Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / vi.po
CommitLineData
b67758d2
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
b67758d2
DB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
63c2f36c
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-07-09 17:03+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
b67758d2 13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
63c2f36c 14"Language: vi\n"
b67758d2 15"MIME-Version: 1.0\n"
2532e841 16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
b67758d2 17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
63c2f36c
DB
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
b67758d2 20
63c2f36c 21#: ../src/lxsession-edit.c:362
b67758d2 22msgid "Enabled"
63c2f36c 23msgstr "Thiết lập"
b67758d2 24
63c2f36c 25#: ../src/lxsession-edit.c:367
b67758d2 26msgid "Application"
63c2f36c 27msgstr "Ứng dụng"
b67758d2 28
63c2f36c 29#: ../src/lxsession-edit.c:375
b67758d2 30msgid "Comment"
63c2f36c 31msgstr "Chú thích"
b67758d2 32
63c2f36c 33#: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
2532e841
DB
34msgid ""
35"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
36"are doing.\n"
37"\n"
38"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
b67758d2 39msgstr ""
63c2f36c
DB
40"<b>Cảnh báo:</b> <b>Không</b> sửa chỗ này trừ khi bạn biết chính xác bạn "
41"đang làm gì.\n"
42"\n"
43"<b>CHÚ Ý:</b> Thiếp lập này sẽ có hiệu lực trong lần đăng nhập tới."
b67758d2 44
63c2f36c 45#: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
2532e841 46msgid "Advanced Options"
63c2f36c 47msgstr "Tùy chọn Nâng cao"
b67758d2 48
63c2f36c 49#: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
2532e841 50msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
63c2f36c 51msgstr "Ứng dụng tự khởi chạy sau khi đăng nhập: "
b67758d2 52
63c2f36c 53#: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
2532e841 54msgid "Automatically Started Applications"
63c2f36c 55msgstr "Ứng dụng tự khởi chạy"
b67758d2 56
63c2f36c 57#: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
b67758d2
DB
58msgid ""
59"Command line used to launch window manager\n"
60"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
61msgstr ""
63c2f36c
DB
62"Dòng lệnh được sử dụng để chạy chương trình quản lý cửa sổ\n"
63"(lệnh của chương trình quản lý cửa sổ mặc định cho LXDE là openbox-lxde)"
b67758d2 64
63c2f36c 65#: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
2532e841 66msgid "Desktop Session Settings"
63c2f36c 67msgstr "Thiết lập phiên làm việc"
b67758d2 68
63c2f36c
DB
69#: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
70msgid "Window Manager:"
71msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ:"
72
73#: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
74msgid "Manage applications loaded in desktop session"
75msgstr "Quản lý các ứng dụng được chạy trong phiên làm việc"