Merging upstream version 0.7.0 (Closes: #493243, #510888, #567617, #699414, #709777...
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-10-12 06:22+0200\n"
12 "Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22 #: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
23 msgid "Run"
24 msgstr "Chạy"
25
26 #: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
27 msgid "Restart"
28 msgstr "Khởi động lại"
29
30 #: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
31 msgid "Logout"
32 msgstr "Đăng xuất"
33
34 #: ../src/configurator.c:549
35 msgid "Currently loaded plugins"
36 msgstr "Những plugin đã được nạp"
37
38 #: ../src/configurator.c:558
39 msgid "Stretch"
40 msgstr "Căng dài ra"
41
42 #: ../src/configurator.c:680
43 msgid "Add plugin to panel"
44 msgstr "Thêm plugin vào bảng điều khiển"
45
46 #: ../src/configurator.c:708
47 msgid "Available plugins"
48 msgstr "Các plugin có sẵn"
49
50 #: ../src/configurator.c:1244
51 msgid "Logout command is not set"
52 msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
53
54 #: ../src/configurator.c:1312
55 msgid "Select a directory"
56 msgstr "Chọn một thư mục"
57
58 #: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
59 msgid "Select a file"
60 msgstr "Chọn một tập tin "
61
62 #: ../src/configurator.c:1446
63 msgid "_Browse"
64 msgstr "_Trình duyệt"
65
66 #: ../src/panel.c:660
67 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68 msgstr ""
69
70 #: ../src/panel.c:687
71 msgid ""
72 "Really delete this panel?\n"
73 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74 msgstr ""
75 "Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
76 "<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
77
78 #: ../src/panel.c:689
79 msgid "Confirm"
80 msgstr "Xác nhận"
81
82 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
83 #: ../src/panel.c:721
84 msgid "translator-credits"
85 msgstr "Người dịch"
86
87 #: ../src/panel.c:726
88 msgid "LXPanel"
89 msgstr "LXPanel"
90
91 #: ../src/panel.c:744
92 #, fuzzy
93 msgid "Copyright (C) 2008-2013"
94 msgstr "Bản quyền (C) 2008-2011"
95
96 #: ../src/panel.c:745
97 msgid "Desktop panel for LXDE project"
98 msgstr "Bảng điều khiển màn hình nền cho dự án LXDE"
99
100 #: ../src/panel.c:782
101 msgid "Add / Remove Panel Items"
102 msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
103
104 #: ../src/panel.c:791
105 #, c-format
106 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
107 msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
108
109 #: ../src/panel.c:803
110 msgid "Panel Settings"
111 msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
112
113 #: ../src/panel.c:809
114 msgid "Create New Panel"
115 msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
116
117 #: ../src/panel.c:815
118 msgid "Delete This Panel"
119 msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
120
121 #: ../src/panel.c:826
122 msgid "About"
123 msgstr "Tìm hiểu thêm"
124
125 #: ../src/panel.c:834
126 msgid "Panel"
127 msgstr "Bảng điều khiển"
128
129 #: ../src/panel.c:847
130 #, c-format
131 msgid "\"%s\" Settings"
132 msgstr "\"%s\" Cài đặt"
133
134 #: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
135 msgid "Height:"
136 msgstr "Chiều cao:"
137
138 #: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
139 msgid "Width:"
140 msgstr "Chiều rộng:"
141
142 #: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
143 msgid "Left"
144 msgstr "Trái"
145
146 #: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
147 msgid "Right"
148 msgstr "Phải"
149
150 #: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
151 msgid "Top"
152 msgstr "Trên cùng"
153
154 #: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
155 msgid "Bottom"
156 msgstr "Dưới cùng"
157
158 #: ../src/panel.c:1428
159 #, c-format
160 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
161 msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
162
163 #: ../src/panel.c:1429
164 #, c-format
165 msgid "Command line options:\n"
166 msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
167
168 #: ../src/panel.c:1430
169 #, c-format
170 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
171 msgstr " --help      -- xem trợ giúp và thoát\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1431
174 #, c-format
175 msgid " --version   -- print version and exit\n"
176 msgstr " --version   -- xem phiên bản vào thoát\n"
177
178 #: ../src/panel.c:1432
179 #, c-format
180 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
181 msgstr " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
182
183 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
184 #: ../src/panel.c:1434
185 #, c-format
186 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
187 msgstr " --profile name -- sử dụng hồ sơ người dùng xác định\n"
188
189 #: ../src/panel.c:1436
190 #, c-format
191 msgid " -h  -- same as --help\n"
192 msgstr " -h  -- tương tự như --help\n"
193
194 #: ../src/panel.c:1437
195 #, c-format
196 msgid " -p  -- same as --profile\n"
197 msgstr " -p  -- tương tự như --profile\n"
198
199 #: ../src/panel.c:1438
200 #, c-format
201 msgid " -v  -- same as --version\n"
202 msgstr " -v  -- tương tự như --version\n"
203
204 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
205 #: ../src/panel.c:1440
206 #, c-format
207 msgid ""
208 "\n"
209 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
210 "\n"
211 msgstr ""
212 "\n"
213 "Ghé thăm http://lxde.org/ để biết thêm.\n"
214 "\n"
215
216 #: ../src/plugin.c:370
217 msgid "No file manager is configured."
218 msgstr ""
219
220 #: ../src/gtk-run.c:374
221 msgid "Enter the command you want to execute:"
222 msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi:"
223
224 #. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
225 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
226 #, fuzzy
227 msgid "Application Launch and Task Bar"
228 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
229
230 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
231 #, fuzzy
232 msgid "<b>Mode:</b>"
233 msgstr "<b>Kích thước</b>"
234
235 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
236 msgid "Launchers"
237 msgstr ""
238
239 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
240 #, fuzzy
241 msgid "<b>Launchbar</b>"
242 msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
243
244 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
245 msgid "Show tooltips"
246 msgstr "Hiển thị chú giải"
247
248 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
249 msgid "Icons only"
250 msgstr "Chỉ biểu tượng"
251
252 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
253 msgid "Flat buttons"
254 msgstr "Nút phẳng"
255
256 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
257 msgid "Show windows from all desktops"
258 msgstr "Hiện tất cả cửa sổ từ tất cả màn hình nền"
259
260 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
261 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
262 msgstr ""
263
264 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
265 msgid "Use mouse wheel"
266 msgstr "Sử dụng bánh lăn chuột"
267
268 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
269 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
270 msgstr "Nhấp nháy khi có bất kỳ cửa sổ nào yêu cầu sự chú ý"
271
272 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
273 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
274 msgstr "Kết hợp nhiều cửa sổ ứng dụng vào một nút duy nhất"
275
276 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
277 msgid "Maximum width of task button"
278 msgstr "Chiều rộng tối đa của nút tác vụ"
279
280 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
281 msgid "Spacing"
282 msgstr "Khoảng cách"
283
284 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
285 #, fuzzy
286 msgid "<b>Taskbar</b>"
287 msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
288
289 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
290 #, fuzzy
291 msgid "Only Application Launch Bar"
292 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
293
294 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
295 #, fuzzy
296 msgid "Only Task Bar (Window List)"
297 msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
298
299 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
300 #, fuzzy
301 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
302 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
303
304 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
305 msgid "<b>Connection</b>"
306 msgstr "<b>Kết nối</b>"
307
308 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
309 msgid "Status:"
310 msgstr "Trạng thái:"
311
312 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
313 msgid "_Name:"
314 msgstr "_Tên:"
315
316 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
317 msgid "<b>Activity</b>"
318 msgstr "<b>Hoạt động</b>"
319
320 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
321 msgid "Received:"
322 msgstr "Đã nhận:"
323
324 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
325 msgid "Sent:"
326 msgstr "Đã gửi:"
327
328 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
329 msgid "<b>Signal Strength</b>"
330 msgstr "<b>Độ mạnh tín hiệu</b>"
331
332 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
333 #, no-c-format
334 msgid "0%"
335 msgstr "0%"
336
337 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
338 msgid "General"
339 msgstr "Tổng quát"
340
341 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
342 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
343 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
344
345 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
346 msgid "Address:"
347 msgstr "Địa chỉ:"
348
349 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
350 msgid "Destination:"
351 msgstr "Điểm đến:"
352
353 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
354 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
355 msgid "Broadcast:"
356 msgstr "Truyền tin:"
357
358 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
359 msgid "Subnet Mask:"
360 msgstr "Subnet Mask:"
361
362 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
363 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
364 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
365
366 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
367 msgid "Scope:"
368 msgstr "Phạm vi:"
369
370 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
371 msgid "<b>Network Device</b>"
372 msgstr "<b>Thiết bị mạng</b>"
373
374 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
375 msgid "Type:"
376 msgstr "Loại:"
377
378 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
379 msgid "Support"
380 msgstr "Hỗ trợ"
381
382 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
383 msgid "Con_figure"
384 msgstr "Cấu _hình"
385
386 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
387 msgid "Dynamic"
388 msgstr "Năng động"
389
390 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
391 msgid "Pixels"
392 msgstr "Pixels"
393
394 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
395 #, no-c-format
396 msgid "% Percent"
397 msgstr "% phần trăm"
398
399 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
400 msgid "None"
401 msgstr "Không"
402
403 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
404 msgid "Err"
405 msgstr "Lỗi"
406
407 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
408 msgid "Warn"
409 msgstr "Cảnh báo"
410
411 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
412 msgid "Info"
413 msgstr "Thông tin"
414
415 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
416 msgid "All"
417 msgstr "Tất cả"
418
419 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
420 msgid "Panel Preferences"
421 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
422
423 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
424 msgid "Edge:"
425 msgstr "Mép ngoài:"
426
427 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
428 msgid "Center"
429 msgstr "Ở giữa"
430
431 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
432 msgid "Alignment:"
433 msgstr "Canh chỉnh:"
434
435 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
436 msgid "Margin:"
437 msgstr "Lề:"
438
439 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
440 #, fuzzy
441 msgid "Monitor:"
442 msgstr "Pin màn hình"
443
444 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
445 msgid "<b>Position</b>"
446 msgstr "<b>Vị trí</b>"
447
448 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
449 msgid "Icon size:"
450 msgstr "Kích thước biểu tượng:"
451
452 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
453 msgid "<b>Size</b>"
454 msgstr "<b>Kích thước</b>"
455
456 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
457 msgid "Geometry"
458 msgstr "Hình dạng"
459
460 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
461 msgid "System theme"
462 msgstr "Giao diện hệ thống"
463
464 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
465 msgid "Solid color (with opacity)"
466 msgstr "Màu rắn (với độ mờ đục)"
467
468 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
469 msgid "Image"
470 msgstr "Hình ảnh"
471
472 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
473 msgid "Select an image file"
474 msgstr "Chọn một tập tin ảnh"
475
476 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
477 msgid "<b>Background</b>"
478 msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
479
480 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
481 msgid "Custom color"
482 msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
483
484 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
485 #: ../src/plugins/batt/batt.c:632
486 msgid "Size"
487 msgstr "Kích thước"
488
489 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
490 msgid "<b>Font</b>"
491 msgstr "<b>Phông</b>"
492
493 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
494 msgid "Appearance"
495 msgstr "Diện mạo"
496
497 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
498 msgid "Panel Applets"
499 msgstr "Applet bảng điều khiển"
500
501 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
502 msgid "Logout Command:"
503 msgstr "Lệnh đăng xuất:"
504
505 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
506 msgid "Terminal Emulator:"
507 msgstr "Bộ giả lập thiết bị đầu cuối:"
508
509 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
510 msgid "File Manager:"
511 msgstr "Bộ quản lý lập tin:"
512
513 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
514 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
515 msgstr "<b>Thiết lập ứng dụng ưa thích</b>"
516
517 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
518 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
519 msgstr "Cho bộ quản lý cửa sổ xem bảng điều khiển như nơi gắn kết"
520
521 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
522 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
523 msgstr ""
524 "Để dành không gian, và không bao phủ bởi những cửa sổ được phóng đầy màn hình"
525
526 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
527 msgid "<b>Properties</b>"
528 msgstr "<b>Thuộc tính</b>"
529
530 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
531 msgid "Minimize panel when not in use"
532 msgstr "Thu nhỏ bảng điều khiển khi không sử dụng"
533
534 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
535 msgid "Size when minimized"
536 msgstr "Kích thước khi thu nhỏ"
537
538 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
539 msgid "pixels"
540 msgstr "pixels"
541
542 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
543 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
544 msgstr "<b>Tự dộng ẩn</b>"
545
546 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
547 msgid "Log level"
548 msgstr "Cấp độ ghi chép"
549
550 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
551 msgid "<b>Log level</b>"
552 msgstr "<b>Cấp độ ghi chép</b>"
553
554 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
555 msgid "Advanced"
556 msgstr "Nâng cao"
557
558 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
559 msgid "CPU Usage Monitor"
560 msgstr "Bộ giám sát sử dụng CPU"
561
562 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
563 msgid "Display CPU usage"
564 msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
565
566 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
567 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
568 msgstr "Số màn hình nền / Tên không gian làm việc"
569
570 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
571 msgid "Bold font"
572 msgstr "Phông đậm"
573
574 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
575 msgid "Display desktop names"
576 msgstr "Hiển thị tên màn hình nền"
577
578 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
579 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
580 msgstr "Hiển thị số không gian làm việc, bởi cmeury@users.sf.net"
581
582 #: ../src/plugins/image.c:161
583 msgid "Display Image and Tooltip"
584 msgstr "Hiển thị hình ảnh và chú giải"
585
586 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
587 #, fuzzy
588 msgid "_Close all windows"
589 msgstr "Đóng cửa _sổ"
590
591 #. Add Raise menu item.
592 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
593 msgid "_Raise"
594 msgstr "_Hiện lên"
595
596 #. Add Restore menu item.
597 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
598 msgid "R_estore"
599 msgstr "_Phục hồi"
600
601 #. Add Maximize menu item.
602 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
603 msgid "Ma_ximize"
604 msgstr "Phóng _cực đại"
605
606 #. Add Iconify menu item.
607 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
608 msgid "Ico_nify"
609 msgstr "_Thu nhỏ"
610
611 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
612 #, c-format
613 msgid "Workspace _%d"
614 msgstr "Không gian làm việc _%d"
615
616 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
617 #, c-format
618 msgid "Workspace %d"
619 msgstr "Không gian làm việc %d"
620
621 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
622 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
623 msgid "_All workspaces"
624 msgstr "Tất cả _không gian làm việc"
625
626 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
627 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
628 msgid "_Move to Workspace"
629 msgstr "_Di chuyển đến không gian làm việc"
630
631 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
632 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
633 msgid "_Close Window"
634 msgstr "Đóng cửa _sổ"
635
636 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
637 msgid "A_dd to Launcher"
638 msgstr ""
639
640 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
641 #, fuzzy
642 msgid "Rem_ove from Launcher"
643 msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
644
645 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
646 msgid "_New Instance"
647 msgstr ""
648
649 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
650 msgid "Application Launch Bar"
651 msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
652
653 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
654 msgid "Bar with buttons to launch application"
655 msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
656
657 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
658 msgid "Task Bar (Window List)"
659 msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
660
661 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
662 msgid ""
663 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
664 "focus"
665 msgstr ""
666 "Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
667 "như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
668
669 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
670 #, fuzzy
671 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
672 msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
673
674 #: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
675 msgid "Digital Clock"
676 msgstr "Đồng hồ số"
677
678 #: ../src/plugins/dclock.c:425
679 msgid "Clock Format"
680 msgstr "Định dạng đồng hồ"
681
682 #: ../src/plugins/dclock.c:426
683 msgid "Tooltip Format"
684 msgstr "Định dạng chú giải"
685
686 #: ../src/plugins/dclock.c:427
687 #, fuzzy, c-format
688 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
689 msgstr "Định dạng mã: man 3 strftime; \\n for line break"
690
691 #: ../src/plugins/dclock.c:428
692 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
693 msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: hiển thị lịch)"
694
695 #: ../src/plugins/dclock.c:430
696 msgid "Tooltip only"
697 msgstr "Chỉ chú giải"
698
699 #: ../src/plugins/dclock.c:431
700 msgid "Center text"
701 msgstr "Canh giữa văn bản"
702
703 #: ../src/plugins/dclock.c:444
704 msgid "Display digital clock and tooltip"
705 msgstr "Hiển thị đồng hồ và chú giải"
706
707 #: ../src/plugins/menu.c:421
708 msgid "Add to desktop"
709 msgstr "Thêm vào màn hình nền"
710
711 #: ../src/plugins/menu.c:428
712 msgid "Properties"
713 msgstr "Thuộc tính"
714
715 #: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
716 msgid "Menu"
717 msgstr "Trình đơn"
718
719 #: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
720 msgid "Icon"
721 msgstr "Biểu tượng"
722
723 #: ../src/plugins/menu.c:1055
724 msgid "Application Menu"
725 msgstr "Trình đơn ứng dụng"
726
727 #: ../src/plugins/separator.c:72
728 msgid "Separator"
729 msgstr "Bộ ngăn cách"
730
731 #: ../src/plugins/separator.c:73
732 msgid "Add a separator to the panel"
733 msgstr "Thêm một bộ ngăn cách vào bảng điều khiển"
734
735 #: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
736 msgid "Desktop Pager"
737 msgstr "Bộ phân trang màn hình nền"
738
739 #: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
740 msgid "Simple pager plugin"
741 msgstr "Plugin phân trang đơn giản"
742
743 #: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
744 msgid "Spacer"
745 msgstr "Bộ dãn cách"
746
747 #: ../src/plugins/space.c:101
748 msgid "Allocate space"
749 msgstr "Phân bổ không gian"
750
751 #: ../src/plugins/tray.c:709
752 msgid "System Tray"
753 msgstr "Khay hệ thống"
754
755 #: ../src/plugins/tray.c:710
756 msgid "System tray"
757 msgstr "Khay hệ thống"
758
759 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
760 msgid "New session is required for this option to take effect"
761 msgstr ""
762
763 #. dialog
764 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
765 msgid "Select Keyboard Model"
766 msgstr "Chọn kiểu bàn phím"
767
768 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
769 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
770 msgid "Description"
771 msgstr "Miêu tả:"
772
773 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
774 #, fuzzy
775 msgid "Id"
776 msgstr "Không hoạt động"
777
778 #. dialog
779 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
780 msgid "Select Layout Change Type"
781 msgstr "Chọn sơ đồ"
782
783 #. dialog
784 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
785 msgid "Add Keyboard Layout"
786 msgstr "Thêm sơ đồ bàn phím"
787
788 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
789 msgid "Flag"
790 msgstr "Cờ"
791
792 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
793 msgid "Layout"
794 msgstr "Sơ đồ"
795
796 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
797 msgid "Keyboard Layout Handler"
798 msgstr "Bộ quản lý sơ đồ bàn phím"
799
800 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
801 msgid "Keyboard Model"
802 msgstr "Kiểu bàn phím"
803
804 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
805 msgid "Keyboard Layouts"
806 msgstr "Sơ đồ bàn phím"
807
808 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
809 msgid "Variant"
810 msgstr "Biến thể"
811
812 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
813 msgid "Change Layout Option"
814 msgstr "Thay đổi tùy chọn sơ đồ"
815
816 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
817 msgid "Advanced setxkbmap Options"
818 msgstr ""
819
820 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
821 msgid "Do _not reset existing options"
822 msgstr ""
823
824 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
825 msgid "Keep _system layouts"
826 msgstr ""
827
828 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
829 msgid "Per Window Settings"
830 msgstr "Cho mỗi thiết lập cửa sổ"
831
832 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
833 msgid "_Remember layout for each window"
834 msgstr "_Ghi nhớ sơ đồ cho mỗi cửa sổ"
835
836 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
837 msgid "Show Layout as"
838 msgstr "Hiển thị sơ đồ như"
839
840 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
841 msgid "Custom Image"
842 msgstr "Ảnh tùy chọn"
843
844 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
845 msgid "Text"
846 msgstr "Văn bản"
847
848 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
849 msgid "Panel Icon Size"
850 msgstr "Kích thước biểu tượng bảng điều khiển"
851
852 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
853 msgid "Handle keyboard layouts"
854 msgstr "Quản lý sơ đồ bàn phím"
855
856 #: ../src/plugins/wincmd.c:193
857 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
858 msgstr ""
859 "Click chuột trái để ẩn tất cả cửa sổ.  Click chuột giữa để làm mờ chúng."
860
861 #: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
862 msgid "Minimize All Windows"
863 msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
864
865 #: ../src/plugins/wincmd.c:229
866 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
867 msgstr "Lần lượt ẩn/đổ bóng và hiện lên"
868
869 #: ../src/plugins/wincmd.c:246
870 msgid ""
871 "Sends commands to all desktop windows.\n"
872 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
873 msgstr ""
874 "Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ màn hình nền.\n"
875 "Các lệnh được hỗ trợ là 1) Thu nhỏ và 2) Làm mờ"
876
877 #: ../src/plugins/dirmenu.c:208
878 msgid "Open in _Terminal"
879 msgstr "Mở trong _thiết bị đầu cuối"
880
881 #: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
882 msgid "Directory Menu"
883 msgstr "Trình đơn thư mục"
884
885 #: ../src/plugins/dirmenu.c:363
886 msgid "Directory"
887 msgstr "Thư mục"
888
889 #: ../src/plugins/dirmenu.c:364
890 msgid "Label"
891 msgstr "Nhãn"
892
893 #: ../src/plugins/dirmenu.c:378
894 #, fuzzy
895 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
896 msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua trình đơn (Tác giả: PCMan)"
897
898 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
899 msgid "Normal"
900 msgstr "Bình thường"
901
902 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
903 msgid "Warning1"
904 msgstr "Cảnh báo 1"
905
906 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
907 msgid "Warning2"
908 msgstr "Cảnh báo 2"
909
910 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
911 msgid "Automatic sensor location"
912 msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
913
914 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
915 msgid "Sensor"
916 msgstr "Cảm biến"
917
918 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
919 msgid "Automatic temperature levels"
920 msgstr "Tự động điều chỉnh mức độ nhiệt độ"
921
922 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
923 msgid "Warning1 Temperature"
924 msgstr "Cảnh báo 1 Nhiệt độ"
925
926 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
927 msgid "Warning2 Temperature"
928 msgstr "Cảnh báo 2 Nhiệt độ"
929
930 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
931 msgid "Temperature Monitor"
932 msgstr "Bộ giám sát nhiệt độ"
933
934 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
935 msgid "Display system temperature"
936 msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
937
938 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
939 #, c-format
940 msgid ""
941 "Frequency: %d MHz\n"
942 "Governor: %s"
943 msgstr ""
944
945 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
946 msgid "CPUFreq frontend"
947 msgstr ""
948
949 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
950 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
951 msgstr ""
952
953 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
954 #. Display current level in tooltip.
955 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
956 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
957 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
958 msgid "Volume control"
959 msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
960
961 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
962 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
963 msgid "Volume Control"
964 msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
965
966 #. Create a frame as the child of the viewport.
967 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
968 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
969 msgid "Volume"
970 msgstr "Âm lượng"
971
972 #. Create a check button as the child of the vertical box.
973 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
974 msgid "Mute"
975 msgstr "Tắt âm"
976
977 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
978 msgid ""
979 "Error, you need to install an application to configure the sound "
980 "(pavucontol, alsamixer ...)"
981 msgstr ""
982 "Lỗi, bạn cần cài đặt một ứng dụng để cấu hình âm thanh (pavucontol, "
983 "alsamixer ...)"
984
985 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
986 msgid "Display and control volume for ALSA"
987 msgstr ""
988
989 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
990 msgid "<Hidden Access Point>"
991 msgstr "<Điểm truy cập bị ẩn>"
992
993 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
994 msgid "Wireless Networks not found in range"
995 msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy trong phạm vi"
996
997 #. Repair
998 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
999 msgid "Repair"
1000 msgstr "Sửa chữa"
1001
1002 #. interface down
1003 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
1004 msgid "Disable"
1005 msgstr "Vô hiệu hóa"
1006
1007 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
1008 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1009 msgstr "Kết nối mạng không dây không có kết nối"
1010
1011 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
1012 msgid "Network cable is plugged out"
1013 msgstr "Cáp mạng đã được rút ra"
1014
1015 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
1016 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1017 msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không có kết nối"
1018
1019 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1020 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
1021 msgid "IP Address:"
1022 msgstr "Địa chỉ IP:"
1023
1024 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
1025 msgid "Remote IP:"
1026 msgstr "IP ở xa:"
1027
1028 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1029 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
1030 msgid "Netmask:"
1031 msgstr "Netmask:"
1032
1033 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1034 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1035 msgid "Activity"
1036 msgstr "Hoạt động"
1037
1038 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1039 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1040 msgid "Sent"
1041 msgstr "Đã gửi"
1042
1043 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1044 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1045 msgid "Received"
1046 msgstr "Đã nhận"
1047
1048 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1049 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
1050 msgid "bytes"
1051 msgstr "bytes"
1052
1053 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1054 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
1055 msgid "packets"
1056 msgstr "các gói"
1057
1058 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1059 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1060 msgid "Wireless"
1061 msgstr "Mạng không dây"
1062
1063 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
1064 msgid "Protocol:"
1065 msgstr "Giao thức:"
1066
1067 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
1068 msgid "HW Address:"
1069 msgstr "Địa chỉ HW:"
1070
1071 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
1072 msgid "Manage Networks"
1073 msgstr "Quản lý mạng"
1074
1075 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
1076 msgid "Monitor and Manage networks"
1077 msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
1078
1079 #. create dialog
1080 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1081 msgid "Setting Encryption Key"
1082 msgstr "Cài đặt khóa mã hóa"
1083
1084 #. messages
1085 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1086 msgid ""
1087 "This wireless network was encrypted.\n"
1088 "You must have the encryption key."
1089 msgstr ""
1090 "Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
1091 "Bạn phải có khóa mã hóa."
1092
1093 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1094 msgid "Encryption Key:"
1095 msgstr "Khóa mã hóa:"
1096
1097 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1098 msgid "Interface to monitor"
1099 msgstr "Giao diện để giám sát"
1100
1101 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1102 msgid "Config tool"
1103 msgstr "Công cụ cấu hình"
1104
1105 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1106 msgid "Network Status Monitor"
1107 msgstr "Bộ theo dõi trạng thái mạng"
1108
1109 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1110 msgid "Monitor network status"
1111 msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
1112
1113 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1114 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1115 msgid "Unknown"
1116 msgstr "Không rõ"
1117
1118 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1119 msgid "Connection Properties"
1120 msgstr "Thuộc tính kết nối"
1121
1122 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1123 #, c-format
1124 msgid "Connection Properties: %s"
1125 msgstr "Thuộc tính kết nối: %s"
1126
1127 # fuzzy
1128 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1129 #, c-format
1130 msgid "%lu packet"
1131 msgid_plural "%lu packets"
1132 msgstr[0] "%lu packet"
1133
1134 # fuzzy
1135 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1136 #, c-format
1137 msgid ""
1138 "There was an error displaying help:\n"
1139 "%s"
1140 msgstr ""
1141 "Có lỗi khi hiển thị trợ giúp:\n"
1142 "%s"
1143
1144 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1145 #, c-format
1146 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1147 msgstr "Không thể gọi công cụ cấu hình thời gian: %s"
1148
1149 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1150 #, c-format
1151 msgid "Network Connection: %s"
1152 msgstr "Kết nối mạng: %s"
1153
1154 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1155 msgid "Network Connection"
1156 msgstr "Kết nối mạng"
1157
1158 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
1159 msgid "Interface"
1160 msgstr "Giao diện"
1161
1162 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
1163 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1164 msgstr "Biểu tượng của giao diện đang được giám sát."
1165
1166 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1167 msgid "Orientation"
1168 msgstr "Định hướng"
1169
1170 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1171 msgid "The orientation of the tray."
1172 msgstr "Định hướng của khay."
1173
1174 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1175 msgid "Tooltips Enabled"
1176 msgstr "Bật chú giải"
1177
1178 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1179 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1180 msgstr "Dù có hay không chú giải của biểu tượng vẫn được kích hoạt."
1181
1182 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1183 msgid "Show Signal"
1184 msgstr "Hiển thị tín hiệu"
1185
1186 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1187 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1188 msgstr "Dù có hay không cường độ tín hiệu vẫn được hiển thị."
1189
1190 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
1191 #, c-format
1192 msgid ""
1193 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1194 "\n"
1195 "%s"
1196 msgstr ""
1197 "Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để giải quyết vấn đề sau:\n"
1198 "%s"
1199
1200 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1201 msgid "Name"
1202 msgstr "Tên"
1203
1204 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1205 msgid "The interface name"
1206 msgstr "Tên giao diện"
1207
1208 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1209 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1210 msgid "State"
1211 msgstr "Trạng thái"
1212
1213 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1214 msgid "The interface state"
1215 msgstr "Trạng thái giao diện"
1216
1217 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1218 msgid "Stats"
1219 msgstr "Thống kê"
1220
1221 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1222 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1223 msgstr "Thống kê số byte/gói tin giao diện"
1224
1225 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1226 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1227 msgstr "Có đúng giao diện là một giao diện không dây"
1228
1229 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1230 msgid "Signal"
1231 msgstr "Tín hiệu"
1232
1233 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1234 msgid "Wireless signal strength percentage"
1235 msgstr "Phần trăm cường độ tín hiệu không dây"
1236
1237 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1238 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1239 msgid "Error"
1240 msgstr "Lỗi"
1241
1242 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1243 msgid "The current error condition"
1244 msgstr "Tình trạng lỗi hiện tại"
1245
1246 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1247 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
1248 #, c-format
1249 msgid "Unable to open socket: %s"
1250 msgstr "Không thể mở socket: %s"
1251
1252 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1253 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1254 #, c-format
1255 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1256 msgstr "Lỗi SIOCGIFFLAGS: %s"
1257
1258 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1259 msgid "AMPR NET/ROM"
1260 msgstr "AMPR NET/ROM"
1261
1262 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1263 msgid "Ethernet"
1264 msgstr "Ethernet"
1265
1266 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1267 msgid "AMPR AX.25"
1268 msgstr "AMPR AX.25"
1269
1270 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1271 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1272 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1273 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1274
1275 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1276 msgid "ARCnet"
1277 msgstr "ARCnet"
1278
1279 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1280 msgid "Frame Relay DLCI"
1281 msgstr "Frame Relay DLCI"
1282
1283 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1284 msgid "Metricom Starmode IP"
1285 msgstr "Metricom Starmode IP"
1286
1287 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1288 msgid "Serial Line IP"
1289 msgstr "Serial Line IP"
1290
1291 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1292 msgid "VJ Serial Line IP"
1293 msgstr "VJ Serial Line IP"
1294
1295 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1296 msgid "6-bit Serial Line IP"
1297 msgstr "6-bit Serial Line IP"
1298
1299 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1300 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1301 msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
1302
1303 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1304 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1305 msgstr "Adaptive Serial Line IP"
1306
1307 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1308 msgid "AMPR ROSE"
1309 msgstr "AMPR ROSE"
1310
1311 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1312 msgid "Generic X.25"
1313 msgstr "Generic X.25"
1314
1315 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1316 msgid "Point-to-Point Protocol"
1317 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1318
1319 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1320 msgid "(Cisco)-HDLC"
1321 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1322
1323 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1324 msgid "LAPB"
1325 msgstr "LAPB"
1326
1327 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1328 msgid "IPIP Tunnel"
1329 msgstr "IPIP Tunnel"
1330
1331 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1332 msgid "Frame Relay Access Device"
1333 msgstr "Frame Relay Access Device"
1334
1335 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1336 msgid "Local Loopback"
1337 msgstr "Local Loopback"
1338
1339 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1340 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1341 msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1342
1343 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1344 msgid "IPv6-in-IPv4"
1345 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1346
1347 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1348 msgid "HIPPI"
1349 msgstr "HIPPI"
1350
1351 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1352 msgid "Ash"
1353 msgstr "Ash"
1354
1355 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1356 msgid "Econet"
1357 msgstr "Econet"
1358
1359 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1360 msgid "IrLAP"
1361 msgstr "IrLAP"
1362
1363 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1364 #, c-format
1365 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1366 msgstr "Lỗi SIOCGIFCONF: %s"
1367
1368 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
1369 #, c-format
1370 msgid "No network devices found"
1371 msgstr "Không tìm thấy thiết bị mạng"
1372
1373 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1374 #, c-format
1375 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1376 msgstr "Không thể mở /proc/net/dev: %s"
1377
1378 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1379 #, fuzzy
1380 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1381 msgstr "Không thể phân tích  /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
1382
1383 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1384 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1385 msgstr "Không thể phân tích  /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
1386
1387 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1388 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1389 #, c-format
1390 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1391 msgstr "Không thể phân tích tên giao diện từ  '%s'"
1392
1393 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1394 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1395 #, c-format
1396 msgid ""
1397 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1398 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1399 msgstr ""
1400 "Không thể phân tích số liệu thống kê giao diện từ '%s'. prx_idx = %d; "
1401 "ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1402
1403 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1404 #, fuzzy
1405 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1406 msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
1407
1408 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1409 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1410 msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
1411
1412 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1413 #, c-format
1414 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1415 msgstr "Không thể phân tích chi tiết mạng không dây từ '%s'. link_idx = %d;"
1416
1417 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1418 #, c-format
1419 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1420 msgstr "Không thể kết nối với giao diện, '%s'"
1421
1422 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1423 #, c-format
1424 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1425 msgstr "Không thể gửi ioctl đến giao diện, '%s'"
1426
1427 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1428 #, c-format
1429 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1430 msgstr "Không thể phân tích dòng lệnh '%s': %s"
1431
1432 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1433 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1434 msgstr "Không thể phân tích đầu ra 'netstat'. Không đúng định dạng"
1435
1436 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1437 msgid "Disconnected"
1438 msgstr "Mất kết nối"
1439
1440 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1441 msgid "Idle"
1442 msgstr "Không hoạt động"
1443
1444 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1445 msgid "Sending"
1446 msgstr "Đang gửi"
1447
1448 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1449 msgid "Receiving"
1450 msgstr "Đang nhận"
1451
1452 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1453 msgid "Sending/Receiving"
1454 msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
1455
1456 #: ../src/plugins/batt/batt.c:151
1457 #, c-format
1458 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1459 msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
1460
1461 #: ../src/plugins/batt/batt.c:162
1462 #, c-format
1463 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1464 msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
1465
1466 #: ../src/plugins/batt/batt.c:168
1467 #, c-format
1468 msgid "Battery: %d%% charged"
1469 msgstr "Pin: %d%% sạc"
1470
1471 #: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1472 #, c-format
1473 msgid ""
1474 "\n"
1475 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1479 #, c-format
1480 msgid ""
1481 "\n"
1482 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "\n"
1489 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1493 #, c-format
1494 msgid ""
1495 "\n"
1496 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "\n"
1503 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1507 #, c-format
1508 msgid ""
1509 "\n"
1510 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1514 #, c-format
1515 msgid ""
1516 "\n"
1517 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1521 #, c-format
1522 msgid ""
1523 "\n"
1524 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1528 #, c-format
1529 msgid ""
1530 "\n"
1531 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1532 msgstr ""
1533
1534 #: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1535 msgid "No batteries found"
1536 msgstr "Không tìm thấy pin"
1537
1538 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1539 msgid "Battery Monitor"
1540 msgstr "Pin màn hình"
1541
1542 #: ../src/plugins/batt/batt.c:622
1543 msgid "Hide if there is no battery"
1544 msgstr "Ẩn nếu không có pin"
1545
1546 #: ../src/plugins/batt/batt.c:624
1547 msgid "Alarm command"
1548 msgstr "Lệnh cảnh báo"
1549
1550 #: ../src/plugins/batt/batt.c:625
1551 msgid "Alarm time (minutes left)"
1552 msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
1553
1554 #: ../src/plugins/batt/batt.c:626
1555 msgid "Background color"
1556 msgstr "Màu nền"
1557
1558 #: ../src/plugins/batt/batt.c:627
1559 msgid "Charging color 1"
1560 msgstr "Đang thêm màu 1"
1561
1562 #: ../src/plugins/batt/batt.c:628
1563 msgid "Charging color 2"
1564 msgstr "Đang thêm màu 2"
1565
1566 #: ../src/plugins/batt/batt.c:629
1567 msgid "Discharging color 1"
1568 msgstr "Ngưng thêm màu 1"
1569
1570 #: ../src/plugins/batt/batt.c:630
1571 msgid "Discharging color 2"
1572 msgstr "Ngưng thêm màu 2"
1573
1574 #: ../src/plugins/batt/batt.c:631
1575 msgid "Border width"
1576 msgstr "Chiều rộng biên"
1577
1578 #: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1579 msgid "Show Extended Information"
1580 msgstr ""
1581
1582 #: ../src/plugins/batt/batt.c:643
1583 msgid "Display battery status using ACPI"
1584 msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
1585
1586 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
1587 msgid "Show CapsLock"
1588 msgstr "Hiển thị CapsLock"
1589
1590 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
1591 msgid "Show NumLock"
1592 msgstr "Hiển thị NumLock"
1593
1594 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
1595 msgid "Show ScrollLock"
1596 msgstr "Hiển thị ScrollLock"
1597
1598 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1599 msgid "Keyboard LED"
1600 msgstr "LED bàn phím"
1601
1602 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
1603 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1604 msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
1605
1606 #. A label to allow for click through
1607 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
1608 msgid "No Indicators"
1609 msgstr "Không tìm thấy dụng cụ chỉ thị"
1610
1611 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
1612 msgid "Indicator Applications"
1613 msgstr "Ứng dụng chỉ thị"
1614
1615 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
1616 msgid "Clock Indicator"
1617 msgstr "Đồng hồ chỉ thị"
1618
1619 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
1620 msgid "Messaging Menu"
1621 msgstr "Trình đơn tin nhắn"
1622
1623 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
1624 msgid "Network Menu"
1625 msgstr "Trình đơn mạng"
1626
1627 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
1628 msgid "Session Menu"
1629 msgstr "Trình đơn phiên làm việc"
1630
1631 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
1632 msgid "Sound Menu"
1633 msgstr "Trình đơn âm thanh"
1634
1635 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
1636 msgid "Indicator applets"
1637 msgstr "Applet chỉ thị"
1638
1639 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
1640 msgid "Add indicator applets to the panel"
1641 msgstr "Thêm applet chỉ thị vào bảng điều khiển"
1642
1643 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
1644 #, c-format
1645 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1646 msgstr "Sử dụng CPU: %.2f%%"
1647
1648 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
1649 #, c-format
1650 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1651 msgstr "Sử dụng RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
1652
1653 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
1654 msgid "CPU color"
1655 msgstr "Màu CPU"
1656
1657 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1658 msgid "Display RAM usage"
1659 msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
1660
1661 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
1662 msgid "RAM color"
1663 msgstr "Màu RAM"
1664
1665 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
1666 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1667 msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: lxtask)"
1668
1669 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
1670 msgid "Resource monitors"
1671 msgstr "Bộ giám sát tài nguyên"
1672
1673 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
1674 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1675 msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
1676
1677 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1678 msgid "[N/A]"
1679 msgstr ""
1680
1681 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1682 msgid "Enter New Location"
1683 msgstr ""
1684
1685 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1686 #, fuzzy
1687 msgid "_New Location:"
1688 msgstr "Kết nối mạng"
1689
1690 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1691 msgid ""
1692 "Enter the:\n"
1693 "- city, or\n"
1694 "- city and state/country, or\n"
1695 "- postal code\n"
1696 "for which to retrieve the weather forecast."
1697 msgstr ""
1698
1699 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1700 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1701 msgid "You must specify a location."
1702 msgstr ""
1703
1704 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1705 #, c-format
1706 msgid "Location '%s' not found!"
1707 msgstr ""
1708
1709 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1710 #, fuzzy
1711 msgid "Preferences"
1712 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1713
1714 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1715 msgid "Refresh"
1716 msgstr ""
1717
1718 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1719 msgid "Quit"
1720 msgstr ""
1721
1722 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1723 #, fuzzy
1724 msgid "Weather Preferences"
1725 msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1726
1727 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1728 #, fuzzy
1729 msgid "Current Location"
1730 msgstr "Định hướng"
1731
1732 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1733 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1734 #, fuzzy
1735 msgid "None configured"
1736 msgstr "Cấu _hình"
1737
1738 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1739 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1740 msgid "_Set"
1741 msgstr ""
1742
1743 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1744 msgid "Display"
1745 msgstr ""
1746
1747 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1748 #, fuzzy
1749 msgid "Name:"
1750 msgstr "_Tên:"
1751
1752 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1753 msgid "Units:"
1754 msgstr ""
1755
1756 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1757 msgid "_Metric (°C)"
1758 msgstr ""
1759
1760 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1761 msgid "_English (°F)"
1762 msgstr ""
1763
1764 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1765 msgid "Forecast"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1769 msgid "Updates:"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1773 msgid "Ma_nual"
1774 msgstr ""
1775
1776 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1777 msgid "_Automatic, every"
1778 msgstr ""
1779
1780 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1781 msgid "minutes"
1782 msgstr ""
1783
1784 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1785 msgid "Source:"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1789 #, fuzzy
1790 msgid "C_hange"
1791 msgstr "Đổi kiểu"
1792
1793 #. Both are available
1794 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1795 #, c-format
1796 msgid "Current Conditions for %s"
1797 msgstr ""
1798
1799 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1800 msgid "Location:"
1801 msgstr ""
1802
1803 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1804 msgid "Last updated:"
1805 msgstr ""
1806
1807 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1808 msgid "Feels like:"
1809 msgstr ""
1810
1811 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1812 msgid "Humidity:"
1813 msgstr ""
1814
1815 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1816 #, fuzzy
1817 msgid "Pressure:"
1818 msgstr "Địa chỉ IP:"
1819
1820 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1821 msgid "Visibility:"
1822 msgstr ""
1823
1824 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1825 msgid "Wind:"
1826 msgstr ""
1827
1828 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1829 msgid "Sunrise:"
1830 msgstr ""
1831
1832 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1833 msgid "Sunset:"
1834 msgstr ""
1835
1836 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1837 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1838 #, c-format
1839 msgid "Forecast for %s unavailable."
1840 msgstr ""
1841
1842 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1843 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1844 #, fuzzy, c-format
1845 msgid "Location not set."
1846 msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
1847
1848 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1849 #, c-format
1850 msgid "Searching for '%s'..."
1851 msgstr ""
1852
1853 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1854 #, c-format
1855 msgid "Location matches for '%s'"
1856 msgstr ""
1857
1858 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1859 msgid "City"
1860 msgstr ""
1861
1862 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1863 msgid "Country"
1864 msgstr ""
1865
1866 #. make it nice and pretty
1867 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1868 #, fuzzy
1869 msgid "Currently in "
1870 msgstr "Những plugin đã được nạp"
1871
1872 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1873 msgid "Today: "
1874 msgstr ""
1875
1876 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1877 msgid "Tomorrow: "
1878 msgstr ""
1879
1880 #: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1881 #, fuzzy
1882 msgid "Weather Plugin"
1883 msgstr "WNCKpager plugin"
1884
1885 #: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1886 msgid "Show weather conditions for a location."
1887 msgstr ""
1888
1889 #~ msgid "Model"
1890 #~ msgstr "Kiểu"
1891
1892 #~ msgid "WNCKPager"
1893 #~ msgstr "WNCKPager"
1894
1895 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1896 #~ msgstr "<b>Biểu tượng</b>"
1897
1898 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1899 #~ msgstr "Cấu hình bộ chuyển đổi sơ đồ bàn phím"
1900
1901 #~ msgid "image"
1902 #~ msgstr "hình ảnh"
1903
1904 #~ msgid "text"
1905 #~ msgstr "văn bản"
1906
1907 #~ msgid "Per application settings"
1908 #~ msgstr "Thiết lập mỗi ứng dụng"
1909
1910 #~ msgid "Default layout:"
1911 #~ msgstr "Sơ đồ mặc định:"
1912
1913 #~ msgid "Available Applications"
1914 #~ msgstr "Ứng dụng có sẵn"