[l10n] Clean up at pootle server.
[lxde/lxappearance.git] / po / vi.po
CommitLineData
e09b19f3
DHT
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxappearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7de7fbd6 10"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
9f73b86c 11"PO-Revision-Date: 2011-07-23 04:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
e09b19f3 13"Language-Team: vi <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
cac7102a 14"Language: vi\n"
e09b19f3
DHT
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
cac7102a 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
e09b19f3
DHT
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Viet Nam\n"
22
7978ca15 23#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
e09b19f3
DHT
24msgid "Customize Look and Feel"
25msgstr "Tùy chỉnh Giao diện"
26
27#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
28msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
29msgstr "Tùy chỉnh giao diện cho máy tính và ứng dụng của bạn"
30
5b0f6f6c 31#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
f3ac548f
MB
32msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
33msgstr "Bản quyền © 2011 Dự án LXDE"
e09b19f3 34
5b0f6f6c 35#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
e09b19f3
DHT
36msgid "Customizes look and feel of your desktop"
37msgstr "Tùy chỉnh giao diện máy tính"
38
39#. Please replace this line with your own names, one name per line.
5b0f6f6c 40#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
e09b19f3
DHT
41msgid "translator-credits"
42msgstr "translator-credits"
43
5b0f6f6c 44#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7978ca15
MB
45msgid "Icons only"
46msgstr "Chỉ biểu tượng"
5b0f6f6c
JL
47
48#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7978ca15
MB
49msgid "Text only"
50msgstr "Chỉ có chữ"
e09b19f3 51
5b0f6f6c 52#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7978ca15
MB
53msgid "Text below icons"
54msgstr "Chữ dưới biểu tượng"
5b0f6f6c
JL
55
56#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7978ca15
MB
57msgid "Text beside icons"
58msgstr "Chữ bên cạnh biểu tượng"
e09b19f3 59
5b0f6f6c 60#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7978ca15
MB
61msgid "Same as menu items"
62msgstr "Giống như mục trình đơn"
e09b19f3 63
5b0f6f6c 64#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7978ca15
MB
65msgid "Small toolbar icon"
66msgstr "Biểu tượng thanh công cụ nhỏ"
5b0f6f6c
JL
67
68#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7978ca15
MB
69msgid "Large toolbar icon"
70msgstr "Biểu tượng thanh công cụ lớn"
5b0f6f6c
JL
71
72#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7978ca15
MB
73msgid "Same as buttons"
74msgstr "Giống như nút nhấn"
e09b19f3 75
5b0f6f6c 76#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7978ca15
MB
77msgid "Same as drag icons"
78msgstr "Giống như biểu tượng kéo thả"
e09b19f3 79
5b0f6f6c 80#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7978ca15
MB
81msgid "Same as dialogs"
82msgstr "Giống như hộp thoại"
e09b19f3 83
5b0f6f6c 84#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7978ca15
MB
85msgid "None"
86msgstr "Không"
e09b19f3 87
5b0f6f6c 88#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7978ca15
MB
89msgid "Slight"
90msgstr "Mỏng"
91
92#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
93msgid "Medium"
94msgstr "Vừa"
e09b19f3 95
5b0f6f6c 96#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7978ca15
MB
97msgid "Full"
98msgstr "Đầy"
e09b19f3 99
5b0f6f6c 100#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7978ca15
MB
101msgid "RGB"
102msgstr "RGB"
e09b19f3 103
5b0f6f6c 104#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7978ca15
MB
105msgid "BGR"
106msgstr "BGR"
5b0f6f6c
JL
107
108#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7978ca15
MB
109msgid "VRGB"
110msgstr "VRGB"
5b0f6f6c
JL
111
112#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7978ca15
MB
113msgid "VBGR"
114msgstr "VBGR"
e09b19f3 115
5b0f6f6c 116#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7978ca15
MB
117msgid "Preview of the selected widget style"
118msgstr "Xem trước kiểu dáng widget được chọn"
5b0f6f6c
JL
119
120#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7978ca15
MB
121msgid "_File"
122msgstr "_Tập tin"
5b0f6f6c
JL
123
124#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7978ca15
MB
125msgid "_Edit"
126msgstr "_Chỉnh sửa"
e09b19f3 127
5b0f6f6c 128#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7978ca15
MB
129msgid "_Help"
130msgstr "_Trợ giúp"
e09b19f3 131
5b0f6f6c 132#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7978ca15
MB
133msgid "Radio Button"
134msgstr "Radio Button"
e09b19f3 135
5b0f6f6c 136#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7978ca15
MB
137msgid "Check Button"
138msgstr "Check Button"
e09b19f3 139
5b0f6f6c 140#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7978ca15
MB
141msgid "button"
142msgstr "nút"
5b0f6f6c
JL
143
144#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7978ca15
MB
145msgid "Demo"
146msgstr "Mẫu"
e09b19f3 147
5b0f6f6c 148#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7978ca15
MB
149msgid "Page1"
150msgstr "Trang 1"
5b0f6f6c
JL
151
152#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7978ca15
MB
153msgid "Page2"
154msgstr "Trang 2"
e09b19f3 155
5b0f6f6c 156#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7978ca15
MB
157msgid "Default font:"
158msgstr "Phông mặc định:"
e09b19f3 159
5b0f6f6c 160#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7978ca15
MB
161msgid "Widget"
162msgstr "Widget"
e09b19f3 163
5b0f6f6c 164#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7978ca15
MB
165msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
166msgstr "Sơ đồ màu không được hỗ trợ trong chủ đề widget đang được chọn."
e09b19f3 167
5b0f6f6c 168#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7978ca15
MB
169msgid "Use customized color scheme"
170msgstr "Dùng sơ đồ màu sắc tùy chọn"
e09b19f3 171
5b0f6f6c 172#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7978ca15
MB
173msgid "Normal windows:"
174msgstr "Những cửa sổ thường:"
f3ac548f
MB
175
176#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7978ca15
MB
177msgid "Text windows:"
178msgstr "Cửa sổ văn bản:"
e09b19f3 179
f3ac548f 180#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7978ca15
MB
181msgid "Selected items:"
182msgstr "Mục được chọn:"
e09b19f3 183
f3ac548f 184#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7978ca15
MB
185msgid "Tooltips:"
186msgstr "Mẹo:"
e09b19f3 187
f3ac548f 188#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7978ca15
MB
189msgid "Background"
190msgstr "Nền sau"
5b0f6f6c 191
f3ac548f 192#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7978ca15
MB
193msgid "Foreground"
194msgstr "Nền trước"
e09b19f3 195
f3ac548f 196#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7978ca15
MB
197msgid "Color"
198msgstr "Màu sắc"
e09b19f3 199
f3ac548f 200#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7978ca15
MB
201msgid "Install"
202msgstr "Cài đặt"
e09b19f3 203
f3ac548f 204#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7978ca15
MB
205msgid "Remove"
206msgstr "Xóa"
e09b19f3 207
f3ac548f 208#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7978ca15
MB
209msgid "Preview of the selected icon theme"
210msgstr "Xem trước chủ đề biểu tượng được chọn"
e09b19f3 211
f3ac548f 212#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7978ca15
MB
213msgid "Icon Theme"
214msgstr "Đề tài Biểu tượng"
e09b19f3 215
f3ac548f 216#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7978ca15
MB
217msgid "Preview of the selected cursor theme"
218msgstr "Xem trước chủ đề con trỏ được chọn"
e09b19f3 219
f3ac548f 220#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7978ca15
MB
221msgid "Size of cursors"
222msgstr "Kích thước con trỏ"
e09b19f3 223
f3ac548f 224#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7978ca15
MB
225msgid "Smaller"
226msgstr "Nhỏ hơn"
e09b19f3 227
f3ac548f 228#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7978ca15
MB
229msgid "Bigger"
230msgstr "Lớn hơn"
e09b19f3 231
f3ac548f 232#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7978ca15
MB
233msgid ""
234"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
235"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
236"applications till next login."
237msgstr ""
238"<b>Chú ý:</b> Không phải tất cả ứng dụng đều hỗ trợ thay đổi kiểu con trỏ "
239"chuột ngay lập tức. Vì vậy những gì bạn vừa thay đổi có thể chỉ thật sự có "
240"hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
5b0f6f6c 241
f3ac548f 242#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7978ca15
MB
243msgid "Mouse Cursor"
244msgstr "Con trỏ Chuột"
e09b19f3 245
f3ac548f 246#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7978ca15
MB
247msgid "Window Border"
248msgstr "Viền Cửa sổ"
e09b19f3 249
f3ac548f 250#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
7978ca15
MB
251msgid "Enable antialising"
252msgstr "Bật chống răng cưa"
5b0f6f6c 253
f3ac548f 254#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
7978ca15
MB
255msgid "<b>Antialising</b>"
256msgstr "<b>Chống răng cưa</b>"
e09b19f3 257
f3ac548f 258#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7978ca15
MB
259msgid "Enable hinting"
260msgstr "Bật gợi ý"
e09b19f3 261
f3ac548f 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7978ca15
MB
263msgid "Hinting style: "
264msgstr "Kiểu dáng gợi ý:"
e09b19f3 265
f3ac548f 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7978ca15
MB
267msgid "<b>Hinting</b>"
268msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
e09b19f3 269
f3ac548f 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7978ca15
MB
271msgid "Sub-pixel geometry: "
272msgstr "Hình học sub-pixel : "
e09b19f3 273
f3ac548f 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7978ca15
MB
275msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
276msgstr "<b>Hình học sub-pixel</b>"
e09b19f3 277
f3ac548f 278#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7978ca15
MB
279msgid "Font"
280msgstr "Font"
e09b19f3 281
f3ac548f 282#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7978ca15
MB
283msgid "Toolbar Style: "
284msgstr "Kiểu dánh Thanh công cụ:"
e09b19f3 285
f3ac548f 286#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7978ca15
MB
287msgid "Toolbar Icon Size: "
288msgstr "Kích thước Biểu tượng Thanh công cụ:"
5b0f6f6c 289
f3ac548f 290#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7978ca15
MB
291msgid "Show images on buttons"
292msgstr "Hiển thị hình ảnh trên nút nhấn"
5b0f6f6c 293
f3ac548f 294#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7978ca15
MB
295msgid "Show images in menus"
296msgstr "Hiển thị hình ảnh trong trình đơn"
e09b19f3 297
f3ac548f 298#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7978ca15
MB
299msgid "<b>GUI Options</b>"
300msgstr "<b>Tùy chọn GUI</b>"
e09b19f3 301
f3ac548f 302#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7978ca15
MB
303msgid "Play event sounds"
304msgstr "Phát âm thanh cho sự kiện"
e09b19f3 305
f3ac548f 306#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7978ca15
MB
307msgid "Play event sounds as feedback to user input"
308msgstr "Phát âm thanh phản hồi khi người dùng nhập liệu"
e09b19f3 309
f3ac548f 310#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7978ca15
MB
311msgid "<b>Sound Effect</b>"
312msgstr "<b>Hiệu ứng Âm thanh</b>"
e09b19f3 313
f3ac548f 314#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7978ca15
MB
315msgid "Other"
316msgstr "Khác"
e09b19f3 317
f3ac548f 318#: ../src/utils.c:217
e09b19f3
DHT
319msgid "Select an icon theme"
320msgstr "Chọn một đề tài biểu tượng"
321
f3ac548f 322#: ../src/utils.c:224
e09b19f3
DHT
323msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
324msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Đề tài Biểu tượng)"