Adding upstream version 0.9.0.
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
CommitLineData
7486d297
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
7486d297
DB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7a1c5048 10"POT-Creation-Date: 2016-10-24 21:15+0300\n"
aaccad27 11"PO-Revision-Date: 2012-10-12 06:22+0200\n"
514580cf 12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
7486d297 13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
cb7f7ba8 14"Language: vi\n"
7486d297
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
aa0e9095 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
514580cf 19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
8713e384
AG
20"X-Pootle-Path: /vi/lxpanel/po/vi.po\n"
21"X-Pootle-Revision: 0\n"
7486d297 22
7a1c5048 23#: ../src/configurator.c:148
f7ecd6ce
AG
24msgid ""
25"Space reservation is not available for this panel because there is another "
26"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27msgstr ""
7486d297 28
7a1c5048 29#: ../src/configurator.c:632
7486d297 30msgid "Currently loaded plugins"
514580cf 31msgstr "Những plugin đã được nạp"
7486d297 32
7a1c5048 33#: ../src/configurator.c:641
7486d297 34msgid "Stretch"
514580cf 35msgstr "Căng dài ra"
7486d297 36
7a1c5048 37#: ../src/configurator.c:778
7486d297 38msgid "Add plugin to panel"
514580cf 39msgstr "Thêm plugin vào bảng điều khiển"
7486d297 40
7a1c5048 41#: ../src/configurator.c:806
7486d297 42msgid "Available plugins"
514580cf 43msgstr "Các plugin có sẵn"
7486d297 44
7a1c5048 45#: ../src/configurator.c:1427
7486d297 46msgid "Logout command is not set"
514580cf 47msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
7486d297 48
7a1c5048 49#: ../src/configurator.c:1495
2ba86315 50msgid "Select a directory"
514580cf 51msgstr "Chọn một thư mục"
7486d297 52
7a1c5048 53#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
2ba86315 54msgid "Select a file"
4652f59b 55msgstr "Chọn một tập tin "
7486d297 56
7a1c5048 57#: ../src/configurator.c:1640
2ba86315 58msgid "_Browse"
4652f59b 59msgstr "_Trình duyệt"
7486d297 60
7a1c5048 61#: ../src/panel.c:1283
6b775dbb
AG
62msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63msgstr ""
64
7a1c5048 65#: ../src/panel.c:1309
2ba86315
DB
66msgid ""
67"Really delete this panel?\n"
68"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
7486d297 69msgstr ""
4652f59b
DB
70"Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
71"<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
7486d297 72
7a1c5048 73#: ../src/panel.c:1311
2ba86315 74msgid "Confirm"
4652f59b 75msgstr "Xác nhận"
7486d297 76
2ba86315 77#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
7a1c5048 78#: ../src/panel.c:1346
2ba86315 79msgid "translator-credits"
514580cf 80msgstr "Người dịch"
7486d297 81
7a1c5048 82#: ../src/panel.c:1351
2ba86315 83msgid "LXPanel"
4652f59b 84msgstr "LXPanel"
7486d297 85
7a1c5048 86#: ../src/panel.c:1369
6b775dbb 87#, fuzzy
7a1c5048 88msgid "Copyright (C) 2008-2016"
cb7f7ba8
DB
89msgstr "Bản quyền (C) 2008-2011"
90
7a1c5048 91#: ../src/panel.c:1370
2ba86315 92msgid "Desktop panel for LXDE project"
514580cf 93msgstr "Bảng điều khiển màn hình nền cho dự án LXDE"
7486d297 94
7a1c5048 95#: ../src/panel.c:1412
f7ecd6ce
AG
96#, c-format
97msgid "\"%s\" Settings"
98msgstr "\"%s\" Cài đặt"
99
7a1c5048 100#: ../src/panel.c:1433
7486d297 101msgid "Add / Remove Panel Items"
4652f59b 102msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
7486d297 103
7a1c5048 104#: ../src/panel.c:1441
7486d297
DB
105#, c-format
106msgid "Remove \"%s\" From Panel"
4652f59b 107msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
7486d297 108
7a1c5048 109#: ../src/panel.c:1453
7486d297 110msgid "Panel Settings"
4652f59b 111msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
7486d297 112
7a1c5048 113#: ../src/panel.c:1459
2ba86315 114msgid "Create New Panel"
4652f59b 115msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
2ba86315 116
7a1c5048 117#: ../src/panel.c:1465
7486d297 118msgid "Delete This Panel"
4652f59b 119msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
7486d297 120
7a1c5048 121#: ../src/panel.c:1476
2ba86315 122msgid "About"
4652f59b 123msgstr "Tìm hiểu thêm"
2ba86315 124
7a1c5048 125#: ../src/panel.c:1483
7486d297 126msgid "Panel"
4652f59b 127msgstr "Bảng điều khiển"
7486d297 128
7a1c5048 129#: ../src/panel.c:1698 ../src/panel.c:1706 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
cb7f7ba8
DB
130msgid "Height:"
131msgstr "Chiều cao:"
132
7a1c5048 133#: ../src/panel.c:1699 ../src/panel.c:1705 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
cb7f7ba8
DB
134msgid "Width:"
135msgstr "Chiều rộng:"
136
7a1c5048 137#: ../src/panel.c:1700 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
cb7f7ba8
DB
138msgid "Left"
139msgstr "Trái"
140
7a1c5048 141#: ../src/panel.c:1701 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
cb7f7ba8
DB
142msgid "Right"
143msgstr "Phải"
144
7a1c5048 145#: ../src/panel.c:1707 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
cb7f7ba8
DB
146msgid "Top"
147msgstr "Trên cùng"
148
7a1c5048 149#: ../src/panel.c:1708 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
cb7f7ba8 150msgid "Bottom"
514580cf 151msgstr "Dưới cùng"
cb7f7ba8 152
7a1c5048 153#: ../src/plugin.c:348
f7ecd6ce
AG
154msgid "No file manager is configured."
155msgstr ""
156
157#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
7a1c5048 158#: ../src/gtk-run.c:398 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
f7ecd6ce
AG
159msgid "Run"
160msgstr "Chạy"
161
7a1c5048 162#: ../src/gtk-run.c:412
f7ecd6ce
AG
163msgid "Enter the command you want to execute:"
164msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi:"
165
7a1c5048 166#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
f7ecd6ce
AG
167msgid "Restart"
168msgstr "Khởi động lại"
169
7a1c5048 170#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
f7ecd6ce
AG
171msgid "Logout"
172msgstr "Đăng xuất"
173
7a1c5048 174#: ../src/main.c:323
7486d297
DB
175#, c-format
176msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
514580cf 177msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
7486d297 178
7a1c5048 179#: ../src/main.c:324
7486d297
DB
180#, c-format
181msgid "Command line options:\n"
4652f59b 182msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
7486d297 183
7a1c5048 184#: ../src/main.c:325
7486d297
DB
185#, c-format
186msgid " --help -- print this help and exit\n"
514580cf 187msgstr " --help -- xem trợ giúp và thoát\n"
7486d297 188
7a1c5048 189#: ../src/main.c:326
7486d297
DB
190#, c-format
191msgid " --version -- print version and exit\n"
514580cf 192msgstr " --version -- xem phiên bản vào thoát\n"
7486d297 193
f7ecd6ce 194#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
2ba86315 195#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
7a1c5048 196#: ../src/main.c:329
7486d297
DB
197#, c-format
198msgid " --profile name -- use specified profile\n"
514580cf 199msgstr " --profile name -- sử dụng hồ sơ người dùng xác định\n"
7486d297 200
7a1c5048 201#: ../src/main.c:331
7486d297
DB
202#, c-format
203msgid " -h -- same as --help\n"
514580cf 204msgstr " -h -- tương tự như --help\n"
7486d297 205
7a1c5048 206#: ../src/main.c:332
7486d297
DB
207#, c-format
208msgid " -p -- same as --profile\n"
514580cf 209msgstr " -p -- tương tự như --profile\n"
7486d297 210
7a1c5048 211#: ../src/main.c:333
7486d297
DB
212#, c-format
213msgid " -v -- same as --version\n"
514580cf 214msgstr " -v -- tương tự như --version\n"
7486d297 215
2ba86315 216#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
7a1c5048 217#: ../src/main.c:335
7486d297
DB
218#, c-format
219msgid ""
220"\n"
221"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
222"\n"
223msgstr ""
4652f59b 224"\n"
514580cf 225"Ghé thăm http://lxde.org/ để biết thêm.\n"
4652f59b 226"\n"
7486d297 227
7a1c5048 228#: ../src/input-button.c:145
f7ecd6ce
AG
229#, fuzzy
230msgid "LeftBtn"
231msgstr "Trái"
232
7a1c5048 233#: ../src/input-button.c:148
f7ecd6ce
AG
234msgid "MiddleBtn"
235msgstr ""
236
7a1c5048 237#: ../src/input-button.c:151
f7ecd6ce
AG
238#, fuzzy
239msgid "RightBtn"
240msgstr "Phải"
241
7a1c5048 242#: ../src/input-button.c:154
f7ecd6ce
AG
243#, c-format
244msgid "Btn%s"
245msgstr ""
246
7a1c5048
AG
247#: ../src/input-button.c:215
248#, c-format
249msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
250msgstr ""
251
252#: ../src/input-button.c:218 ../src/input-button.c:401
253#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
254#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
255msgid "Error"
256msgstr "Lỗi"
257
f7ecd6ce 258#. GtkRadioButton "None"
7a1c5048 259#: ../src/input-button.c:315 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
f7ecd6ce
AG
260msgid "None"
261msgstr "Không"
262
7a1c5048 263#: ../src/input-button.c:322
f7ecd6ce
AG
264#, fuzzy
265msgid "Custom:"
266msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
267
7a1c5048 268#: ../src/input-button.c:399
f7ecd6ce
AG
269#, c-format
270msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
271msgstr ""
514580cf 272
7a1c5048
AG
273#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
274msgid "Spacer"
275msgstr "Bộ dãn cách"
276
277#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
278#: ../plugins/batt/batt.c:702
279msgid "Size"
280msgstr "Kích thước"
281
282#: ../src/space.c:404
283msgid "Allocate space"
284msgstr "Phân bổ không gian"
285
286#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2401
6b775dbb
AG
287#, fuzzy
288msgid "Application Launch and Task Bar"
289msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
290
f7ecd6ce
AG
291#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
292#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
6b775dbb
AG
293#, fuzzy
294msgid "<b>Mode:</b>"
295msgstr "<b>Kích thước</b>"
296
f7ecd6ce 297#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
6b775dbb
AG
298msgid "Launchers"
299msgstr ""
300
f7ecd6ce 301#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
6b775dbb
AG
302#, fuzzy
303msgid "<b>Launchbar</b>"
304msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
305
f7ecd6ce 306#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
6b775dbb
AG
307msgid "Show tooltips"
308msgstr "Hiển thị chú giải"
309
f7ecd6ce 310#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
6b775dbb
AG
311msgid "Icons only"
312msgstr "Chỉ biểu tượng"
313
f7ecd6ce 314#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
6b775dbb
AG
315msgid "Flat buttons"
316msgstr "Nút phẳng"
317
f7ecd6ce 318#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
6b775dbb
AG
319msgid "Show windows from all desktops"
320msgstr "Hiện tất cả cửa sổ từ tất cả màn hình nền"
321
f7ecd6ce 322#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
6b775dbb
AG
323msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
324msgstr ""
325
f7ecd6ce 326#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
6b775dbb
AG
327msgid "Use mouse wheel"
328msgstr "Sử dụng bánh lăn chuột"
329
f7ecd6ce 330#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
6b775dbb
AG
331msgid "Flash when there is any window requiring attention"
332msgstr "Nhấp nháy khi có bất kỳ cửa sổ nào yêu cầu sự chú ý"
333
f7ecd6ce 334#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
6b775dbb
AG
335msgid "Combine multiple application windows into a single button"
336msgstr "Kết hợp nhiều cửa sổ ứng dụng vào một nút duy nhất"
337
f7ecd6ce
AG
338#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
339msgid "Disable enlargement for small task icons"
340msgstr ""
341
342#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
6b775dbb
AG
343msgid "Maximum width of task button"
344msgstr "Chiều rộng tối đa của nút tác vụ"
345
f7ecd6ce 346#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
6b775dbb
AG
347msgid "Spacing"
348msgstr "Khoảng cách"
349
f7ecd6ce 350#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
6b775dbb
AG
351#, fuzzy
352msgid "<b>Taskbar</b>"
353msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
354
f7ecd6ce 355#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
6b775dbb
AG
356#, fuzzy
357msgid "Only Application Launch Bar"
358msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
359
f7ecd6ce 360#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
6b775dbb
AG
361#, fuzzy
362msgid "Only Task Bar (Window List)"
363msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
364
f7ecd6ce 365#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
6b775dbb
AG
366#, fuzzy
367msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
514580cf
DB
368msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
369
eea54180
DB
370#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
371msgid "<b>Connection</b>"
372msgstr "<b>Kết nối</b>"
373
514580cf 374#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
eea54180
DB
375msgid "Status:"
376msgstr "Trạng thái:"
514580cf
DB
377
378#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
eea54180
DB
379msgid "_Name:"
380msgstr "_Tên:"
514580cf
DB
381
382#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
eea54180
DB
383msgid "<b>Activity</b>"
384msgstr "<b>Hoạt động</b>"
514580cf
DB
385
386#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
eea54180
DB
387msgid "Received:"
388msgstr "Đã nhận:"
514580cf
DB
389
390#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
eea54180
DB
391msgid "Sent:"
392msgstr "Đã gửi:"
514580cf
DB
393
394#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
514580cf
DB
395msgid "<b>Signal Strength</b>"
396msgstr "<b>Độ mạnh tín hiệu</b>"
397
398#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
eea54180
DB
399#, no-c-format
400msgid "0%"
401msgstr "0%"
514580cf 402
eea54180
DB
403#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
404msgid "General"
405msgstr "Tổng quát"
514580cf
DB
406
407#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
eea54180
DB
408msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
409msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
514580cf
DB
410
411#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
eea54180
DB
412msgid "Address:"
413msgstr "Địa chỉ:"
514580cf
DB
414
415#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
eea54180
DB
416msgid "Destination:"
417msgstr "Điểm đến:"
514580cf 418
7a1c5048
AG
419#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
420#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
eea54180
DB
421msgid "Broadcast:"
422msgstr "Truyền tin:"
514580cf
DB
423
424#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
eea54180
DB
425msgid "Subnet Mask:"
426msgstr "Subnet Mask:"
514580cf
DB
427
428#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
eea54180
DB
429msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
430msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
514580cf
DB
431
432#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
eea54180
DB
433msgid "Scope:"
434msgstr "Phạm vi:"
514580cf
DB
435
436#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
eea54180
DB
437msgid "<b>Network Device</b>"
438msgstr "<b>Thiết bị mạng</b>"
514580cf
DB
439
440#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
514580cf
DB
441msgid "Type:"
442msgstr "Loại:"
443
eea54180
DB
444#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
445msgid "Support"
446msgstr "Hỗ trợ"
447
514580cf 448#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
eea54180
DB
449msgid "Con_figure"
450msgstr "Cấu _hình"
451
452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
453msgid "Dynamic"
454msgstr "Năng động"
514580cf
DB
455
456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
eea54180
DB
457msgid "Pixels"
458msgstr "Pixels"
459
460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
514580cf
DB
461#, no-c-format
462msgid "% Percent"
463msgstr "% phần trăm"
464
aaccad27
AL
465#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
466msgid "Err"
467msgstr "Lỗi"
468
469#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
470msgid "Warn"
471msgstr "Cảnh báo"
472
473#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
474msgid "Info"
475msgstr "Thông tin"
476
477#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
478msgid "All"
479msgstr "Tất cả"
480
481#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
eea54180
DB
482msgid "Panel Preferences"
483msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
514580cf 484
aaccad27 485#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
eea54180
DB
486msgid "Edge:"
487msgstr "Mép ngoài:"
514580cf 488
7a1c5048 489#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
aaccad27
AL
490msgid "Center"
491msgstr "Ở giữa"
492
493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
514580cf
DB
494msgid "Alignment:"
495msgstr "Canh chỉnh:"
496
aaccad27 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
eea54180
DB
498msgid "Margin:"
499msgstr "Lề:"
514580cf 500
aaccad27 501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
6b775dbb
AG
502#, fuzzy
503msgid "Monitor:"
504msgstr "Pin màn hình"
505
506#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
eea54180
DB
507msgid "<b>Position</b>"
508msgstr "<b>Vị trí</b>"
514580cf 509
6b775dbb 510#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
aaccad27
AL
511msgid "Icon size:"
512msgstr "Kích thước biểu tượng:"
514580cf 513
6b775dbb 514#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
eea54180
DB
515msgid "<b>Size</b>"
516msgstr "<b>Kích thước</b>"
514580cf 517
6b775dbb 518#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
514580cf
DB
519msgid "Geometry"
520msgstr "Hình dạng"
521
6b775dbb 522#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
eea54180
DB
523msgid "System theme"
524msgstr "Giao diện hệ thống"
525
6b775dbb 526#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
eea54180
DB
527msgid "Solid color (with opacity)"
528msgstr "Màu rắn (với độ mờ đục)"
529
7a1c5048 530#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
514580cf
DB
531msgid "Image"
532msgstr "Hình ảnh"
533
6b775dbb 534#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
eea54180
DB
535msgid "Select an image file"
536msgstr "Chọn một tập tin ảnh"
514580cf 537
6b775dbb 538#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
eea54180
DB
539msgid "<b>Background</b>"
540msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
514580cf 541
6b775dbb 542#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
eea54180
DB
543msgid "Custom color"
544msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
514580cf 545
6b775dbb 546#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
eea54180
DB
547msgid "<b>Font</b>"
548msgstr "<b>Phông</b>"
514580cf 549
6b775dbb 550#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
eea54180
DB
551msgid "Appearance"
552msgstr "Diện mạo"
514580cf 553
6b775dbb 554#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
eea54180
DB
555msgid "Panel Applets"
556msgstr "Applet bảng điều khiển"
514580cf 557
6b775dbb 558#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
eea54180
DB
559msgid "Logout Command:"
560msgstr "Lệnh đăng xuất:"
561
6b775dbb 562#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
eea54180
DB
563msgid "Terminal Emulator:"
564msgstr "Bộ giả lập thiết bị đầu cuối:"
514580cf 565
6b775dbb 566#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
eea54180
DB
567msgid "File Manager:"
568msgstr "Bộ quản lý lập tin:"
514580cf 569
6b775dbb 570#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
eea54180
DB
571msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
572msgstr "<b>Thiết lập ứng dụng ưa thích</b>"
514580cf 573
6b775dbb 574#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
eea54180
DB
575msgid "Make window managers treat the panel as dock"
576msgstr "Cho bộ quản lý cửa sổ xem bảng điều khiển như nơi gắn kết"
514580cf 577
6b775dbb 578#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
eea54180
DB
579msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
580msgstr ""
581"Để dành không gian, và không bao phủ bởi những cửa sổ được phóng đầy màn hình"
514580cf 582
6b775dbb 583#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
eea54180
DB
584msgid "<b>Properties</b>"
585msgstr "<b>Thuộc tính</b>"
514580cf 586
6b775dbb 587#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
eea54180
DB
588msgid "Minimize panel when not in use"
589msgstr "Thu nhỏ bảng điều khiển khi không sử dụng"
590
6b775dbb 591#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
eea54180
DB
592msgid "Size when minimized"
593msgstr "Kích thước khi thu nhỏ"
594
6b775dbb 595#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
aaccad27
AL
596msgid "pixels"
597msgstr "pixels"
598
6b775dbb 599#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
eea54180
DB
600msgid "<b>Automatic hiding</b>"
601msgstr "<b>Tự dộng ẩn</b>"
514580cf 602
6b775dbb 603#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
aaccad27
AL
604msgid "Log level"
605msgstr "Cấp độ ghi chép"
606
6b775dbb 607#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
aaccad27
AL
608msgid "<b>Log level</b>"
609msgstr "<b>Cấp độ ghi chép</b>"
610
6b775dbb 611#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
eea54180
DB
612msgid "Advanced"
613msgstr "Nâng cao"
7486d297 614
7a1c5048 615#: ../plugins/cpu/cpu.c:308
7486d297 616msgid "CPU Usage Monitor"
514580cf 617msgstr "Bộ giám sát sử dụng CPU"
7486d297 618
7a1c5048 619#: ../plugins/cpu/cpu.c:309 ../plugins/monitors/monitors.c:725
7486d297 620msgid "Display CPU usage"
514580cf 621msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
7486d297 622
7a1c5048 623#: ../plugins/deskno/deskno.c:208 ../plugins/deskno/deskno.c:228
6b775dbb
AG
624msgid "Desktop Number / Workspace Name"
625msgstr "Số màn hình nền / Tên không gian làm việc"
626
7a1c5048 627#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/dclock.c:437
aa0e9095 628msgid "Bold font"
514580cf 629msgstr "Phông đậm"
aa0e9095 630
7a1c5048 631#: ../plugins/deskno/deskno.c:211
aa0e9095 632msgid "Display desktop names"
514580cf 633msgstr "Hiển thị tên màn hình nền"
aa0e9095 634
7a1c5048 635#: ../plugins/deskno/deskno.c:229
7486d297 636msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
514580cf 637msgstr "Hiển thị số không gian làm việc, bởi cmeury@users.sf.net"
7486d297 638
7a1c5048 639#: ../plugins/launchtaskbar.c:1768 ../plugins/launchtaskbar.c:2371
f7ecd6ce
AG
640msgid "Application Launch Bar"
641msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
642
7a1c5048 643#: ../plugins/launchtaskbar.c:1771 ../plugins/launchtaskbar.c:2381
f7ecd6ce
AG
644msgid "Task Bar (Window List)"
645msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
cb7f7ba8 646
7a1c5048
AG
647#: ../plugins/launchtaskbar.c:1919
648msgid "A_dd to Launcher"
649msgstr ""
650
651#: ../plugins/launchtaskbar.c:1921
6b775dbb 652#, fuzzy
7a1c5048
AG
653msgid "Rem_ove from Launcher"
654msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
655
656#: ../plugins/launchtaskbar.c:1923
657msgid "_New Instance"
658msgstr ""
659
660#: ../plugins/launchtaskbar.c:2372
661msgid "Bar with buttons to launch application"
662msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
663
664#: ../plugins/launchtaskbar.c:2382
665msgid ""
666"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
667"focus"
668msgstr ""
669"Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
670"như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
671
672#: ../plugins/launchtaskbar.c:2402
673#, fuzzy
674msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
675msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
7486d297 676
2ba86315 677#. Add Raise menu item.
7a1c5048 678#: ../plugins/task-button.c:339
2ba86315 679msgid "_Raise"
514580cf 680msgstr "_Hiện lên"
7486d297 681
2ba86315 682#. Add Restore menu item.
7a1c5048 683#: ../plugins/task-button.c:344
2ba86315 684msgid "R_estore"
514580cf 685msgstr "_Phục hồi"
7486d297 686
2ba86315 687#. Add Maximize menu item.
7a1c5048 688#: ../plugins/task-button.c:349
2ba86315 689msgid "Ma_ximize"
514580cf 690msgstr "Phóng _cực đại"
7486d297 691
2ba86315 692#. Add Iconify menu item.
7a1c5048 693#: ../plugins/task-button.c:354
2ba86315 694msgid "Ico_nify"
514580cf 695msgstr "_Thu nhỏ"
7486d297 696
7a1c5048 697#: ../plugins/task-button.c:375
2ba86315
DB
698#, c-format
699msgid "Workspace _%d"
514580cf 700msgstr "Không gian làm việc _%d"
7486d297 701
7a1c5048 702#: ../plugins/task-button.c:380
7486d297
DB
703#, c-format
704msgid "Workspace %d"
514580cf 705msgstr "Không gian làm việc %d"
7486d297 706
2ba86315 707#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
7a1c5048 708#: ../plugins/task-button.c:397
2ba86315 709msgid "_All workspaces"
514580cf 710msgstr "Tất cả _không gian làm việc"
7486d297 711
f7ecd6ce 712#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
2ba86315 713#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
7a1c5048 714#: ../plugins/task-button.c:405
2ba86315 715msgid "_Move to Workspace"
514580cf 716msgstr "_Di chuyển đến không gian làm việc"
7486d297 717
7a1c5048 718#: ../plugins/task-button.c:420
2ba86315 719msgid "_Close Window"
514580cf 720msgstr "Đóng cửa _sổ"
7486d297 721
7a1c5048 722#: ../plugins/task-button.c:1238
6b775dbb 723#, fuzzy
7a1c5048
AG
724msgid "_Close all windows"
725msgstr "Đóng cửa _sổ"
6b775dbb 726
7a1c5048 727#: ../plugins/dclock.c:431 ../plugins/dclock.c:445
6b775dbb
AG
728msgid "Digital Clock"
729msgstr "Đồng hồ số"
730
7a1c5048 731#: ../plugins/dclock.c:433
7486d297 732msgid "Clock Format"
514580cf 733msgstr "Định dạng đồng hồ"
7486d297 734
7a1c5048 735#: ../plugins/dclock.c:434
7486d297 736msgid "Tooltip Format"
514580cf 737msgstr "Định dạng chú giải"
7486d297 738
7a1c5048 739#: ../plugins/dclock.c:435
6b775dbb 740#, fuzzy, c-format
f7ecd6ce 741msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
eea54180 742msgstr "Định dạng mã: man 3 strftime; \\n for line break"
7486d297 743
7a1c5048 744#: ../plugins/dclock.c:436
2ba86315 745msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
514580cf 746msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: hiển thị lịch)"
2ba86315 747
7a1c5048 748#: ../plugins/dclock.c:438
aa0e9095 749msgid "Tooltip only"
514580cf 750msgstr "Chỉ chú giải"
7486d297 751
7a1c5048 752#: ../plugins/dclock.c:439
514580cf
DB
753msgid "Center text"
754msgstr "Canh giữa văn bản"
755
7a1c5048 756#: ../plugins/dclock.c:446
2ba86315 757msgid "Display digital clock and tooltip"
514580cf 758msgstr "Hiển thị đồng hồ và chú giải"
7486d297 759
7a1c5048 760#: ../plugins/menu.c:360
7486d297 761msgid "Add to desktop"
514580cf 762msgstr "Thêm vào màn hình nền"
7486d297 763
7a1c5048 764#: ../plugins/menu.c:367
7486d297 765msgid "Properties"
514580cf 766msgstr "Thuộc tính"
7486d297 767
7a1c5048 768#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
7486d297 769msgid "Menu"
514580cf 770msgstr "Trình đơn"
7486d297 771
7a1c5048 772#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
6b775dbb
AG
773msgid "Icon"
774msgstr "Biểu tượng"
775
7a1c5048 776#: ../plugins/menu.c:998
2ba86315 777msgid "Application Menu"
514580cf 778msgstr "Trình đơn ứng dụng"
7486d297 779
7a1c5048 780#: ../plugins/separator.c:73
2ba86315 781msgid "Separator"
514580cf 782msgstr "Bộ ngăn cách"
7486d297 783
7a1c5048 784#: ../plugins/separator.c:74
2ba86315 785msgid "Add a separator to the panel"
514580cf 786msgstr "Thêm một bộ ngăn cách vào bảng điều khiển"
7486d297 787
7a1c5048 788#: ../plugins/pager.c:114
f7ecd6ce
AG
789msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
790msgstr ""
791
7a1c5048 792#: ../plugins/pager.c:166 ../plugins/pager.c:182
2ba86315 793msgid "Desktop Pager"
514580cf 794msgstr "Bộ phân trang màn hình nền"
7486d297 795
7a1c5048 796#: ../plugins/pager.c:167 ../plugins/pager.c:183
2ba86315 797msgid "Simple pager plugin"
514580cf 798msgstr "Plugin phân trang đơn giản"
7486d297 799
7a1c5048 800#: ../plugins/tray.c:691
2ba86315 801msgid "System Tray"
4652f59b 802msgstr "Khay hệ thống"
7486d297 803
7a1c5048 804#: ../plugins/tray.c:692
2ba86315 805msgid "System tray"
4652f59b 806msgstr "Khay hệ thống"
7486d297 807
7a1c5048 808#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
6b775dbb
AG
809msgid "New session is required for this option to take effect"
810msgstr ""
811
aaccad27 812#. dialog
7a1c5048 813#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
aaccad27
AL
814msgid "Select Keyboard Model"
815msgstr "Chọn kiểu bàn phím"
7486d297 816
7a1c5048
AG
817#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
818#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
aaccad27
AL
819msgid "Description"
820msgstr "Miêu tả:"
7486d297 821
7a1c5048 822#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
6b775dbb
AG
823#, fuzzy
824msgid "Id"
825msgstr "Không hoạt động"
826
aaccad27 827#. dialog
7a1c5048 828#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
aaccad27
AL
829msgid "Select Layout Change Type"
830msgstr "Chọn sơ đồ"
7486d297 831
aaccad27 832#. dialog
7a1c5048 833#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
aaccad27
AL
834msgid "Add Keyboard Layout"
835msgstr "Thêm sơ đồ bàn phím"
836
7a1c5048 837#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
aaccad27
AL
838msgid "Flag"
839msgstr "Cờ"
840
7a1c5048 841#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
aaccad27
AL
842msgid "Layout"
843msgstr "Sơ đồ"
844
7a1c5048 845#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
aaccad27
AL
846msgid "Keyboard Layout Handler"
847msgstr "Bộ quản lý sơ đồ bàn phím"
848
7a1c5048 849#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
aaccad27
AL
850msgid "Keyboard Model"
851msgstr "Kiểu bàn phím"
7486d297 852
7a1c5048 853#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
aaccad27
AL
854msgid "Keyboard Layouts"
855msgstr "Sơ đồ bàn phím"
856
7a1c5048 857#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
aaccad27
AL
858msgid "Variant"
859msgstr "Biến thể"
860
7a1c5048 861#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
aaccad27
AL
862msgid "Change Layout Option"
863msgstr "Thay đổi tùy chọn sơ đồ"
864
7a1c5048 865#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
6b775dbb
AG
866msgid "Advanced setxkbmap Options"
867msgstr ""
868
7a1c5048 869#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
6b775dbb
AG
870msgid "Do _not reset existing options"
871msgstr ""
872
7a1c5048 873#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
6b775dbb
AG
874msgid "Keep _system layouts"
875msgstr ""
876
7a1c5048 877#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
aaccad27
AL
878msgid "Per Window Settings"
879msgstr "Cho mỗi thiết lập cửa sổ"
880
7a1c5048 881#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
aaccad27
AL
882msgid "_Remember layout for each window"
883msgstr "_Ghi nhớ sơ đồ cho mỗi cửa sổ"
884
7a1c5048 885#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
aaccad27
AL
886msgid "Show Layout as"
887msgstr "Hiển thị sơ đồ như"
7486d297 888
7a1c5048 889#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
aaccad27
AL
890msgid "Custom Image"
891msgstr "Ảnh tùy chọn"
7486d297 892
7a1c5048 893#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
aaccad27
AL
894msgid "Text"
895msgstr "Văn bản"
896
7a1c5048 897#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
aaccad27
AL
898msgid "Panel Icon Size"
899msgstr "Kích thước biểu tượng bảng điều khiển"
900
7a1c5048 901#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
aaccad27
AL
902msgid "Handle keyboard layouts"
903msgstr "Quản lý sơ đồ bàn phím"
7486d297 904
7a1c5048 905#: ../plugins/wincmd.c:205
2ba86315 906msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
7486d297 907msgstr ""
514580cf 908"Click chuột trái để ẩn tất cả cửa sổ. Click chuột giữa để làm mờ chúng."
7486d297 909
7a1c5048 910#: ../plugins/wincmd.c:243 ../plugins/wincmd.c:253
2ba86315 911msgid "Minimize All Windows"
4652f59b 912msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
7486d297 913
7a1c5048 914#: ../plugins/wincmd.c:245
6b775dbb
AG
915msgid "Alternately iconify/shade and raise"
916msgstr "Lần lượt ẩn/đổ bóng và hiện lên"
917
7a1c5048 918#: ../plugins/wincmd.c:254
2ba86315
DB
919msgid ""
920"Sends commands to all desktop windows.\n"
921"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
7486d297 922msgstr ""
514580cf
DB
923"Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ màn hình nền.\n"
924"Các lệnh được hỗ trợ là 1) Thu nhỏ và 2) Làm mờ"
7486d297 925
7a1c5048 926#: ../plugins/dirmenu.c:213
2ba86315 927msgid "Open in _Terminal"
514580cf 928msgstr "Mở trong _thiết bị đầu cuối"
7486d297 929
7a1c5048 930#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
6b775dbb
AG
931msgid "Directory Menu"
932msgstr "Trình đơn thư mục"
933
7a1c5048 934#: ../plugins/dirmenu.c:357
2ba86315 935msgid "Directory"
514580cf 936msgstr "Thư mục"
7486d297 937
7a1c5048 938#: ../plugins/dirmenu.c:358
2ba86315 939msgid "Label"
4652f59b 940msgstr "Nhãn"
7486d297 941
7a1c5048 942#: ../plugins/dirmenu.c:366
6b775dbb
AG
943#, fuzzy
944msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
514580cf 945msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua trình đơn (Tác giả: PCMan)"
7486d297 946
7a1c5048 947#: ../plugins/thermal/thermal.c:564 ../plugins/thermal/thermal.c:582
f7ecd6ce
AG
948msgid "Temperature Monitor"
949msgstr "Bộ giám sát nhiệt độ"
7486d297 950
7a1c5048 951#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
f7ecd6ce
AG
952#, fuzzy
953msgid "Normal color"
954msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
955
7a1c5048 956#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
f7ecd6ce
AG
957#, fuzzy
958msgid "Warning1 color"
959msgstr "Đang thêm màu 1"
7486d297 960
7a1c5048 961#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
f7ecd6ce
AG
962#, fuzzy
963msgid "Warning2 color"
964msgstr "Đang thêm màu 1"
7486d297 965
7a1c5048 966#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
7486d297 967msgid "Automatic sensor location"
4652f59b 968msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
7486d297 969
7a1c5048
AG
970#. FIXME: if off, disable next one
971#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
7486d297 972msgid "Sensor"
4652f59b 973msgstr "Cảm biến"
7486d297 974
7a1c5048
AG
975#. FIXME: create a list to select instead
976#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
7486d297 977msgid "Automatic temperature levels"
514580cf 978msgstr "Tự động điều chỉnh mức độ nhiệt độ"
7486d297 979
7a1c5048
AG
980#. FIXME: if off, disable two below
981#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
f7ecd6ce
AG
982#, fuzzy
983msgid "Warning1 temperature"
514580cf 984msgstr "Cảnh báo 1 Nhiệt độ"
7486d297 985
7a1c5048 986#: ../plugins/thermal/thermal.c:573
f7ecd6ce
AG
987#, fuzzy
988msgid "Warning2 temperature"
514580cf 989msgstr "Cảnh báo 2 Nhiệt độ"
7486d297 990
7a1c5048 991#: ../plugins/thermal/thermal.c:583
aa0e9095 992msgid "Display system temperature"
4652f59b 993msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
7486d297 994
7a1c5048 995#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
6b775dbb
AG
996#, c-format
997msgid ""
998"Frequency: %d MHz\n"
999"Governor: %s"
1000msgstr ""
1001
7a1c5048 1002#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
6b775dbb
AG
1003msgid "CPUFreq frontend"
1004msgstr ""
1005
7a1c5048 1006#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
6b775dbb
AG
1007msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1008msgstr ""
1009
7486d297 1010#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315 1011#. Display current level in tooltip.
7a1c5048
AG
1012#: ../plugins/volume/volume.c:282 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:597
1013#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:955
7486d297 1014msgid "Volume control"
4652f59b 1015msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
7486d297 1016
7a1c5048
AG
1017#: ../plugins/volume/volume.c:290 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1491
1018#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1530
1019#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1551
7486d297 1020msgid "Volume Control"
4652f59b 1021msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
7486d297 1022
2ba86315 1023#. Create a frame as the child of the viewport.
7a1c5048 1024#: ../plugins/volume/volume-impl.c:115 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:874
7486d297 1025msgid "Volume"
4652f59b 1026msgstr "Âm lượng"
7486d297 1027
7a1c5048
AG
1028#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1029msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1030msgstr ""
7486d297 1031
7a1c5048 1032#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:680
f7ecd6ce 1033#, fuzzy
514580cf 1034msgid ""
eea54180 1035"Error, you need to install an application to configure the sound "
f7ecd6ce 1036"(pavucontrol, alsamixer ...)"
514580cf
DB
1037msgstr ""
1038"Lỗi, bạn cần cài đặt một ứng dụng để cấu hình âm thanh (pavucontol, "
1039"alsamixer ...)"
1040
7a1c5048
AG
1041#. Create a check button as the child of the vertical box.
1042#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:893
1043msgid "Mute"
1044msgstr "Tắt âm"
1045
1046#. Just to have these translated
1047#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1048msgid "Line"
1049msgstr ""
1050
1051#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1052msgid "LineOut"
1053msgstr ""
1054
1055#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1056msgid "Front"
1057msgstr ""
1058
1059#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1060msgid "Surround"
1061msgstr ""
1062
1063#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1293
1064msgid "Speaker+LO"
1065msgstr ""
1066
1067#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1332
1068msgid "default"
1069msgstr ""
1070
1071#. desc, index
1072#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1391
1073msgid "Master"
1074msgstr ""
1075
1076#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1395
1077msgid "PCM"
1078msgstr ""
1079
1080#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1399
1081msgid "Headphone"
1082msgstr ""
1083
1084#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1085msgid "Click for Volume Slider"
1086msgstr ""
1087
1088#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1424
1089msgid "Click for Toggle Mute"
1090msgstr ""
1091
1092#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1428
1093msgid "Click for Open Mixer"
1094msgstr ""
1095
1096#. setup hotkeys
1097#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1432
1098msgid "Hotkey for Volume Up"
1099msgstr ""
1100
1101#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1434
1102msgid "Hotkey for Volume Down"
1103msgstr ""
1104
1105#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1436
1106msgid "Hotkey for Volume Mute"
1107msgstr ""
1108
1109#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1493
1110msgid "Audio Card"
1111msgstr ""
1112
1113#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1496
1114msgid "Channel to Operate"
1115msgstr ""
1116
1117#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1504
1118msgid "Command to Open Mixer"
1119msgstr ""
1120
1121#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
1122msgid "Launch Mixer"
1123msgstr ""
1124
1125#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1531
1126#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1552
1127msgid "Display and control volume"
6b775dbb
AG
1128msgstr ""
1129
7a1c5048 1130#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
7486d297 1131msgid "<Hidden Access Point>"
514580cf 1132msgstr "<Điểm truy cập bị ẩn>"
7486d297 1133
7a1c5048 1134#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
7486d297 1135msgid "Wireless Networks not found in range"
514580cf 1136msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy trong phạm vi"
7486d297
DB
1137
1138#. Repair
7a1c5048 1139#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
7486d297 1140msgid "Repair"
4652f59b 1141msgstr "Sửa chữa"
7486d297
DB
1142
1143#. interface down
7a1c5048 1144#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
7486d297 1145msgid "Disable"
4652f59b 1146msgstr "Vô hiệu hóa"
7486d297 1147
7a1c5048 1148#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
7486d297 1149msgid "Wireless Connection has no connectivity"
514580cf 1150msgstr "Kết nối mạng không dây không có kết nối"
7486d297 1151
7a1c5048 1152#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
7486d297 1153msgid "Network cable is plugged out"
514580cf 1154msgstr "Cáp mạng đã được rút ra"
7486d297 1155
7a1c5048 1156#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
7486d297 1157msgid "Connection has limited or no connectivity"
514580cf 1158msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không có kết nối"
7486d297 1159
7a1c5048
AG
1160#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1161#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
7486d297 1162msgid "IP Address:"
4652f59b 1163msgstr "Địa chỉ IP:"
7486d297 1164
7a1c5048 1165#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
7486d297 1166msgid "Remote IP:"
514580cf 1167msgstr "IP ở xa:"
7486d297 1168
7a1c5048
AG
1169#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1170#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
7486d297 1171msgid "Netmask:"
4652f59b 1172msgstr "Netmask:"
7486d297 1173
7a1c5048
AG
1174#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1175#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
7486d297 1176msgid "Activity"
4652f59b 1177msgstr "Hoạt động"
7486d297 1178
7a1c5048
AG
1179#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1180#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
7486d297 1181msgid "Sent"
4652f59b 1182msgstr "Đã gửi"
7486d297 1183
7a1c5048
AG
1184#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1185#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
7486d297 1186msgid "Received"
4652f59b 1187msgstr "Đã nhận"
7486d297 1188
7a1c5048
AG
1189#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1190#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
7486d297 1191msgid "bytes"
4652f59b 1192msgstr "bytes"
7486d297 1193
7a1c5048
AG
1194#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1195#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
7486d297 1196msgid "packets"
4652f59b 1197msgstr "các gói"
7486d297 1198
7a1c5048 1199#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
2ba86315 1200msgid "Wireless"
4652f59b 1201msgstr "Mạng không dây"
2ba86315 1202
7a1c5048 1203#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
7486d297 1204msgid "Protocol:"
514580cf 1205msgstr "Giao thức:"
cb7f7ba8 1206
7a1c5048 1207#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
7486d297 1208msgid "HW Address:"
514580cf 1209msgstr "Địa chỉ HW:"
7486d297 1210
7a1c5048 1211#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
7486d297 1212msgid "Manage Networks"
4652f59b 1213msgstr "Quản lý mạng"
7486d297 1214
7a1c5048 1215#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
7486d297 1216msgid "Monitor and Manage networks"
4652f59b 1217msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
7486d297
DB
1218
1219#. create dialog
7a1c5048 1220#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
7486d297 1221msgid "Setting Encryption Key"
514580cf 1222msgstr "Cài đặt khóa mã hóa"
7486d297 1223
7a1c5048 1224#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
7486d297
DB
1225msgid ""
1226"This wireless network was encrypted.\n"
1227"You must have the encryption key."
1228msgstr ""
4652f59b 1229"Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
514580cf 1230"Bạn phải có khóa mã hóa."
7486d297 1231
7a1c5048 1232#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
7486d297 1233msgid "Encryption Key:"
514580cf 1234msgstr "Khóa mã hóa:"
7486d297 1235
7a1c5048 1236#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
f7ecd6ce
AG
1237msgid "Network Status Monitor"
1238msgstr "Bộ theo dõi trạng thái mạng"
1239
7a1c5048 1240#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
7486d297 1241msgid "Interface to monitor"
514580cf 1242msgstr "Giao diện để giám sát"
7486d297 1243
7a1c5048 1244#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
7486d297 1245msgid "Config tool"
514580cf 1246msgstr "Công cụ cấu hình"
7486d297 1247
7a1c5048 1248#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
7486d297 1249msgid "Monitor network status"
514580cf 1250msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
7486d297 1251
f7ecd6ce
AG
1252#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1253#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
7486d297 1254msgid "Unknown"
4652f59b 1255msgstr "Không rõ"
7486d297 1256
f7ecd6ce 1257#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
7486d297 1258msgid "Connection Properties"
514580cf 1259msgstr "Thuộc tính kết nối"
7486d297 1260
f7ecd6ce 1261#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
7486d297
DB
1262#, c-format
1263msgid "Connection Properties: %s"
514580cf 1264msgstr "Thuộc tính kết nối: %s"
7486d297 1265
cb7f7ba8 1266# fuzzy
f7ecd6ce 1267#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
7486d297
DB
1268#, c-format
1269msgid "%lu packet"
1270msgid_plural "%lu packets"
514580cf 1271msgstr[0] "%lu packet"
7486d297 1272
514580cf 1273# fuzzy
f7ecd6ce 1274#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
7486d297
DB
1275#, c-format
1276msgid ""
1277"There was an error displaying help:\n"
1278"%s"
1279msgstr ""
514580cf 1280"Có lỗi khi hiển thị trợ giúp:\n"
4652f59b 1281"%s"
7486d297 1282
f7ecd6ce 1283#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
7486d297
DB
1284#, c-format
1285msgid "Network Connection: %s"
4652f59b 1286msgstr "Kết nối mạng: %s"
7486d297 1287
f7ecd6ce 1288#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
7486d297 1289msgid "Network Connection"
4652f59b 1290msgstr "Kết nối mạng"
7486d297 1291
7a1c5048 1292#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
7486d297 1293msgid "Interface"
4652f59b 1294msgstr "Giao diện"
7486d297 1295
7a1c5048 1296#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
7486d297 1297msgid "The current interface the icon is monitoring."
514580cf 1298msgstr "Biểu tượng của giao diện đang được giám sát."
7486d297 1299
7a1c5048 1300#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
7486d297 1301msgid "Orientation"
4652f59b 1302msgstr "Định hướng"
7486d297 1303
7a1c5048 1304#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
7486d297 1305msgid "The orientation of the tray."
4652f59b 1306msgstr "Định hướng của khay."
7486d297 1307
7a1c5048 1308#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
7486d297 1309msgid "Tooltips Enabled"
514580cf 1310msgstr "Bật chú giải"
7486d297 1311
7a1c5048 1312#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
7486d297 1313msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
514580cf 1314msgstr "Dù có hay không chú giải của biểu tượng vẫn được kích hoạt."
7486d297 1315
7a1c5048 1316#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
7486d297 1317msgid "Show Signal"
4652f59b 1318msgstr "Hiển thị tín hiệu"
7486d297 1319
7a1c5048 1320#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
7486d297 1321msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
514580cf 1322msgstr "Dù có hay không cường độ tín hiệu vẫn được hiển thị."
7486d297 1323
7a1c5048 1324#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
7486d297
DB
1325#, c-format
1326msgid ""
1327"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1328"\n"
1329"%s"
1330msgstr ""
4652f59b
DB
1331"Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để giải quyết vấn đề sau:\n"
1332"%s"
7486d297 1333
f7ecd6ce 1334#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
2ba86315 1335msgid "Name"
4652f59b 1336msgstr "Tên"
2ba86315 1337
f7ecd6ce 1338#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
2ba86315 1339msgid "The interface name"
4652f59b 1340msgstr "Tên giao diện"
2ba86315 1341
f7ecd6ce
AG
1342#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1343#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
2ba86315 1344msgid "State"
4652f59b 1345msgstr "Trạng thái"
2ba86315 1346
f7ecd6ce 1347#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
2ba86315 1348msgid "The interface state"
4652f59b 1349msgstr "Trạng thái giao diện"
2ba86315 1350
f7ecd6ce 1351#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
2ba86315 1352msgid "Stats"
4652f59b 1353msgstr "Thống kê"
2ba86315 1354
f7ecd6ce 1355#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
2ba86315 1356msgid "The interface packets/bytes statistics"
514580cf 1357msgstr "Thống kê số byte/gói tin giao diện"
2ba86315 1358
f7ecd6ce 1359#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
2ba86315 1360msgid "Whether the interface is a wireless interface"
4652f59b 1361msgstr "Có đúng giao diện là một giao diện không dây"
2ba86315 1362
f7ecd6ce 1363#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
2ba86315 1364msgid "Signal"
4652f59b 1365msgstr "Tín hiệu"
2ba86315 1366
f7ecd6ce 1367#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
2ba86315 1368msgid "Wireless signal strength percentage"
4652f59b 1369msgstr "Phần trăm cường độ tín hiệu không dây"
2ba86315 1370
f7ecd6ce 1371#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
2ba86315 1372msgid "The current error condition"
4652f59b 1373msgstr "Tình trạng lỗi hiện tại"
2ba86315 1374
f7ecd6ce
AG
1375#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1376#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
7486d297 1377#, c-format
2ba86315 1378msgid "Unable to open socket: %s"
514580cf 1379msgstr "Không thể mở socket: %s"
2ba86315 1380
f7ecd6ce
AG
1381#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1382#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
2ba86315
DB
1383#, c-format
1384msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
4652f59b 1385msgstr "Lỗi SIOCGIFFLAGS: %s"
2ba86315 1386
f7ecd6ce 1387#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
2ba86315 1388msgid "AMPR NET/ROM"
4652f59b 1389msgstr "AMPR NET/ROM"
2ba86315 1390
f7ecd6ce 1391#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
2ba86315 1392msgid "Ethernet"
4652f59b 1393msgstr "Ethernet"
2ba86315 1394
f7ecd6ce 1395#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
2ba86315 1396msgid "AMPR AX.25"
4652f59b 1397msgstr "AMPR AX.25"
2ba86315 1398
f7ecd6ce
AG
1399#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1400#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
2ba86315 1401msgid "16/4 Mbps Token Ring"
514580cf 1402msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
2ba86315 1403
f7ecd6ce 1404#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
2ba86315 1405msgid "ARCnet"
4652f59b 1406msgstr "ARCnet"
2ba86315 1407
f7ecd6ce 1408#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
2ba86315 1409msgid "Frame Relay DLCI"
514580cf 1410msgstr "Frame Relay DLCI"
2ba86315 1411
f7ecd6ce 1412#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
2ba86315 1413msgid "Metricom Starmode IP"
4652f59b 1414msgstr "Metricom Starmode IP"
2ba86315 1415
f7ecd6ce 1416#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
2ba86315 1417msgid "Serial Line IP"
514580cf 1418msgstr "Serial Line IP"
2ba86315 1419
f7ecd6ce 1420#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
2ba86315 1421msgid "VJ Serial Line IP"
4652f59b 1422msgstr "VJ Serial Line IP"
2ba86315 1423
f7ecd6ce 1424#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
2ba86315 1425msgid "6-bit Serial Line IP"
4652f59b 1426msgstr "6-bit Serial Line IP"
2ba86315 1427
f7ecd6ce 1428#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
2ba86315 1429msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
4652f59b 1430msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
2ba86315 1431
f7ecd6ce 1432#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
2ba86315 1433msgid "Adaptive Serial Line IP"
4652f59b 1434msgstr "Adaptive Serial Line IP"
2ba86315 1435
f7ecd6ce 1436#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
2ba86315 1437msgid "AMPR ROSE"
4652f59b 1438msgstr "AMPR ROSE"
2ba86315 1439
f7ecd6ce 1440#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
2ba86315 1441msgid "Generic X.25"
514580cf 1442msgstr "Generic X.25"
2ba86315 1443
f7ecd6ce 1444#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
2ba86315 1445msgid "Point-to-Point Protocol"
4652f59b 1446msgstr "Point-to-Point Protocol"
2ba86315 1447
f7ecd6ce 1448#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
2ba86315 1449msgid "(Cisco)-HDLC"
4652f59b 1450msgstr "(Cisco)-HDLC"
2ba86315 1451
f7ecd6ce 1452#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
2ba86315 1453msgid "LAPB"
4652f59b 1454msgstr "LAPB"
2ba86315 1455
f7ecd6ce 1456#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
2ba86315 1457msgid "IPIP Tunnel"
4652f59b 1458msgstr "IPIP Tunnel"
2ba86315 1459
f7ecd6ce 1460#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
2ba86315 1461msgid "Frame Relay Access Device"
514580cf 1462msgstr "Frame Relay Access Device"
2ba86315 1463
f7ecd6ce 1464#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
2ba86315 1465msgid "Local Loopback"
514580cf 1466msgstr "Local Loopback"
2ba86315 1467
f7ecd6ce 1468#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
2ba86315 1469msgid "Fiber Distributed Data Interface"
514580cf 1470msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
2ba86315 1471
f7ecd6ce 1472#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
2ba86315 1473msgid "IPv6-in-IPv4"
4652f59b 1474msgstr "IPv6-in-IPv4"
2ba86315 1475
f7ecd6ce 1476#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
2ba86315 1477msgid "HIPPI"
4652f59b 1478msgstr "HIPPI"
2ba86315 1479
f7ecd6ce 1480#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
2ba86315 1481msgid "Ash"
4652f59b 1482msgstr "Ash"
2ba86315 1483
f7ecd6ce 1484#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
2ba86315 1485msgid "Econet"
4652f59b 1486msgstr "Econet"
2ba86315 1487
f7ecd6ce 1488#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
2ba86315 1489msgid "IrLAP"
4652f59b 1490msgstr "IrLAP"
2ba86315 1491
f7ecd6ce 1492#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
2ba86315
DB
1493#, c-format
1494msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
4652f59b 1495msgstr "Lỗi SIOCGIFCONF: %s"
7486d297 1496
f7ecd6ce 1497#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
7486d297 1498#, c-format
2ba86315 1499msgid "No network devices found"
514580cf 1500msgstr "Không tìm thấy thiết bị mạng"
7486d297 1501
f7ecd6ce 1502#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
2ba86315
DB
1503#, c-format
1504msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
4652f59b 1505msgstr "Không thể mở /proc/net/dev: %s"
7486d297 1506
f7ecd6ce 1507#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
6b775dbb
AG
1508#, fuzzy
1509msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1510msgstr "Không thể phân tích /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
1511
f7ecd6ce 1512#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
2ba86315 1513msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
4652f59b 1514msgstr "Không thể phân tích /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
7486d297 1515
f7ecd6ce
AG
1516#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1517#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
7486d297 1518#, c-format
2ba86315 1519msgid "Could not parse interface name from '%s'"
4652f59b 1520msgstr "Không thể phân tích tên giao diện từ '%s'"
2ba86315 1521
f7ecd6ce
AG
1522#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1523#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
2ba86315
DB
1524#, c-format
1525msgid ""
1526"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1527"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1528msgstr ""
514580cf
DB
1529"Không thể phân tích số liệu thống kê giao diện từ '%s'. prx_idx = %d; "
1530"ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
2ba86315 1531
f7ecd6ce 1532#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
6b775dbb
AG
1533#, fuzzy
1534msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1535msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
1536
f7ecd6ce 1537#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
2ba86315 1538msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
4652f59b 1539msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
7486d297 1540
f7ecd6ce 1541#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
7486d297 1542#, c-format
2ba86315 1543msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
4652f59b 1544msgstr "Không thể phân tích chi tiết mạng không dây từ '%s'. link_idx = %d;"
2ba86315 1545
f7ecd6ce 1546#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
2ba86315
DB
1547#, c-format
1548msgid "Could not connect to interface, '%s'"
4652f59b 1549msgstr "Không thể kết nối với giao diện, '%s'"
2ba86315 1550
f7ecd6ce 1551#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
2ba86315
DB
1552#, c-format
1553msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
4652f59b 1554msgstr "Không thể gửi ioctl đến giao diện, '%s'"
7486d297 1555
f7ecd6ce 1556#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
7486d297 1557#, c-format
2ba86315 1558msgid "Could not parse command line '%s': %s"
4652f59b 1559msgstr "Không thể phân tích dòng lệnh '%s': %s"
2ba86315 1560
f7ecd6ce 1561#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
2ba86315 1562msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
514580cf 1563msgstr "Không thể phân tích đầu ra 'netstat'. Không đúng định dạng"
2ba86315 1564
f7ecd6ce 1565#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
2ba86315 1566msgid "Disconnected"
4652f59b 1567msgstr "Mất kết nối"
2ba86315 1568
f7ecd6ce 1569#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
2ba86315 1570msgid "Idle"
4652f59b 1571msgstr "Không hoạt động"
2ba86315 1572
f7ecd6ce 1573#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
2ba86315 1574msgid "Sending"
4652f59b 1575msgstr "Đang gửi"
2ba86315 1576
f7ecd6ce 1577#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
2ba86315 1578msgid "Receiving"
4652f59b 1579msgstr "Đang nhận"
2ba86315 1580
f7ecd6ce 1581#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
2ba86315 1582msgid "Sending/Receiving"
4652f59b 1583msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
2ba86315 1584
7a1c5048
AG
1585#: ../plugins/batt/batt.c:154
1586#, fuzzy, c-format
1587msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
4652f59b 1588msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
2ba86315 1589
7a1c5048
AG
1590#: ../plugins/batt/batt.c:165
1591#, fuzzy, c-format
1592msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
aa0e9095 1593msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
2ba86315 1594
7a1c5048
AG
1595#: ../plugins/batt/batt.c:171
1596#, fuzzy, c-format
1597msgid "Battery %d: %d%% charged"
4652f59b 1598msgstr "Pin: %d%% sạc"
2ba86315 1599
7a1c5048 1600#: ../plugins/batt/batt.c:181
6b775dbb
AG
1601#, c-format
1602msgid ""
1603"\n"
1604"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1605msgstr ""
1606
7a1c5048 1607#: ../plugins/batt/batt.c:183
6b775dbb
AG
1608#, c-format
1609msgid ""
1610"\n"
1611"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1612msgstr ""
1613
7a1c5048 1614#: ../plugins/batt/batt.c:185
6b775dbb
AG
1615#, c-format
1616msgid ""
1617"\n"
1618"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1619msgstr ""
1620
7a1c5048 1621#: ../plugins/batt/batt.c:187
6b775dbb
AG
1622#, c-format
1623msgid ""
1624"\n"
1625"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1626msgstr ""
1627
7a1c5048 1628#: ../plugins/batt/batt.c:190
6b775dbb
AG
1629#, c-format
1630msgid ""
1631"\n"
1632"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1633msgstr ""
1634
7a1c5048 1635#: ../plugins/batt/batt.c:192
6b775dbb
AG
1636#, c-format
1637msgid ""
1638"\n"
1639"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1640msgstr ""
1641
7a1c5048 1642#: ../plugins/batt/batt.c:194
6b775dbb
AG
1643#, c-format
1644msgid ""
1645"\n"
1646"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1647msgstr ""
1648
7a1c5048 1649#: ../plugins/batt/batt.c:196
6b775dbb
AG
1650#, c-format
1651msgid ""
1652"\n"
1653"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1654msgstr ""
1655
7a1c5048 1656#: ../plugins/batt/batt.c:199
6b775dbb
AG
1657#, c-format
1658msgid ""
1659"\n"
1660"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1661msgstr ""
1662
7a1c5048 1663#: ../plugins/batt/batt.c:237
6b775dbb
AG
1664msgid "No batteries found"
1665msgstr "Không tìm thấy pin"
1666
7a1c5048 1667#: ../plugins/batt/batt.c:534 ../plugins/batt/batt.c:667
f7ecd6ce
AG
1668#, fuzzy
1669msgid "Battery low"
1670msgstr "Pin màn hình"
1671
7a1c5048 1672#: ../plugins/batt/batt.c:690 ../plugins/batt/batt.c:714
6b775dbb
AG
1673msgid "Battery Monitor"
1674msgstr "Pin màn hình"
1675
7a1c5048 1676#: ../plugins/batt/batt.c:692
7486d297 1677msgid "Hide if there is no battery"
4652f59b 1678msgstr "Ẩn nếu không có pin"
7486d297 1679
7a1c5048 1680#: ../plugins/batt/batt.c:693
7486d297 1681msgid "Alarm command"
514580cf 1682msgstr "Lệnh cảnh báo"
7486d297 1683
7a1c5048 1684#: ../plugins/batt/batt.c:694
7486d297 1685msgid "Alarm time (minutes left)"
514580cf 1686msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
7486d297 1687
7a1c5048 1688#: ../plugins/batt/batt.c:695
7486d297 1689msgid "Background color"
4652f59b 1690msgstr "Màu nền"
7486d297 1691
7a1c5048 1692#: ../plugins/batt/batt.c:696
7486d297 1693msgid "Charging color 1"
4652f59b 1694msgstr "Đang thêm màu 1"
7486d297 1695
7a1c5048 1696#: ../plugins/batt/batt.c:697
7486d297 1697msgid "Charging color 2"
4652f59b 1698msgstr "Đang thêm màu 2"
7486d297 1699
7a1c5048 1700#: ../plugins/batt/batt.c:698
7486d297 1701msgid "Discharging color 1"
4652f59b 1702msgstr "Ngưng thêm màu 1"
7486d297 1703
7a1c5048 1704#: ../plugins/batt/batt.c:699
7486d297 1705msgid "Discharging color 2"
4652f59b 1706msgstr "Ngưng thêm màu 2"
7486d297 1707
7a1c5048 1708#: ../plugins/batt/batt.c:700
7486d297 1709msgid "Border width"
4652f59b 1710msgstr "Chiều rộng biên"
7486d297 1711
7a1c5048 1712#: ../plugins/batt/batt.c:704
6b775dbb
AG
1713msgid "Show Extended Information"
1714msgstr ""
7486d297 1715
7a1c5048
AG
1716#: ../plugins/batt/batt.c:705
1717#, fuzzy
1718msgid "Number of battery to monitor"
1719msgstr "Giao diện để giám sát"
1720
1721#: ../plugins/batt/batt.c:715
7486d297 1722msgid "Display battery status using ACPI"
4652f59b 1723msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
7486d297 1724
7a1c5048 1725#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
f7ecd6ce
AG
1726msgid "Keyboard LED"
1727msgstr "LED bàn phím"
1728
7a1c5048 1729#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
7486d297 1730msgid "Show CapsLock"
514580cf 1731msgstr "Hiển thị CapsLock"
7486d297 1732
7a1c5048 1733#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
7486d297 1734msgid "Show NumLock"
4652f59b 1735msgstr "Hiển thị NumLock"
7486d297 1736
7a1c5048 1737#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
7486d297 1738msgid "Show ScrollLock"
4652f59b 1739msgstr "Hiển thị ScrollLock"
7486d297 1740
7a1c5048 1741#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
7486d297 1742msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
4652f59b
DB
1743msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
1744
514580cf 1745#. A label to allow for click through
7a1c5048 1746#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
514580cf
DB
1747msgid "No Indicators"
1748msgstr "Không tìm thấy dụng cụ chỉ thị"
cb7f7ba8 1749
f7ecd6ce
AG
1750#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1751msgid "Indicator applets"
1752msgstr "Applet chỉ thị"
1753
1754#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
514580cf
DB
1755msgid "Indicator Applications"
1756msgstr "Ứng dụng chỉ thị"
cb7f7ba8 1757
f7ecd6ce 1758#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
514580cf
DB
1759msgid "Clock Indicator"
1760msgstr "Đồng hồ chỉ thị"
cb7f7ba8 1761
f7ecd6ce 1762#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
514580cf
DB
1763msgid "Messaging Menu"
1764msgstr "Trình đơn tin nhắn"
cb7f7ba8 1765
f7ecd6ce 1766#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
514580cf
DB
1767msgid "Network Menu"
1768msgstr "Trình đơn mạng"
cb7f7ba8 1769
f7ecd6ce 1770#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
514580cf
DB
1771msgid "Session Menu"
1772msgstr "Trình đơn phiên làm việc"
cb7f7ba8 1773
f7ecd6ce 1774#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
514580cf
DB
1775msgid "Sound Menu"
1776msgstr "Trình đơn âm thanh"
cb7f7ba8 1777
f7ecd6ce 1778#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
514580cf
DB
1779msgid "Add indicator applets to the panel"
1780msgstr "Thêm applet chỉ thị vào bảng điều khiển"
cb7f7ba8 1781
7a1c5048 1782#: ../plugins/monitors/monitors.c:281
eea54180
DB
1783#, c-format
1784msgid "CPU usage: %.2f%%"
aaccad27 1785msgstr "Sử dụng CPU: %.2f%%"
eea54180 1786
7a1c5048 1787#: ../plugins/monitors/monitors.c:377
eea54180
DB
1788#, c-format
1789msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
aaccad27 1790msgstr "Sử dụng RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
eea54180 1791
7a1c5048 1792#: ../plugins/monitors/monitors.c:723 ../plugins/monitors/monitors.c:808
f7ecd6ce
AG
1793msgid "Resource monitors"
1794msgstr "Bộ giám sát tài nguyên"
1795
7a1c5048 1796#: ../plugins/monitors/monitors.c:726
514580cf
DB
1797msgid "CPU color"
1798msgstr "Màu CPU"
cb7f7ba8 1799
7a1c5048 1800#: ../plugins/monitors/monitors.c:727
514580cf
DB
1801msgid "Display RAM usage"
1802msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
cb7f7ba8 1803
7a1c5048 1804#: ../plugins/monitors/monitors.c:728
514580cf
DB
1805msgid "RAM color"
1806msgstr "Màu RAM"
cb7f7ba8 1807
7a1c5048 1808#: ../plugins/monitors/monitors.c:729
eea54180 1809msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
aaccad27 1810msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: lxtask)"
eea54180 1811
7a1c5048 1812#: ../plugins/monitors/monitors.c:809
514580cf
DB
1813msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1814msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
cb7f7ba8 1815
f7ecd6ce 1816#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
6b775dbb
AG
1817msgid "[N/A]"
1818msgstr ""
1819
f7ecd6ce 1820#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
6b775dbb
AG
1821msgid "Enter New Location"
1822msgstr ""
1823
f7ecd6ce 1824#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
6b775dbb
AG
1825#, fuzzy
1826msgid "_New Location:"
1827msgstr "Kết nối mạng"
1828
f7ecd6ce 1829#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
6b775dbb
AG
1830msgid ""
1831"Enter the:\n"
1832"- city, or\n"
1833"- city and state/country, or\n"
1834"- postal code\n"
1835"for which to retrieve the weather forecast."
1836msgstr ""
1837
f7ecd6ce
AG
1838#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1839#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
6b775dbb
AG
1840msgid "You must specify a location."
1841msgstr ""
1842
f7ecd6ce 1843#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
6b775dbb
AG
1844#, c-format
1845msgid "Location '%s' not found!"
1846msgstr ""
1847
f7ecd6ce 1848#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
6b775dbb
AG
1849#, fuzzy
1850msgid "Preferences"
1851msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1852
f7ecd6ce 1853#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
6b775dbb
AG
1854msgid "Refresh"
1855msgstr ""
1856
f7ecd6ce 1857#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
6b775dbb
AG
1858msgid "Quit"
1859msgstr ""
1860
f7ecd6ce 1861#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
6b775dbb
AG
1862#, fuzzy
1863msgid "Weather Preferences"
1864msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1865
f7ecd6ce 1866#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
6b775dbb
AG
1867#, fuzzy
1868msgid "Current Location"
1869msgstr "Định hướng"
1870
f7ecd6ce
AG
1871#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1872#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
6b775dbb
AG
1873#, fuzzy
1874msgid "None configured"
1875msgstr "Cấu _hình"
1876
f7ecd6ce
AG
1877#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1878#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
6b775dbb
AG
1879msgid "_Set"
1880msgstr ""
1881
f7ecd6ce 1882#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
6b775dbb
AG
1883msgid "Display"
1884msgstr ""
1885
f7ecd6ce 1886#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
6b775dbb
AG
1887#, fuzzy
1888msgid "Name:"
1889msgstr "_Tên:"
1890
f7ecd6ce 1891#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
6b775dbb
AG
1892msgid "Units:"
1893msgstr ""
1894
f7ecd6ce 1895#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
6b775dbb
AG
1896msgid "_Metric (°C)"
1897msgstr ""
1898
f7ecd6ce 1899#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
6b775dbb
AG
1900msgid "_English (°F)"
1901msgstr ""
1902
f7ecd6ce 1903#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
6b775dbb
AG
1904msgid "Forecast"
1905msgstr ""
1906
f7ecd6ce 1907#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
6b775dbb
AG
1908msgid "Updates:"
1909msgstr ""
1910
f7ecd6ce 1911#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
6b775dbb
AG
1912msgid "Ma_nual"
1913msgstr ""
1914
f7ecd6ce 1915#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
6b775dbb
AG
1916msgid "_Automatic, every"
1917msgstr ""
1918
f7ecd6ce 1919#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
6b775dbb
AG
1920msgid "minutes"
1921msgstr ""
1922
f7ecd6ce 1923#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
6b775dbb
AG
1924msgid "Source:"
1925msgstr ""
cb7f7ba8 1926
f7ecd6ce 1927#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
6b775dbb
AG
1928#, fuzzy
1929msgid "C_hange"
1930msgstr "Đổi kiểu"
1931
1932#. Both are available
f7ecd6ce 1933#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
6b775dbb
AG
1934#, c-format
1935msgid "Current Conditions for %s"
1936msgstr ""
1937
f7ecd6ce 1938#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
6b775dbb
AG
1939msgid "Location:"
1940msgstr ""
1941
f7ecd6ce 1942#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
6b775dbb
AG
1943msgid "Last updated:"
1944msgstr ""
1945
f7ecd6ce 1946#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
6b775dbb
AG
1947msgid "Feels like:"
1948msgstr ""
1949
f7ecd6ce 1950#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
6b775dbb
AG
1951msgid "Humidity:"
1952msgstr ""
1953
f7ecd6ce 1954#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
6b775dbb
AG
1955#, fuzzy
1956msgid "Pressure:"
1957msgstr "Địa chỉ IP:"
1958
f7ecd6ce 1959#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
6b775dbb
AG
1960msgid "Visibility:"
1961msgstr ""
1962
f7ecd6ce 1963#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
6b775dbb
AG
1964msgid "Wind:"
1965msgstr ""
1966
f7ecd6ce 1967#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
6b775dbb
AG
1968msgid "Sunrise:"
1969msgstr ""
1970
f7ecd6ce 1971#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
6b775dbb
AG
1972msgid "Sunset:"
1973msgstr ""
1974
f7ecd6ce
AG
1975#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1976#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
6b775dbb
AG
1977#, c-format
1978msgid "Forecast for %s unavailable."
1979msgstr ""
1980
f7ecd6ce
AG
1981#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1982#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
6b775dbb
AG
1983#, fuzzy, c-format
1984msgid "Location not set."
1985msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
1986
f7ecd6ce 1987#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
6b775dbb
AG
1988#, c-format
1989msgid "Searching for '%s'..."
1990msgstr ""
1991
f7ecd6ce 1992#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
6b775dbb
AG
1993#, c-format
1994msgid "Location matches for '%s'"
1995msgstr ""
1996
f7ecd6ce 1997#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
6b775dbb
AG
1998msgid "City"
1999msgstr ""
2000
f7ecd6ce 2001#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
6b775dbb
AG
2002msgid "Country"
2003msgstr ""
2004
2005#. make it nice and pretty
f7ecd6ce 2006#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
6b775dbb
AG
2007#, fuzzy
2008msgid "Currently in "
2009msgstr "Những plugin đã được nạp"
2010
f7ecd6ce 2011#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
6b775dbb
AG
2012msgid "Today: "
2013msgstr ""
2014
f7ecd6ce 2015#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
6b775dbb
AG
2016msgid "Tomorrow: "
2017msgstr ""
2018
7a1c5048 2019#: ../plugins/weather/weather.c:332
6b775dbb
AG
2020#, fuzzy
2021msgid "Weather Plugin"
514580cf 2022msgstr "WNCKpager plugin"
4652f59b 2023
7a1c5048 2024#: ../plugins/weather/weather.c:333
6b775dbb
AG
2025msgid "Show weather conditions for a location."
2026msgstr ""
2027
f7ecd6ce
AG
2028#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2029#~ msgstr " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2030
2031#~ msgid "Display Image and Tooltip"
2032#~ msgstr "Hiển thị hình ảnh và chú giải"
2033
2034#~ msgid "Normal"
2035#~ msgstr "Bình thường"
2036
2037#~ msgid "Warning1"
2038#~ msgstr "Cảnh báo 1"
2039
2040#~ msgid "Warning2"
2041#~ msgstr "Cảnh báo 2"
2042
2043#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2044#~ msgstr "Không thể gọi công cụ cấu hình thời gian: %s"
2045
6b775dbb
AG
2046#~ msgid "Model"
2047#~ msgstr "Kiểu"
2048
2049#~ msgid "WNCKPager"
2050#~ msgstr "WNCKPager"
2051
aaccad27
AL
2052#~ msgid "<b>Icon</b>"
2053#~ msgstr "<b>Biểu tượng</b>"
2054
2055#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2056#~ msgstr "Cấu hình bộ chuyển đổi sơ đồ bàn phím"
2057
2058#~ msgid "image"
2059#~ msgstr "hình ảnh"
2060
2061#~ msgid "text"
2062#~ msgstr "văn bản"
2063
2064#~ msgid "Per application settings"
2065#~ msgstr "Thiết lập mỗi ứng dụng"
2066
2067#~ msgid "Default layout:"
2068#~ msgstr "Sơ đồ mặc định:"
2069
4652f59b
DB
2070#~ msgid "Available Applications"
2071#~ msgstr "Ứng dụng có sẵn"