Automatic commit from Pootle 2.7.0a1
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
e09b19f3
DHT
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6dcf9f48 10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
9f73b86c 11"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
e09b19f3 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
cac7102a 14"Language: vi\n"
e09b19f3
DHT
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cac7102a 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
e09b19f3
DHT
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
6d58f550
LP
22"X-Pootle-Path: /vi/lxappearance/po/vi.po\n"
23"X-Pootle-Revision: 0\n"
e09b19f3 24
6dcf9f48 25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
e09b19f3
DHT
26msgid "Customize Look and Feel"
27msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
28
29#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
30msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
31msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
32
6dcf9f48
AG
33#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
34msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
35msgstr ""
36
37#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
38#, fuzzy
39msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
f3ac548f 40msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
e09b19f3 41
6dcf9f48 42#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
e09b19f3
DHT
43msgid "Customizes look and feel of your desktop"
44msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
45
46#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6dcf9f48 47#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
e09b19f3
DHT
48msgid "translator-credits"
49msgstr "translator-credits"
50
6dcf9f48 51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7978ca15
MB
52msgid "Preview of the selected widget style"
53msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
5b0f6f6c 54
6dcf9f48 55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7978ca15
MB
56msgid "_File"
57msgstr "_Tập tin"
5b0f6f6c 58
6dcf9f48 59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7978ca15
MB
60msgid "_Edit"
61msgstr "_Chỉnh sửa"
e09b19f3 62
6dcf9f48 63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7978ca15
MB
64msgid "_Help"
65msgstr "_Trợ giúp"
e09b19f3 66
6dcf9f48 67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7978ca15
MB
68msgid "Radio Button"
69msgstr "Radio Button"
e09b19f3 70
6dcf9f48 71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7978ca15
MB
72msgid "Check Button"
73msgstr "Check Button"
e09b19f3 74
6dcf9f48 75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7978ca15
MB
76msgid "button"
77msgstr "nút"
5b0f6f6c 78
6dcf9f48 79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7978ca15
MB
80msgid "Demo"
81msgstr "Mẫu"
e09b19f3 82
6dcf9f48 83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7978ca15
MB
84msgid "Page1"
85msgstr "Trang 1"
5b0f6f6c 86
6dcf9f48 87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7978ca15
MB
88msgid "Page2"
89msgstr "Trang 2"
e09b19f3 90
6dcf9f48 91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7978ca15
MB
92msgid "Default font:"
93msgstr "Phông mặc định:"
e09b19f3 94
6dcf9f48 95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7978ca15
MB
96msgid "Widget"
97msgstr "Widget"
e09b19f3 98
6dcf9f48 99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7978ca15
MB
100msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
101msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
e09b19f3 102
6dcf9f48 103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7978ca15
MB
104msgid "Use customized color scheme"
105msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
e09b19f3 106
6dcf9f48 107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7978ca15
MB
108msgid "Normal windows:"
109msgstr "Những cửa sổ thường:"
f3ac548f 110
6dcf9f48 111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7978ca15
MB
112msgid "Text windows:"
113msgstr "Cửa sổ văn bản:"
e09b19f3 114
6dcf9f48 115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7978ca15
MB
116msgid "Selected items:"
117msgstr "Mục được chọn:"
e09b19f3 118
6dcf9f48 119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7978ca15
MB
120msgid "Tooltips:"
121msgstr "Mẹo:"
e09b19f3 122
6dcf9f48 123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7978ca15
MB
124msgid "Background"
125msgstr "Nền sau"
5b0f6f6c 126
6dcf9f48 127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7978ca15
MB
128msgid "Foreground"
129msgstr "Nền trước"
e09b19f3 130
6dcf9f48 131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7978ca15
MB
132msgid "Color"
133msgstr "Màu sắc"
e09b19f3 134
6dcf9f48 135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7978ca15
MB
136msgid "Install"
137msgstr "Cài đặt"
e09b19f3 138
6dcf9f48 139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7978ca15
MB
140msgid "Remove"
141msgstr "Xóa"
e09b19f3 142
6dcf9f48 143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7978ca15
MB
144msgid "Preview of the selected icon theme"
145msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
e09b19f3 146
6dcf9f48 147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7978ca15
MB
148msgid "Icon Theme"
149msgstr "Đề tài Biểu tượng"
e09b19f3 150
6dcf9f48 151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7978ca15
MB
152msgid "Preview of the selected cursor theme"
153msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
e09b19f3 154
6dcf9f48 155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7978ca15
MB
156msgid "Size of cursors"
157msgstr "Kích thước con trỏ"
e09b19f3 158
6dcf9f48 159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7978ca15
MB
160msgid "Smaller"
161msgstr "Nhỏ hơn"
e09b19f3 162
6dcf9f48 163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7978ca15
MB
164msgid "Bigger"
165msgstr "Lớn hơn"
e09b19f3 166
6dcf9f48 167#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7978ca15
MB
168msgid ""
169"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
170"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
171"applications till next login."
172msgstr ""
173"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
174"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
175"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
5b0f6f6c 176
6dcf9f48 177#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7978ca15
MB
178msgid "Mouse Cursor"
179msgstr "Con trỏ Chuột"
e09b19f3 180
6dcf9f48 181#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7978ca15
MB
182msgid "Window Border"
183msgstr "Viền Cửa sổ"
e09b19f3 184
6dcf9f48 185#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
e04ca7d6
MB
186#, fuzzy
187msgid "Enable antialiasing"
7978ca15 188msgstr "Bật chống răng cưa"
5b0f6f6c 189
6dcf9f48 190#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
e04ca7d6
MB
191#, fuzzy
192msgid "<b>Antialiasing</b>"
7978ca15 193msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
e09b19f3 194
6dcf9f48 195#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7978ca15
MB
196msgid "Enable hinting"
197msgstr "Bật gợi ý"
e09b19f3 198
6dcf9f48 199#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7978ca15
MB
200msgid "Hinting style: "
201msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
e09b19f3 202
6dcf9f48 203#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7978ca15
MB
204msgid "<b>Hinting</b>"
205msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
e09b19f3 206
6dcf9f48 207#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7978ca15
MB
208msgid "Sub-pixel geometry: "
209msgstr "Hình học sub-pixel : "
e09b19f3 210
6dcf9f48 211#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7978ca15
MB
212msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
213msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
e09b19f3 214
6dcf9f48 215#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7978ca15
MB
216msgid "Font"
217msgstr "Font"
e09b19f3 218
6dcf9f48 219#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7978ca15
MB
220msgid "Toolbar Style: "
221msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
e09b19f3 222
6dcf9f48 223#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7978ca15
MB
224msgid "Toolbar Icon Size: "
225msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
5b0f6f6c 226
6dcf9f48 227#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7978ca15
MB
228msgid "Show images on buttons"
229msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
5b0f6f6c 230
6dcf9f48 231#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7978ca15
MB
232msgid "Show images in menus"
233msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
e09b19f3 234
6dcf9f48 235#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7978ca15
MB
236msgid "<b>GUI Options</b>"
237msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
e09b19f3 238
6dcf9f48
AG
239#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
240msgid "Keyboard theme:"
241msgstr ""
242
243#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
244#, fuzzy
245msgid "<b>Keyboard Options</b>"
246msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
247
248#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7978ca15
MB
249msgid "Play event sounds"
250msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
e09b19f3 251
6dcf9f48 252#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7978ca15
MB
253msgid "Play event sounds as feedback to user input"
254msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
e09b19f3 255
6dcf9f48 256#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7978ca15
MB
257msgid "<b>Sound Effect</b>"
258msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
e09b19f3 259
6dcf9f48
AG
260#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
261msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
262msgstr ""
263
264#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
265msgid "<b>Accessibility</b>"
266msgstr ""
267
268#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7978ca15
MB
269msgid "Other"
270msgstr "Khác"
e09b19f3 271
6dcf9f48
AG
272#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
273msgid "None"
274msgstr "Không"
275
276#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
277msgid "RGB"
278msgstr "RGB"
279
280#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
281msgid "BGR"
282msgstr "BGR"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
285msgid "VRGB"
286msgstr "VRGB"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
289msgid "VBGR"
290msgstr "VBGR"
291
292#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
293msgid "Slight"
294msgstr "Mỏng"
295
296#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
297msgid "Medium"
298msgstr "Vừa"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
301msgid "Full"
302msgstr "Đầy"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
305msgid "Same as menu items"
306msgstr "Giống như mục trình đơn"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
309msgid "Small toolbar icon"
310msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
313msgid "Large toolbar icon"
314msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
315
316#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
317msgid "Same as buttons"
318msgstr "Giống như nút nhấn"
319
320#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
321msgid "Same as drag icons"
322msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
323
324#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
325msgid "Same as dialogs"
326msgstr "Giống như hộp thoại"
327
328#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
329msgid "Icons only"
330msgstr "Chỉ biểu tượng"
331
332#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
333msgid "Text only"
334msgstr "Chỉ có chữ"
335
336#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
337msgid "Text below icons"
338msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
339
340#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
341msgid "Text beside icons"
342msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
343
344#: ../src/utils.c:216
e09b19f3
DHT
345msgid "Select an icon theme"
346msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
347
6dcf9f48 348#: ../src/utils.c:223
e09b19f3
DHT
349msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
350msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"
6dcf9f48
AG
351
352#: ../src/color-scheme.c:299
353msgid ""
354"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
355msgstr ""