[l10n] Resync PO files and unfuzzy copyright year where possible.
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-22 17:15+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-05-28 09:55+0700\n"
12 "Last-Translator: Hung Tran <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
22
23 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
24 msgid "Customize Look and Feel"
25 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
26
27 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
30
31 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
32 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33 msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
34
35 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
36 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
40 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
41 msgid "translator-credits"
42 msgstr "translator-credits"
43
44 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
45 msgid "<b>Antialising</b>"
46 msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
47
48 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
49 msgid "<b>GUI Options</b>"
50 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
51
52 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
53 msgid "<b>Hinting</b>"
54 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
55
56 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
57 msgid ""
58 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
59 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
60 "applications till next login."
61 msgstr ""
62 "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
63 "chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
64 "hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
65
66 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
67 msgid "<b>Sound Effect</b>"
68 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
69
70 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
71 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
72 msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
73
74 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
75 msgid "BGR"
76 msgstr "BGR"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
79 msgid "Background"
80 msgstr "Nền sau"
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
83 msgid "Bigger"
84 msgstr "Lớn hơn"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
87 msgid "Check Button"
88 msgstr "Check Button"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
91 msgid "Color"
92 msgstr "Màu sắc"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
95 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
96 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
99 msgid "Default font:"
100 msgstr "Phông mặc định:"
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
103 msgid "Demo"
104 msgstr "Mẫu"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
107 msgid "Enable antialising"
108 msgstr "Bật chống răng cưa"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
111 msgid "Enable hinting"
112 msgstr "Bật gợi ý"
113
114 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
115 msgid "Font"
116 msgstr "Font"
117
118 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
119 msgid "Foreground"
120 msgstr "Nền trước"
121
122 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
123 msgid "Full"
124 msgstr "Đầy"
125
126 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
127 msgid "Hinting style: "
128 msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
129
130 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
131 msgid "Icon Theme"
132 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
133
134 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
135 msgid "Icons only"
136 msgstr "Chỉ biểu tượng"
137
138 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
139 msgid "Install"
140 msgstr "Cài đặt"
141
142 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
143 msgid "Large toolbar icon"
144 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
145
146 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
147 msgid "Medium"
148 msgstr "Vừa"
149
150 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
151 msgid "Mouse Cursor"
152 msgstr "Con trỏ Chuột"
153
154 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
155 msgid "None"
156 msgstr "Không"
157
158 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
159 msgid "Normal windows:"
160 msgstr "Những cửa sổ thường:"
161
162 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
163 msgid "Other"
164 msgstr "Khác"
165
166 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
167 msgid "Page1"
168 msgstr "Trang 1"
169
170 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
171 msgid "Page2"
172 msgstr "Trang 2"
173
174 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
175 msgid "Play event sounds"
176 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
177
178 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
179 #, fuzzy
180 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
181 msgstr "Phát âm thanh khi người dùng nhập"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
184 msgid "Preview of the selected cursor theme"
185 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
188 msgid "Preview of the selected icon theme"
189 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
190
191 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
192 msgid "Preview of the selected widget style"
193 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
194
195 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
196 msgid "RGB"
197 msgstr "RGB"
198
199 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
200 msgid "Radio Button"
201 msgstr "Radio Button"
202
203 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
204 msgid "Remove"
205 msgstr "Xóa"
206
207 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
208 msgid "Same as buttons"
209 msgstr "Giống như nút nhấn"
210
211 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
212 msgid "Same as dialogs"
213 msgstr "Giống như hộp thoại"
214
215 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
216 msgid "Same as drag icons"
217 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
218
219 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
220 msgid "Same as menu items"
221 msgstr "Giống như mục trình đơn"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
224 msgid "Selected items:"
225 msgstr "Mục được chọn:"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
228 msgid "Show images in menus"
229 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
232 msgid "Show images on buttons"
233 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
236 msgid "Size of cursors"
237 msgstr "Kích thước con trỏ"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
240 msgid "Slight"
241 msgstr "Mỏng"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
244 msgid "Small toolbar icon"
245 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
248 msgid "Smaller"
249 msgstr "Nhỏ hơn"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
252 msgid "Sub-pixel geometry: "
253 msgstr "Hình học sub-pixel : "
254
255 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
256 msgid "Text below icons"
257 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
258
259 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
260 msgid "Text beside icons"
261 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
262
263 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
264 msgid "Text only"
265 msgstr "Chỉ có chữ"
266
267 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
268 msgid "Text windows:"
269 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
270
271 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
272 msgid "Toolbar Icon Size: "
273 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
274
275 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
276 msgid "Toolbar Style: "
277 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
278
279 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
280 msgid "Tooltips:"
281 msgstr "Mẹo:"
282
283 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
284 msgid "Use customized color scheme"
285 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
286
287 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
288 msgid "VBGR"
289 msgstr "VBGR"
290
291 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
292 msgid "VRGB"
293 msgstr "VRGB"
294
295 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
296 msgid "Widget"
297 msgstr "Widget"
298
299 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
300 msgid "Window Border"
301 msgstr "Viền Cửa sổ"
302
303 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
304 msgid "_Edit"
305 msgstr "_Chỉnh sửa"
306
307 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
308 msgid "_File"
309 msgstr "_Tập tin"
310
311 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
312 msgid "_Help"
313 msgstr "_Trợ giúp"
314
315 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
316 msgid "button"
317 msgstr "nút"
318
319 #: ../src/utils.c:217
320 msgid "Select an icon theme"
321 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
322
323 #: ../src/utils.c:224
324 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
325 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"