Remove dbus-glib-1 check, it is in fact never used.
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:28+0000\n"
12 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
13 "Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.7\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1439774916.562664\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
29
30 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31 msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
32 msgstr ""
33
34 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
35 #, fuzzy
36 msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
37 msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
38
39 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
40 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
41 msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
42
43 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
44 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
45 msgid "translator-credits"
46 msgstr "translator-credits"
47
48 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
49 msgid "Preview of the selected widget style"
50 msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
51
52 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
53 msgid "_File"
54 msgstr "_Tập tin"
55
56 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
57 msgid "_Edit"
58 msgstr "_Chỉnh sửa"
59
60 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
61 msgid "_Help"
62 msgstr "_Trợ giúp"
63
64 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
65 msgid "Radio Button"
66 msgstr "Radio Button"
67
68 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
69 msgid "Check Button"
70 msgstr "Check Button"
71
72 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
73 msgid "button"
74 msgstr "nút"
75
76 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
77 msgid "Demo"
78 msgstr "Mẫu"
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
81 msgid "Page1"
82 msgstr "Trang 1"
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
85 msgid "Page2"
86 msgstr "Trang 2"
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
89 msgid "Default font:"
90 msgstr "Phông mặc định:"
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
93 msgid "Widget"
94 msgstr "Widget"
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
97 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
98 msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
101 msgid "Use customized color scheme"
102 msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
105 msgid "Normal windows:"
106 msgstr "Những cửa sổ thường:"
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
109 msgid "Text windows:"
110 msgstr "Cửa sổ văn bản:"
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
113 msgid "Selected items:"
114 msgstr "Mục được chọn:"
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
117 msgid "Tooltips:"
118 msgstr "Mẹo:"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
121 msgid "Background"
122 msgstr "Nền sau"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
125 msgid "Foreground"
126 msgstr "Nền trước"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
129 msgid "Color"
130 msgstr "Màu sắc"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
133 msgid "Install"
134 msgstr "Cài đặt"
135
136 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
137 msgid "Remove"
138 msgstr "Xóa"
139
140 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
141 msgid "Preview of the selected icon theme"
142 msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
143
144 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
145 msgid "Icon Theme"
146 msgstr "Đề tài Biểu tượng"
147
148 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
149 msgid "Preview of the selected cursor theme"
150 msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
151
152 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
153 msgid "Size of cursors"
154 msgstr "Kích thước con trỏ"
155
156 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
157 msgid "Smaller"
158 msgstr "Nhỏ hơn"
159
160 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
161 msgid "Bigger"
162 msgstr "Lớn hơn"
163
164 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
165 msgid ""
166 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
167 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
168 "applications till next login."
169 msgstr ""
170 "<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
171 "chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
172 "hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
173
174 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
175 msgid "Mouse Cursor"
176 msgstr "Con trỏ Chuột"
177
178 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
179 msgid "Window Border"
180 msgstr "Viền Cửa sổ"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
183 #, fuzzy
184 msgid "Enable antialiasing"
185 msgstr "Bật chống răng cưa"
186
187 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
188 #, fuzzy
189 msgid "<b>Antialiasing</b>"
190 msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
191
192 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
193 msgid "Enable hinting"
194 msgstr "Bật gợi ý"
195
196 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
197 msgid "Hinting style: "
198 msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
199
200 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
201 msgid "<b>Hinting</b>"
202 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
203
204 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
205 msgid "Sub-pixel geometry: "
206 msgstr "Hình học sub-pixel : "
207
208 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
209 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
210 msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
211
212 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
213 msgid "Font"
214 msgstr "Font"
215
216 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
217 msgid "Toolbar Style: "
218 msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
219
220 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
221 msgid "Toolbar Icon Size: "
222 msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
223
224 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
225 msgid "Show images on buttons"
226 msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
227
228 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
229 msgid "Show images in menus"
230 msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
231
232 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
233 msgid "<b>GUI Options</b>"
234 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
235
236 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
237 msgid "Keyboard theme:"
238 msgstr ""
239
240 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
241 #, fuzzy
242 msgid "<b>Keyboard Options</b>"
243 msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
244
245 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
246 msgid "Play event sounds"
247 msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
248
249 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
250 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
251 msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
252
253 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
254 msgid "<b>Sound Effect</b>"
255 msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
256
257 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
258 msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
259 msgstr ""
260
261 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
262 msgid "<b>Accessibility</b>"
263 msgstr ""
264
265 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
266 msgid "Other"
267 msgstr "Khác"
268
269 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
270 msgid "None"
271 msgstr "Không"
272
273 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
274 msgid "RGB"
275 msgstr "RGB"
276
277 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
278 msgid "BGR"
279 msgstr "BGR"
280
281 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
282 msgid "VRGB"
283 msgstr "VRGB"
284
285 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
286 msgid "VBGR"
287 msgstr "VBGR"
288
289 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
290 msgid "Slight"
291 msgstr "Mỏng"
292
293 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
294 msgid "Medium"
295 msgstr "Vừa"
296
297 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
298 msgid "Full"
299 msgstr "Đầy"
300
301 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
302 msgid "Same as menu items"
303 msgstr "Giống như mục trình đơn"
304
305 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
306 msgid "Small toolbar icon"
307 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
308
309 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
310 msgid "Large toolbar icon"
311 msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
312
313 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
314 msgid "Same as buttons"
315 msgstr "Giống như nút nhấn"
316
317 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
318 msgid "Same as drag icons"
319 msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
320
321 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
322 msgid "Same as dialogs"
323 msgstr "Giống như hộp thoại"
324
325 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
326 msgid "Icons only"
327 msgstr "Chỉ biểu tượng"
328
329 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
330 msgid "Text only"
331 msgstr "Chỉ có chữ"
332
333 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
334 msgid "Text below icons"
335 msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
336
337 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
338 msgid "Text beside icons"
339 msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
340
341 #: ../src/utils.c:216
342 msgid "Select an icon theme"
343 msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
344
345 #: ../src/utils.c:223
346 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
347 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
348
349 #: ../src/color-scheme.c:299
350 msgid ""
351 "Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
352 msgstr ""