "Size"
-msgstr "Kích thước"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
+msgid "Page1"
+msgstr "Trang 1"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
+msgid "Page2"
+msgstr "Trang 2"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:12
-msgid "Small"
-msgstr "Nhỏ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Radio Button"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:13
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
+msgid "Remove"
+msgstr "Xóa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Giống như nút nhấn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Giống như hộp thoại"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Giống như mục trình đơn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Mục được chọn:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Kích thước con trỏ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
+msgid "Slight"
+msgstr "Mỏng"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
+msgid "Smaller"
+msgstr "Nhỏ hơn"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Hình học sub-pixel : "
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
 msgid "Text below icons"
-msgstr "Chữ nằm dưới biểu tượng"
+msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:14
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
 msgid "Text beside icons"
 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:15
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
 msgid "Text only"
-msgstr "Chỉ hiện chữ"
+msgstr "Chỉ có chữ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Cửa sổ văn bản:"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:16
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
 msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Kiểu dáng Thanh công cụ:"
+msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:17
-msgid "Window"
-msgstr "Cửa sổ"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Mẹo:"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:18
-msgid "_Font:"
-msgstr "_Phông:"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
 
-#: ../data/lxappearance.glade.h:19
-msgid "_Install"
-msgstr "_Cài đặt"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
-#: ../lxappearance.desktop.in.h:1
-msgid "Appearance"
-msgstr "Diện mạo"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
-#: ../lxappearance.desktop.in.h:2
-msgid "Customize the look of the desktop"
-msgstr "Tùy chỉnh diện mạo màn hình nền"
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
+msgid "Window Border"
+msgstr "Viền Cửa sổ"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Chỉnh sửa"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
+msgid "_File"
+msgstr "_Tập tin"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
+msgid "_Help"
+msgstr "_Trợ giúp"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
+msgid "button"
+msgstr "nút"
+
+#: ../src/utils.c:217
+msgid "Select an icon theme"
+msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
+
+#: ../src/utils.c:224
+msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
+msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"