Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user tranduyhung.: 74 of 74 messa...
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-11 11:17+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-05-28 09:55+0700\n"
12 "Last-Translator: Hung Tran <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
22
23 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
24 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
25 msgid "Customize Look and Feel"
26 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
27
28 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
29 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
30 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
31
32 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
33 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
34 msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
35
36 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
37 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
38 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
39
40 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
41 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
42 msgid "translator-credits"
43 msgstr "translator-credits"
44
45 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
46 msgid "<b>Antialising</b>"
47 msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
48
49 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
50 msgid "<b>GUI Options</b>"
51 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
52
53 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
54 msgid "<b>Hinting</b>"
55 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
56
57 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
58 msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
59 msgstr "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
60
61 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
62 msgid "<b>Sound Effect</b>"
63 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
64
65 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
66 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
67 msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
70 msgid "BGR"
71 msgstr "BGR"
72
73 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
74 msgid "Background"
75 msgstr "Nền sau"
76
77 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
78 msgid "Bigger"
79 msgstr "Lớn hơn"
80
81 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
82 msgid "Check Button"
83 msgstr "Check Button"
84
85 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
86 msgid "Color"
87 msgstr "Màu sắc"
88
89 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
90 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
91 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
92
93 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
94 msgid "Default font:"
95 msgstr "Phông mặc định:"
96
97 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
98 msgid "Demo"
99 msgstr "Mẫu"
100
101 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
102 msgid "Enable antialising"
103 msgstr "Bật chống răng cưa"
104
105 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
106 msgid "Enable hinting"
107 msgstr "Bật gợi ý"
108
109 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
110 msgid "Font"
111 msgstr "Font"
112
113 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
114 msgid "Foreground"
115 msgstr "Nền trước"
116
117 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
118 msgid "Full"
119 msgstr "Đầy"
120
121 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
122 msgid "Hinting style: "
123 msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
124
125 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
126 msgid "Icon Theme"
127 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
128
129 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
130 msgid "Icons only"
131 msgstr "Chỉ biểu tượng"
132
133 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
134 msgid "Install"
135 msgstr "Cài đặt"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
138 msgid "Large toolbar icon"
139 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
142 msgid "Medium"
143 msgstr "Vừa"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
146 msgid "Mouse Cursor"
147 msgstr "Con trỏ Chuột"
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
150 msgid "None"
151 msgstr "Không"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
154 msgid "Normal windows:"
155 msgstr "Những cửa sổ thường:"
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
158 msgid "Other"
159 msgstr "Khác"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
162 msgid "Page1"
163 msgstr "Trang 1"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
166 msgid "Page2"
167 msgstr "Trang 2"
168
169 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
170 msgid "Play event sounds"
171 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
172
173 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
174 msgid "Preview of the selected cursor theme"
175 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
176
177 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
178 msgid "Preview of the selected icon theme"
179 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
180
181 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
182 msgid "Preview of the selected widget style"
183 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
184
185 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
186 msgid "RGB"
187 msgstr "RGB"
188
189 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
190 msgid "Radio Button"
191 msgstr "Radio Button"
192
193 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
194 msgid "Remove"
195 msgstr "Xóa"
196
197 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
198 msgid "Same as buttons"
199 msgstr "Giống như nút nhấn"
200
201 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
202 msgid "Same as dialogs"
203 msgstr "Giống như hộp thoại"
204
205 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
206 msgid "Same as drag icons"
207 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
208
209 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
210 msgid "Same as menu items"
211 msgstr "Giống như mục trình đơn"
212
213 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
214 msgid "Selected items:"
215 msgstr "Mục được chọn:"
216
217 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
218 msgid "Show images in menus"
219 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
220
221 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
222 msgid "Show images on buttons"
223 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
224
225 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
226 msgid "Size of cursors"
227 msgstr "Kích thước con trỏ"
228
229 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
230 msgid "Slight"
231 msgstr "Mỏng"
232
233 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
234 msgid "Small toolbar icon"
235 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
236
237 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
238 msgid "Smaller"
239 msgstr "Nhỏ hơn"
240
241 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
242 msgid "Sub-pixel geometry: "
243 msgstr "Hình học sub-pixel : "
244
245 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
246 msgid "Text below icons"
247 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
248
249 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
250 msgid "Text beside icons"
251 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
252
253 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
254 msgid "Text only"
255 msgstr "Chỉ có chữ"
256
257 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
258 msgid "Text windows:"
259 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
260
261 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
262 msgid "Toolbar Icon Size: "
263 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
264
265 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
266 msgid "Toolbar Style: "
267 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
268
269 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
270 msgid "Tooltips:"
271 msgstr "Mẹo:"
272
273 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
274 msgid "Use customized color scheme"
275 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
276
277 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
278 msgid "VBGR"
279 msgstr "VBGR"
280
281 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
282 msgid "VRGB"
283 msgstr "VRGB"
284
285 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
286 msgid "Widget"
287 msgstr "Widget"
288
289 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
290 msgid "Window Border"
291 msgstr "Viền Cửa sổ"
292
293 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
294 msgid "_Edit"
295 msgstr "_Chỉnh sửa"
296
297 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
298 msgid "_File"
299 msgstr "_Tập tin"
300
301 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
302 msgid "_Help"
303 msgstr "_Trợ giúp"
304
305 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
306 msgid "button"
307 msgstr "nút"
308
309 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
310 msgid "play event sounds as feedback to user input"
311 msgstr "Phát âm thanh khi người dùng nhập"
312
313 #: ../src/utils.c:212
314 msgid "Select an icon theme"
315 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
316
317 #: ../src/utils.c:219
318 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
319 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
320