Resynchronize po files after updated POT file
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-10-29 16:12+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-05 10:58+0700\n"
12 "Last-Translator: Tran Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
19 "X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
28
29 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
31 msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
32
33 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr "translator-credits"
41
42 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
43 msgid "<b>GUI Options</b>"
44 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
47 msgid ""
48 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
49 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
50 "applications till next login."
51 msgstr ""
52 "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
53 "chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
54 "hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
55
56 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
57 msgid "<b>Sound Effect</b>"
58 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
59
60 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
61 msgid "Background"
62 msgstr "Nền sau"
63
64 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
65 msgid "Bigger"
66 msgstr "Lớn hơn"
67
68 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
69 msgid "Check Button"
70 msgstr "Check Button"
71
72 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
73 msgid "Color"
74 msgstr "Màu sắc"
75
76 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
77 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
78 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
81 msgid "Default font:"
82 msgstr "Phông mặc định:"
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
85 msgid "Demo"
86 msgstr "Mẫu"
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
89 msgid "Foreground"
90 msgstr "Nền trước"
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
93 msgid "Icon Theme"
94 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
97 msgid "Icons only"
98 msgstr "Chỉ biểu tượng"
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
101 msgid "Install"
102 msgstr "Cài đặt"
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
105 msgid "Large toolbar icon"
106 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
109 msgid "Mouse Cursor"
110 msgstr "Con trỏ Chuột"
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
113 msgid "Normal windows:"
114 msgstr "Những cửa sổ thường:"
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
117 msgid "Other"
118 msgstr "Khác"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
121 msgid "Page1"
122 msgstr "Trang 1"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
125 msgid "Page2"
126 msgstr "Trang 2"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
129 msgid "Play event sounds"
130 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
133 #, fuzzy
134 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
135 msgstr "phát âm thanh khi người dùng nhập"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
138 msgid "Preview of the selected cursor theme"
139 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
142 msgid "Preview of the selected icon theme"
143 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
146 msgid "Preview of the selected widget style"
147 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
150 msgid "Radio Button"
151 msgstr "Radio Button"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
154 msgid "Remove"
155 msgstr "Xóa"
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
158 msgid "Same as buttons"
159 msgstr "Giống như nút nhấn"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
162 msgid "Same as dialogs"
163 msgstr "Giống như hộp thoại"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
166 msgid "Same as drag icons"
167 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
168
169 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
170 msgid "Same as menu items"
171 msgstr "Giống như mục trình đơn"
172
173 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
174 msgid "Selected items:"
175 msgstr "Mục được chọn:"
176
177 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
178 msgid "Show images in menus"
179 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
180
181 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
182 msgid "Show images on buttons"
183 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
184
185 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
186 msgid "Size of cursors"
187 msgstr "Kích thước con trỏ"
188
189 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
190 msgid "Small toolbar icon"
191 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
192
193 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
194 msgid "Smaller"
195 msgstr "Nhỏ hơn"
196
197 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
198 msgid "Text below icons"
199 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
200
201 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
202 msgid "Text beside icons"
203 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
204
205 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
206 msgid "Text only"
207 msgstr "Chỉ có chữ"
208
209 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
210 msgid "Text windows:"
211 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
212
213 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
214 #, fuzzy
215 msgid "Toolbar Icon Size:"
216 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
219 #, fuzzy
220 msgid "Toolbar Style:"
221 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
224 msgid "Tooltips:"
225 msgstr "Mẹo:"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
228 msgid "Use customized color scheme"
229 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
232 msgid "Widget"
233 msgstr "Widget"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
236 msgid "Window Border"
237 msgstr "Viền Cửa sổ"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
240 msgid "_Edit"
241 msgstr "_Chỉnh sửa"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
244 msgid "_File"
245 msgstr "_Tập tin"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
248 msgid "_Help"
249 msgstr "_Trợ giúp"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
252 msgid "button"
253 msgstr "nút"
254
255 #: ../src/utils.c:212
256 msgid "Select an icon theme"
257 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
258
259 #: ../src/utils.c:219
260 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
261 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"