l10n: Updated Vietnamese (vi) translation to 100%
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese translation of LXApperance
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the LXApperance package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-08-02 05:37+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-08-05 18:02+0700\n"
12 "Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: ../src/main-dlg.c:650
19 msgid "Select an icon theme"
20 msgstr "Chọn kiểu biểu tượng"
21
22 #: ../src/main-dlg.c:657
23 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
24 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Kiểu Biểu tượng)"
25
26 #: ../src/demo.c:56
27 msgid "Column"
28 msgstr "Cột"
29
30 #: ../src/demo.c:65
31 msgid "Item"
32 msgstr "Hạng mục"
33
34 #: ../data/demo.glade.h:1
35 msgid "Check Button"
36 msgstr "Nút Kiểm tra"
37
38 #: ../data/demo.glade.h:2
39 msgid "Demo"
40 msgstr "Mẫu"
41
42 #: ../data/demo.glade.h:3
43 msgid "Radio Button"
44 msgstr "Nút Lựa chọn"
45
46 #: ../data/demo.glade.h:4
47 msgid "Tab1"
48 msgstr "Thẻ1"
49
50 #: ../data/demo.glade.h:5
51 msgid "Tab2"
52 msgstr "Thẻ2"
53
54 #: ../data/demo.glade.h:6
55 msgid "Tab3"
56 msgstr "Thẻ3"
57
58 #: ../data/demo.glade.h:7
59 msgid "Tab4"
60 msgstr "Thẻ4"
61
62 #: ../data/demo.glade.h:8
63 msgid "Test Item 1"
64 msgstr "Hạng mục Thử 1"
65
66 #: ../data/demo.glade.h:9
67 msgid "Test Item 2"
68 msgstr "Hạng mục Thử 2"
69
70 #: ../data/demo.glade.h:10
71 msgid "Test Item 3"
72 msgstr "Hạng mục Thử 3"
73
74 #: ../data/demo.glade.h:11
75 msgid "Type some characters here to test currently selected font."
76 msgstr "Gõ vài ký tự ở đây để thử phông vừa chọn gần đây."
77
78 #: ../data/demo.glade.h:12
79 msgid "_Edit"
80 msgstr "_Sửa"
81
82 #: ../data/demo.glade.h:13
83 msgid "_File"
84 msgstr "_Tập tin"
85
86 #: ../data/demo.glade.h:14
87 msgid "_Help"
88 msgstr "_Trợ giúp"
89
90 #: ../data/demo.glade.h:15
91 msgid "button"
92 msgstr "nút"
93
94 #: ../data/lxappearance.glade.h:1
95 msgid "<b>Preview</b>"
96 msgstr "<b>Xem trước</b>"
97
98 #: ../data/lxappearance.glade.h:2
99 msgid "Appearance Settings"
100 msgstr "Thiết lập Diện mạo"
101
102 #: ../data/lxappearance.glade.h:3
103 msgid "Available Cursor Themes"
104 msgstr "Kiểu Trỏ chuột Hiện có"
105
106 #: ../data/lxappearance.glade.h:4
107 msgid "Available Icon Themes"
108 msgstr "Kiểm Biểu tượng Hiện có"
109
110 #: ../data/lxappearance.glade.h:5
111 msgid "Available Window Themes"
112 msgstr "Kiểu Cửa sổ Hiện có"
113
114 #: ../data/lxappearance.glade.h:6
115 msgid "Cursor"
116 msgstr "Trỏ chuột"
117
118 #: ../data/lxappearance.glade.h:7
119 msgid "Icon"
120 msgstr "Biểu tượng"
121
122 #: ../data/lxappearance.glade.h:8
123 msgid "Icons only"
124 msgstr "Chỉ hiện biểu tượng"
125
126 #: ../data/lxappearance.glade.h:9
127 msgid "Large"
128 msgstr "Lớn"
129
130 #: ../data/lxappearance.glade.h:10
131 msgid "Other"
132 msgstr "Khác"
133
134 #: ../data/lxappearance.glade.h:11
135 msgid "Size"
136 msgstr "Kích thước"
137
138 #: ../data/lxappearance.glade.h:12
139 msgid "Small"
140 msgstr "Nhỏ"
141
142 #: ../data/lxappearance.glade.h:13
143 msgid "Text below icons"
144 msgstr "Chữ nằm dưới biểu tượng"
145
146 #: ../data/lxappearance.glade.h:14
147 msgid "Text beside icons"
148 msgstr "chữ bên cạnh biểu tượng"
149
150 #: ../data/lxappearance.glade.h:15
151 msgid "Text only"
152 msgstr "Chỉ hiện chữ"
153
154 #: ../data/lxappearance.glade.h:16
155 msgid "Toolbar Style: "
156 msgstr "Kiểu dáng Thanh công cụ:"
157
158 #: ../data/lxappearance.glade.h:17
159 msgid "Window"
160 msgstr "Cửa sổ"
161
162 #: ../data/lxappearance.glade.h:18
163 msgid "_Font:"
164 msgstr "_Phông:"
165
166 #: ../data/lxappearance.glade.h:19
167 msgid "_Install"
168 msgstr "_Cài đặt"
169
170 #: ../lxappearance.desktop.in.h:1
171 msgid "Appearance"
172 msgstr "Diện mạo"
173
174 #: ../lxappearance.desktop.in.h:2
175 msgid "Customize the look of the desktop"
176 msgstr "Tùy chỉnh diện mạo màn hình nền"
177