Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user tranduyhung.: 67 of 74 messa...
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
e09b19f3
DHT
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5b0f6f6c 10"POT-Creation-Date: 2011-05-11 11:17+0200\n"
cac7102a 11"PO-Revision-Date: 2011-03-07 03:51+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
e09b19f3 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
cac7102a 14"Language: vi\n"
e09b19f3
DHT
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cac7102a 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
e09b19f3
DHT
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
22
5b0f6f6c 23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
e09b19f3
DHT
24msgid "Customize Look and Feel"
25msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
26
27#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
30
5b0f6f6c 31#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
e09b19f3
DHT
32msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
33msgstr "Bản quyền © 2010 Dự án LXDE"
34
5b0f6f6c 35#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
e09b19f3
DHT
36msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39#. Please replace this line with your own names, one name per line.
5b0f6f6c 40#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
e09b19f3
DHT
41msgid "translator-credits"
42msgstr "translator-credits"
43
5b0f6f6c
JL
44#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
45msgid "<b>Antialising</b>"
3ba1f894 46msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
5b0f6f6c
JL
47
48#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
e09b19f3
DHT
49msgid "<b>GUI Options</b>"
50msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
51
5b0f6f6c 52#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
5b0f6f6c
JL
53msgid "<b>Hinting</b>"
54msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
d847e3cc
MBP
57msgid ""
58"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
59"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
60"applications till next login."
61msgstr ""
62"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
63"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
64"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
e09b19f3 65
5b0f6f6c 66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
e09b19f3
DHT
67msgid "<b>Sound Effect</b>"
68msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
69
5b0f6f6c
JL
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
71msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
3ba1f894 72msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
5b0f6f6c
JL
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
75msgid "BGR"
3ba1f894 76msgstr "BGR"
5b0f6f6c
JL
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
e09b19f3
DHT
79msgid "Background"
80msgstr "Nền sau"
81
5b0f6f6c 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
e09b19f3
DHT
83msgid "Bigger"
84msgstr "Lớn hơn"
85
5b0f6f6c 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
e09b19f3
DHT
87msgid "Check Button"
88msgstr "Check Button"
89
5b0f6f6c 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
e09b19f3
DHT
91msgid "Color"
92msgstr "Màu sắc"
93
5b0f6f6c 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
e09b19f3
DHT
95msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
96msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
97
5b0f6f6c 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
e09b19f3
DHT
99msgid "Default font:"
100msgstr "Phông mặc định:"
101
5b0f6f6c 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
e09b19f3
DHT
103msgid "Demo"
104msgstr "Mẫu"
105
5b0f6f6c
JL
106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
107msgid "Enable antialising"
3ba1f894 108msgstr "Bật chống răng cưa"
5b0f6f6c
JL
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
111msgid "Enable hinting"
3ba1f894 112msgstr "Bật gợi ý"
5b0f6f6c
JL
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
115msgid "Font"
3ba1f894 116msgstr "Font"
5b0f6f6c
JL
117
118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
e09b19f3
DHT
119msgid "Foreground"
120msgstr "Nền trước"
121
5b0f6f6c
JL
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
123msgid "Full"
3ba1f894 124msgstr "Đầy"
5b0f6f6c
JL
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
127msgid "Hinting style: "
3ba1f894 128msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
5b0f6f6c
JL
129
130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
e09b19f3
DHT
131msgid "Icon Theme"
132msgstr "Đề tài Biểu tượng"
133
5b0f6f6c 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
e09b19f3
DHT
135msgid "Icons only"
136msgstr "Chỉ biểu tượng"
137
5b0f6f6c 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
e09b19f3
DHT
139msgid "Install"
140msgstr "Cài đặt"
141
5b0f6f6c 142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
e09b19f3
DHT
143msgid "Large toolbar icon"
144msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
145
5b0f6f6c
JL
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
147msgid "Medium"
3ba1f894 148msgstr "Vừa"
5b0f6f6c
JL
149
150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
e09b19f3
DHT
151msgid "Mouse Cursor"
152msgstr "Con trỏ Chuột"
153
5b0f6f6c
JL
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
155msgid "None"
3ba1f894 156msgstr "Không"
5b0f6f6c
JL
157
158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
e09b19f3
DHT
159msgid "Normal windows:"
160msgstr "Những cửa sổ thường:"
161
5b0f6f6c 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
e09b19f3
DHT
163msgid "Other"
164msgstr "Khác"
165
5b0f6f6c 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
e09b19f3
DHT
167msgid "Page1"
168msgstr "Trang 1"
169
5b0f6f6c 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
e09b19f3
DHT
171msgid "Page2"
172msgstr "Trang 2"
173
5b0f6f6c 174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
e09b19f3
DHT
175msgid "Play event sounds"
176msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
177
5b0f6f6c 178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
e09b19f3
DHT
179msgid "Preview of the selected cursor theme"
180msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
181
5b0f6f6c 182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
e09b19f3
DHT
183msgid "Preview of the selected icon theme"
184msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
185
5b0f6f6c 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
e09b19f3
DHT
187msgid "Preview of the selected widget style"
188msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
189
5b0f6f6c
JL
190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
191msgid "RGB"
3ba1f894 192msgstr "RGB"
5b0f6f6c
JL
193
194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
e09b19f3
DHT
195msgid "Radio Button"
196msgstr "Radio Button"
197
5b0f6f6c 198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
e09b19f3
DHT
199msgid "Remove"
200msgstr "Xóa"
201
5b0f6f6c 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
e09b19f3
DHT
203msgid "Same as buttons"
204msgstr "Giống như nút nhấn"
205
5b0f6f6c 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
e09b19f3
DHT
207msgid "Same as dialogs"
208msgstr "Giống như hộp thoại"
209
5b0f6f6c 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
e09b19f3
DHT
211msgid "Same as drag icons"
212msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
213
5b0f6f6c 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
e09b19f3
DHT
215msgid "Same as menu items"
216msgstr "Giống như mục trình đơn"
217
5b0f6f6c 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
e09b19f3
DHT
219msgid "Selected items:"
220msgstr "Mục được chọn:"
221
5b0f6f6c 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
e09b19f3
DHT
223msgid "Show images in menus"
224msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
225
5b0f6f6c 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
e09b19f3
DHT
227msgid "Show images on buttons"
228msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
229
5b0f6f6c 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
e09b19f3
DHT
231msgid "Size of cursors"
232msgstr "Kích thước con trỏ"
233
5b0f6f6c
JL
234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
235msgid "Slight"
236msgstr ""
237
238#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
e09b19f3
DHT
239msgid "Small toolbar icon"
240msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
241
5b0f6f6c 242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
e09b19f3
DHT
243msgid "Smaller"
244msgstr "Nhỏ hơn"
245
5b0f6f6c
JL
246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
247msgid "Sub-pixel geometry: "
248msgstr ""
249
250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
e09b19f3
DHT
251msgid "Text below icons"
252msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
253
5b0f6f6c 254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
e09b19f3
DHT
255msgid "Text beside icons"
256msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
257
5b0f6f6c 258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
e09b19f3
DHT
259msgid "Text only"
260msgstr "Chỉ có chữ"
261
5b0f6f6c 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
e09b19f3
DHT
263msgid "Text windows:"
264msgstr "Cửa sổ văn bản:"
265
5b0f6f6c
JL
266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
267#, fuzzy
268msgid "Toolbar Icon Size: "
e09b19f3
DHT
269msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
270
5b0f6f6c
JL
271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
272#, fuzzy
273msgid "Toolbar Style: "
e09b19f3
DHT
274msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
275
5b0f6f6c 276#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
e09b19f3
DHT
277msgid "Tooltips:"
278msgstr "Mẹo:"
279
5b0f6f6c 280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
e09b19f3
DHT
281msgid "Use customized color scheme"
282msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
283
5b0f6f6c
JL
284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
285msgid "VBGR"
286msgstr ""
287
288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
289msgid "VRGB"
290msgstr ""
291
292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
e09b19f3
DHT
293msgid "Widget"
294msgstr "Widget"
295
5b0f6f6c 296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
e09b19f3
DHT
297msgid "Window Border"
298msgstr "Viền Cửa sổ"
299
5b0f6f6c 300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
e09b19f3
DHT
301msgid "_Edit"
302msgstr "_Chỉnh sửa"
303
5b0f6f6c 304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
e09b19f3
DHT
305msgid "_File"
306msgstr "_Tập tin"
307
5b0f6f6c 308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
e09b19f3
DHT
309msgid "_Help"
310msgstr "_Trợ giúp"
311
5b0f6f6c 312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
e09b19f3
DHT
313msgid "button"
314msgstr "nút"
315
5b0f6f6c
JL
316#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
317#, fuzzy
318msgid "play event sounds as feedback to user input"
319msgstr "Phát âm thanh khi người dùng nhập"
320
e09b19f3
DHT
321#: ../src/utils.c:212
322msgid "Select an icon theme"
323msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
324
325#: ../src/utils.c:219
326msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
327msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"