lxde/lxadmin.git
2010-06-18  Julien LavergneAdd screenshot from Sidux rev 783
2010-06-18  Julien LavergneAdd openbox-keyconf from Sidux rev 783
2010-06-18  Julien LavergneAdd lxcc from Sidux rev 783
2010-06-18  Julien LavergneAdd keyboard-setup from Sidux rev 783
2010-06-18  Julien LavergneAdd fontconfig.py from Sidux rev 783
2010-06-18  Julien LavergneAdd lxdmconf from Sidux, rev 783
2010-06-18  Julien LavergneInitial commit