Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-07-09 17:03+0200\n"
12 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../src/lxsession-edit.c:362
22 msgid "Enabled"
23 msgstr "Thiết lập"
24
25 #: ../src/lxsession-edit.c:367
26 msgid "Application"
27 msgstr "Ứng dụng"
28
29 #: ../src/lxsession-edit.c:375
30 msgid "Comment"
31 msgstr "Chú thích"
32
33 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
34 msgid ""
35 "<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
36 "are doing.\n"
37 "\n"
38 "<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
39 msgstr ""
40 "<b>Cảnh báo:</b> <b>Không</b> sửa chỗ này trừ khi bạn biết chính xác bạn "
41 "đang làm gì.\n"
42 "\n"
43 "<b>CHÚ Ý:</b> Thiếp lập này sẽ có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
44
45 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
46 msgid "Advanced Options"
47 msgstr "Tùy chọn Nâng cao"
48
49 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
50 msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
51 msgstr "Ứng dụng tự khởi chạy sau khi đăng nhập: "
52
53 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
54 msgid "Automatically Started Applications"
55 msgstr "Ứng dụng tự khởi chạy"
56
57 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
58 msgid ""
59 "Command line used to launch window manager\n"
60 "(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
61 msgstr ""
62 "Dòng lệnh được sử dụng để chạy chương trình quản lý cửa sổ\n"
63 "(lệnh của chương trình quản lý cửa sổ mặc định cho LXDE là openbox-lxde)"
64
65 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
66 msgid "Desktop Session Settings"
67 msgstr "Thiết lập phiên làm việc"
68
69 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
70 msgid "Window Manager:"
71 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ:"
72
73 #: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
74 msgid "Manage applications loaded in desktop session"
75 msgstr "Quản lý các ứng dụng được chạy trong phiên làm việc"