Adding upstream version 0.5.6.
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
CommitLineData
7486d297
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
7486d297
DB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
4652f59b
DB
10"POT-Creation-Date: 2010-07-20 11:01+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-04-27 12:01+0200\n"
12"Last-Translator: Mario <mb@mariobehling.de>\n"
7486d297
DB
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
4652f59b 17"Language: vi\n"
aa0e9095 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
4652f59b 19"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
7486d297 20
7486d297 21#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
2ba86315
DB
22#, no-c-format
23msgid "% Percent"
4652f59b 24msgstr "% Phần trăm"
7486d297
DB
25
26#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
2ba86315 27msgid "<b>Automatic hiding</b>"
4652f59b 28msgstr "<b>Tự dộng ẩn</b>"
7486d297
DB
29
30#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
2ba86315 31msgid "<b>Background</b>"
4652f59b 32msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
7486d297
DB
33
34#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
2ba86315 35msgid "<b>Font</b>"
4652f59b 36msgstr "<b>Phông</b>"
7486d297
DB
37
38#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
2ba86315 39msgid "<b>Icon</b>"
4652f59b 40msgstr "<b>Biểu tượng</b>"
7486d297
DB
41
42#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
2ba86315 43msgid "<b>Position</b>"
4652f59b 44msgstr "<b>Vị trí</b>"
7486d297
DB
45
46#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
2ba86315 47msgid "<b>Properties</b>"
4652f59b 48msgstr "<b>Chi tiết</b>"
7486d297
DB
49
50#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
2ba86315 51msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
4652f59b 52msgstr "<b>Đặt ứng dụng ưu tiên</b>"
2ba86315
DB
53
54#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
55msgid "<b>Size</b>"
4652f59b 56msgstr "<b>Kích thước</b>"
7486d297
DB
57
58#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
2ba86315 59msgid "Advanced"
4652f59b 60msgstr "Nâng cao"
7486d297 61
2ba86315
DB
62#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
63msgid "Alignment:"
4652f59b 64msgstr "Liên kết:"
2ba86315
DB
65
66#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
67msgid "Appearance"
4652f59b 68msgstr "Hiển thị"
2ba86315 69
4652f59b 70#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14 ../src/panel.c:1049
2ba86315 71msgid "Bottom"
4652f59b 72msgstr "Phần dưới"
7486d297
DB
73
74#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
2ba86315 75msgid "Center"
4652f59b 76msgstr "Ở giữa"
7486d297
DB
77
78#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
2ba86315 79msgid "Custom color"
4652f59b 80msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
7486d297
DB
81
82#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
2ba86315 83msgid "Dynamic"
4652f59b 84msgstr "Năng động"
7486d297
DB
85
86#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
2ba86315 87msgid "Edge:"
4652f59b 88msgstr "Mép ngoài:"
7486d297
DB
89
90#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
2ba86315 91msgid "File Manager:"
4652f59b 92msgstr "Quản lý lập tin "
7486d297
DB
93
94#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
2ba86315 95msgid "Geometry"
4652f59b 96msgstr "Hình học"
7486d297 97
4652f59b 98#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:21 ../src/panel.c:1039 ../src/panel.c:1047
2ba86315 99msgid "Height:"
4652f59b 100msgstr "Chiều cao:"
7486d297 101
2ba86315
DB
102#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
103msgid "Image"
4652f59b 104msgstr "Hình ảnh"
2ba86315 105
4652f59b 106#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23 ../src/panel.c:1041
2ba86315 107msgid "Left"
4652f59b 108msgstr "Trái"
2ba86315
DB
109
110#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
7486d297 111msgid "Logout Command:"
4652f59b 112msgstr "Thoát khỏi dòng lệnh"
7486d297 113
aa0e9095 114#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
7486d297 115msgid "Make window managers treat the panel as dock"
4652f59b 116msgstr "Thực hiện quản lý cửa sổ của bảng điều khiển như dock"
7486d297 117
aa0e9095 118#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
7486d297 119msgid "Margin:"
4652f59b 120msgstr "Chứa trên trang:"
7486d297 121
aa0e9095 122#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
2ba86315 123msgid "Minimize panel when not in use"
4652f59b 124msgstr "Thu nhỏ bảng điều khiển khi không sử dụng"
7486d297 125
aa0e9095 126#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
7486d297 127msgid "Panel Applets"
4652f59b 128msgstr "Bảng điều khiển ứng dụng"
7486d297 129
aa0e9095 130#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
7486d297 131msgid "Panel Preferences"
4652f59b 132msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
7486d297 133
aa0e9095 134#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
7486d297 135msgid "Pixels"
4652f59b 136msgstr "Độ phân giải"
7486d297 137
aa0e9095 138#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
7486d297 139msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
4652f59b 140msgstr "Để dành không gian, và không bao phủ cửa sổ tố đa"
7486d297 141
4652f59b 142#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/panel.c:1042
2ba86315 143msgid "Right"
4652f59b 144msgstr "Phải"
2ba86315 145
aa0e9095 146#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
7486d297 147msgid "Select an image file"
4652f59b 148msgstr "Chọn một tập tin ảnh"
7486d297 149
aa0e9095 150#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
2ba86315 151msgid "Size when minimized"
4652f59b 152msgstr "Kích thước khi thu nhỏ"
2ba86315 153
aa0e9095 154#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
2ba86315 155msgid "Solid color (with opacity)"
4652f59b 156msgstr "Màu sắc mạnh (với độ mờ đục)"
7486d297 157
aa0e9095 158#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
2ba86315 159msgid "System theme"
4652f59b 160msgstr "Chủ đề hệ thống"
7486d297 161
aa0e9095 162#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
2ba86315 163msgid "Terminal Emulator:"
4652f59b 164msgstr "Giả lập thiết bị đầu cuối:"
2ba86315 165
4652f59b 166#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38 ../src/panel.c:1048
aa0e9095 167msgid "Top"
4652f59b 168msgstr "Trên cùng"
2ba86315 169
4652f59b 170#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39 ../src/panel.c:1040 ../src/panel.c:1046
7486d297 171msgid "Width:"
4652f59b 172msgstr "Chiều rộng:"
7486d297 173
aa0e9095 174#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
2ba86315 175msgid "pixels"
4652f59b 176msgstr "Điểm ảnh"
2ba86315
DB
177
178#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
aa0e9095 179#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:2
2ba86315
DB
180#, no-c-format
181msgid "0%"
4652f59b 182msgstr "0%"
2ba86315
DB
183
184#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
aa0e9095 185#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:3
2ba86315 186msgid "<b>Activity</b>"
4652f59b 187msgstr "<b>Hoat động</b>"
2ba86315
DB
188
189#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
aa0e9095 190#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:4
2ba86315 191msgid "<b>Connection</b>"
4652f59b 192msgstr "<b>Kết nối</b>"
2ba86315
DB
193
194#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
aa0e9095 195#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:5
2ba86315 196msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
4652f59b 197msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
2ba86315
DB
198
199#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
aa0e9095 200#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:6
2ba86315 201msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
4652f59b 202msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
2ba86315
DB
203
204#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
aa0e9095 205#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:7
2ba86315 206msgid "<b>Network Device</b>"
4652f59b 207msgstr "<b>Thiết bị mạng</b>"
2ba86315
DB
208
209#: ../data/ui/netstatus.glade.h:8
aa0e9095 210#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:8
2ba86315 211msgid "<b>Signal Strength</b>"
4652f59b 212msgstr "<b>Độ mạnh tín hiệu</b>"
2ba86315
DB
213
214#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
aa0e9095 215#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:9
2ba86315 216msgid "Address:"
4652f59b 217msgstr "Địa chỉ:"
2ba86315
DB
218
219#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10 ../src/plugins/netstat/netstat.c:319
220#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:330
aa0e9095 221#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:10
2ba86315 222msgid "Broadcast:"
4652f59b 223msgstr "Truyền tin:"
2ba86315
DB
224
225#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
aa0e9095 226#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:11
2ba86315 227msgid "Con_figure"
4652f59b 228msgstr "Cấu hình"
2ba86315
DB
229
230#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
aa0e9095 231#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:12
2ba86315 232msgid "Destination:"
4652f59b 233msgstr "Điểm đến"
2ba86315
DB
234
235#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
aa0e9095 236#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:13
2ba86315 237msgid "General"
4652f59b 238msgstr "Tổng quát"
2ba86315
DB
239
240#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14
aa0e9095 241#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:14
2ba86315 242msgid "Received:"
4652f59b 243msgstr "Đã nhận:"
2ba86315
DB
244
245#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
aa0e9095 246#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:15
2ba86315 247msgid "Scope:"
4652f59b 248msgstr "Lĩnh vực:"
2ba86315
DB
249
250#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
aa0e9095 251#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:16
2ba86315 252msgid "Sent:"
4652f59b 253msgstr "Đã gửi:"
2ba86315
DB
254
255#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
aa0e9095 256#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:17
2ba86315 257msgid "Status:"
4652f59b 258msgstr "Trạng thái:"
2ba86315
DB
259
260#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
aa0e9095 261#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:18
2ba86315 262msgid "Subnet Mask:"
4652f59b 263msgstr "Subnet Mask:"
2ba86315
DB
264
265#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
aa0e9095 266#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:19
2ba86315 267msgid "Support"
4652f59b 268msgstr "Hỗ trợ"
2ba86315
DB
269
270#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
aa0e9095 271#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:20
2ba86315 272msgid "Type:"
4652f59b 273msgstr "loại:"
2ba86315
DB
274
275#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
aa0e9095 276#: ../src/plugins/netstatus/gnome-netstatus.glade.h:21
2ba86315 277msgid "_Name:"
4652f59b 278msgstr "_Tên:"
2ba86315 279
4652f59b 280#: ../data/ui/launchbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchbar.c:887
2ba86315 281msgid "Application Launch Bar"
4652f59b 282msgstr "Khởi động thanh ứng dụng"
2ba86315 283
4652f59b 284#: ../src/configurator.c:54 ../src/gtk-run.c:319
7486d297 285msgid "Run"
4652f59b 286msgstr "Chạy"
7486d297
DB
287
288#: ../src/configurator.c:56
289msgid "Restart"
4652f59b 290msgstr "Khởi động"
7486d297
DB
291
292#: ../src/configurator.c:57
293msgid "Logout"
4652f59b 294msgstr "Đăng xuất"
7486d297 295
aa0e9095 296#: ../src/configurator.c:448
7486d297 297msgid "Currently loaded plugins"
4652f59b 298msgstr "Hiện đang tìm khe kết nối"
7486d297 299
aa0e9095 300#: ../src/configurator.c:457
7486d297 301msgid "Stretch"
4652f59b 302msgstr "Kéo dài ra"
7486d297 303
4652f59b 304#: ../src/configurator.c:559
7486d297 305msgid "Add plugin to panel"
4652f59b 306msgstr "Thêm kết nối vào bảng điều khiển"
7486d297 307
4652f59b 308#: ../src/configurator.c:587
7486d297 309msgid "Available plugins"
4652f59b 310msgstr "Các khe kết nối có sẵn"
7486d297 311
aa0e9095 312#: ../src/configurator.c:1143
7486d297 313msgid "Logout command is not set"
4652f59b 314msgstr "Dongf lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
7486d297 315
aa0e9095 316#: ../src/configurator.c:1196
2ba86315 317msgid "Select a directory"
4652f59b 318msgstr "chọn một thư mục"
7486d297 319
aa0e9095 320#: ../src/configurator.c:1196 ../src/configurator.c:1287
2ba86315 321msgid "Select a file"
4652f59b 322msgstr "Chọn một tập tin "
7486d297 323
aa0e9095 324#: ../src/configurator.c:1314
2ba86315 325msgid "_Browse"
4652f59b 326msgstr "_Trình duyệt"
7486d297 327
4652f59b 328#: ../src/panel.c:649
2ba86315
DB
329msgid ""
330"Really delete this panel?\n"
331"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
7486d297 332msgstr ""
4652f59b
DB
333"Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
334"<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
7486d297 335
4652f59b 336#: ../src/panel.c:651
2ba86315 337msgid "Confirm"
4652f59b 338msgstr "Xác nhận"
7486d297 339
2ba86315 340#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4652f59b 341#: ../src/panel.c:683
2ba86315 342msgid "translator-credits"
4652f59b 343msgstr "Dịch giả-tín dụng"
7486d297 344
4652f59b 345#: ../src/panel.c:688
2ba86315 346msgid "LXPanel"
4652f59b 347msgstr "LXPanel"
7486d297 348
4652f59b 349#: ../src/panel.c:690
2ba86315 350msgid "Copyright (C) 2008-2009"
4652f59b 351msgstr "Bản quyền (C) 2008-2009"
7486d297 352
4652f59b 353#: ../src/panel.c:691
2ba86315 354msgid "Desktop panel for LXDE project"
4652f59b 355msgstr "Bang điều khiển máy tính để bàn cho dự án LXDE"
7486d297 356
4652f59b 357#: ../src/panel.c:714
7486d297 358msgid "Add / Remove Panel Items"
4652f59b 359msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
7486d297 360
4652f59b 361#: ../src/panel.c:722
7486d297
DB
362#, c-format
363msgid "Remove \"%s\" From Panel"
4652f59b 364msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
7486d297 365
4652f59b 366#: ../src/panel.c:734
7486d297 367msgid "Panel Settings"
4652f59b 368msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
7486d297 369
4652f59b 370#: ../src/panel.c:740
2ba86315 371msgid "Create New Panel"
4652f59b 372msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
2ba86315 373
4652f59b 374#: ../src/panel.c:751
7486d297 375msgid "Delete This Panel"
4652f59b 376msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
7486d297 377
4652f59b 378#: ../src/panel.c:762
2ba86315 379msgid "About"
4652f59b 380msgstr "Tìm hiểu thêm"
2ba86315 381
4652f59b 382#: ../src/panel.c:770
7486d297 383msgid "Panel"
4652f59b 384msgstr "Bảng điều khiển"
7486d297 385
4652f59b 386#: ../src/panel.c:783
7486d297
DB
387#, c-format
388msgid "\"%s\" Settings"
4652f59b 389msgstr "\"%s\" Cài đặt"
7486d297 390
4652f59b 391#: ../src/panel.c:1448
7486d297
DB
392#, c-format
393msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
4652f59b 394msgstr "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
7486d297 395
4652f59b 396#: ../src/panel.c:1449
7486d297
DB
397#, c-format
398msgid "Command line options:\n"
4652f59b 399msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
7486d297 400
4652f59b 401#: ../src/panel.c:1450
7486d297
DB
402#, c-format
403msgid " --help -- print this help and exit\n"
4652f59b 404msgstr "--Trợ giúp -- in trợ giúp này và thoát\n"
7486d297 405
4652f59b 406#: ../src/panel.c:1451
7486d297
DB
407#, c-format
408msgid " --version -- print version and exit\n"
4652f59b 409msgstr "-phiên bản -- in phiên bản và thoát\n"
7486d297 410
4652f59b 411#: ../src/panel.c:1452
7486d297
DB
412#, c-format
413msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
414msgstr ""
4652f59b 415"--Đăng nhập <số> -- thiết lập mức đăng nhập 0-5. 0 - không 5 - chatty\n"
7486d297 416
2ba86315 417#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
4652f59b 418#: ../src/panel.c:1454
7486d297
DB
419#, c-format
420msgid " --profile name -- use specified profile\n"
4652f59b 421msgstr "--tên hồ sơ --sử dụng hồ sơ quy định\n"
7486d297 422
4652f59b 423#: ../src/panel.c:1456
7486d297
DB
424#, c-format
425msgid " -h -- same as --help\n"
4652f59b 426msgstr "-h -- giống như --trợ giúp\n"
7486d297 427
4652f59b 428#: ../src/panel.c:1457
7486d297
DB
429#, c-format
430msgid " -p -- same as --profile\n"
4652f59b 431msgstr "-p -- giống như --hồ sơ\n"
7486d297 432
4652f59b 433#: ../src/panel.c:1458
7486d297
DB
434#, c-format
435msgid " -v -- same as --version\n"
4652f59b 436msgstr "-v --giống như -phiên bản\n"
7486d297 437
2ba86315 438#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
4652f59b 439#: ../src/panel.c:1460
7486d297
DB
440#, c-format
441msgid ""
442"\n"
443"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
444"\n"
445msgstr ""
4652f59b
DB
446"\n"
447"Thăm http://lxde.org/ for detail.\n"
448"\n"
7486d297 449
4652f59b 450#: ../src/gtk-run.c:332
7486d297 451msgid "Enter the command you want to execute:"
4652f59b 452msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi"
7486d297 453
2ba86315 454#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:268
7486d297 455msgid "CPU Usage Monitor"
4652f59b 456msgstr "CPU sử dụng màn hình"
7486d297 457
2ba86315 458#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:270
7486d297 459msgid "Display CPU usage"
4652f59b 460msgstr "Hiển thi CPU sử dụng"
7486d297 461
4652f59b 462#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:207 ../src/plugins/dclock.c:426
aa0e9095 463msgid "Bold font"
4652f59b 464msgstr "Phông rõ nét"
aa0e9095
DB
465
466#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:208
467msgid "Display desktop names"
4652f59b 468msgstr "Hiển thị tên máy tính"
aa0e9095
DB
469
470#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:235
2ba86315 471msgid "Desktop Number / Workspace Name"
4652f59b 472msgstr "Số máy tính / Tên workspace"
7486d297 473
aa0e9095 474#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:237
7486d297 475msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
4652f59b 476msgstr "Hiển thị số workspace, bởi cmeury@users.sf.net"
7486d297
DB
477
478#: ../src/plugins/image.c:177
479msgid "Display Image and Tooltip"
4652f59b 480msgstr "hiển thị hình ảnh và công cụ đỉnh"
7486d297 481
4652f59b 482#: ../src/plugins/launchbar.c:889
2ba86315 483msgid "Bar with buttons to launch application"
4652f59b 484msgstr "Thanh công cụ với nút khởi động ứng dụng"
7486d297 485
2ba86315 486#. Add Raise menu item.
4652f59b 487#: ../src/plugins/taskbar.c:1700
2ba86315 488msgid "_Raise"
4652f59b 489msgstr "_Raise"
7486d297 490
2ba86315 491#. Add Restore menu item.
4652f59b 492#: ../src/plugins/taskbar.c:1705
2ba86315 493msgid "R_estore"
4652f59b 494msgstr "R_estore"
7486d297 495
2ba86315 496#. Add Maximize menu item.
4652f59b 497#: ../src/plugins/taskbar.c:1710
2ba86315 498msgid "Ma_ximize"
4652f59b 499msgstr "Ma_ximize"
7486d297 500
2ba86315 501#. Add Iconify menu item.
4652f59b 502#: ../src/plugins/taskbar.c:1715
2ba86315 503msgid "Ico_nify"
4652f59b 504msgstr "Ico_nify"
7486d297 505
4652f59b 506#: ../src/plugins/taskbar.c:1734
2ba86315
DB
507#, c-format
508msgid "Workspace _%d"
4652f59b 509msgstr "Workspace _%d"
7486d297 510
4652f59b 511#: ../src/plugins/taskbar.c:1739
7486d297
DB
512#, c-format
513msgid "Workspace %d"
4652f59b 514msgstr "Workspace %d"
7486d297 515
2ba86315 516#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
4652f59b 517#: ../src/plugins/taskbar.c:1753
2ba86315 518msgid "_All workspaces"
4652f59b 519msgstr "_Tất cả workspaces"
7486d297 520
2ba86315 521#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
4652f59b 522#: ../src/plugins/taskbar.c:1759
2ba86315 523msgid "_Move to Workspace"
4652f59b 524msgstr "_Di chuyển đến Workspace"
7486d297 525
2ba86315 526#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
4652f59b 527#: ../src/plugins/taskbar.c:1765
2ba86315 528msgid "_Close Window"
4652f59b 529msgstr "_đóng cửa sổ"
7486d297 530
4652f59b 531#: ../src/plugins/taskbar.c:1968
7486d297 532msgid "Show tooltips"
4652f59b 533msgstr "Hiện công cụ đỉnh"
7486d297 534
4652f59b 535#: ../src/plugins/taskbar.c:1969
7486d297 536msgid "Icons only"
4652f59b 537msgstr "chỉ biểu tượng"
7486d297 538
4652f59b 539#: ../src/plugins/taskbar.c:1970
2ba86315 540msgid "Flat buttons"
4652f59b 541msgstr "Các nút dưới "
7486d297 542
4652f59b 543#: ../src/plugins/taskbar.c:1971
7486d297 544msgid "Show windows from all desktops"
4652f59b 545msgstr "Hiện cửa sổ từ tất cả máy"
7486d297 546
4652f59b 547#: ../src/plugins/taskbar.c:1972
7486d297 548msgid "Use mouse wheel"
4652f59b 549msgstr "Sử dụng bánh lăn chuột"
7486d297 550
4652f59b 551#: ../src/plugins/taskbar.c:1973
7486d297 552msgid "Flash when there is any window requiring attention"
4652f59b 553msgstr "Báo flash khi có bất kỳ cửa sổ nào yêu cầu chú ý"
7486d297 554
4652f59b 555#: ../src/plugins/taskbar.c:1974
2ba86315 556msgid "Combine multiple application windows into a single button"
4652f59b 557msgstr "Kế hợp nhiều cửa sổ ứng dụng thành nút duy nhất"
7486d297 558
4652f59b 559#: ../src/plugins/taskbar.c:1975
2ba86315 560msgid "Maximum width of task button"
4652f59b 561msgstr "Chiều rộng tối đa của nút tác vụ"
2ba86315 562
4652f59b 563#: ../src/plugins/taskbar.c:1976
7486d297 564msgid "Spacing"
4652f59b 565msgstr "Khoảng cách"
7486d297 566
4652f59b 567#: ../src/plugins/taskbar.c:2033
7486d297 568msgid "Task Bar (Window List)"
4652f59b 569msgstr "Thanh nhiệm vụ (danh sách cửa sổ)"
7486d297 570
4652f59b 571#: ../src/plugins/taskbar.c:2035
7486d297
DB
572msgid ""
573"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
574"focus"
575msgstr ""
4652f59b
DB
576"Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ mở và cho phép hiển thị chúng như "
577"biểu tượng, che hoặc tập trung"
7486d297 578
4652f59b 579#: ../src/plugins/dclock.c:422
7486d297 580msgid "Clock Format"
4652f59b 581msgstr "Dạng đồng hồ"
7486d297 582
4652f59b 583#: ../src/plugins/dclock.c:423
7486d297 584msgid "Tooltip Format"
4652f59b 585msgstr "Dạng công cụ đỉnh"
7486d297 586
4652f59b 587#: ../src/plugins/dclock.c:424
aa0e9095 588msgid "Format codes: man 3 strftime; \\n for line break"
7486d297 589msgstr ""
4652f59b
DB
590"Dạng mật mã: man 3 strftime; \n"
591" cho dòng break"
7486d297 592
4652f59b 593#: ../src/plugins/dclock.c:425
2ba86315 594msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
4652f59b 595msgstr "hoạt động khi bấm (mặc định: hiển thị lịch)"
2ba86315 596
4652f59b 597#: ../src/plugins/dclock.c:427
aa0e9095 598msgid "Tooltip only"
4652f59b 599msgstr "chỉ có thanh công cụ đỉnh"
7486d297 600
4652f59b 601#: ../src/plugins/dclock.c:455
7486d297 602msgid "Digital Clock"
4652f59b 603msgstr "Đồng hồ số"
7486d297 604
4652f59b 605#: ../src/plugins/dclock.c:457
2ba86315 606msgid "Display digital clock and tooltip"
4652f59b 607msgstr "Hiển thị đồng hồ số và tahnh công cụ đỉnh"
7486d297 608
4652f59b 609#: ../src/plugins/menu.c:372
7486d297 610msgid "Add to desktop"
4652f59b 611msgstr "Thêm vào máy"
7486d297 612
4652f59b 613#: ../src/plugins/menu.c:382
7486d297 614msgid "Properties"
4652f59b 615msgstr "Chi tiết "
7486d297 616
4652f59b 617#: ../src/plugins/menu.c:1019 ../src/plugins/dirmenu.c:413
7486d297 618msgid "Icon"
4652f59b 619msgstr "Biểu tượng"
7486d297 620
4652f59b 621#: ../src/plugins/menu.c:1036
7486d297 622msgid "Menu"
4652f59b 623msgstr "danh sách"
7486d297 624
4652f59b 625#: ../src/plugins/menu.c:1038
2ba86315 626msgid "Application Menu"
4652f59b 627msgstr "danh sách ứng dụng"
7486d297 628
2ba86315
DB
629#: ../src/plugins/separator.c:98
630msgid "Separator"
4652f59b 631msgstr "Riêng biệt"
7486d297 632
2ba86315
DB
633#: ../src/plugins/separator.c:100
634msgid "Add a separator to the panel"
4652f59b 635msgstr "Thêm một riêng biệt vào bảng điều khiển"
7486d297 636
2ba86315
DB
637#: ../src/plugins/pager.c:797
638msgid "Desktop Pager"
4652f59b 639msgstr "Số trang trên maý"
7486d297 640
2ba86315
DB
641#: ../src/plugins/pager.c:799
642msgid "Simple pager plugin"
4652f59b 643msgstr "Số trang đơn thuần thêm vào"
7486d297 644
2ba86315
DB
645#: ../src/plugins/space.c:121 ../src/plugins/batt/batt.c:590
646msgid "Size"
4652f59b 647msgstr "Kích thước"
7486d297 648
2ba86315
DB
649#: ../src/plugins/space.c:139
650msgid "Spacer"
4652f59b 651msgstr "Phiếm đệm"
7486d297 652
2ba86315
DB
653#: ../src/plugins/space.c:141
654msgid "Allocate space"
4652f59b 655msgstr "Phân bổ không gian"
7486d297 656
4652f59b 657#: ../src/plugins/tray.c:705
2ba86315 658msgid "System Tray"
4652f59b 659msgstr "Khay hệ thống"
7486d297 660
4652f59b 661#: ../src/plugins/tray.c:707
2ba86315 662msgid "System tray"
4652f59b 663msgstr "Khay hệ thống"
7486d297 664
4652f59b 665#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:291
2ba86315 666msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
4652f59b 667msgstr "Giao diện cấu hình bật bàn phím"
7486d297 668
4652f59b 669#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:306
2ba86315 670msgid "Show layout as"
4652f59b 671msgstr "Hiển thị bố trí như"
7486d297 672
4652f59b 673#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:321
2ba86315 674msgid "image"
4652f59b 675msgstr "Hình ảnh"
7486d297 676
4652f59b 677#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:322
2ba86315 678msgid "text"
4652f59b 679msgstr "Văn bản"
7486d297 680
4652f59b 681#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:329
2ba86315 682msgid "Per application settings"
4652f59b 683msgstr "cài đặt mỗi ứng dụng"
7486d297 684
2ba86315 685#. Create a check button as the child of the vertical box.
4652f59b 686#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:344
2ba86315 687msgid "_Remember layout for each application"
4652f59b 688msgstr "_ghi nhớ bố trí cho mỗi ứng dụng"
7486d297 689
2ba86315 690#. Create a label as the child of the horizontal box.
4652f59b 691#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:354
2ba86315 692msgid "Default layout:"
4652f59b 693msgstr "Bố trí mặc định:"
7486d297 694
4652f59b 695#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:405
2ba86315 696msgid "Keyboard Layout Switcher"
4652f59b 697msgstr "Bố trí bật mở bàn phím"
7486d297 698
4652f59b 699#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:407
2ba86315 700msgid "Switch between available keyboard layouts"
4652f59b 701msgstr "Chuyển đổi bố trí bàn phím có sẵn"
7486d297 702
4652f59b 703#: ../src/plugins/wincmd.c:209
2ba86315 704msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
7486d297 705msgstr ""
4652f59b
DB
706"Bấm chuột trái để biểu tượng hóa tất cả cửa sổ.. Bấm chuột giữa để che biểu "
707"tượng"
7486d297 708
4652f59b 709#: ../src/plugins/wincmd.c:237
aa0e9095 710msgid "Alternately iconify/shade and raise"
4652f59b 711msgstr "Thay phiên biểu tượng hóa/ che và nâng cao"
aa0e9095 712
4652f59b 713#: ../src/plugins/wincmd.c:266
2ba86315 714msgid "Minimize All Windows"
4652f59b 715msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
7486d297 716
4652f59b 717#: ../src/plugins/wincmd.c:268
2ba86315
DB
718msgid ""
719"Sends commands to all desktop windows.\n"
720"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
7486d297 721msgstr ""
4652f59b
DB
722"Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ máy tính.\n"
723"các lệnh được hỗ trợ là 1) biểu tượng hóa và 2) che"
7486d297 724
4652f59b 725#: ../src/plugins/dirmenu.c:246
2ba86315 726msgid "Open in _Terminal"
4652f59b 727msgstr "Mở trong _ Thiết bị đầu cuối"
7486d297 728
4652f59b 729#: ../src/plugins/dirmenu.c:411
2ba86315 730msgid "Directory"
4652f59b 731msgstr "Hội đồng quản trị"
7486d297 732
4652f59b 733#: ../src/plugins/dirmenu.c:412
2ba86315 734msgid "Label"
4652f59b 735msgstr "Nhãn"
7486d297 736
4652f59b 737#: ../src/plugins/dirmenu.c:443
7486d297 738msgid "Directory Menu"
4652f59b 739msgstr "Danh sách thư mục"
7486d297 740
4652f59b 741#: ../src/plugins/dirmenu.c:445
7486d297 742msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
4652f59b 743msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua danh sách (tác giả: PCMan)"
7486d297 744
aa0e9095 745#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:304
7486d297 746msgid "Normal"
4652f59b 747msgstr "Bình thường"
7486d297 748
aa0e9095 749#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:305
7486d297 750msgid "Warning1"
4652f59b 751msgstr "Cảnh báo1"
7486d297 752
aa0e9095 753#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:306
7486d297 754msgid "Warning2"
4652f59b 755msgstr "Cảnh báo 2"
7486d297 756
aa0e9095 757#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:307
7486d297 758msgid "Automatic sensor location"
4652f59b 759msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
7486d297 760
aa0e9095 761#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:308
7486d297 762msgid "Sensor"
4652f59b 763msgstr "Cảm biến"
7486d297 764
aa0e9095 765#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:309
7486d297 766msgid "Automatic temperature levels"
4652f59b 767msgstr "Tự động điều chỉnh nhiệt độ"
7486d297 768
aa0e9095 769#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:310
7486d297 770msgid "Warning1 Temperature"
4652f59b 771msgstr "Cảnh báo 1 nhiệt độ"
7486d297 772
aa0e9095 773#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:311
7486d297 774msgid "Warning2 Temperature"
4652f59b 775msgstr "Cảnh báo2 nhiệt độ"
7486d297 776
aa0e9095 777#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:353
7486d297 778msgid "Temperature Monitor"
4652f59b 779msgstr "Nhiệt độ màn hình"
7486d297 780
aa0e9095
DB
781#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:355
782msgid "Display system temperature"
4652f59b 783msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
7486d297
DB
784
785#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
2ba86315
DB
786#. Display current level in tooltip.
787#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
4652f59b
DB
788#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:252
789#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:422
7486d297 790msgid "Volume control"
4652f59b 791msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
7486d297 792
2ba86315 793#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
4652f59b 794#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:471
7486d297 795msgid "Volume Control"
4652f59b 796msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
7486d297 797
2ba86315 798#. Create a frame as the child of the viewport.
7486d297 799#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
4652f59b 800#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:380
7486d297 801msgid "Volume"
4652f59b 802msgstr "Âm lượng"
7486d297 803
2ba86315 804#. Create a check button as the child of the vertical box.
4652f59b 805#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:399
7486d297 806msgid "Mute"
4652f59b 807msgstr "Tắt âm"
7486d297
DB
808
809#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:168
810msgid "<Hidden Access Point>"
4652f59b 811msgstr "<Dấu điểm truy cập>"
7486d297
DB
812
813#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:201
814msgid "Wireless Networks not found in range"
4652f59b 815msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy "
7486d297
DB
816
817#. Repair
818#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:235
819msgid "Repair"
4652f59b 820msgstr "Sửa chữa"
7486d297
DB
821
822#. interface down
823#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:240
824msgid "Disable"
4652f59b 825msgstr "Vô hiệu hóa"
7486d297
DB
826
827#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
828msgid "Wireless Connection has no connectivity"
4652f59b 829msgstr "Kết nối mạng không dây chưa thực hiện được"
7486d297
DB
830
831#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:301
832msgid "Network cable is plugged out"
4652f59b 833msgstr "Cáp mạng đã rút ra"
7486d297
DB
834
835#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:303
836msgid "Connection has limited or no connectivity"
4652f59b 837msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không kết nối"
7486d297
DB
838
839#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:307 ../src/plugins/netstat/netstat.c:318
840#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:329
841msgid "IP Address:"
4652f59b 842msgstr "Địa chỉ IP:"
7486d297
DB
843
844#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
845msgid "Remote IP:"
4652f59b 846msgstr "IP xa:"
7486d297
DB
847
848#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309 ../src/plugins/netstat/netstat.c:320
849#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:331
850msgid "Netmask:"
4652f59b 851msgstr "Netmask:"
7486d297
DB
852
853#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
854#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
855msgid "Activity"
4652f59b 856msgstr "Hoạt động"
7486d297
DB
857
858#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
859#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
860msgid "Sent"
4652f59b 861msgstr "Đã gửi"
7486d297
DB
862
863#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310 ../src/plugins/netstat/netstat.c:322
864#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:333
865msgid "Received"
4652f59b 866msgstr "Đã nhận"
7486d297
DB
867
868#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:311 ../src/plugins/netstat/netstat.c:323
869#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:334
870msgid "bytes"
4652f59b 871msgstr "bytes"
7486d297
DB
872
873#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:312 ../src/plugins/netstat/netstat.c:324
874#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:335
875msgid "packets"
4652f59b 876msgstr "các gói"
7486d297 877
2ba86315
DB
878#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:315
879#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
880msgid "Wireless"
4652f59b 881msgstr "Mạng không dây"
2ba86315 882
7486d297
DB
883#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:317
884msgid "Protocol:"
4652f59b 885msgstr "Nghị định thư:"
7486d297
DB
886
887#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:321 ../src/plugins/netstat/netstat.c:332
888msgid "HW Address:"
4652f59b 889msgstr "Địa chỉ HW"
7486d297 890
2ba86315 891#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:470
7486d297 892msgid "Manage Networks"
4652f59b 893msgstr "Quản lý mạng"
7486d297 894
2ba86315 895#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:472
7486d297 896msgid "Monitor and Manage networks"
4652f59b 897msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
7486d297
DB
898
899#. create dialog
900#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:84
901msgid "Setting Encryption Key"
4652f59b 902msgstr "Cài đặt khóa mật mã"
7486d297
DB
903
904#. messages
905#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:94
906msgid ""
907"This wireless network was encrypted.\n"
908"You must have the encryption key."
909msgstr ""
4652f59b
DB
910"Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
911"Bạn phải có khóa mã."
7486d297
DB
912
913#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:99
914msgid "Encryption Key:"
4652f59b 915msgstr "Mã khóa:"
7486d297 916
2ba86315 917#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
7486d297 918msgid "Interface to monitor"
4652f59b 919msgstr "Giao diện theo dõi"
7486d297 920
2ba86315 921#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
7486d297 922msgid "Config tool"
4652f59b 923msgstr "Công cụ định hình"
7486d297 924
2ba86315
DB
925#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
926msgid "Network Status Monitor"
4652f59b 927msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
7486d297 928
2ba86315 929#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
7486d297 930msgid "Monitor network status"
4652f59b 931msgstr "Màn hình trạng thái mạng"
7486d297 932
2ba86315
DB
933#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
934#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
7486d297 935msgid "Unknown"
4652f59b 936msgstr "Không rõ"
7486d297 937
2ba86315 938#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
7486d297 939msgid "Connection Properties"
4652f59b 940msgstr "Thông tin kết nối"
7486d297 941
2ba86315 942#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
7486d297
DB
943#, c-format
944msgid "Connection Properties: %s"
4652f59b 945msgstr "Thông tin kết nối: %s"
7486d297 946
2ba86315 947#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
7486d297
DB
948#, c-format
949msgid "%lu packet"
950msgid_plural "%lu packets"
4652f59b 951msgstr[0] "Ở số ít%lu packetỞ số nhiều%lu packets"
7486d297 952
2ba86315 953#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
7486d297
DB
954#, c-format
955msgid ""
956"There was an error displaying help:\n"
957"%s"
958msgstr ""
4652f59b
DB
959"Có một lỗi hiển thị trợ giúp:\n"
960"%s"
7486d297 961
2ba86315 962#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
7486d297
DB
963#, c-format
964msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
4652f59b 965msgstr "Khởi động công cụ cấu hình thời gian thất bại: %s"
7486d297
DB
966
967#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
968#, c-format
969msgid "Network Connection: %s"
4652f59b 970msgstr "Kết nối mạng: %s"
7486d297
DB
971
972#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
973msgid "Network Connection"
4652f59b 974msgstr "Kết nối mạng"
7486d297
DB
975
976#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
977msgid "Interface"
4652f59b 978msgstr "Giao diện"
7486d297
DB
979
980#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
981msgid "The current interface the icon is monitoring."
4652f59b 982msgstr "Giao diện hiện hành biểu tượng đang được giám sát"
7486d297
DB
983
984#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
985msgid "Orientation"
4652f59b 986msgstr "Định hướng"
7486d297
DB
987
988#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
989msgid "The orientation of the tray."
4652f59b 990msgstr "Định hướng của khay."
7486d297
DB
991
992#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
993msgid "Tooltips Enabled"
4652f59b 994msgstr "Bật công cụ đỉnh"
7486d297
DB
995
996#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
997msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
4652f59b 998msgstr "Có hoặc không kích hoạt biểu tượng công cụ đỉnh."
7486d297
DB
999
1000#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
1001msgid "Show Signal"
4652f59b 1002msgstr "Hiển thị tín hiệu"
7486d297
DB
1003
1004#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
1005msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
4652f59b 1006msgstr "Có hoặc không hiển thị cường độ tín hiệu."
7486d297
DB
1007
1008#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
1009#, c-format
1010msgid ""
1011"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1012"\n"
1013"%s"
1014msgstr ""
4652f59b
DB
1015"Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để giải quyết vấn đề sau:\n"
1016"%s"
7486d297 1017
2ba86315
DB
1018#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1019msgid "Name"
4652f59b 1020msgstr "Tên"
2ba86315
DB
1021
1022#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1023msgid "The interface name"
4652f59b 1024msgstr "Tên giao diện"
2ba86315
DB
1025
1026#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1027msgid "State"
4652f59b 1028msgstr "Trạng thái"
2ba86315
DB
1029
1030#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1031msgid "The interface state"
4652f59b 1032msgstr "Trạng thái giao diện"
2ba86315
DB
1033
1034#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1035msgid "Stats"
4652f59b 1036msgstr "Thống kê"
2ba86315
DB
1037
1038#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1039msgid "The interface packets/bytes statistics"
4652f59b 1040msgstr "Giao diện các gói dữ iệu/các số liệu thống kê bytes"
2ba86315
DB
1041
1042#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1043msgid "Whether the interface is a wireless interface"
4652f59b 1044msgstr "Có đúng giao diện là một giao diện không dây"
2ba86315
DB
1045
1046#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1047msgid "Signal"
4652f59b 1048msgstr "Tín hiệu"
2ba86315
DB
1049
1050#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1051msgid "Wireless signal strength percentage"
4652f59b 1052msgstr "Phần trăm cường độ tín hiệu không dây"
2ba86315
DB
1053
1054#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1055#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1056msgid "Error"
4652f59b 1057msgstr "Lỗi"
2ba86315
DB
1058
1059#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1060msgid "The current error condition"
4652f59b 1061msgstr "Tình trạng lỗi hiện tại"
2ba86315
DB
1062
1063#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:434
1064#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1197
7486d297 1065#, c-format
2ba86315 1066msgid "Unable to open socket: %s"
4652f59b 1067msgstr "Không thể mở ổ cắm: %s"
2ba86315
DB
1068
1069#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:496
1070#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1223
1071#, c-format
1072msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
4652f59b 1073msgstr "Lỗi SIOCGIFFLAGS: %s"
2ba86315
DB
1074
1075#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:870
1076msgid "AMPR NET/ROM"
4652f59b 1077msgstr "AMPR NET/ROM"
2ba86315
DB
1078
1079#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:873
1080msgid "Ethernet"
4652f59b 1081msgstr "Ethernet"
2ba86315
DB
1082
1083#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1084msgid "AMPR AX.25"
4652f59b 1085msgstr "AMPR AX.25"
2ba86315
DB
1086
1087#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1088#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1008
1089msgid "16/4 Mbps Token Ring"
4652f59b 1090msgstr "Báo hiệu riêng 16/4 Mbps"
2ba86315
DB
1091
1092#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:891
1093msgid "ARCnet"
4652f59b 1094msgstr "ARCnet"
2ba86315
DB
1095
1096#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1097msgid "Frame Relay DLCI"
4652f59b 1098msgstr "Tạm ngưng sắp đặt DLCI"
2ba86315
DB
1099
1100#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:903
1101msgid "Metricom Starmode IP"
4652f59b 1102msgstr "Metricom Starmode IP"
2ba86315
DB
1103
1104#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1105msgid "Serial Line IP"
4652f59b 1106msgstr "Loạt số sêri IP"
2ba86315
DB
1107
1108#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:909
1109msgid "VJ Serial Line IP"
4652f59b 1110msgstr "VJ Serial Line IP"
2ba86315
DB
1111
1112#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1113msgid "6-bit Serial Line IP"
4652f59b 1114msgstr "6-bit Serial Line IP"
2ba86315
DB
1115
1116#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1117msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
4652f59b 1118msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
2ba86315
DB
1119
1120#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1121msgid "Adaptive Serial Line IP"
4652f59b 1122msgstr "Adaptive Serial Line IP"
2ba86315
DB
1123
1124#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1125msgid "AMPR ROSE"
4652f59b 1126msgstr "AMPR ROSE"
2ba86315
DB
1127
1128#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:927
1129msgid "Generic X.25"
4652f59b 1130msgstr "Loại X.25"
2ba86315
DB
1131
1132#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1133msgid "Point-to-Point Protocol"
4652f59b 1134msgstr "Point-to-Point Protocol"
2ba86315
DB
1135
1136#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1137msgid "(Cisco)-HDLC"
4652f59b 1138msgstr "(Cisco)-HDLC"
2ba86315
DB
1139
1140#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1141msgid "LAPB"
4652f59b 1142msgstr "LAPB"
2ba86315
DB
1143
1144#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1145msgid "IPIP Tunnel"
4652f59b 1146msgstr "IPIP Tunnel"
2ba86315
DB
1147
1148#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:954
1149msgid "Frame Relay Access Device"
4652f59b 1150msgstr "Tạm ngưng kết cấu truy cập thiết bị"
2ba86315
DB
1151
1152#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:960
1153msgid "Local Loopback"
4652f59b 1154msgstr "trở lại khu vực"
2ba86315
DB
1155
1156#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:966
1157msgid "Fiber Distributed Data Interface"
4652f59b 1158msgstr "Phân phối tính chất giao diện dữ liệu"
2ba86315
DB
1159
1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:972
1161msgid "IPv6-in-IPv4"
4652f59b 1162msgstr "IPv6-in-IPv4"
2ba86315
DB
1163
1164#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:984
1165msgid "HIPPI"
4652f59b 1166msgstr "HIPPI"
2ba86315
DB
1167
1168#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:987
1169msgid "Ash"
4652f59b 1170msgstr "Ash"
2ba86315
DB
1171
1172#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:990
1173msgid "Econet"
4652f59b 1174msgstr "Econet"
2ba86315
DB
1175
1176#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1177msgid "IrLAP"
4652f59b 1178msgstr "IrLAP"
2ba86315
DB
1179
1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1155
1181#, c-format
1182msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
4652f59b 1183msgstr "Lỗi SIOCGIFCONF: %s"
7486d297 1184
2ba86315 1185#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1248
7486d297 1186#, c-format
2ba86315 1187msgid "No network devices found"
4652f59b 1188msgstr "Không tìm thấy tiết bị mạng"
7486d297 1189
2ba86315
DB
1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1191#, c-format
1192msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
4652f59b 1193msgstr "Không thể mở /proc/net/dev: %s"
7486d297 1194
2ba86315
DB
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:189
1196msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
4652f59b 1197msgstr "Không thể phân tích /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
7486d297 1198
2ba86315
DB
1199#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:204
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:330
7486d297 1201#, c-format
2ba86315 1202msgid "Could not parse interface name from '%s'"
4652f59b 1203msgstr "Không thể phân tích tên giao diện từ '%s'"
2ba86315
DB
1204
1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:217
1206#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:645
1207#, c-format
1208msgid ""
1209"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1210"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1211msgstr ""
4652f59b
DB
1212"Không thể phân tích số liệu thống kê giao diện từ'%s'. prx_idx = %d; ptx_idx "
1213"= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
2ba86315
DB
1214
1215#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:314
1216msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
4652f59b 1217msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
7486d297 1218
2ba86315 1219#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:341
7486d297 1220#, c-format
2ba86315 1221msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
4652f59b 1222msgstr "Không thể phân tích chi tiết mạng không dây từ '%s'. link_idx = %d;"
2ba86315
DB
1223
1224#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:414
1225#, c-format
1226msgid "Could not connect to interface, '%s'"
4652f59b 1227msgstr "Không thể kết nối với giao diện, '%s'"
2ba86315
DB
1228
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:420
1230#, c-format
1231msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
4652f59b 1232msgstr "Không thể gửi ioctl đến giao diện, '%s'"
7486d297 1233
2ba86315 1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:598
7486d297 1235#, c-format
2ba86315 1236msgid "Could not parse command line '%s': %s"
4652f59b 1237msgstr "Không thể phân tích dòng lệnh '%s': %s"
2ba86315
DB
1238
1239#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:635
1240msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
4652f59b 1241msgstr "Không thể phân tích 'netstat' đầu ra.Không đúng định dạng"
2ba86315
DB
1242
1243#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1244msgid "Disconnected"
4652f59b 1245msgstr "Mất kết nối"
2ba86315
DB
1246
1247#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1248msgid "Idle"
4652f59b 1249msgstr "Không hoạt động"
2ba86315
DB
1250
1251#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1252msgid "Sending"
4652f59b 1253msgstr "Đang gửi"
2ba86315
DB
1254
1255#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1256msgid "Receiving"
4652f59b 1257msgstr "Đang nhận"
2ba86315
DB
1258
1259#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1260msgid "Sending/Receiving"
4652f59b 1261msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
2ba86315
DB
1262
1263#: ../src/plugins/batt/batt.c:131
7486d297 1264msgid "No batteries found"
4652f59b 1265msgstr "Không tìm thấy pin"
7486d297 1266
2ba86315
DB
1267#: ../src/plugins/batt/batt.c:179
1268#, c-format
1269msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
4652f59b 1270msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
2ba86315
DB
1271
1272#: ../src/plugins/batt/batt.c:190
1273#, c-format
1274msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
aa0e9095 1275msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
2ba86315
DB
1276
1277#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1278#, c-format
1279msgid "Battery: %d%% charged"
4652f59b 1280msgstr "Pin: %d%% sạc"
2ba86315
DB
1281
1282#: ../src/plugins/batt/batt.c:580
7486d297 1283msgid "Hide if there is no battery"
4652f59b 1284msgstr "Ẩn nếu không có pin"
7486d297 1285
2ba86315 1286#: ../src/plugins/batt/batt.c:582
7486d297 1287msgid "Alarm command"
4652f59b 1288msgstr "Lệnh báo động"
7486d297 1289
2ba86315 1290#: ../src/plugins/batt/batt.c:583
7486d297 1291msgid "Alarm time (minutes left)"
4652f59b 1292msgstr "Báo thời gian (phút còn lại)"
7486d297 1293
2ba86315 1294#: ../src/plugins/batt/batt.c:584
7486d297 1295msgid "Background color"
4652f59b 1296msgstr "Màu nền"
7486d297 1297
2ba86315 1298#: ../src/plugins/batt/batt.c:585
7486d297 1299msgid "Charging color 1"
4652f59b 1300msgstr "Đang thêm màu 1"
7486d297 1301
2ba86315 1302#: ../src/plugins/batt/batt.c:586
7486d297 1303msgid "Charging color 2"
4652f59b 1304msgstr "Đang thêm màu 2"
7486d297 1305
2ba86315 1306#: ../src/plugins/batt/batt.c:587
7486d297 1307msgid "Discharging color 1"
4652f59b 1308msgstr "Ngưng thêm màu 1"
7486d297 1309
2ba86315 1310#: ../src/plugins/batt/batt.c:588
7486d297 1311msgid "Discharging color 2"
4652f59b 1312msgstr "Ngưng thêm màu 2"
7486d297 1313
2ba86315 1314#: ../src/plugins/batt/batt.c:589
7486d297 1315msgid "Border width"
4652f59b 1316msgstr "Chiều rộng biên"
7486d297 1317
2ba86315 1318#: ../src/plugins/batt/batt.c:619
7486d297 1319msgid "Battery Monitor"
4652f59b 1320msgstr "Pin màn hình"
7486d297 1321
2ba86315 1322#: ../src/plugins/batt/batt.c:621
7486d297 1323msgid "Display battery status using ACPI"
4652f59b 1324msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
7486d297 1325
2ba86315 1326#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:230
7486d297 1327msgid "Show CapsLock"
4652f59b 1328msgstr "Hiển thị CapsLock"
7486d297 1329
2ba86315 1330#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:231
7486d297 1331msgid "Show NumLock"
4652f59b 1332msgstr "Hiển thị NumLock"
7486d297 1333
2ba86315 1334#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:232
7486d297 1335msgid "Show ScrollLock"
4652f59b 1336msgstr "Hiển thị ScrollLock"
7486d297 1337
2ba86315
DB
1338#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:267
1339msgid "Keyboard LED"
4652f59b 1340msgstr "LED bàn phím"
7486d297 1341
2ba86315 1342#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:269
7486d297 1343msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
4652f59b
DB
1344msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
1345
1346#~ msgid "Applications"
1347#~ msgstr "Ứng dụng"
1348
1349#~ msgid "Available Applications"
1350#~ msgstr "Ứng dụng có sẵn"