Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
index 0eb84cc..fb2c350 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-21 21:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-10-24 21:15+0300\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-10-12 06:22+0200\n"
 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -20,49 +20,49 @@ msgstr ""
 "X-Pootle-Path: /vi/lxpanel/po/vi.po\n"
 "X-Pootle-Revision: 0\n"
 
-#: ../src/configurator.c:135
+#: ../src/configurator.c:148
 msgid ""
 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
 msgstr ""
 
-#: ../src/configurator.c:605
+#: ../src/configurator.c:632
 msgid "Currently loaded plugins"
 msgstr "Những plugin đã được nạp"
 
-#: ../src/configurator.c:614
+#: ../src/configurator.c:641
 msgid "Stretch"
 msgstr "Căng dài ra"
 
-#: ../src/configurator.c:749
+#: ../src/configurator.c:778
 msgid "Add plugin to panel"
 msgstr "Thêm plugin vào bảng điều khiển"
 
-#: ../src/configurator.c:777
+#: ../src/configurator.c:806
 msgid "Available plugins"
 msgstr "Các plugin có sẵn"
 
-#: ../src/configurator.c:1357
+#: ../src/configurator.c:1427
 msgid "Logout command is not set"
 msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
 
-#: ../src/configurator.c:1425
+#: ../src/configurator.c:1495
 msgid "Select a directory"
 msgstr "Chọn một thư mục"
 
-#: ../src/configurator.c:1425 ../src/configurator.c:1540
+#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
 msgid "Select a file"
 msgstr "Chọn một tập tin "
 
-#: ../src/configurator.c:1573
+#: ../src/configurator.c:1640
 msgid "_Browse"
 msgstr "_Trình duyệt"
 
-#: ../src/panel.c:981
+#: ../src/panel.c:1283
 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
 msgstr ""
 
-#: ../src/panel.c:1007
+#: ../src/panel.c:1309
 msgid ""
 "Really delete this panel?\n"
 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
@@ -70,151 +70,151 @@ msgstr ""
 "Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
 "<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
 
-#: ../src/panel.c:1009
+#: ../src/panel.c:1311
 msgid "Confirm"
 msgstr "Xác nhận"
 
 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
-#: ../src/panel.c:1044
+#: ../src/panel.c:1346
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Người dịch"
 
-#: ../src/panel.c:1049
+#: ../src/panel.c:1351
 msgid "LXPanel"
 msgstr "LXPanel"
 
-#: ../src/panel.c:1067
+#: ../src/panel.c:1369
 #, fuzzy
-msgid "Copyright (C) 2008-2014"
+msgid "Copyright (C) 2008-2016"
 msgstr "Bản quyền (C) 2008-2011"
 
-#: ../src/panel.c:1068
+#: ../src/panel.c:1370
 msgid "Desktop panel for LXDE project"
 msgstr "Bảng điều khiển màn hình nền cho dự án LXDE"
 
-#: ../src/panel.c:1110
+#: ../src/panel.c:1412
 #, c-format
 msgid "\"%s\" Settings"
 msgstr "\"%s\" Cài đặt"
 
-#: ../src/panel.c:1130
+#: ../src/panel.c:1433
 msgid "Add / Remove Panel Items"
 msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
 
-#: ../src/panel.c:1138
+#: ../src/panel.c:1441
 #, c-format
 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
 msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
 
-#: ../src/panel.c:1150
+#: ../src/panel.c:1453
 msgid "Panel Settings"
 msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
 
-#: ../src/panel.c:1156
+#: ../src/panel.c:1459
 msgid "Create New Panel"
 msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
 
-#: ../src/panel.c:1162
+#: ../src/panel.c:1465
 msgid "Delete This Panel"
 msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
 
-#: ../src/panel.c:1173
+#: ../src/panel.c:1476
 msgid "About"
 msgstr "Tìm hiểu thêm"
 
-#: ../src/panel.c:1180
+#: ../src/panel.c:1483
 msgid "Panel"
 msgstr "Bảng điều khiển"
 
-#: ../src/panel.c:1391 ../src/panel.c:1399 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
+#: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
 msgid "Height:"
 msgstr "Chiều cao:"
 
-#: ../src/panel.c:1392 ../src/panel.c:1398 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
+#: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
 msgid "Width:"
 msgstr "Chiều rộng:"
 
-#: ../src/panel.c:1393 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
+#: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
 msgid "Left"
 msgstr "Trái"
 
-#: ../src/panel.c:1394 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
+#: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
 msgid "Right"
 msgstr "Phải"
 
-#: ../src/panel.c:1400 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
+#: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
 msgid "Top"
 msgstr "Trên cùng"
 
-#: ../src/panel.c:1401 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
+#: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dưới cùng"
 
-#: ../src/plugin.c:340
+#: ../src/plugin.c:348
 msgid "No file manager is configured."
 msgstr ""
 
 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
-#: ../src/gtk-run.c:377 ../src/main.c:52 ../plugins/menu.c:741
+#: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
 msgid "Run"
 msgstr "Chạy"
 
-#: ../src/gtk-run.c:391
+#: ../src/gtk-run.c:412
 msgid "Enter the command you want to execute:"
 msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi:"
 
-#: ../src/main.c:53 ../plugins/menu.c:742
+#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
 msgid "Restart"
 msgstr "Khởi động lại"
 
-#: ../src/main.c:54 ../plugins/menu.c:743
+#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
 msgid "Logout"
 msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../src/main.c:252
+#: ../src/main.c:323
 #, c-format
 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
 msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
 
-#: ../src/main.c:253
+#: ../src/main.c:324
 #, c-format
 msgid "Command line options:\n"
 msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
 
-#: ../src/main.c:254
+#: ../src/main.c:325
 #, c-format
 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
 msgstr " --help      -- xem trợ giúp và thoát\n"
 
-#: ../src/main.c:255
+#: ../src/main.c:326
 #, c-format
 msgid " --version   -- print version and exit\n"
 msgstr " --version   -- xem phiên bản vào thoát\n"
 
 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
-#: ../src/main.c:258
+#: ../src/main.c:329
 #, c-format
 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
 msgstr " --profile name -- sử dụng hồ sơ người dùng xác định\n"
 
-#: ../src/main.c:260
+#: ../src/main.c:331
 #, c-format
 msgid " -h  -- same as --help\n"
 msgstr " -h  -- tương tự như --help\n"
 
-#: ../src/main.c:261
+#: ../src/main.c:332
 #, c-format
 msgid " -p  -- same as --profile\n"
 msgstr " -p  -- tương tự như --profile\n"
 
-#: ../src/main.c:262
+#: ../src/main.c:333
 #, c-format
 msgid " -v  -- same as --version\n"
 msgstr " -v  -- tương tự như --version\n"
 
 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
-#: ../src/main.c:264
+#: ../src/main.c:335
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -225,52 +225,65 @@ msgstr ""
 "Ghé thăm http://lxde.org/ để biết thêm.\n"
 "\n"
 
-#: ../src/input-button.c:129
-#, c-format
-msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
-msgstr ""
-
-#: ../src/input-button.c:132 ../src/input-button.c:331
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
-msgid "Error"
-msgstr "Lỗi"
-
-#: ../src/input-button.c:161
+#: ../src/input-button.c:145
 #, fuzzy
 msgid "LeftBtn"
 msgstr "Trái"
 
-#: ../src/input-button.c:164
+#: ../src/input-button.c:148
 msgid "MiddleBtn"
 msgstr ""
 
-#: ../src/input-button.c:167
+#: ../src/input-button.c:151
 #, fuzzy
 msgid "RightBtn"
 msgstr "Phải"
 
-#: ../src/input-button.c:170
+#: ../src/input-button.c:154
 #, c-format
 msgid "Btn%s"
 msgstr ""
 
+#: ../src/input-button.c:215
+#, c-format
+msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
+msgstr ""
+
+#: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
+msgid "Error"
+msgstr "Lỗi"
+
 #. GtkRadioButton "None"
-#: ../src/input-button.c:250 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
+#: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
 msgid "None"
 msgstr "Không"
 
-#: ../src/input-button.c:257
+#: ../src/input-button.c:322
 #, fuzzy
 msgid "Custom:"
 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
 
-#: ../src/input-button.c:329
+#: ../src/input-button.c:399
 #, c-format
 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3553
+#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
+msgid "Spacer"
+msgstr "Bộ dãn cách"
+
+#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
+#: ../plugins/batt/batt.c:702
+msgid "Size"
+msgstr "Kích thước"
+
+#: ../src/space.c:404
+msgid "Allocate space"
+msgstr "Phân bổ không gian"
+
+#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2401
 #, fuzzy
 msgid "Application Launch and Task Bar"
 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
@@ -403,8 +416,8 @@ msgstr "Địa chỉ:"
 msgid "Destination:"
 msgstr "Điểm đến:"
 
-#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:364
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
 msgid "Broadcast:"
 msgstr "Truyền tin:"
 
@@ -473,7 +486,7 @@ msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
 msgid "Edge:"
 msgstr "Mép ngoài:"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
 msgid "Center"
 msgstr "Ở giữa"
 
@@ -514,7 +527,7 @@ msgstr "Giao diện hệ thống"
 msgid "Solid color (with opacity)"
 msgstr "Màu rắn (với độ mờ đục)"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447
+#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
 msgid "Image"
 msgstr "Hình ảnh"
 
@@ -530,11 +543,6 @@ msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
 msgid "Custom color"
 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
 
-#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88
-#: ../plugins/batt/batt.c:675
-msgid "Size"
-msgstr "Kích thước"
-
 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
 msgid "<b>Font</b>"
 msgstr "<b>Phông</b>"
@@ -604,319 +612,310 @@ msgstr "<b>Cấp độ ghi chép</b>"
 msgid "Advanced"
 msgstr "Nâng cao"
 
-#: ../plugins/cpu/cpu.c:281
+#: ../plugins/cpu/cpu.c:308
 msgid "CPU Usage Monitor"
 msgstr "Bộ giám sát sử dụng CPU"
 
-#: ../plugins/cpu/cpu.c:282 ../plugins/monitors/monitors.c:699
+#: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
 msgid "Display CPU usage"
 msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:174 ../plugins/deskno/deskno.c:194
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
 msgstr "Số màn hình nền / Tên không gian làm việc"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:176 ../plugins/dclock.c:424
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
 msgid "Bold font"
 msgstr "Phông đậm"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:177
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:211
 msgid "Display desktop names"
 msgstr "Hiển thị tên màn hình nền"
 
-#: ../plugins/deskno/deskno.c:195
+#: ../plugins/deskno/deskno.c:229
 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
 msgstr "Hiển thị số không gian làm việc, bởi cmeury@users.sf.net"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:1443 ../plugins/launchtaskbar.c:3525
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1768 ../plugins/launchtaskbar.c:2371
 msgid "Application Launch Bar"
 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:1446 ../plugins/launchtaskbar.c:3534
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1771 ../plugins/launchtaskbar.c:2381
 msgid "Task Bar (Window List)"
 msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:2507
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1919
+msgid "A_dd to Launcher"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1921
 #, fuzzy
-msgid "_Close all windows"
-msgstr "Đóng cửa _sổ"
+msgid "Rem_ove from Launcher"
+msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:1923
+msgid "_New Instance"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2372
+msgid "Bar with buttons to launch application"
+msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2382
+msgid ""
+"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
+"focus"
+msgstr ""
+"Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
+"như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
+
+#: ../plugins/launchtaskbar.c:2402
+#, fuzzy
+msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
+msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
 
 #. Add Raise menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3380
+#: ../plugins/task-button.c:339
 msgid "_Raise"
 msgstr "_Hiện lên"
 
 #. Add Restore menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3385
+#: ../plugins/task-button.c:344
 msgid "R_estore"
 msgstr "_Phục hồi"
 
 #. Add Maximize menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3390
+#: ../plugins/task-button.c:349
 msgid "Ma_ximize"
 msgstr "Phóng _cực đại"
 
 #. Add Iconify menu item.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3395
+#: ../plugins/task-button.c:354
 msgid "Ico_nify"
 msgstr "_Thu nhỏ"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3416
+#: ../plugins/task-button.c:375
 #, c-format
 msgid "Workspace _%d"
 msgstr "Không gian làm việc _%d"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3421
+#: ../plugins/task-button.c:380
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Không gian làm việc %d"
 
 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3437
+#: ../plugins/task-button.c:397
 msgid "_All workspaces"
 msgstr "Tất cả _không gian làm việc"
 
 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3445
+#: ../plugins/task-button.c:405
 msgid "_Move to Workspace"
 msgstr "_Di chuyển đến không gian làm việc"
 
-#. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3451
+#: ../plugins/task-button.c:420
 msgid "_Close Window"
 msgstr "Đóng cửa _sổ"
 
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3453
-msgid "A_dd to Launcher"
-msgstr ""
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3454
-#, fuzzy
-msgid "Rem_ove from Launcher"
-msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3455
-msgid "_New Instance"
-msgstr ""
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3526
-msgid "Bar with buttons to launch application"
-msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3535
-msgid ""
-"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
-"focus"
-msgstr ""
-"Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
-"như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
-
-#: ../plugins/launchtaskbar.c:3554
+#: ../plugins/task-button.c:1238
 #, fuzzy
-msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
-msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
+msgid "_Close all windows"
+msgstr "Đóng cửa _sổ"
 
-#: ../plugins/dclock.c:418 ../plugins/dclock.c:438
+#: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
 msgid "Digital Clock"
 msgstr "Đồng hồ số"
 
-#: ../plugins/dclock.c:420
+#: ../plugins/dclock.c:433
 msgid "Clock Format"
 msgstr "Định dạng đồng hồ"
 
-#: ../plugins/dclock.c:421
+#: ../plugins/dclock.c:434
 msgid "Tooltip Format"
 msgstr "Định dạng chú giải"
 
-#: ../plugins/dclock.c:422
+#: ../plugins/dclock.c:435
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
 msgstr "Định dạng mã: man 3 strftime; \\n for line break"
 
-#: ../plugins/dclock.c:423
+#: ../plugins/dclock.c:436
 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
 msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: hiển thị lịch)"
 
-#: ../plugins/dclock.c:425
+#: ../plugins/dclock.c:438
 msgid "Tooltip only"
 msgstr "Chỉ chú giải"
 
-#: ../plugins/dclock.c:426
+#: ../plugins/dclock.c:439
 msgid "Center text"
 msgstr "Canh giữa văn bản"
 
-#: ../plugins/dclock.c:439
+#: ../plugins/dclock.c:446
 msgid "Display digital clock and tooltip"
 msgstr "Hiển thị đồng hồ và chú giải"
 
-#: ../plugins/menu.c:382
+#: ../plugins/menu.c:360
 msgid "Add to desktop"
 msgstr "Thêm vào màn hình nền"
 
-#: ../plugins/menu.c:389
+#: ../plugins/menu.c:367
 msgid "Properties"
 msgstr "Thuộc tính"
 
-#: ../plugins/menu.c:1013 ../plugins/menu.c:1027
+#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
 msgid "Menu"
 msgstr "Trình đơn"
 
-#: ../plugins/menu.c:1014 ../plugins/dirmenu.c:357
+#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
 msgid "Icon"
 msgstr "Biểu tượng"
 
-#: ../plugins/menu.c:1028
+#: ../plugins/menu.c:998
 msgid "Application Menu"
 msgstr "Trình đơn ứng dụng"
 
-#: ../plugins/separator.c:68
+#: ../plugins/separator.c:73
 msgid "Separator"
 msgstr "Bộ ngăn cách"
 
-#: ../plugins/separator.c:69
+#: ../plugins/separator.c:74
 msgid "Add a separator to the panel"
 msgstr "Thêm một bộ ngăn cách vào bảng điều khiển"
 
-#: ../plugins/pager.c:92
+#: ../plugins/pager.c:114
 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/pager.c:144 ../plugins/pager.c:160
+#: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
 msgid "Desktop Pager"
 msgstr "Bộ phân trang màn hình nền"
 
-#: ../plugins/pager.c:145 ../plugins/pager.c:161
+#: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
 msgid "Simple pager plugin"
 msgstr "Plugin phân trang đơn giản"
 
-#: ../plugins/space.c:86 ../plugins/space.c:95
-msgid "Spacer"
-msgstr "Bộ dãn cách"
-
-#: ../plugins/space.c:96
-msgid "Allocate space"
-msgstr "Phân bổ không gian"
-
-#: ../plugins/tray.c:682
+#: ../plugins/tray.c:691
 msgid "System Tray"
 msgstr "Khay hệ thống"
 
-#: ../plugins/tray.c:683
+#: ../plugins/tray.c:692
 msgid "System tray"
 msgstr "Khay hệ thống"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:401
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
 msgid "New session is required for this option to take effect"
 msgstr ""
 
 #. dialog
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:582
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
 msgid "Select Keyboard Model"
 msgstr "Chọn kiểu bàn phím"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:606 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:735
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:913
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
 msgid "Description"
 msgstr "Miêu tả:"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:611 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:742
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
 #, fuzzy
 msgid "Id"
 msgstr "Không hoạt động"
 
 #. dialog
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:706
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
 msgid "Select Layout Change Type"
 msgstr "Chọn sơ đồ"
 
 #. dialog
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:879
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
 msgid "Add Keyboard Layout"
 msgstr "Thêm sơ đồ bàn phím"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:903 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1294
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
 msgid "Flag"
 msgstr "Cờ"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:908 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1298
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
 msgid "Layout"
 msgstr "Sơ đồ"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1204 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1536
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
 msgid "Keyboard Layout Handler"
 msgstr "Bộ quản lý sơ đồ bàn phím"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1227
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
 msgid "Keyboard Model"
 msgstr "Kiểu bàn phím"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1248
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
 msgid "Keyboard Layouts"
 msgstr "Sơ đồ bàn phím"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
 msgid "Variant"
 msgstr "Biến thể"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1311
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
 msgid "Change Layout Option"
 msgstr "Thay đổi tùy chọn sơ đồ"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
 msgid "Advanced setxkbmap Options"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1352
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
 msgid "Do _not reset existing options"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1357
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
 msgid "Keep _system layouts"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1366
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
 msgid "Per Window Settings"
 msgstr "Cho mỗi thiết lập cửa sổ"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1378
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
 msgid "_Remember layout for each window"
 msgstr "_Ghi nhớ sơ đồ cho mỗi cửa sổ"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1387
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
 msgid "Show Layout as"
 msgstr "Hiển thị sơ đồ như"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1448
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
 msgid "Custom Image"
 msgstr "Ảnh tùy chọn"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1449
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
 msgid "Text"
 msgstr "Văn bản"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1475
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
 msgid "Panel Icon Size"
 msgstr "Kích thước biểu tượng bảng điều khiển"
 
-#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1537
+#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
 msgid "Handle keyboard layouts"
 msgstr "Quản lý sơ đồ bàn phím"
 
-#: ../plugins/wincmd.c:189
+#: ../plugins/wincmd.c:205
 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
 msgstr ""
 "Click chuột trái để ẩn tất cả cửa sổ.  Click chuột giữa để làm mờ chúng."
 
-#: ../plugins/wincmd.c:224 ../plugins/wincmd.c:234
+#: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
 msgid "Minimize All Windows"
 msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
 
-#: ../plugins/wincmd.c:226
+#: ../plugins/wincmd.c:245
 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
 msgstr "Lần lượt ẩn/đổ bóng và hiện lên"
 
-#: ../plugins/wincmd.c:235
+#: ../plugins/wincmd.c:254
 msgid ""
 "Sends commands to all desktop windows.\n"
 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
@@ -924,109 +923,113 @@ msgstr ""
 "Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ màn hình nền.\n"
 "Các lệnh được hỗ trợ là 1) Thu nhỏ và 2) Làm mờ"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:205
+#: ../plugins/dirmenu.c:213
 msgid "Open in _Terminal"
 msgstr "Mở trong _thiết bị đầu cuối"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:353 ../plugins/dirmenu.c:369
+#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Trình đơn thư mục"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:355
+#: ../plugins/dirmenu.c:357
 msgid "Directory"
 msgstr "Thư mục"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:356
+#: ../plugins/dirmenu.c:358
 msgid "Label"
 msgstr "Nhãn"
 
-#: ../plugins/dirmenu.c:370
+#: ../plugins/dirmenu.c:366
 #, fuzzy
 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
 msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua trình đơn (Tác giả: PCMan)"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:558 ../plugins/thermal/thermal.c:576
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
 msgid "Temperature Monitor"
 msgstr "Bộ giám sát nhiệt độ"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:560
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
 #, fuzzy
 msgid "Normal color"
 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:561
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
 #, fuzzy
 msgid "Warning1 color"
 msgstr "Đang thêm màu 1"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:562
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
 #, fuzzy
 msgid "Warning2 color"
 msgstr "Đang thêm màu 1"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:563
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
 msgid "Automatic sensor location"
 msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:564
+#. FIXME: if off, disable next one
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
 msgid "Sensor"
 msgstr "Cảm biến"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:565
+#. FIXME: create a list to select instead
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
 msgid "Automatic temperature levels"
 msgstr "Tự động điều chỉnh mức độ nhiệt độ"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
+#. FIXME: if off, disable two below
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
 #, fuzzy
 msgid "Warning1 temperature"
 msgstr "Cảnh báo 1 Nhiệt độ"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:573
 #, fuzzy
 msgid "Warning2 temperature"
 msgstr "Cảnh báo 2 Nhiệt độ"
 
-#: ../plugins/thermal/thermal.c:577
+#: ../plugins/thermal/thermal.c:583
 msgid "Display system temperature"
 msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
 
-#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:326
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
 #, c-format
 msgid ""
 "Frequency: %d MHz\n"
 "Governor: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:409
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
 msgid "CPUFreq frontend"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:410
+#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
 msgstr ""
 
 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
 #. Display current level in tooltip.
-#: ../plugins/volume/volume.c:278 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:350
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:524
+#: ../plugins/volume/volume.c:282 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:955
 msgid "Volume control"
 msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
 
-#: ../plugins/volume/volume.c:286 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:637
+#: ../plugins/volume/volume.c:290 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1491
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1530
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1551
 msgid "Volume Control"
 msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
 
 #. Create a frame as the child of the viewport.
-#: ../plugins/volume/volume-impl.c:109 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:477
+#: ../plugins/volume/volume-impl.c:115 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
 msgid "Volume"
 msgstr "Âm lượng"
 
-#. Create a check button as the child of the vertical box.
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:496
-msgid "Mute"
-msgstr "Tắt âm"
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
+msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:619
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Error, you need to install an application to configure the sound "
@@ -1035,105 +1038,190 @@ msgstr ""
 "Lỗi, bạn cần cài đặt một ứng dụng để cấu hình âm thanh (pavucontol, "
 "alsamixer ...)"
 
-#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
-msgid "Display and control volume for ALSA"
+#. Create a check button as the child of the vertical box.
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
+msgid "Mute"
+msgstr "Tắt âm"
+
+#. Just to have these translated
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Line"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "LineOut"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Front"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Surround"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
+msgid "Speaker+LO"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1332
+msgid "default"
+msgstr ""
+
+#. desc, index
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1391
+msgid "Master"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1395
+msgid "PCM"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1399
+msgid "Headphone"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
+msgid "Click for Volume Slider"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
+msgid "Click for Toggle Mute"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
+msgid "Click for Open Mixer"
+msgstr ""
+
+#. setup hotkeys
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
+msgid "Hotkey for Volume Up"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
+msgid "Hotkey for Volume Down"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
+msgid "Hotkey for Volume Mute"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1493
+msgid "Audio Card"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1496
+msgid "Channel to Operate"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1504
+msgid "Command to Open Mixer"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
+msgid "Launch Mixer"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
+#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
+msgid "Display and control volume"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:179
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
 msgid "<Hidden Access Point>"
 msgstr "<Điểm truy cập bị ẩn>"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:212
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
 msgid "Wireless Networks not found in range"
 msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy trong phạm vi"
 
 #. Repair
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:248
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
 msgid "Repair"
 msgstr "Sửa chữa"
 
 #. interface down
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:253
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
 msgid "Disable"
 msgstr "Vô hiệu hóa"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:344
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
 msgstr "Kết nối mạng không dây không có kết nối"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:346
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
 msgid "Network cable is plugged out"
 msgstr "Cáp mạng đã được rút ra"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:348
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
 msgid "Connection has limited or no connectivity"
 msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không có kết nối"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:352 ../plugins/netstat/netstat.c:363
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:374
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
 msgid "IP Address:"
 msgstr "Địa chỉ IP:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:353
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
 msgid "Remote IP:"
 msgstr "IP ở xa:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:354 ../plugins/netstat/netstat.c:365
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:376
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
 msgid "Netmask:"
 msgstr "Netmask:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:378
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Activity"
 msgstr "Hoạt động"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:378
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Sent"
 msgstr "Đã gửi"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:378
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
 msgid "Received"
 msgstr "Đã nhận"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:356 ../plugins/netstat/netstat.c:368
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:379
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
 msgid "bytes"
 msgstr "bytes"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:357 ../plugins/netstat/netstat.c:369
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:380
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
 msgid "packets"
 msgstr "các gói"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
 msgid "Wireless"
 msgstr "Mạng không dây"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:362
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
 msgid "Protocol:"
 msgstr "Giao thức:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:366 ../plugins/netstat/netstat.c:377
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
 msgid "HW Address:"
 msgstr "Địa chỉ HW:"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:497
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
 msgid "Manage Networks"
 msgstr "Quản lý mạng"
 
-#: ../plugins/netstat/netstat.c:498
+#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
 msgid "Monitor and Manage networks"
 msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
 
 #. create dialog
-#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:87
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
 msgid "Setting Encryption Key"
 msgstr "Cài đặt khóa mã hóa"
 
-#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:98
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
 msgid ""
 "This wireless network was encrypted.\n"
 "You must have the encryption key."
@@ -1141,23 +1229,23 @@ msgstr ""
 "Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
 "Bạn phải có khóa mã hóa."
 
-#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:103
+#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
 msgid "Encryption Key:"
 msgstr "Khóa mã hóa:"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:152 ../plugins/netstatus/netstatus.c:164
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
 msgid "Network Status Monitor"
 msgstr "Bộ theo dõi trạng thái mạng"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
 msgid "Interface to monitor"
 msgstr "Giao diện để giám sát"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:155
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
 msgid "Config tool"
 msgstr "Công cụ cấu hình"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:165
+#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
 msgid "Monitor network status"
 msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
 
@@ -1201,39 +1289,39 @@ msgstr "Kết nối mạng: %s"
 msgid "Network Connection"
 msgstr "Kết nối mạng"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
 msgid "Interface"
 msgstr "Giao diện"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
 msgid "The current interface the icon is monitoring."
 msgstr "Biểu tượng của giao diện đang được giám sát."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:830
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
 msgid "Orientation"
 msgstr "Định hướng"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
 msgid "The orientation of the tray."
 msgstr "Định hướng của khay."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
 msgid "Tooltips Enabled"
 msgstr "Bật chú giải"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
 msgstr "Dù có hay không chú giải của biểu tượng vẫn được kích hoạt."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
 msgid "Show Signal"
 msgstr "Hiển thị tín hiệu"
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
 msgstr "Dù có hay không cường độ tín hiệu vẫn được hiển thị."
 
-#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:957
+#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
 #, c-format
 msgid ""
 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
@@ -1494,163 +1582,168 @@ msgstr "Đang nhận"
 msgid "Sending/Receiving"
 msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:152
-#, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
+#: ../plugins/batt/batt.c:154
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
 msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:163
-#, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
+#: ../plugins/batt/batt.c:165
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
 msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:169
-#, c-format
-msgid "Battery: %d%% charged"
+#: ../plugins/batt/batt.c:171
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Battery %d: %d%% charged"
 msgstr "Pin: %d%% sạc"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:179
+#: ../plugins/batt/batt.c:181
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:181
+#: ../plugins/batt/batt.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:183
+#: ../plugins/batt/batt.c:185
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:185
+#: ../plugins/batt/batt.c:187
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:188
+#: ../plugins/batt/batt.c:190
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:190
+#: ../plugins/batt/batt.c:192
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:192
+#: ../plugins/batt/batt.c:194
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:194
+#: ../plugins/batt/batt.c:196
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:197
+#: ../plugins/batt/batt.c:199
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:235
+#: ../plugins/batt/batt.c:237
 msgid "No batteries found"
 msgstr "Không tìm thấy pin"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:515 ../plugins/batt/batt.c:644
+#: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
 #, fuzzy
 msgid "Battery low"
 msgstr "Pin màn hình"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:664 ../plugins/batt/batt.c:685
+#: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
 msgid "Battery Monitor"
 msgstr "Pin màn hình"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:666
+#: ../plugins/batt/batt.c:692
 msgid "Hide if there is no battery"
 msgstr "Ẩn nếu không có pin"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:667
+#: ../plugins/batt/batt.c:693
 msgid "Alarm command"
 msgstr "Lệnh cảnh báo"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:668
+#: ../plugins/batt/batt.c:694
 msgid "Alarm time (minutes left)"
 msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:669
+#: ../plugins/batt/batt.c:695
 msgid "Background color"
 msgstr "Màu nền"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:670
+#: ../plugins/batt/batt.c:696
 msgid "Charging color 1"
 msgstr "Đang thêm màu 1"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:671
+#: ../plugins/batt/batt.c:697
 msgid "Charging color 2"
 msgstr "Đang thêm màu 2"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:672
+#: ../plugins/batt/batt.c:698
 msgid "Discharging color 1"
 msgstr "Ngưng thêm màu 1"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:673
+#: ../plugins/batt/batt.c:699
 msgid "Discharging color 2"
 msgstr "Ngưng thêm màu 2"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:674
+#: ../plugins/batt/batt.c:700
 msgid "Border width"
 msgstr "Chiều rộng biên"
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:676
+#: ../plugins/batt/batt.c:704
 msgid "Show Extended Information"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/batt/batt.c:686
+#: ../plugins/batt/batt.c:705
+#, fuzzy
+msgid "Number of battery to monitor"
+msgstr "Giao diện để giám sát"
+
+#: ../plugins/batt/batt.c:715
 msgid "Display battery status using ACPI"
 msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:197 ../plugins/kbled/kbled.c:228
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
 msgid "Keyboard LED"
 msgstr "LED bàn phím"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:199
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
 msgid "Show CapsLock"
 msgstr "Hiển thị CapsLock"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:200
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
 msgid "Show NumLock"
 msgstr "Hiển thị NumLock"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:201
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
 msgid "Show ScrollLock"
 msgstr "Hiển thị ScrollLock"
 
-#: ../plugins/kbled/kbled.c:229
+#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
 msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
 
 #. A label to allow for click through
-#: ../plugins/indicator/indicator.c:689
+#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
 msgid "No Indicators"
 msgstr "Không tìm thấy dụng cụ chỉ thị"
 
@@ -1686,37 +1779,37 @@ msgstr "Trình đơn âm thanh"
 msgid "Add indicator applets to the panel"
 msgstr "Thêm applet chỉ thị vào bảng điều khiển"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:269
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:281
 #, c-format
 msgid "CPU usage: %.2f%%"
 msgstr "Sử dụng CPU: %.2f%%"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:365
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:377
 #, c-format
 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
 msgstr "Sử dụng RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:697 ../plugins/monitors/monitors.c:782
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
 msgid "Resource monitors"
 msgstr "Bộ giám sát tài nguyên"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:700
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:726
 msgid "CPU color"
 msgstr "Màu CPU"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:701
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:727
 msgid "Display RAM usage"
 msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:702
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:728
 msgid "RAM color"
 msgstr "Màu RAM"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:703
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:729
 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
 msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: lxtask)"
 
-#: ../plugins/monitors/monitors.c:783
+#: ../plugins/monitors/monitors.c:809
 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
 msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
 
@@ -1923,12 +2016,12 @@ msgstr ""
 msgid "Tomorrow: "
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/weather/weather.c:312
+#: ../plugins/weather/weather.c:332
 #, fuzzy
 msgid "Weather Plugin"
 msgstr "WNCKpager plugin"
 
-#: ../plugins/weather/weather.c:313
+#: ../plugins/weather/weather.c:333
 msgid "Show weather conditions for a location."
 msgstr ""