Merging upstream version 0.5.9.
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
CommitLineData
10862fa6
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
f8c25730
DB
10"POT-Creation-Date: 2012-01-04 15:41+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-01-23 17:09+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
10862fa6 13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
ca14ea2b 14"Language: vi\n"
10862fa6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
bfba7517 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
f8c25730 19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
10862fa6 20
24d886e1 21#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
10862fa6 22msgid "Run"
24d886e1 23msgstr "Chạy"
10862fa6
DB
24
25#: ../src/configurator.c:56
26msgid "Restart"
f8c25730 27msgstr "Khởi động lại"
10862fa6
DB
28
29#: ../src/configurator.c:57
30msgid "Logout"
24d886e1 31msgstr "Đăng xuất"
10862fa6 32
f8c25730 33#: ../src/configurator.c:468
10862fa6 34msgid "Currently loaded plugins"
f8c25730 35msgstr "Những plugin đã được nạp"
10862fa6 36
f8c25730 37#: ../src/configurator.c:477
10862fa6 38msgid "Stretch"
f8c25730 39msgstr "Căng dài ra"
10862fa6 40
f8c25730 41#: ../src/configurator.c:596
10862fa6 42msgid "Add plugin to panel"
f8c25730 43msgstr "Thêm plugin vào bảng điều khiển"
10862fa6 44
f8c25730 45#: ../src/configurator.c:624
10862fa6 46msgid "Available plugins"
f8c25730 47msgstr "Các plugin có sẵn"
10862fa6 48
f8c25730 49#: ../src/configurator.c:1202
10862fa6 50msgid "Logout command is not set"
f8c25730 51msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
10862fa6 52
f8c25730 53#: ../src/configurator.c:1255
1ea75322 54msgid "Select a directory"
f8c25730 55msgstr "Chọn một thư mục"
10862fa6 56
f8c25730 57#: ../src/configurator.c:1255 ../src/configurator.c:1346
1ea75322 58msgid "Select a file"
24d886e1 59msgstr "Chọn một tập tin "
10862fa6 60
f8c25730 61#: ../src/configurator.c:1373
1ea75322 62msgid "_Browse"
24d886e1 63msgstr "_Trình duyệt"
10862fa6 64
f8c25730 65#: ../src/panel.c:651
1ea75322
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
10862fa6 69msgstr ""
24d886e1
DB
70"Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
71"<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
10862fa6 72
f8c25730 73#: ../src/panel.c:653
1ea75322 74msgid "Confirm"
24d886e1 75msgstr "Xác nhận"
10862fa6 76
1ea75322 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
f8c25730 78#: ../src/panel.c:686
1ea75322 79msgid "translator-credits"
f8c25730 80msgstr "Người dịch"
10862fa6 81
f8c25730 82#: ../src/panel.c:691
1ea75322 83msgid "LXPanel"
24d886e1 84msgstr "LXPanel"
10862fa6 85
f8c25730 86#: ../src/panel.c:693
ca14ea2b
DB
87msgid "Copyright (C) 2008-2011"
88msgstr "Bản quyền (C) 2008-2011"
89
f8c25730 90#: ../src/panel.c:694
1ea75322 91msgid "Desktop panel for LXDE project"
f8c25730 92msgstr "Bảng điều khiển màn hình nền cho dự án LXDE"
10862fa6 93
f8c25730 94#: ../src/panel.c:717
10862fa6 95msgid "Add / Remove Panel Items"
24d886e1 96msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
10862fa6 97
f8c25730 98#: ../src/panel.c:725
10862fa6
DB
99#, c-format
100msgid "Remove \"%s\" From Panel"
24d886e1 101msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
10862fa6 102
f8c25730 103#: ../src/panel.c:737
10862fa6 104msgid "Panel Settings"
24d886e1 105msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
10862fa6 106
f8c25730 107#: ../src/panel.c:743
1ea75322 108msgid "Create New Panel"
24d886e1 109msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
1ea75322 110
f8c25730 111#: ../src/panel.c:754
10862fa6 112msgid "Delete This Panel"
24d886e1 113msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
10862fa6 114
f8c25730 115#: ../src/panel.c:765
1ea75322 116msgid "About"
24d886e1 117msgstr "Tìm hiểu thêm"
1ea75322 118
f8c25730 119#: ../src/panel.c:773
10862fa6 120msgid "Panel"
24d886e1 121msgstr "Bảng điều khiển"
10862fa6 122
f8c25730 123#: ../src/panel.c:786
10862fa6
DB
124#, c-format
125msgid "\"%s\" Settings"
24d886e1 126msgstr "\"%s\" Cài đặt"
10862fa6 127
f8c25730 128#: ../src/panel.c:1042 ../src/panel.c:1050 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
ca14ea2b
DB
129msgid "Height:"
130msgstr "Chiều cao:"
131
f8c25730 132#: ../src/panel.c:1043 ../src/panel.c:1049 ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
ca14ea2b
DB
133msgid "Width:"
134msgstr "Chiều rộng:"
135
f8c25730 136#: ../src/panel.c:1044 ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
ca14ea2b
DB
137msgid "Left"
138msgstr "Trái"
139
f8c25730 140#: ../src/panel.c:1045 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
ca14ea2b
DB
141msgid "Right"
142msgstr "Phải"
143
f8c25730 144#: ../src/panel.c:1051 ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
ca14ea2b
DB
145msgid "Top"
146msgstr "Trên cùng"
147
f8c25730 148#: ../src/panel.c:1052 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
ca14ea2b 149msgid "Bottom"
f8c25730 150msgstr "Dưới cùng"
ca14ea2b 151
f8c25730 152#: ../src/panel.c:1460
10862fa6
DB
153#, c-format
154msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
f8c25730 155msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
10862fa6 156
f8c25730 157#: ../src/panel.c:1461
10862fa6
DB
158#, c-format
159msgid "Command line options:\n"
24d886e1 160msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
10862fa6 161
f8c25730 162#: ../src/panel.c:1462
10862fa6
DB
163#, c-format
164msgid " --help -- print this help and exit\n"
f8c25730 165msgstr " --help -- xem trợ giúp và thoát\n"
10862fa6 166
f8c25730 167#: ../src/panel.c:1463
10862fa6
DB
168#, c-format
169msgid " --version -- print version and exit\n"
f8c25730 170msgstr " --version -- xem phiên bản vào thoát\n"
10862fa6 171
f8c25730 172#: ../src/panel.c:1464
10862fa6
DB
173#, c-format
174msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
f8c25730 175msgstr " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
10862fa6 176
1ea75322 177#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
f8c25730 178#: ../src/panel.c:1466
10862fa6
DB
179#, c-format
180msgid " --profile name -- use specified profile\n"
f8c25730 181msgstr " --profile name -- sử dụng hồ sơ người dùng xác định\n"
10862fa6 182
f8c25730 183#: ../src/panel.c:1468
10862fa6
DB
184#, c-format
185msgid " -h -- same as --help\n"
f8c25730 186msgstr " -h -- tương tự như --help\n"
10862fa6 187
f8c25730 188#: ../src/panel.c:1469
10862fa6
DB
189#, c-format
190msgid " -p -- same as --profile\n"
f8c25730 191msgstr " -p -- tương tự như --profile\n"
10862fa6 192
f8c25730 193#: ../src/panel.c:1470
10862fa6
DB
194#, c-format
195msgid " -v -- same as --version\n"
f8c25730 196msgstr " -v -- tương tự như --version\n"
10862fa6 197
1ea75322 198#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
f8c25730 199#: ../src/panel.c:1472
10862fa6
DB
200#, c-format
201msgid ""
202"\n"
203"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
204"\n"
205msgstr ""
24d886e1 206"\n"
f8c25730 207"Ghé thăm http://lxde.org/ để biết thêm.\n"
24d886e1 208"\n"
10862fa6 209
24d886e1 210#: ../src/gtk-run.c:332
10862fa6 211msgid "Enter the command you want to execute:"
f8c25730
DB
212msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi:"
213
214#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:912
215msgid "Application Launch Bar"
216msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
217
218#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
219#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
220#, no-c-format
221msgid "0%"
222msgstr "0%"
223
224#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
225#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
226msgid "<b>Activity</b>"
227msgstr "<b>Hoạt động</b>"
228
229#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
230#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
231msgid "<b>Connection</b>"
232msgstr "<b>Kết nối</b>"
233
234#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
235#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
236msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
237msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
238
239#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
240#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
241msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
242msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
243
244#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
245#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
246msgid "<b>Network Device</b>"
247msgstr "<b>Thiết bị mạng</b>"
248
249#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
250#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
251msgid "<b>Signal Strength</b>"
252msgstr "<b>Độ mạnh tín hiệu</b>"
253
254#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
255#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
256msgid "Address:"
257msgstr "Địa chỉ:"
258
259#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
260#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
261#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
262msgid "Broadcast:"
263msgstr "Truyền tin:"
264
265#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
266#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
267msgid "Con_figure"
268msgstr "Cấu _hình"
269
270#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
271#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
272msgid "Destination:"
273msgstr "Điểm đến:"
274
275#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
276#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
277msgid "General"
278msgstr "Tổng quát"
279
280#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
281#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
282msgid "Received:"
283msgstr "Đã nhận:"
284
285#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
286#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
287msgid "Scope:"
288msgstr "Phạm vi:"
289
290#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
291#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
292msgid "Sent:"
293msgstr "Đã gửi:"
294
295#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
296#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
297msgid "Status:"
298msgstr "Trạng thái:"
299
300#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
301#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
302msgid "Subnet Mask:"
303msgstr "Subnet Mask:"
304
305#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
306#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
307msgid "Support"
308msgstr "Hỗ trợ"
309
310#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
311#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
312msgid "Type:"
313msgstr "Loại:"
314
315#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
316#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
317msgid "_Name:"
318msgstr "_Tên:"
319
320#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
321#, no-c-format
322msgid "% Percent"
323msgstr "% phần trăm"
324
325#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
326msgid "<b>Automatic hiding</b>"
327msgstr "<b>Tự dộng ẩn</b>"
328
329#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
330msgid "<b>Background</b>"
331msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
332
333#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
334msgid "<b>Font</b>"
335msgstr "<b>Phông</b>"
336
337#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
338msgid "<b>Icon</b>"
339msgstr "<b>Biểu tượng</b>"
340
341#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
342msgid "<b>Position</b>"
343msgstr "<b>Vị trí</b>"
344
345#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
346msgid "<b>Properties</b>"
347msgstr "<b>Thuộc tính</b>"
348
349#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
350msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
351msgstr "<b>Thiết lập ứng dụng ưa thích</b>"
352
353#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
354msgid "<b>Size</b>"
355msgstr "<b>Kích thước</b>"
356
357#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
358msgid "Advanced"
359msgstr "Nâng cao"
360
361#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
362msgid "Alignment:"
363msgstr "Canh chỉnh:"
364
365#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
366msgid "Appearance"
367msgstr "Diện mạo"
368
369#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
370msgid "Center"
371msgstr "Ở giữa"
372
373#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
374msgid "Custom color"
375msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
376
377#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
378msgid "Dynamic"
379msgstr "Năng động"
380
381#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
382msgid "Edge:"
383msgstr "Mép ngoài:"
384
385#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
386msgid "File Manager:"
387msgstr "Bộ quản lý lập tin:"
388
389#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
390msgid "Geometry"
391msgstr "Hình dạng"
392
393#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
394msgid "Image"
395msgstr "Hình ảnh"
396
397#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
398msgid "Logout Command:"
399msgstr "Lệnh đăng xuất:"
400
401#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
402msgid "Make window managers treat the panel as dock"
403msgstr "Cho bộ quản lý cửa sổ xem bảng điều khiển như nơi gắn kết"
404
405#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
406msgid "Margin:"
407msgstr "Lề:"
408
409#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
410msgid "Minimize panel when not in use"
411msgstr "Thu nhỏ bảng điều khiển khi không sử dụng"
412
413#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
414msgid "Panel Applets"
415msgstr "Applet bảng điều khiển"
416
417#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
418msgid "Panel Preferences"
419msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
420
421#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
422msgid "Pixels"
423msgstr "Pixels"
424
425#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
426msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
427msgstr ""
428"Để dành không gian, và không bao phủ bởi những cửa sổ được phóng đầy màn "
429"hình"
430
431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
432msgid "Select an image file"
433msgstr "Chọn một tập tin ảnh"
434
435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34 ../src/plugins/space.c:125
436#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
437msgid "Size"
438msgstr "Kích thước"
439
440#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
441msgid "Size when minimized"
442msgstr "Kích thước khi thu nhỏ"
443
444#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
445msgid "Solid color (with opacity)"
446msgstr "Màu rắn (với độ mờ đục)"
447
448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
449msgid "System theme"
450msgstr "Giao diện hệ thống"
451
452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
453msgid "Terminal Emulator:"
454msgstr "Bộ giả lập thiết bị đầu cuối:"
455
456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
457msgid "pixels"
458msgstr "pixels"
10862fa6 459
1ea75322 460#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
10862fa6 461msgid "CPU Usage Monitor"
f8c25730 462msgstr "Bộ giám sát sử dụng CPU"
10862fa6 463
f8c25730 464#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270 ../src/plugins/monitors/monitors.c:653
10862fa6 465msgid "Display CPU usage"
f8c25730 466msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
10862fa6 467
f8c25730 468#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:438
bfba7517 469msgid "Bold font"
f8c25730 470msgstr "Phông đậm"
bfba7517
DB
471
472#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
473msgid "Display desktop names"
f8c25730 474msgstr "Hiển thị tên màn hình nền"
bfba7517
DB
475
476#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
1ea75322 477msgid "Desktop Number / Workspace Name"
f8c25730 478msgstr "Số màn hình nền / Tên không gian làm việc"
10862fa6 479
bfba7517 480#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
10862fa6 481msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
f8c25730 482msgstr "Hiển thị số không gian làm việc, bởi cmeury@users.sf.net"
10862fa6
DB
483
484#: ../src/plugins/image.c:177
485msgid "Display Image and Tooltip"
f8c25730 486msgstr "Hiển thị hình ảnh và chú giải"
ca14ea2b
DB
487
488#: ../src/plugins/launchbar.c:914
1ea75322 489msgid "Bar with buttons to launch application"
f8c25730 490msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
10862fa6 491
1ea75322 492#. Add Raise menu item.
ca14ea2b 493#: ../src/plugins/taskbar.c:1714
1ea75322 494msgid "_Raise"
f8c25730 495msgstr "_Hiện lên"
10862fa6 496
1ea75322 497#. Add Restore menu item.
ca14ea2b 498#: ../src/plugins/taskbar.c:1719
1ea75322 499msgid "R_estore"
f8c25730 500msgstr "_Phục hồi"
10862fa6 501
1ea75322 502#. Add Maximize menu item.
ca14ea2b 503#: ../src/plugins/taskbar.c:1724
1ea75322 504msgid "Ma_ximize"
f8c25730 505msgstr "Phóng _cực đại"
10862fa6 506
1ea75322 507#. Add Iconify menu item.
ca14ea2b 508#: ../src/plugins/taskbar.c:1729
1ea75322 509msgid "Ico_nify"
f8c25730 510msgstr "_Thu nhỏ"
10862fa6 511
ca14ea2b 512#: ../src/plugins/taskbar.c:1748
1ea75322
DB
513#, c-format
514msgid "Workspace _%d"
f8c25730 515msgstr "Không gian làm việc _%d"
10862fa6 516
ca14ea2b 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
10862fa6
DB
518#, c-format
519msgid "Workspace %d"
f8c25730 520msgstr "Không gian làm việc %d"
10862fa6 521
1ea75322 522#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
ca14ea2b 523#: ../src/plugins/taskbar.c:1767
1ea75322 524msgid "_All workspaces"
f8c25730 525msgstr "Tất cả _không gian làm việc"
10862fa6 526
1ea75322 527#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
ca14ea2b 528#: ../src/plugins/taskbar.c:1773
1ea75322 529msgid "_Move to Workspace"
f8c25730 530msgstr "_Di chuyển đến không gian làm việc"
10862fa6 531
1ea75322 532#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
ca14ea2b 533#: ../src/plugins/taskbar.c:1779
1ea75322 534msgid "_Close Window"
f8c25730 535msgstr "Đóng cửa _sổ"
10862fa6 536
ca14ea2b 537#: ../src/plugins/taskbar.c:1986
10862fa6 538msgid "Show tooltips"
f8c25730 539msgstr "Hiển thị chú giải"
10862fa6 540
ca14ea2b 541#: ../src/plugins/taskbar.c:1987
10862fa6 542msgid "Icons only"
f8c25730 543msgstr "Chỉ biểu tượng"
10862fa6 544
ca14ea2b 545#: ../src/plugins/taskbar.c:1988
1ea75322 546msgid "Flat buttons"
f8c25730 547msgstr "Nút phẳng"
10862fa6 548
ca14ea2b 549#: ../src/plugins/taskbar.c:1989
10862fa6 550msgid "Show windows from all desktops"
f8c25730 551msgstr "Hiện tất cả cửa sổ từ tất cả màn hình nền"
10862fa6 552
ca14ea2b 553#: ../src/plugins/taskbar.c:1990
10862fa6 554msgid "Use mouse wheel"
24d886e1 555msgstr "Sử dụng bánh lăn chuột"
10862fa6 556
ca14ea2b 557#: ../src/plugins/taskbar.c:1991
10862fa6 558msgid "Flash when there is any window requiring attention"
f8c25730 559msgstr "Nhấp nháy khi có bất kỳ cửa sổ nào yêu cầu sự chú ý"
10862fa6 560
ca14ea2b 561#: ../src/plugins/taskbar.c:1992
1ea75322 562msgid "Combine multiple application windows into a single button"
f8c25730 563msgstr "Kết hợp nhiều cửa sổ ứng dụng vào một nút duy nhất"
10862fa6 564
ca14ea2b 565#: ../src/plugins/taskbar.c:1993
1ea75322 566msgid "Maximum width of task button"
24d886e1 567msgstr "Chiều rộng tối đa của nút tác vụ"
1ea75322 568
ca14ea2b 569#: ../src/plugins/taskbar.c:1994
10862fa6 570msgid "Spacing"
24d886e1 571msgstr "Khoảng cách"
10862fa6 572
f8c25730 573#: ../src/plugins/taskbar.c:2047
10862fa6 574msgid "Task Bar (Window List)"
f8c25730 575msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
10862fa6 576
f8c25730 577#: ../src/plugins/taskbar.c:2049
10862fa6
DB
578msgid ""
579"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
580"focus"
581msgstr ""
f8c25730
DB
582"Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
583"như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
10862fa6 584
f8c25730 585#: ../src/plugins/dclock.c:434
10862fa6 586msgid "Clock Format"
f8c25730 587msgstr "Định dạng đồng hồ"
10862fa6 588
f8c25730 589#: ../src/plugins/dclock.c:435
10862fa6 590msgid "Tooltip Format"
f8c25730 591msgstr "Định dạng chú giải"
10862fa6 592
f8c25730 593#: ../src/plugins/dclock.c:436
bfba7517 594msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
10862fa6 595msgstr ""
f8c25730
DB
596"Định dạng mã: man 3 strftime; \n"
597" for line break"
10862fa6 598
f8c25730 599#: ../src/plugins/dclock.c:437
1ea75322 600msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
f8c25730 601msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: hiển thị lịch)"
1ea75322 602
f8c25730 603#: ../src/plugins/dclock.c:439
bfba7517 604msgid "Tooltip only"
f8c25730 605msgstr "Chỉ chú giải"
10862fa6 606
f8c25730
DB
607#: ../src/plugins/dclock.c:440
608msgid "Center text"
609msgstr "Canh giữa văn bản"
610
611#: ../src/plugins/dclock.c:469
10862fa6 612msgid "Digital Clock"
24d886e1 613msgstr "Đồng hồ số"
10862fa6 614
f8c25730 615#: ../src/plugins/dclock.c:471
1ea75322 616msgid "Display digital clock and tooltip"
f8c25730 617msgstr "Hiển thị đồng hồ và chú giải"
10862fa6 618
f8c25730 619#: ../src/plugins/menu.c:426
10862fa6 620msgid "Add to desktop"
f8c25730 621msgstr "Thêm vào màn hình nền"
10862fa6 622
f8c25730 623#: ../src/plugins/menu.c:436
10862fa6 624msgid "Properties"
f8c25730 625msgstr "Thuộc tính"
10862fa6 626
f8c25730 627#: ../src/plugins/menu.c:1085 ../src/plugins/dirmenu.c:413
10862fa6 628msgid "Icon"
24d886e1 629msgstr "Biểu tượng"
10862fa6 630
f8c25730 631#: ../src/plugins/menu.c:1102
10862fa6 632msgid "Menu"
f8c25730 633msgstr "Trình đơn"
10862fa6 634
f8c25730 635#: ../src/plugins/menu.c:1104
1ea75322 636msgid "Application Menu"
f8c25730 637msgstr "Trình đơn ứng dụng"
10862fa6 638
ca14ea2b 639#: ../src/plugins/separator.c:102
1ea75322 640msgid "Separator"
f8c25730 641msgstr "Bộ ngăn cách"
10862fa6 642
ca14ea2b 643#: ../src/plugins/separator.c:104
1ea75322 644msgid "Add a separator to the panel"
f8c25730 645msgstr "Thêm một bộ ngăn cách vào bảng điều khiển"
10862fa6 646
f8c25730 647#: ../src/plugins/pager.c:837
1ea75322 648msgid "Desktop Pager"
f8c25730 649msgstr "Bộ phân trang màn hình nền"
10862fa6 650
f8c25730 651#: ../src/plugins/pager.c:839
1ea75322 652msgid "Simple pager plugin"
f8c25730 653msgstr "Plugin phân trang đơn giản"
10862fa6 654
ca14ea2b 655#: ../src/plugins/space.c:143
1ea75322 656msgid "Spacer"
f8c25730 657msgstr "Bộ dãn cách"
10862fa6 658
ca14ea2b 659#: ../src/plugins/space.c:145
1ea75322 660msgid "Allocate space"
24d886e1 661msgstr "Phân bổ không gian"
10862fa6 662
ca14ea2b 663#: ../src/plugins/tray.c:737
1ea75322 664msgid "System Tray"
24d886e1 665msgstr "Khay hệ thống"
10862fa6 666
ca14ea2b 667#: ../src/plugins/tray.c:739
1ea75322 668msgid "System tray"
24d886e1 669msgstr "Khay hệ thống"
10862fa6 670
24d886e1 671#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
1ea75322 672msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
f8c25730 673msgstr "Cấu hình bộ chuyển đổi sơ đồ bàn phím"
10862fa6 674
24d886e1 675#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
1ea75322 676msgid "Show layout as"
f8c25730 677msgstr "Hiển thị sơ đồ như"
10862fa6 678
24d886e1 679#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
1ea75322 680msgid "image"
f8c25730 681msgstr "hình ảnh"
10862fa6 682
24d886e1 683#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
1ea75322 684msgid "text"
f8c25730 685msgstr "văn bản"
10862fa6 686
24d886e1 687#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
1ea75322 688msgid "Per application settings"
f8c25730 689msgstr "Thiết lập mỗi ứng dụng"
10862fa6 690
1ea75322 691#. Create a check button as the child of the vertical box.
24d886e1 692#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
1ea75322 693msgid "_Remember layout for each application"
f8c25730 694msgstr "_Ghi nhớ sơ đồ cho mỗi ứng dụng"
10862fa6 695
1ea75322 696#. Create a label as the child of the horizontal box.
24d886e1 697#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
1ea75322 698msgid "Default layout:"
f8c25730 699msgstr "Sơ đồ mặc định:"
10862fa6 700
24d886e1 701#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
1ea75322 702msgid "Keyboard Layout Switcher"
f8c25730 703msgstr "Bộ chuyển đổi sơ đồ bàn phím"
10862fa6 704
24d886e1 705#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
1ea75322 706msgid "Switch between available keyboard layouts"
f8c25730 707msgstr "Chuyển đổi giữa những sơ đồ bàn phím sẵn có"
10862fa6 708
24d886e1 709#: ../src/plugins/wincmd.c:209
1ea75322 710msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 711msgstr ""
f8c25730 712"Click chuột trái để ẩn tất cả cửa sổ. Click chuột giữa để làm mờ chúng."
10862fa6 713
24d886e1 714#: ../src/plugins/wincmd.c:237
bfba7517 715msgid "Alternately iconify/shade and raise"
f8c25730 716msgstr "Lần lượt ẩn/đổ bóng và hiện lên"
bfba7517 717
24d886e1 718#: ../src/plugins/wincmd.c:266
1ea75322 719msgid "Minimize All Windows"
24d886e1 720msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
10862fa6 721
24d886e1 722#: ../src/plugins/wincmd.c:268
1ea75322
DB
723msgid ""
724"Sends commands to all desktop windows.\n"
725"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 726msgstr ""
f8c25730
DB
727"Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ màn hình nền.\n"
728"Các lệnh được hỗ trợ là 1) Thu nhỏ và 2) Làm mờ"
10862fa6 729
24d886e1 730#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
1ea75322 731msgid "Open in _Terminal"
f8c25730 732msgstr "Mở trong _thiết bị đầu cuối"
10862fa6 733
24d886e1 734#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
1ea75322 735msgid "Directory"
f8c25730 736msgstr "Thư mục"
10862fa6 737
24d886e1 738#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
1ea75322 739msgid "Label"
24d886e1 740msgstr "Nhãn"
10862fa6 741
24d886e1 742#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
10862fa6 743msgid "Directory Menu"
f8c25730 744msgstr "Trình đơn thư mục"
10862fa6 745
24d886e1 746#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
10862fa6 747msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
f8c25730 748msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua trình đơn (Tác giả: PCMan)"
10862fa6 749
f8c25730 750#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:396
10862fa6 751msgid "Normal"
24d886e1 752msgstr "Bình thường"
10862fa6 753
f8c25730 754#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:397
10862fa6 755msgid "Warning1"
f8c25730 756msgstr "Cảnh báo 1"
10862fa6 757
f8c25730 758#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:398
10862fa6 759msgid "Warning2"
24d886e1 760msgstr "Cảnh báo 2"
10862fa6 761
f8c25730 762#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:399
10862fa6 763msgid "Automatic sensor location"
24d886e1 764msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
10862fa6 765
f8c25730 766#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:400
10862fa6 767msgid "Sensor"
24d886e1 768msgstr "Cảm biến"
10862fa6 769
f8c25730 770#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:401
10862fa6 771msgid "Automatic temperature levels"
f8c25730 772msgstr "Tự động điều chỉnh mức độ nhiệt độ"
10862fa6 773
f8c25730 774#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:402
10862fa6 775msgid "Warning1 Temperature"
f8c25730 776msgstr "Cảnh báo 1 Nhiệt độ"
10862fa6 777
f8c25730 778#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:403
10862fa6 779msgid "Warning2 Temperature"
f8c25730 780msgstr "Cảnh báo 2 Nhiệt độ"
10862fa6 781
f8c25730 782#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:445
10862fa6 783msgid "Temperature Monitor"
f8c25730 784msgstr "Bộ giám sát nhiệt độ"
10862fa6 785
f8c25730 786#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:447
bfba7517 787msgid "Display system temperature"
24d886e1 788msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
10862fa6
DB
789
790#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
791#. Display current level in tooltip.
792#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
f8c25730
DB
793#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:279
794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:449
10862fa6 795msgid "Volume control"
24d886e1 796msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
10862fa6 797
1ea75322 798#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
f8c25730 799#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:571
10862fa6 800msgid "Volume Control"
24d886e1 801msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
10862fa6 802
1ea75322 803#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 804#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
f8c25730 805#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:407
10862fa6 806msgid "Volume"
24d886e1 807msgstr "Âm lượng"
10862fa6 808
1ea75322 809#. Create a check button as the child of the vertical box.
f8c25730 810#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:426
10862fa6 811msgid "Mute"
24d886e1 812msgstr "Tắt âm"
10862fa6 813
f8c25730
DB
814#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:544
815msgid ""
816"Error, you need to install a application to configure the sound (pavucontol, "
817"alsamixer ...)"
818msgstr ""
819"Lỗi, bạn cần cài đặt một ứng dụng để cấu hình âm thanh (pavucontol, "
820"alsamixer ...)"
821
10862fa6
DB
822#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
823msgid "<Hidden Access Point>"
f8c25730 824msgstr "<Điểm truy cập bị ẩn>"
10862fa6
DB
825
826#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
827msgid "Wireless Networks not found in range"
f8c25730 828msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy trong phạm vi"
10862fa6
DB
829
830#. Repair
831#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
832msgid "Repair"
24d886e1 833msgstr "Sửa chữa"
10862fa6
DB
834
835#. interface down
836#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
837msgid "Disable"
24d886e1 838msgstr "Vô hiệu hóa"
10862fa6
DB
839
840#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
841msgid "Wireless Connection has no connectivity"
f8c25730 842msgstr "Kết nối mạng không dây không có kết nối"
10862fa6
DB
843
844#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
845msgid "Network cable is plugged out"
f8c25730 846msgstr "Cáp mạng đã được rút ra"
10862fa6
DB
847
848#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
849msgid "Connection has limited or no connectivity"
f8c25730 850msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không có kết nối"
10862fa6
DB
851
852#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
853#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
854msgid "IP Address:"
24d886e1 855msgstr "Địa chỉ IP:"
10862fa6
DB
856
857#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
858msgid "Remote IP:"
f8c25730 859msgstr "IP ở xa:"
10862fa6
DB
860
861#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
862#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
863msgid "Netmask:"
24d886e1 864msgstr "Netmask:"
10862fa6
DB
865
866#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
867#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
868msgid "Activity"
24d886e1 869msgstr "Hoạt động"
10862fa6
DB
870
871#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
872#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
873msgid "Sent"
24d886e1 874msgstr "Đã gửi"
10862fa6
DB
875
876#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
877#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
878msgid "Received"
24d886e1 879msgstr "Đã nhận"
10862fa6
DB
880
881#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
882#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
883msgid "bytes"
24d886e1 884msgstr "bytes"
10862fa6
DB
885
886#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
887#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
888msgid "packets"
24d886e1 889msgstr "các gói"
10862fa6 890
1ea75322
DB
891#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
892#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
893msgid "Wireless"
24d886e1 894msgstr "Mạng không dây"
1ea75322 895
10862fa6
DB
896#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
897msgid "Protocol:"
f8c25730 898msgstr "Giao thức:"
ca14ea2b 899
10862fa6
DB
900#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
901msgid "HW Address:"
f8c25730 902msgstr "Địa chỉ HW:"
10862fa6 903
1ea75322 904#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
10862fa6 905msgid "Manage Networks"
24d886e1 906msgstr "Quản lý mạng"
10862fa6 907
1ea75322 908#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
10862fa6 909msgid "Monitor and Manage networks"
24d886e1 910msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
10862fa6
DB
911
912#. create dialog
913#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
914msgid "Setting Encryption Key"
f8c25730 915msgstr "Cài đặt khóa mã hóa"
10862fa6
DB
916
917#. messages
918#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
919msgid ""
920"This wireless network was encrypted.\n"
921"You must have the encryption key."
922msgstr ""
24d886e1 923"Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
f8c25730 924"Bạn phải có khóa mã hóa."
10862fa6
DB
925
926#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
927msgid "Encryption Key:"
f8c25730 928msgstr "Khóa mã hóa:"
10862fa6 929
1ea75322 930#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 931msgid "Interface to monitor"
f8c25730 932msgstr "Giao diện để giám sát"
10862fa6 933
1ea75322 934#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 935msgid "Config tool"
f8c25730 936msgstr "Công cụ cấu hình"
10862fa6 937
1ea75322
DB
938#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
939msgid "Network Status Monitor"
f8c25730 940msgstr "Bộ theo dõi trạng thái mạng"
10862fa6 941
1ea75322 942#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 943msgid "Monitor network status"
f8c25730 944msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
10862fa6 945
1ea75322
DB
946#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
947#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 948msgid "Unknown"
24d886e1 949msgstr "Không rõ"
10862fa6 950
1ea75322 951#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 952msgid "Connection Properties"
f8c25730 953msgstr "Thuộc tính kết nối"
10862fa6 954
1ea75322 955#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
956#, c-format
957msgid "Connection Properties: %s"
f8c25730 958msgstr "Thuộc tính kết nối: %s"
10862fa6 959
ca14ea2b 960# fuzzy
1ea75322 961#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
962#, c-format
963msgid "%lu packet"
964msgid_plural "%lu packets"
f8c25730 965msgstr[0] "%lu packet"
10862fa6 966
f8c25730 967# fuzzy
1ea75322 968#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
969#, c-format
970msgid ""
971"There was an error displaying help:\n"
972"%s"
973msgstr ""
f8c25730 974"Có lỗi khi hiển thị trợ giúp:\n"
24d886e1 975"%s"
10862fa6 976
1ea75322 977#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
978#, c-format
979msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
f8c25730 980msgstr "Không thể gọi công cụ cấu hình thời gian: %s"
10862fa6 981
170c1e2e 982#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
10862fa6
DB
983#, c-format
984msgid "Network Connection: %s"
24d886e1 985msgstr "Kết nối mạng: %s"
10862fa6 986
170c1e2e 987#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
10862fa6 988msgid "Network Connection"
24d886e1 989msgstr "Kết nối mạng"
10862fa6 990
170c1e2e 991#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:838
10862fa6 992msgid "Interface"
24d886e1 993msgstr "Giao diện"
10862fa6 994
170c1e2e 995#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
10862fa6 996msgid "The current interface the icon is monitoring."
f8c25730 997msgstr "Biểu tượng của giao diện đang được giám sát."
10862fa6 998
170c1e2e 999#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:846
10862fa6 1000msgid "Orientation"
24d886e1 1001msgstr "Định hướng"
10862fa6 1002
170c1e2e 1003#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
10862fa6 1004msgid "The orientation of the tray."
24d886e1 1005msgstr "Định hướng của khay."
10862fa6 1006
170c1e2e 1007#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
10862fa6 1008msgid "Tooltips Enabled"
f8c25730 1009msgstr "Bật chú giải"
10862fa6 1010
170c1e2e 1011#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
10862fa6 1012msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
f8c25730 1013msgstr "Dù có hay không chú giải của biểu tượng vẫn được kích hoạt."
10862fa6 1014
170c1e2e 1015#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:863
10862fa6 1016msgid "Show Signal"
24d886e1 1017msgstr "Hiển thị tín hiệu"
10862fa6 1018
170c1e2e 1019#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
10862fa6 1020msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
f8c25730 1021msgstr "Dù có hay không cường độ tín hiệu vẫn được hiển thị."
10862fa6 1022
170c1e2e 1023#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:977
10862fa6
DB
1024#, c-format
1025msgid ""
1026"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1027"\n"
1028"%s"
1029msgstr ""
24d886e1
DB
1030"Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để giải quyết vấn đề sau:\n"
1031"%s"
10862fa6 1032
1ea75322
DB
1033#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1034msgid "Name"
24d886e1 1035msgstr "Tên"
1ea75322
DB
1036
1037#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1038msgid "The interface name"
24d886e1 1039msgstr "Tên giao diện"
1ea75322
DB
1040
1041#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1042msgid "State"
24d886e1 1043msgstr "Trạng thái"
1ea75322
DB
1044
1045#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1046msgid "The interface state"
24d886e1 1047msgstr "Trạng thái giao diện"
1ea75322
DB
1048
1049#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1050msgid "Stats"
24d886e1 1051msgstr "Thống kê"
1ea75322
DB
1052
1053#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1054msgid "The interface packets/bytes statistics"
f8c25730 1055msgstr "Thống kê số byte/gói tin giao diện"
1ea75322
DB
1056
1057#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1058msgid "Whether the interface is a wireless interface"
24d886e1 1059msgstr "Có đúng giao diện là một giao diện không dây"
1ea75322
DB
1060
1061#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1062msgid "Signal"
24d886e1 1063msgstr "Tín hiệu"
1ea75322
DB
1064
1065#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1066msgid "Wireless signal strength percentage"
24d886e1 1067msgstr "Phần trăm cường độ tín hiệu không dây"
1ea75322
DB
1068
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1070#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1071msgid "Error"
24d886e1 1072msgstr "Lỗi"
1ea75322
DB
1073
1074#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1075msgid "The current error condition"
24d886e1 1076msgstr "Tình trạng lỗi hiện tại"
1ea75322
DB
1077
1078#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1079#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
10862fa6 1080#, c-format
1ea75322 1081msgid "Unable to open socket: %s"
f8c25730 1082msgstr "Không thể mở socket: %s"
1ea75322
DB
1083
1084#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1085#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1086#, c-format
1087msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
24d886e1 1088msgstr "Lỗi SIOCGIFFLAGS: %s"
1ea75322
DB
1089
1090#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1091msgid "AMPR NET/ROM"
24d886e1 1092msgstr "AMPR NET/ROM"
1ea75322
DB
1093
1094#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1095msgid "Ethernet"
24d886e1 1096msgstr "Ethernet"
1ea75322
DB
1097
1098#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1099msgid "AMPR AX.25"
24d886e1 1100msgstr "AMPR AX.25"
1ea75322
DB
1101
1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1103#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1104msgid "16/4 Mbps Token Ring"
f8c25730 1105msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1ea75322
DB
1106
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1108msgid "ARCnet"
24d886e1 1109msgstr "ARCnet"
1ea75322
DB
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1112msgid "Frame Relay DLCI"
f8c25730 1113msgstr "Frame Relay DLCI"
1ea75322
DB
1114
1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1116msgid "Metricom Starmode IP"
24d886e1 1117msgstr "Metricom Starmode IP"
1ea75322
DB
1118
1119#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1120msgid "Serial Line IP"
f8c25730 1121msgstr "Serial Line IP"
1ea75322
DB
1122
1123#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1124msgid "VJ Serial Line IP"
24d886e1 1125msgstr "VJ Serial Line IP"
1ea75322
DB
1126
1127#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1128msgid "6-bit Serial Line IP"
24d886e1 1129msgstr "6-bit Serial Line IP"
1ea75322
DB
1130
1131#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1132msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
24d886e1 1133msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
1ea75322
DB
1134
1135#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1136msgid "Adaptive Serial Line IP"
24d886e1 1137msgstr "Adaptive Serial Line IP"
1ea75322
DB
1138
1139#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1140msgid "AMPR ROSE"
24d886e1 1141msgstr "AMPR ROSE"
1ea75322
DB
1142
1143#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1144msgid "Generic X.25"
f8c25730 1145msgstr "Generic X.25"
1ea75322
DB
1146
1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1148msgid "Point-to-Point Protocol"
24d886e1 1149msgstr "Point-to-Point Protocol"
1ea75322
DB
1150
1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1152msgid "(Cisco)-HDLC"
24d886e1 1153msgstr "(Cisco)-HDLC"
1ea75322
DB
1154
1155#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1156msgid "LAPB"
24d886e1 1157msgstr "LAPB"
1ea75322
DB
1158
1159#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1160msgid "IPIP Tunnel"
24d886e1 1161msgstr "IPIP Tunnel"
1ea75322
DB
1162
1163#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1164msgid "Frame Relay Access Device"
f8c25730 1165msgstr "Frame Relay Access Device"
1ea75322
DB
1166
1167#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1168msgid "Local Loopback"
f8c25730 1169msgstr "Local Loopback"
1ea75322
DB
1170
1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1172msgid "Fiber Distributed Data Interface"
f8c25730 1173msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1ea75322
DB
1174
1175#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1176msgid "IPv6-in-IPv4"
24d886e1 1177msgstr "IPv6-in-IPv4"
1ea75322
DB
1178
1179#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1180msgid "HIPPI"
24d886e1 1181msgstr "HIPPI"
1ea75322
DB
1182
1183#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1184msgid "Ash"
24d886e1 1185msgstr "Ash"
1ea75322
DB
1186
1187#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1188msgid "Econet"
24d886e1 1189msgstr "Econet"
1ea75322
DB
1190
1191#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1192msgid "IrLAP"
24d886e1 1193msgstr "IrLAP"
1ea75322
DB
1194
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1196#, c-format
1197msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
24d886e1 1198msgstr "Lỗi SIOCGIFCONF: %s"
10862fa6 1199
1ea75322 1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
10862fa6 1201#, c-format
1ea75322 1202msgid "No network devices found"
f8c25730 1203msgstr "Không tìm thấy thiết bị mạng"
10862fa6 1204
1ea75322
DB
1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1206#, c-format
1207msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
24d886e1 1208msgstr "Không thể mở /proc/net/dev: %s"
10862fa6 1209
1ea75322
DB
1210#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1211msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
24d886e1 1212msgstr "Không thể phân tích /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
10862fa6 1213
1ea75322
DB
1214#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1215#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
10862fa6 1216#, c-format
1ea75322 1217msgid "Could not parse interface name from '%s'"
24d886e1 1218msgstr "Không thể phân tích tên giao diện từ '%s'"
1ea75322
DB
1219
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1222#, c-format
1223msgid ""
1224"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1225"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1226msgstr ""
f8c25730
DB
1227"Không thể phân tích số liệu thống kê giao diện từ '%s'. prx_idx = %d; "
1228"ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1ea75322
DB
1229
1230#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1231msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
24d886e1 1232msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
10862fa6 1233
1ea75322 1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
10862fa6 1235#, c-format
1ea75322 1236msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
24d886e1 1237msgstr "Không thể phân tích chi tiết mạng không dây từ '%s'. link_idx = %d;"
1ea75322
DB
1238
1239#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1240#, c-format
1241msgid "Could not connect to interface, '%s'"
24d886e1 1242msgstr "Không thể kết nối với giao diện, '%s'"
1ea75322
DB
1243
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1245#, c-format
1246msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
24d886e1 1247msgstr "Không thể gửi ioctl đến giao diện, '%s'"
10862fa6 1248
1ea75322 1249#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
10862fa6 1250#, c-format
1ea75322 1251msgid "Could not parse command line '%s': %s"
24d886e1 1252msgstr "Không thể phân tích dòng lệnh '%s': %s"
1ea75322
DB
1253
1254#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1255msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
f8c25730 1256msgstr "Không thể phân tích đầu ra 'netstat'. Không đúng định dạng"
1ea75322
DB
1257
1258#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1259msgid "Disconnected"
24d886e1 1260msgstr "Mất kết nối"
1ea75322
DB
1261
1262#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1263msgid "Idle"
24d886e1 1264msgstr "Không hoạt động"
1ea75322
DB
1265
1266#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1267msgid "Sending"
24d886e1 1268msgstr "Đang gửi"
1ea75322
DB
1269
1270#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1271msgid "Receiving"
24d886e1 1272msgstr "Đang nhận"
1ea75322
DB
1273
1274#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1275msgid "Sending/Receiving"
24d886e1 1276msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
1ea75322 1277
f8c25730 1278#: ../src/plugins/batt/batt.c:132
10862fa6 1279msgid "No batteries found"
24d886e1 1280msgstr "Không tìm thấy pin"
10862fa6 1281
f8c25730 1282#: ../src/plugins/batt/batt.c:176
1ea75322
DB
1283#, c-format
1284msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
24d886e1 1285msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
1ea75322 1286
f8c25730 1287#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1ea75322
DB
1288#, c-format
1289msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
bfba7517 1290msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
1ea75322 1291
f8c25730 1292#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1ea75322
DB
1293#, c-format
1294msgid "Battery: %d%% charged"
24d886e1 1295msgstr "Pin: %d%% sạc"
1ea75322 1296
f8c25730 1297#: ../src/plugins/batt/batt.c:573
10862fa6 1298msgid "Hide if there is no battery"
24d886e1 1299msgstr "Ẩn nếu không có pin"
10862fa6 1300
f8c25730 1301#: ../src/plugins/batt/batt.c:575
10862fa6 1302msgid "Alarm command"
f8c25730 1303msgstr "Lệnh cảnh báo"
10862fa6 1304
f8c25730 1305#: ../src/plugins/batt/batt.c:576
10862fa6 1306msgid "Alarm time (minutes left)"
f8c25730 1307msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
10862fa6 1308
f8c25730 1309#: ../src/plugins/batt/batt.c:577
10862fa6 1310msgid "Background color"
24d886e1 1311msgstr "Màu nền"
10862fa6 1312
f8c25730 1313#: ../src/plugins/batt/batt.c:578
10862fa6 1314msgid "Charging color 1"
24d886e1 1315msgstr "Đang thêm màu 1"
10862fa6 1316
f8c25730 1317#: ../src/plugins/batt/batt.c:579
10862fa6 1318msgid "Charging color 2"
24d886e1 1319msgstr "Đang thêm màu 2"
10862fa6 1320
f8c25730 1321#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
10862fa6 1322msgid "Discharging color 1"
24d886e1 1323msgstr "Ngưng thêm màu 1"
10862fa6 1324
f8c25730 1325#: ../src/plugins/batt/batt.c:581
10862fa6 1326msgid "Discharging color 2"
24d886e1 1327msgstr "Ngưng thêm màu 2"
10862fa6 1328
f8c25730 1329#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
10862fa6 1330msgid "Border width"
24d886e1 1331msgstr "Chiều rộng biên"
10862fa6 1332
f8c25730 1333#: ../src/plugins/batt/batt.c:612
10862fa6 1334msgid "Battery Monitor"
24d886e1 1335msgstr "Pin màn hình"
10862fa6 1336
f8c25730 1337#: ../src/plugins/batt/batt.c:614
10862fa6 1338msgid "Display battery status using ACPI"
24d886e1 1339msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
10862fa6 1340
1ea75322 1341#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
10862fa6 1342msgid "Show CapsLock"
f8c25730 1343msgstr "Hiển thị CapsLock"
10862fa6 1344
1ea75322 1345#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
10862fa6 1346msgid "Show NumLock"
24d886e1 1347msgstr "Hiển thị NumLock"
10862fa6 1348
1ea75322 1349#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
10862fa6 1350msgid "Show ScrollLock"
24d886e1 1351msgstr "Hiển thị ScrollLock"
10862fa6 1352
1ea75322
DB
1353#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1354msgid "Keyboard LED"
24d886e1 1355msgstr "LED bàn phím"
10862fa6 1356
1ea75322 1357#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
10862fa6 1358msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
24d886e1
DB
1359msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
1360
f8c25730
DB
1361#. A label to allow for click through
1362#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:561
1363msgid "No Indicators"
1364msgstr "Không tìm thấy dụng cụ chỉ thị"
ca14ea2b 1365
f8c25730
DB
1366#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:751
1367msgid "Indicator Applications"
1368msgstr "Ứng dụng chỉ thị"
ca14ea2b 1369
f8c25730
DB
1370#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:752
1371msgid "Clock Indicator"
1372msgstr "Đồng hồ chỉ thị"
ca14ea2b 1373
f8c25730
DB
1374#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:753
1375msgid "Messaging Menu"
1376msgstr "Trình đơn tin nhắn"
ca14ea2b 1377
f8c25730
DB
1378#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:754
1379msgid "Network Menu"
1380msgstr "Trình đơn mạng"
ca14ea2b 1381
f8c25730
DB
1382#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:755
1383msgid "Session Menu"
1384msgstr "Trình đơn phiên làm việc"
ca14ea2b 1385
f8c25730
DB
1386#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:756
1387msgid "Sound Menu"
1388msgstr "Trình đơn âm thanh"
ca14ea2b 1389
f8c25730
DB
1390#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:780
1391msgid "Indicator applets"
1392msgstr "Applet chỉ thị"
ca14ea2b 1393
f8c25730
DB
1394#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:782
1395msgid "Add indicator applets to the panel"
1396msgstr "Thêm applet chỉ thị vào bảng điều khiển"
ca14ea2b 1397
f8c25730
DB
1398#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:654
1399msgid "CPU color"
1400msgstr "Màu CPU"
ca14ea2b 1401
f8c25730
DB
1402#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:655
1403msgid "Display RAM usage"
1404msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
ca14ea2b 1405
f8c25730
DB
1406#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:656
1407msgid "RAM color"
1408msgstr "Màu RAM"
ca14ea2b 1409
f8c25730
DB
1410#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:753
1411msgid "Resource monitors"
1412msgstr "Bộ giám sát tài nguyên"
ca14ea2b 1413
f8c25730
DB
1414#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:755
1415msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1416msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
ca14ea2b 1417
f8c25730
DB
1418#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:721
1419msgid "WNCKPager"
1420msgstr "WNCKPager"
ca14ea2b 1421
f8c25730
DB
1422#: ../src/plugins/wnckpager/wnckpager.c:723
1423msgid "WNCKpager plugin"
1424msgstr "WNCKpager plugin"
24d886e1
DB
1425
1426#~ msgid "Available Applications"
1427#~ msgstr "Ứng dụng có sẵn"