Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2016-10-24 21:15+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-10-12 06:22+0200\n"
12 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20 "X-Pootle-Path: /vi/lxpanel/po/vi.po\n"
21 "X-Pootle-Revision: 0\n"
22
23 #: ../src/configurator.c:148
24 msgid ""
25 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
26 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/configurator.c:632
30 msgid "Currently loaded plugins"
31 msgstr "Những plugin đã được nạp"
32
33 #: ../src/configurator.c:641
34 msgid "Stretch"
35 msgstr "Căng dài ra"
36
37 #: ../src/configurator.c:778
38 msgid "Add plugin to panel"
39 msgstr "Thêm plugin vào bảng điều khiển"
40
41 #: ../src/configurator.c:806
42 msgid "Available plugins"
43 msgstr "Các plugin có sẵn"
44
45 #: ../src/configurator.c:1427
46 msgid "Logout command is not set"
47 msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
48
49 #: ../src/configurator.c:1495
50 msgid "Select a directory"
51 msgstr "Chọn một thư mục"
52
53 #: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
54 msgid "Select a file"
55 msgstr "Chọn một tập tin "
56
57 #: ../src/configurator.c:1640
58 msgid "_Browse"
59 msgstr "_Trình duyệt"
60
61 #: ../src/panel.c:1283
62 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63 msgstr ""
64
65 #: ../src/panel.c:1309
66 msgid ""
67 "Really delete this panel?\n"
68 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
69 msgstr ""
70 "Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
71 "<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
72
73 #: ../src/panel.c:1311
74 msgid "Confirm"
75 msgstr "Xác nhận"
76
77 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
78 #: ../src/panel.c:1346
79 msgid "translator-credits"
80 msgstr "Người dịch"
81
82 #: ../src/panel.c:1351
83 msgid "LXPanel"
84 msgstr "LXPanel"
85
86 #: ../src/panel.c:1369
87 #, fuzzy
88 msgid "Copyright (C) 2008-2016"
89 msgstr "Bản quyền (C) 2008-2011"
90
91 #: ../src/panel.c:1370
92 msgid "Desktop panel for LXDE project"
93 msgstr "Bảng điều khiển màn hình nền cho dự án LXDE"
94
95 #: ../src/panel.c:1412
96 #, c-format
97 msgid "\"%s\" Settings"
98 msgstr "\"%s\" Cài đặt"
99
100 #: ../src/panel.c:1433
101 msgid "Add / Remove Panel Items"
102 msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
103
104 #: ../src/panel.c:1441
105 #, c-format
106 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
107 msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
108
109 #: ../src/panel.c:1453
110 msgid "Panel Settings"
111 msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
112
113 #: ../src/panel.c:1459
114 msgid "Create New Panel"
115 msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
116
117 #: ../src/panel.c:1465
118 msgid "Delete This Panel"
119 msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
120
121 #: ../src/panel.c:1476
122 msgid "About"
123 msgstr "Tìm hiểu thêm"
124
125 #: ../src/panel.c:1483
126 msgid "Panel"
127 msgstr "Bảng điều khiển"
128
129 #: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
130 msgid "Height:"
131 msgstr "Chiều cao:"
132
133 #: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
134 msgid "Width:"
135 msgstr "Chiều rộng:"
136
137 #: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
138 msgid "Left"
139 msgstr "Trái"
140
141 #: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
142 msgid "Right"
143 msgstr "Phải"
144
145 #: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
146 msgid "Top"
147 msgstr "Trên cùng"
148
149 #: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
150 msgid "Bottom"
151 msgstr "Dưới cùng"
152
153 #: ../src/plugin.c:348
154 msgid "No file manager is configured."
155 msgstr ""
156
157 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
158 #: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
159 msgid "Run"
160 msgstr "Chạy"
161
162 #: ../src/gtk-run.c:412
163 msgid "Enter the command you want to execute:"
164 msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi:"
165
166 #: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
167 msgid "Restart"
168 msgstr "Khởi động lại"
169
170 #: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
171 msgid "Logout"
172 msgstr "Đăng xuất"
173
174 #: ../src/main.c:323
175 #, c-format
176 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
177 msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
178
179 #: ../src/main.c:324
180 #, c-format
181 msgid "Command line options:\n"
182 msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
183
184 #: ../src/main.c:325
185 #, c-format
186 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
187 msgstr " --help      -- xem trợ giúp và thoát\n"
188
189 #: ../src/main.c:326
190 #, c-format
191 msgid " --version   -- print version and exit\n"
192 msgstr " --version   -- xem phiên bản vào thoát\n"
193
194 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
195 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
196 #: ../src/main.c:329
197 #, c-format
198 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
199 msgstr " --profile name -- sử dụng hồ sơ người dùng xác định\n"
200
201 #: ../src/main.c:331
202 #, c-format
203 msgid " -h  -- same as --help\n"
204 msgstr " -h  -- tương tự như --help\n"
205
206 #: ../src/main.c:332
207 #, c-format
208 msgid " -p  -- same as --profile\n"
209 msgstr " -p  -- tương tự như --profile\n"
210
211 #: ../src/main.c:333
212 #, c-format
213 msgid " -v  -- same as --version\n"
214 msgstr " -v  -- tương tự như --version\n"
215
216 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
217 #: ../src/main.c:335
218 #, c-format
219 msgid ""
220 "\n"
221 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
222 "\n"
223 msgstr ""
224 "\n"
225 "Ghé thăm http://lxde.org/ để biết thêm.\n"
226 "\n"
227
228 #: ../src/input-button.c:145
229 #, fuzzy
230 msgid "LeftBtn"
231 msgstr "Trái"
232
233 #: ../src/input-button.c:148
234 msgid "MiddleBtn"
235 msgstr ""
236
237 #: ../src/input-button.c:151
238 #, fuzzy
239 msgid "RightBtn"
240 msgstr "Phải"
241
242 #: ../src/input-button.c:154
243 #, c-format
244 msgid "Btn%s"
245 msgstr ""
246
247 #: ../src/input-button.c:215
248 #, c-format
249 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
250 msgstr ""
251
252 #: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
253 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
254 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
255 msgid "Error"
256 msgstr "Lỗi"
257
258 #. GtkRadioButton "None"
259 #: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
260 msgid "None"
261 msgstr "Không"
262
263 #: ../src/input-button.c:322
264 #, fuzzy
265 msgid "Custom:"
266 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
267
268 #: ../src/input-button.c:399
269 #, c-format
270 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
271 msgstr ""
272
273 #: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
274 msgid "Spacer"
275 msgstr "Bộ dãn cách"
276
277 #: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
278 #: ../plugins/batt/batt.c:702
279 msgid "Size"
280 msgstr "Kích thước"
281
282 #: ../src/space.c:404
283 msgid "Allocate space"
284 msgstr "Phân bổ không gian"
285
286 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2401
287 #, fuzzy
288 msgid "Application Launch and Task Bar"
289 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
290
291 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
292 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
293 #, fuzzy
294 msgid "<b>Mode:</b>"
295 msgstr "<b>Kích thước</b>"
296
297 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
298 msgid "Launchers"
299 msgstr ""
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
302 #, fuzzy
303 msgid "<b>Launchbar</b>"
304 msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
305
306 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
307 msgid "Show tooltips"
308 msgstr "Hiển thị chú giải"
309
310 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
311 msgid "Icons only"
312 msgstr "Chỉ biểu tượng"
313
314 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
315 msgid "Flat buttons"
316 msgstr "Nút phẳng"
317
318 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
319 msgid "Show windows from all desktops"
320 msgstr "Hiện tất cả cửa sổ từ tất cả màn hình nền"
321
322 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
323 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
324 msgstr ""
325
326 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
327 msgid "Use mouse wheel"
328 msgstr "Sử dụng bánh lăn chuột"
329
330 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
331 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
332 msgstr "Nhấp nháy khi có bất kỳ cửa sổ nào yêu cầu sự chú ý"
333
334 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
335 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
336 msgstr "Kết hợp nhiều cửa sổ ứng dụng vào một nút duy nhất"
337
338 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
339 msgid "Disable enlargement for small task icons"
340 msgstr ""
341
342 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
343 msgid "Maximum width of task button"
344 msgstr "Chiều rộng tối đa của nút tác vụ"
345
346 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
347 msgid "Spacing"
348 msgstr "Khoảng cách"
349
350 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
351 #, fuzzy
352 msgid "<b>Taskbar</b>"
353 msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
354
355 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
356 #, fuzzy
357 msgid "Only Application Launch Bar"
358 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
359
360 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
361 #, fuzzy
362 msgid "Only Task Bar (Window List)"
363 msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
364
365 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
366 #, fuzzy
367 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
368 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
369
370 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
371 msgid "<b>Connection</b>"
372 msgstr "<b>Kết nối</b>"
373
374 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
375 msgid "Status:"
376 msgstr "Trạng thái:"
377
378 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
379 msgid "_Name:"
380 msgstr "_Tên:"
381
382 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
383 msgid "<b>Activity</b>"
384 msgstr "<b>Hoạt động</b>"
385
386 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
387 msgid "Received:"
388 msgstr "Đã nhận:"
389
390 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
391 msgid "Sent:"
392 msgstr "Đã gửi:"
393
394 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
395 msgid "<b>Signal Strength</b>"
396 msgstr "<b>Độ mạnh tín hiệu</b>"
397
398 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
399 #, no-c-format
400 msgid "0%"
401 msgstr "0%"
402
403 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
404 msgid "General"
405 msgstr "Tổng quát"
406
407 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
408 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
409 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
410
411 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
412 msgid "Address:"
413 msgstr "Địa chỉ:"
414
415 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
416 msgid "Destination:"
417 msgstr "Điểm đến:"
418
419 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
420 #: ../plugins/netstat/netstat.c:383
421 msgid "Broadcast:"
422 msgstr "Truyền tin:"
423
424 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
425 msgid "Subnet Mask:"
426 msgstr "Subnet Mask:"
427
428 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
429 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
430 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
431
432 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
433 msgid "Scope:"
434 msgstr "Phạm vi:"
435
436 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
437 msgid "<b>Network Device</b>"
438 msgstr "<b>Thiết bị mạng</b>"
439
440 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
441 msgid "Type:"
442 msgstr "Loại:"
443
444 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
445 msgid "Support"
446 msgstr "Hỗ trợ"
447
448 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
449 msgid "Con_figure"
450 msgstr "Cấu _hình"
451
452 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
453 msgid "Dynamic"
454 msgstr "Năng động"
455
456 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
457 msgid "Pixels"
458 msgstr "Pixels"
459
460 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
461 #, no-c-format
462 msgid "% Percent"
463 msgstr "% phần trăm"
464
465 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
466 msgid "Err"
467 msgstr "Lỗi"
468
469 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
470 msgid "Warn"
471 msgstr "Cảnh báo"
472
473 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
474 msgid "Info"
475 msgstr "Thông tin"
476
477 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
478 msgid "All"
479 msgstr "Tất cả"
480
481 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
482 msgid "Panel Preferences"
483 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
484
485 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
486 msgid "Edge:"
487 msgstr "Mép ngoài:"
488
489 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
490 msgid "Center"
491 msgstr "Ở giữa"
492
493 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
494 msgid "Alignment:"
495 msgstr "Canh chỉnh:"
496
497 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
498 msgid "Margin:"
499 msgstr "Lề:"
500
501 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
502 #, fuzzy
503 msgid "Monitor:"
504 msgstr "Pin màn hình"
505
506 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
507 msgid "<b>Position</b>"
508 msgstr "<b>Vị trí</b>"
509
510 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
511 msgid "Icon size:"
512 msgstr "Kích thước biểu tượng:"
513
514 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
515 msgid "<b>Size</b>"
516 msgstr "<b>Kích thước</b>"
517
518 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
519 msgid "Geometry"
520 msgstr "Hình dạng"
521
522 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
523 msgid "System theme"
524 msgstr "Giao diện hệ thống"
525
526 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
527 msgid "Solid color (with opacity)"
528 msgstr "Màu rắn (với độ mờ đục)"
529
530 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
531 msgid "Image"
532 msgstr "Hình ảnh"
533
534 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
535 msgid "Select an image file"
536 msgstr "Chọn một tập tin ảnh"
537
538 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
539 msgid "<b>Background</b>"
540 msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
541
542 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
543 msgid "Custom color"
544 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
545
546 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
547 msgid "<b>Font</b>"
548 msgstr "<b>Phông</b>"
549
550 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
551 msgid "Appearance"
552 msgstr "Diện mạo"
553
554 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
555 msgid "Panel Applets"
556 msgstr "Applet bảng điều khiển"
557
558 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
559 msgid "Logout Command:"
560 msgstr "Lệnh đăng xuất:"
561
562 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
563 msgid "Terminal Emulator:"
564 msgstr "Bộ giả lập thiết bị đầu cuối:"
565
566 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
567 msgid "File Manager:"
568 msgstr "Bộ quản lý lập tin:"
569
570 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
571 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
572 msgstr "<b>Thiết lập ứng dụng ưa thích</b>"
573
574 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
575 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
576 msgstr "Cho bộ quản lý cửa sổ xem bảng điều khiển như nơi gắn kết"
577
578 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
579 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
580 msgstr ""
581 "Để dành không gian, và không bao phủ bởi những cửa sổ được phóng đầy màn hình"
582
583 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
584 msgid "<b>Properties</b>"
585 msgstr "<b>Thuộc tính</b>"
586
587 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
588 msgid "Minimize panel when not in use"
589 msgstr "Thu nhỏ bảng điều khiển khi không sử dụng"
590
591 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
592 msgid "Size when minimized"
593 msgstr "Kích thước khi thu nhỏ"
594
595 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
596 msgid "pixels"
597 msgstr "pixels"
598
599 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
600 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
601 msgstr "<b>Tự dộng ẩn</b>"
602
603 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
604 msgid "Log level"
605 msgstr "Cấp độ ghi chép"
606
607 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
608 msgid "<b>Log level</b>"
609 msgstr "<b>Cấp độ ghi chép</b>"
610
611 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
612 msgid "Advanced"
613 msgstr "Nâng cao"
614
615 #: ../plugins/cpu/cpu.c:308
616 msgid "CPU Usage Monitor"
617 msgstr "Bộ giám sát sử dụng CPU"
618
619 #: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
620 msgid "Display CPU usage"
621 msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
622
623 #: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
624 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
625 msgstr "Số màn hình nền / Tên không gian làm việc"
626
627 #: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
628 msgid "Bold font"
629 msgstr "Phông đậm"
630
631 #: ../plugins/deskno/deskno.c:211
632 msgid "Display desktop names"
633 msgstr "Hiển thị tên màn hình nền"
634
635 #: ../plugins/deskno/deskno.c:229
636 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
637 msgstr "Hiển thị số không gian làm việc, bởi cmeury@users.sf.net"
638
639 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1768 ../plugins/launchtaskbar.c:2371
640 msgid "Application Launch Bar"
641 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
642
643 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1771 ../plugins/launchtaskbar.c:2381
644 msgid "Task Bar (Window List)"
645 msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
646
647 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1919
648 msgid "A_dd to Launcher"
649 msgstr ""
650
651 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1921
652 #, fuzzy
653 msgid "Rem_ove from Launcher"
654 msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
655
656 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1923
657 msgid "_New Instance"
658 msgstr ""
659
660 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2372
661 msgid "Bar with buttons to launch application"
662 msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
663
664 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2382
665 msgid ""
666 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
667 "focus"
668 msgstr ""
669 "Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
670 "như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
671
672 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2402
673 #, fuzzy
674 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
675 msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
676
677 #. Add Raise menu item.
678 #: ../plugins/task-button.c:339
679 msgid "_Raise"
680 msgstr "_Hiện lên"
681
682 #. Add Restore menu item.
683 #: ../plugins/task-button.c:344
684 msgid "R_estore"
685 msgstr "_Phục hồi"
686
687 #. Add Maximize menu item.
688 #: ../plugins/task-button.c:349
689 msgid "Ma_ximize"
690 msgstr "Phóng _cực đại"
691
692 #. Add Iconify menu item.
693 #: ../plugins/task-button.c:354
694 msgid "Ico_nify"
695 msgstr "_Thu nhỏ"
696
697 #: ../plugins/task-button.c:375
698 #, c-format
699 msgid "Workspace _%d"
700 msgstr "Không gian làm việc _%d"
701
702 #: ../plugins/task-button.c:380
703 #, c-format
704 msgid "Workspace %d"
705 msgstr "Không gian làm việc %d"
706
707 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
708 #: ../plugins/task-button.c:397
709 msgid "_All workspaces"
710 msgstr "Tất cả _không gian làm việc"
711
712 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
713 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
714 #: ../plugins/task-button.c:405
715 msgid "_Move to Workspace"
716 msgstr "_Di chuyển đến không gian làm việc"
717
718 #: ../plugins/task-button.c:420
719 msgid "_Close Window"
720 msgstr "Đóng cửa _sổ"
721
722 #: ../plugins/task-button.c:1238
723 #, fuzzy
724 msgid "_Close all windows"
725 msgstr "Đóng cửa _sổ"
726
727 #: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
728 msgid "Digital Clock"
729 msgstr "Đồng hồ số"
730
731 #: ../plugins/dclock.c:433
732 msgid "Clock Format"
733 msgstr "Định dạng đồng hồ"
734
735 #: ../plugins/dclock.c:434
736 msgid "Tooltip Format"
737 msgstr "Định dạng chú giải"
738
739 #: ../plugins/dclock.c:435
740 #, fuzzy, c-format
741 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
742 msgstr "Định dạng mã: man 3 strftime; \\n for line break"
743
744 #: ../plugins/dclock.c:436
745 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
746 msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: hiển thị lịch)"
747
748 #: ../plugins/dclock.c:438
749 msgid "Tooltip only"
750 msgstr "Chỉ chú giải"
751
752 #: ../plugins/dclock.c:439
753 msgid "Center text"
754 msgstr "Canh giữa văn bản"
755
756 #: ../plugins/dclock.c:446
757 msgid "Display digital clock and tooltip"
758 msgstr "Hiển thị đồng hồ và chú giải"
759
760 #: ../plugins/menu.c:360
761 msgid "Add to desktop"
762 msgstr "Thêm vào màn hình nền"
763
764 #: ../plugins/menu.c:367
765 msgid "Properties"
766 msgstr "Thuộc tính"
767
768 #: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
769 msgid "Menu"
770 msgstr "Trình đơn"
771
772 #: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
773 msgid "Icon"
774 msgstr "Biểu tượng"
775
776 #: ../plugins/menu.c:998
777 msgid "Application Menu"
778 msgstr "Trình đơn ứng dụng"
779
780 #: ../plugins/separator.c:73
781 msgid "Separator"
782 msgstr "Bộ ngăn cách"
783
784 #: ../plugins/separator.c:74
785 msgid "Add a separator to the panel"
786 msgstr "Thêm một bộ ngăn cách vào bảng điều khiển"
787
788 #: ../plugins/pager.c:114
789 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
790 msgstr ""
791
792 #: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
793 msgid "Desktop Pager"
794 msgstr "Bộ phân trang màn hình nền"
795
796 #: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
797 msgid "Simple pager plugin"
798 msgstr "Plugin phân trang đơn giản"
799
800 #: ../plugins/tray.c:691
801 msgid "System Tray"
802 msgstr "Khay hệ thống"
803
804 #: ../plugins/tray.c:692
805 msgid "System tray"
806 msgstr "Khay hệ thống"
807
808 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
809 msgid "New session is required for this option to take effect"
810 msgstr ""
811
812 #. dialog
813 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
814 msgid "Select Keyboard Model"
815 msgstr "Chọn kiểu bàn phím"
816
817 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
818 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
819 msgid "Description"
820 msgstr "Miêu tả:"
821
822 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
823 #, fuzzy
824 msgid "Id"
825 msgstr "Không hoạt động"
826
827 #. dialog
828 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
829 msgid "Select Layout Change Type"
830 msgstr "Chọn sơ đồ"
831
832 #. dialog
833 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
834 msgid "Add Keyboard Layout"
835 msgstr "Thêm sơ đồ bàn phím"
836
837 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
838 msgid "Flag"
839 msgstr "Cờ"
840
841 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
842 msgid "Layout"
843 msgstr "Sơ đồ"
844
845 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
846 msgid "Keyboard Layout Handler"
847 msgstr "Bộ quản lý sơ đồ bàn phím"
848
849 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
850 msgid "Keyboard Model"
851 msgstr "Kiểu bàn phím"
852
853 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
854 msgid "Keyboard Layouts"
855 msgstr "Sơ đồ bàn phím"
856
857 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
858 msgid "Variant"
859 msgstr "Biến thể"
860
861 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
862 msgid "Change Layout Option"
863 msgstr "Thay đổi tùy chọn sơ đồ"
864
865 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
866 msgid "Advanced setxkbmap Options"
867 msgstr ""
868
869 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
870 msgid "Do _not reset existing options"
871 msgstr ""
872
873 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
874 msgid "Keep _system layouts"
875 msgstr ""
876
877 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
878 msgid "Per Window Settings"
879 msgstr "Cho mỗi thiết lập cửa sổ"
880
881 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
882 msgid "_Remember layout for each window"
883 msgstr "_Ghi nhớ sơ đồ cho mỗi cửa sổ"
884
885 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
886 msgid "Show Layout as"
887 msgstr "Hiển thị sơ đồ như"
888
889 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
890 msgid "Custom Image"
891 msgstr "Ảnh tùy chọn"
892
893 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
894 msgid "Text"
895 msgstr "Văn bản"
896
897 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
898 msgid "Panel Icon Size"
899 msgstr "Kích thước biểu tượng bảng điều khiển"
900
901 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
902 msgid "Handle keyboard layouts"
903 msgstr "Quản lý sơ đồ bàn phím"
904
905 #: ../plugins/wincmd.c:205
906 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
907 msgstr ""
908 "Click chuột trái để ẩn tất cả cửa sổ.  Click chuột giữa để làm mờ chúng."
909
910 #: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
911 msgid "Minimize All Windows"
912 msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
913
914 #: ../plugins/wincmd.c:245
915 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
916 msgstr "Lần lượt ẩn/đổ bóng và hiện lên"
917
918 #: ../plugins/wincmd.c:254
919 msgid ""
920 "Sends commands to all desktop windows.\n"
921 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
922 msgstr ""
923 "Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ màn hình nền.\n"
924 "Các lệnh được hỗ trợ là 1) Thu nhỏ và 2) Làm mờ"
925
926 #: ../plugins/dirmenu.c:213
927 msgid "Open in _Terminal"
928 msgstr "Mở trong _thiết bị đầu cuối"
929
930 #: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
931 msgid "Directory Menu"
932 msgstr "Trình đơn thư mục"
933
934 #: ../plugins/dirmenu.c:357
935 msgid "Directory"
936 msgstr "Thư mục"
937
938 #: ../plugins/dirmenu.c:358
939 msgid "Label"
940 msgstr "Nhãn"
941
942 #: ../plugins/dirmenu.c:366
943 #, fuzzy
944 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
945 msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua trình đơn (Tác giả: PCMan)"
946
947 #: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
948 msgid "Temperature Monitor"
949 msgstr "Bộ giám sát nhiệt độ"
950
951 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
952 #, fuzzy
953 msgid "Normal color"
954 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
955
956 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
957 #, fuzzy
958 msgid "Warning1 color"
959 msgstr "Đang thêm màu 1"
960
961 #: ../plugins/thermal/thermal.c:568
962 #, fuzzy
963 msgid "Warning2 color"
964 msgstr "Đang thêm màu 1"
965
966 #: ../plugins/thermal/thermal.c:569
967 msgid "Automatic sensor location"
968 msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
969
970 #. FIXME: if off, disable next one
971 #: ../plugins/thermal/thermal.c:570
972 msgid "Sensor"
973 msgstr "Cảm biến"
974
975 #. FIXME: create a list to select instead
976 #: ../plugins/thermal/thermal.c:571
977 msgid "Automatic temperature levels"
978 msgstr "Tự động điều chỉnh mức độ nhiệt độ"
979
980 #. FIXME: if off, disable two below
981 #: ../plugins/thermal/thermal.c:572
982 #, fuzzy
983 msgid "Warning1 temperature"
984 msgstr "Cảnh báo 1 Nhiệt độ"
985
986 #: ../plugins/thermal/thermal.c:573
987 #, fuzzy
988 msgid "Warning2 temperature"
989 msgstr "Cảnh báo 2 Nhiệt độ"
990
991 #: ../plugins/thermal/thermal.c:583
992 msgid "Display system temperature"
993 msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
994
995 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
996 #, c-format
997 msgid ""
998 "Frequency: %d MHz\n"
999 "Governor: %s"
1000 msgstr ""
1001
1002 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
1003 msgid "CPUFreq frontend"
1004 msgstr ""
1005
1006 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
1007 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1008 msgstr ""
1009
1010 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1011 #. Display current level in tooltip.
1012 #: ../plugins/volume/volume.c:282 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
1013 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:955
1014 msgid "Volume control"
1015 msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
1016
1017 #: ../plugins/volume/volume.c:290 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1491
1018 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1530
1019 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1551
1020 msgid "Volume Control"
1021 msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
1022
1023 #. Create a frame as the child of the viewport.
1024 #: ../plugins/volume/volume-impl.c:115 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
1025 msgid "Volume"
1026 msgstr "Âm lượng"
1027
1028 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1029 msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1030 msgstr ""
1031
1032 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
1033 #, fuzzy
1034 msgid ""
1035 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1036 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1037 msgstr ""
1038 "Lỗi, bạn cần cài đặt một ứng dụng để cấu hình âm thanh (pavucontol, "
1039 "alsamixer ...)"
1040
1041 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1042 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
1043 msgid "Mute"
1044 msgstr "Tắt âm"
1045
1046 #. Just to have these translated
1047 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1048 msgid "Line"
1049 msgstr ""
1050
1051 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1052 msgid "LineOut"
1053 msgstr ""
1054
1055 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1056 msgid "Front"
1057 msgstr ""
1058
1059 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1060 msgid "Surround"
1061 msgstr ""
1062
1063 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1064 msgid "Speaker+LO"
1065 msgstr ""
1066
1067 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1332
1068 msgid "default"
1069 msgstr ""
1070
1071 #. desc, index
1072 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1391
1073 msgid "Master"
1074 msgstr ""
1075
1076 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1395
1077 msgid "PCM"
1078 msgstr ""
1079
1080 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1399
1081 msgid "Headphone"
1082 msgstr ""
1083
1084 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1085 msgid "Click for Volume Slider"
1086 msgstr ""
1087
1088 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
1089 msgid "Click for Toggle Mute"
1090 msgstr ""
1091
1092 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
1093 msgid "Click for Open Mixer"
1094 msgstr ""
1095
1096 #. setup hotkeys
1097 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
1098 msgid "Hotkey for Volume Up"
1099 msgstr ""
1100
1101 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
1102 msgid "Hotkey for Volume Down"
1103 msgstr ""
1104
1105 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
1106 msgid "Hotkey for Volume Mute"
1107 msgstr ""
1108
1109 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1493
1110 msgid "Audio Card"
1111 msgstr ""
1112
1113 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1496
1114 msgid "Channel to Operate"
1115 msgstr ""
1116
1117 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1504
1118 msgid "Command to Open Mixer"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
1122 msgid "Launch Mixer"
1123 msgstr ""
1124
1125 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
1126 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
1127 msgid "Display and control volume"
1128 msgstr ""
1129
1130 #: ../plugins/netstat/netstat.c:183
1131 msgid "<Hidden Access Point>"
1132 msgstr "<Điểm truy cập bị ẩn>"
1133
1134 #: ../plugins/netstat/netstat.c:220
1135 msgid "Wireless Networks not found in range"
1136 msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy trong phạm vi"
1137
1138 #. Repair
1139 #: ../plugins/netstat/netstat.c:256
1140 msgid "Repair"
1141 msgstr "Sửa chữa"
1142
1143 #. interface down
1144 #: ../plugins/netstat/netstat.c:261
1145 msgid "Disable"
1146 msgstr "Vô hiệu hóa"
1147
1148 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352
1149 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1150 msgstr "Kết nối mạng không dây không có kết nối"
1151
1152 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354
1153 msgid "Network cable is plugged out"
1154 msgstr "Cáp mạng đã được rút ra"
1155
1156 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356
1157 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1158 msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không có kết nối"
1159
1160 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1161 #: ../plugins/netstat/netstat.c:382
1162 msgid "IP Address:"
1163 msgstr "Địa chỉ IP:"
1164
1165 #: ../plugins/netstat/netstat.c:361
1166 msgid "Remote IP:"
1167 msgstr "IP ở xa:"
1168
1169 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1170 #: ../plugins/netstat/netstat.c:384
1171 msgid "Netmask:"
1172 msgstr "Netmask:"
1173
1174 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1175 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1176 msgid "Activity"
1177 msgstr "Hoạt động"
1178
1179 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1180 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1181 msgid "Sent"
1182 msgstr "Đã gửi"
1183
1184 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1185 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1186 msgid "Received"
1187 msgstr "Đã nhận"
1188
1189 #: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1190 #: ../plugins/netstat/netstat.c:387
1191 msgid "bytes"
1192 msgstr "bytes"
1193
1194 #: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1195 #: ../plugins/netstat/netstat.c:388
1196 msgid "packets"
1197 msgstr "các gói"
1198
1199 #: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1200 msgid "Wireless"
1201 msgstr "Mạng không dây"
1202
1203 #: ../plugins/netstat/netstat.c:370
1204 msgid "Protocol:"
1205 msgstr "Giao thức:"
1206
1207 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
1208 msgid "HW Address:"
1209 msgstr "Địa chỉ HW:"
1210
1211 #: ../plugins/netstat/netstat.c:505
1212 msgid "Manage Networks"
1213 msgstr "Quản lý mạng"
1214
1215 #: ../plugins/netstat/netstat.c:506
1216 msgid "Monitor and Manage networks"
1217 msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
1218
1219 #. create dialog
1220 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
1221 msgid "Setting Encryption Key"
1222 msgstr "Cài đặt khóa mã hóa"
1223
1224 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1225 msgid ""
1226 "This wireless network was encrypted.\n"
1227 "You must have the encryption key."
1228 msgstr ""
1229 "Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
1230 "Bạn phải có khóa mã hóa."
1231
1232 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
1233 msgid "Encryption Key:"
1234 msgstr "Khóa mã hóa:"
1235
1236 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
1237 msgid "Network Status Monitor"
1238 msgstr "Bộ theo dõi trạng thái mạng"
1239
1240 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
1241 msgid "Interface to monitor"
1242 msgstr "Giao diện để giám sát"
1243
1244 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
1245 msgid "Config tool"
1246 msgstr "Công cụ cấu hình"
1247
1248 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
1249 msgid "Monitor network status"
1250 msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
1251
1252 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1253 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1254 msgid "Unknown"
1255 msgstr "Không rõ"
1256
1257 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1258 msgid "Connection Properties"
1259 msgstr "Thuộc tính kết nối"
1260
1261 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1262 #, c-format
1263 msgid "Connection Properties: %s"
1264 msgstr "Thuộc tính kết nối: %s"
1265
1266 # fuzzy
1267 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1268 #, c-format
1269 msgid "%lu packet"
1270 msgid_plural "%lu packets"
1271 msgstr[0] "%lu packet"
1272
1273 # fuzzy
1274 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1275 #, c-format
1276 msgid ""
1277 "There was an error displaying help:\n"
1278 "%s"
1279 msgstr ""
1280 "Có lỗi khi hiển thị trợ giúp:\n"
1281 "%s"
1282
1283 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1284 #, c-format
1285 msgid "Network Connection: %s"
1286 msgstr "Kết nối mạng: %s"
1287
1288 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1289 msgid "Network Connection"
1290 msgstr "Kết nối mạng"
1291
1292 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1293 msgid "Interface"
1294 msgstr "Giao diện"
1295
1296 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1297 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1298 msgstr "Biểu tượng của giao diện đang được giám sát."
1299
1300 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1301 msgid "Orientation"
1302 msgstr "Định hướng"
1303
1304 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1305 msgid "The orientation of the tray."
1306 msgstr "Định hướng của khay."
1307
1308 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1309 msgid "Tooltips Enabled"
1310 msgstr "Bật chú giải"
1311
1312 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
1313 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1314 msgstr "Dù có hay không chú giải của biểu tượng vẫn được kích hoạt."
1315
1316 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
1317 msgid "Show Signal"
1318 msgstr "Hiển thị tín hiệu"
1319
1320 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
1321 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1322 msgstr "Dù có hay không cường độ tín hiệu vẫn được hiển thị."
1323
1324 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
1325 #, c-format
1326 msgid ""
1327 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1328 "\n"
1329 "%s"
1330 msgstr ""
1331 "Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để giải quyết vấn đề sau:\n"
1332 "%s"
1333
1334 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1335 msgid "Name"
1336 msgstr "Tên"
1337
1338 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1339 msgid "The interface name"
1340 msgstr "Tên giao diện"
1341
1342 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1343 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
1344 msgid "State"
1345 msgstr "Trạng thái"
1346
1347 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1348 msgid "The interface state"
1349 msgstr "Trạng thái giao diện"
1350
1351 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1352 msgid "Stats"
1353 msgstr "Thống kê"
1354
1355 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1356 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1357 msgstr "Thống kê số byte/gói tin giao diện"
1358
1359 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1360 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1361 msgstr "Có đúng giao diện là một giao diện không dây"
1362
1363 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1364 msgid "Signal"
1365 msgstr "Tín hiệu"
1366
1367 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1368 msgid "Wireless signal strength percentage"
1369 msgstr "Phần trăm cường độ tín hiệu không dây"
1370
1371 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1372 msgid "The current error condition"
1373 msgstr "Tình trạng lỗi hiện tại"
1374
1375 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1376 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1377 #, c-format
1378 msgid "Unable to open socket: %s"
1379 msgstr "Không thể mở socket: %s"
1380
1381 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1382 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1383 #, c-format
1384 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1385 msgstr "Lỗi SIOCGIFFLAGS: %s"
1386
1387 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1388 msgid "AMPR NET/ROM"
1389 msgstr "AMPR NET/ROM"
1390
1391 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1392 msgid "Ethernet"
1393 msgstr "Ethernet"
1394
1395 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1396 msgid "AMPR AX.25"
1397 msgstr "AMPR AX.25"
1398
1399 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1400 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1401 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1402 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1403
1404 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1405 msgid "ARCnet"
1406 msgstr "ARCnet"
1407
1408 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1409 msgid "Frame Relay DLCI"
1410 msgstr "Frame Relay DLCI"
1411
1412 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1413 msgid "Metricom Starmode IP"
1414 msgstr "Metricom Starmode IP"
1415
1416 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1417 msgid "Serial Line IP"
1418 msgstr "Serial Line IP"
1419
1420 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1421 msgid "VJ Serial Line IP"
1422 msgstr "VJ Serial Line IP"
1423
1424 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1425 msgid "6-bit Serial Line IP"
1426 msgstr "6-bit Serial Line IP"
1427
1428 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1429 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1430 msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
1431
1432 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1433 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1434 msgstr "Adaptive Serial Line IP"
1435
1436 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1437 msgid "AMPR ROSE"
1438 msgstr "AMPR ROSE"
1439
1440 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1441 msgid "Generic X.25"
1442 msgstr "Generic X.25"
1443
1444 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1445 msgid "Point-to-Point Protocol"
1446 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1447
1448 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1449 msgid "(Cisco)-HDLC"
1450 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1451
1452 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1453 msgid "LAPB"
1454 msgstr "LAPB"
1455
1456 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1457 msgid "IPIP Tunnel"
1458 msgstr "IPIP Tunnel"
1459
1460 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1461 msgid "Frame Relay Access Device"
1462 msgstr "Frame Relay Access Device"
1463
1464 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1465 msgid "Local Loopback"
1466 msgstr "Local Loopback"
1467
1468 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1469 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1470 msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1471
1472 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1473 msgid "IPv6-in-IPv4"
1474 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1475
1476 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1477 msgid "HIPPI"
1478 msgstr "HIPPI"
1479
1480 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1481 msgid "Ash"
1482 msgstr "Ash"
1483
1484 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1485 msgid "Econet"
1486 msgstr "Econet"
1487
1488 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1489 msgid "IrLAP"
1490 msgstr "IrLAP"
1491
1492 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1493 #, c-format
1494 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1495 msgstr "Lỗi SIOCGIFCONF: %s"
1496
1497 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1498 #, c-format
1499 msgid "No network devices found"
1500 msgstr "Không tìm thấy thiết bị mạng"
1501
1502 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1503 #, c-format
1504 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1505 msgstr "Không thể mở /proc/net/dev: %s"
1506
1507 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1508 #, fuzzy
1509 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1510 msgstr "Không thể phân tích  /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
1511
1512 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1513 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1514 msgstr "Không thể phân tích  /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
1515
1516 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1517 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1518 #, c-format
1519 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1520 msgstr "Không thể phân tích tên giao diện từ  '%s'"
1521
1522 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1523 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1527 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1528 msgstr ""
1529 "Không thể phân tích số liệu thống kê giao diện từ '%s'. prx_idx = %d; "
1530 "ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1531
1532 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1533 #, fuzzy
1534 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1535 msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
1536
1537 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1538 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1539 msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
1540
1541 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1542 #, c-format
1543 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1544 msgstr "Không thể phân tích chi tiết mạng không dây từ '%s'. link_idx = %d;"
1545
1546 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1547 #, c-format
1548 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1549 msgstr "Không thể kết nối với giao diện, '%s'"
1550
1551 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1552 #, c-format
1553 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1554 msgstr "Không thể gửi ioctl đến giao diện, '%s'"
1555
1556 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1557 #, c-format
1558 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1559 msgstr "Không thể phân tích dòng lệnh '%s': %s"
1560
1561 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1562 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1563 msgstr "Không thể phân tích đầu ra 'netstat'. Không đúng định dạng"
1564
1565 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1566 msgid "Disconnected"
1567 msgstr "Mất kết nối"
1568
1569 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1570 msgid "Idle"
1571 msgstr "Không hoạt động"
1572
1573 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1574 msgid "Sending"
1575 msgstr "Đang gửi"
1576
1577 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1578 msgid "Receiving"
1579 msgstr "Đang nhận"
1580
1581 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1582 msgid "Sending/Receiving"
1583 msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
1584
1585 #: ../plugins/batt/batt.c:154
1586 #, fuzzy, c-format
1587 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
1588 msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
1589
1590 #: ../plugins/batt/batt.c:165
1591 #, fuzzy, c-format
1592 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
1593 msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
1594
1595 #: ../plugins/batt/batt.c:171
1596 #, fuzzy, c-format
1597 msgid "Battery %d: %d%% charged"
1598 msgstr "Pin: %d%% sạc"
1599
1600 #: ../plugins/batt/batt.c:181
1601 #, c-format
1602 msgid ""
1603 "\n"
1604 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1605 msgstr ""
1606
1607 #: ../plugins/batt/batt.c:183
1608 #, c-format
1609 msgid ""
1610 "\n"
1611 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: ../plugins/batt/batt.c:185
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "\n"
1618 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: ../plugins/batt/batt.c:187
1622 #, c-format
1623 msgid ""
1624 "\n"
1625 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: ../plugins/batt/batt.c:190
1629 #, c-format
1630 msgid ""
1631 "\n"
1632 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: ../plugins/batt/batt.c:192
1636 #, c-format
1637 msgid ""
1638 "\n"
1639 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: ../plugins/batt/batt.c:194
1643 #, c-format
1644 msgid ""
1645 "\n"
1646 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: ../plugins/batt/batt.c:196
1650 #, c-format
1651 msgid ""
1652 "\n"
1653 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: ../plugins/batt/batt.c:199
1657 #, c-format
1658 msgid ""
1659 "\n"
1660 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: ../plugins/batt/batt.c:237
1664 msgid "No batteries found"
1665 msgstr "Không tìm thấy pin"
1666
1667 #: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
1668 #, fuzzy
1669 msgid "Battery low"
1670 msgstr "Pin màn hình"
1671
1672 #: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
1673 msgid "Battery Monitor"
1674 msgstr "Pin màn hình"
1675
1676 #: ../plugins/batt/batt.c:692
1677 msgid "Hide if there is no battery"
1678 msgstr "Ẩn nếu không có pin"
1679
1680 #: ../plugins/batt/batt.c:693
1681 msgid "Alarm command"
1682 msgstr "Lệnh cảnh báo"
1683
1684 #: ../plugins/batt/batt.c:694
1685 msgid "Alarm time (minutes left)"
1686 msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
1687
1688 #: ../plugins/batt/batt.c:695
1689 msgid "Background color"
1690 msgstr "Màu nền"
1691
1692 #: ../plugins/batt/batt.c:696
1693 msgid "Charging color 1"
1694 msgstr "Đang thêm màu 1"
1695
1696 #: ../plugins/batt/batt.c:697
1697 msgid "Charging color 2"
1698 msgstr "Đang thêm màu 2"
1699
1700 #: ../plugins/batt/batt.c:698
1701 msgid "Discharging color 1"
1702 msgstr "Ngưng thêm màu 1"
1703
1704 #: ../plugins/batt/batt.c:699
1705 msgid "Discharging color 2"
1706 msgstr "Ngưng thêm màu 2"
1707
1708 #: ../plugins/batt/batt.c:700
1709 msgid "Border width"
1710 msgstr "Chiều rộng biên"
1711
1712 #: ../plugins/batt/batt.c:704
1713 msgid "Show Extended Information"
1714 msgstr ""
1715
1716 #: ../plugins/batt/batt.c:705
1717 #, fuzzy
1718 msgid "Number of battery to monitor"
1719 msgstr "Giao diện để giám sát"
1720
1721 #: ../plugins/batt/batt.c:715
1722 msgid "Display battery status using ACPI"
1723 msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
1724
1725 #: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
1726 msgid "Keyboard LED"
1727 msgstr "LED bàn phím"
1728
1729 #: ../plugins/kbled/kbled.c:205
1730 msgid "Show CapsLock"
1731 msgstr "Hiển thị CapsLock"
1732
1733 #: ../plugins/kbled/kbled.c:206
1734 msgid "Show NumLock"
1735 msgstr "Hiển thị NumLock"
1736
1737 #: ../plugins/kbled/kbled.c:207
1738 msgid "Show ScrollLock"
1739 msgstr "Hiển thị ScrollLock"
1740
1741 #: ../plugins/kbled/kbled.c:235
1742 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1743 msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
1744
1745 #. A label to allow for click through
1746 #: ../plugins/indicator/indicator.c:694
1747 msgid "No Indicators"
1748 msgstr "Không tìm thấy dụng cụ chỉ thị"
1749
1750 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1751 msgid "Indicator applets"
1752 msgstr "Applet chỉ thị"
1753
1754 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1755 msgid "Indicator Applications"
1756 msgstr "Ứng dụng chỉ thị"
1757
1758 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1759 msgid "Clock Indicator"
1760 msgstr "Đồng hồ chỉ thị"
1761
1762 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1763 msgid "Messaging Menu"
1764 msgstr "Trình đơn tin nhắn"
1765
1766 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1767 msgid "Network Menu"
1768 msgstr "Trình đơn mạng"
1769
1770 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1771 msgid "Session Menu"
1772 msgstr "Trình đơn phiên làm việc"
1773
1774 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1775 msgid "Sound Menu"
1776 msgstr "Trình đơn âm thanh"
1777
1778 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1779 msgid "Add indicator applets to the panel"
1780 msgstr "Thêm applet chỉ thị vào bảng điều khiển"
1781
1782 #: ../plugins/monitors/monitors.c:281
1783 #, c-format
1784 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1785 msgstr "Sử dụng CPU: %.2f%%"
1786
1787 #: ../plugins/monitors/monitors.c:377
1788 #, c-format
1789 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1790 msgstr "Sử dụng RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
1791
1792 #: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
1793 msgid "Resource monitors"
1794 msgstr "Bộ giám sát tài nguyên"
1795
1796 #: ../plugins/monitors/monitors.c:726
1797 msgid "CPU color"
1798 msgstr "Màu CPU"
1799
1800 #: ../plugins/monitors/monitors.c:727
1801 msgid "Display RAM usage"
1802 msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
1803
1804 #: ../plugins/monitors/monitors.c:728
1805 msgid "RAM color"
1806 msgstr "Màu RAM"
1807
1808 #: ../plugins/monitors/monitors.c:729
1809 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1810 msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: lxtask)"
1811
1812 #: ../plugins/monitors/monitors.c:809
1813 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1814 msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
1815
1816 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1817 msgid "[N/A]"
1818 msgstr ""
1819
1820 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
1821 msgid "Enter New Location"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1825 #, fuzzy
1826 msgid "_New Location:"
1827 msgstr "Kết nối mạng"
1828
1829 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
1830 msgid ""
1831 "Enter the:\n"
1832 "- city, or\n"
1833 "- city and state/country, or\n"
1834 "- postal code\n"
1835 "for which to retrieve the weather forecast."
1836 msgstr ""
1837
1838 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1839 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
1840 msgid "You must specify a location."
1841 msgstr ""
1842
1843 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
1844 #, c-format
1845 msgid "Location '%s' not found!"
1846 msgstr ""
1847
1848 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
1849 #, fuzzy
1850 msgid "Preferences"
1851 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1852
1853 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
1854 msgid "Refresh"
1855 msgstr ""
1856
1857 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
1858 msgid "Quit"
1859 msgstr ""
1860
1861 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
1862 #, fuzzy
1863 msgid "Weather Preferences"
1864 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1865
1866 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
1867 #, fuzzy
1868 msgid "Current Location"
1869 msgstr "Định hướng"
1870
1871 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1872 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
1873 #, fuzzy
1874 msgid "None configured"
1875 msgstr "Cấu _hình"
1876
1877 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1878 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1879 msgid "_Set"
1880 msgstr ""
1881
1882 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
1883 msgid "Display"
1884 msgstr ""
1885
1886 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
1887 #, fuzzy
1888 msgid "Name:"
1889 msgstr "_Tên:"
1890
1891 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1892 msgid "Units:"
1893 msgstr ""
1894
1895 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
1896 msgid "_Metric (°C)"
1897 msgstr ""
1898
1899 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
1900 msgid "_English (°F)"
1901 msgstr ""
1902
1903 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
1904 msgid "Forecast"
1905 msgstr ""
1906
1907 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
1908 msgid "Updates:"
1909 msgstr ""
1910
1911 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
1912 msgid "Ma_nual"
1913 msgstr ""
1914
1915 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
1916 msgid "_Automatic, every"
1917 msgstr ""
1918
1919 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
1920 msgid "minutes"
1921 msgstr ""
1922
1923 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
1924 msgid "Source:"
1925 msgstr ""
1926
1927 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
1928 #, fuzzy
1929 msgid "C_hange"
1930 msgstr "Đổi kiểu"
1931
1932 #. Both are available
1933 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
1934 #, c-format
1935 msgid "Current Conditions for %s"
1936 msgstr ""
1937
1938 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
1939 msgid "Location:"
1940 msgstr ""
1941
1942 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1943 msgid "Last updated:"
1944 msgstr ""
1945
1946 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
1947 msgid "Feels like:"
1948 msgstr ""
1949
1950 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
1951 msgid "Humidity:"
1952 msgstr ""
1953
1954 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
1955 #, fuzzy
1956 msgid "Pressure:"
1957 msgstr "Địa chỉ IP:"
1958
1959 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
1960 msgid "Visibility:"
1961 msgstr ""
1962
1963 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1964 msgid "Wind:"
1965 msgstr ""
1966
1967 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
1968 msgid "Sunrise:"
1969 msgstr ""
1970
1971 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
1972 msgid "Sunset:"
1973 msgstr ""
1974
1975 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1976 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
1977 #, c-format
1978 msgid "Forecast for %s unavailable."
1979 msgstr ""
1980
1981 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1982 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
1983 #, fuzzy, c-format
1984 msgid "Location not set."
1985 msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
1986
1987 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
1988 #, c-format
1989 msgid "Searching for '%s'..."
1990 msgstr ""
1991
1992 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
1993 #, c-format
1994 msgid "Location matches for '%s'"
1995 msgstr ""
1996
1997 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
1998 msgid "City"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
2002 msgid "Country"
2003 msgstr ""
2004
2005 #. make it nice and pretty
2006 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
2007 #, fuzzy
2008 msgid "Currently in "
2009 msgstr "Những plugin đã được nạp"
2010
2011 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
2012 msgid "Today: "
2013 msgstr ""
2014
2015 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
2016 msgid "Tomorrow: "
2017 msgstr ""
2018
2019 #: ../plugins/weather/weather.c:332
2020 #, fuzzy
2021 msgid "Weather Plugin"
2022 msgstr "WNCKpager plugin"
2023
2024 #: ../plugins/weather/weather.c:333
2025 msgid "Show weather conditions for a location."
2026 msgstr ""
2027
2028 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2029 #~ msgstr " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2030
2031 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
2032 #~ msgstr "Hiển thị hình ảnh và chú giải"
2033
2034 #~ msgid "Normal"
2035 #~ msgstr "Bình thường"
2036
2037 #~ msgid "Warning1"
2038 #~ msgstr "Cảnh báo 1"
2039
2040 #~ msgid "Warning2"
2041 #~ msgstr "Cảnh báo 2"
2042
2043 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2044 #~ msgstr "Không thể gọi công cụ cấu hình thời gian: %s"
2045
2046 #~ msgid "Model"
2047 #~ msgstr "Kiểu"
2048
2049 #~ msgid "WNCKPager"
2050 #~ msgstr "WNCKPager"
2051
2052 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2053 #~ msgstr "<b>Biểu tượng</b>"
2054
2055 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2056 #~ msgstr "Cấu hình bộ chuyển đổi sơ đồ bàn phím"
2057
2058 #~ msgid "image"
2059 #~ msgstr "hình ảnh"
2060
2061 #~ msgid "text"
2062 #~ msgstr "văn bản"
2063
2064 #~ msgid "Per application settings"
2065 #~ msgstr "Thiết lập mỗi ứng dụng"
2066
2067 #~ msgid "Default layout:"
2068 #~ msgstr "Sơ đồ mặc định:"
2069
2070 #~ msgid "Available Applications"
2071 #~ msgstr "Ứng dụng có sẵn"