Merging upstream version 0.7.0 (Closes: #493243, #510888, #567617, #699414, #709777...
[debian/lxpanel.git] / po / vi.po
CommitLineData
10862fa6
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
10862fa6
DB
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
00916e98 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
0f7f2ef3 11"PO-Revision-Date: 2012-10-12 06:22+0200\n"
f8c25730 12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
10862fa6 13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
ca14ea2b 14"Language: vi\n"
10862fa6
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
bfba7517 18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
f8c25730 19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
10862fa6 20
00916e98
AG
21#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
10862fa6 23msgid "Run"
24d886e1 24msgstr "Chạy"
10862fa6 25
00916e98 26#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
10862fa6 27msgid "Restart"
f8c25730 28msgstr "Khởi động lại"
10862fa6 29
00916e98 30#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
10862fa6 31msgid "Logout"
24d886e1 32msgstr "Đăng xuất"
10862fa6 33
00916e98 34#: ../src/configurator.c:549
10862fa6 35msgid "Currently loaded plugins"
f8c25730 36msgstr "Những plugin đã được nạp"
10862fa6 37
00916e98 38#: ../src/configurator.c:558
10862fa6 39msgid "Stretch"
f8c25730 40msgstr "Căng dài ra"
10862fa6 41
00916e98 42#: ../src/configurator.c:680
10862fa6 43msgid "Add plugin to panel"
f8c25730 44msgstr "Thêm plugin vào bảng điều khiển"
10862fa6 45
00916e98 46#: ../src/configurator.c:708
10862fa6 47msgid "Available plugins"
f8c25730 48msgstr "Các plugin có sẵn"
10862fa6 49
00916e98 50#: ../src/configurator.c:1244
10862fa6 51msgid "Logout command is not set"
f8c25730 52msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
10862fa6 53
00916e98 54#: ../src/configurator.c:1312
1ea75322 55msgid "Select a directory"
f8c25730 56msgstr "Chọn một thư mục"
10862fa6 57
00916e98 58#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
1ea75322 59msgid "Select a file"
24d886e1 60msgstr "Chọn một tập tin "
10862fa6 61
00916e98 62#: ../src/configurator.c:1446
1ea75322 63msgid "_Browse"
24d886e1 64msgstr "_Trình duyệt"
10862fa6 65
00916e98
AG
66#: ../src/panel.c:660
67msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68msgstr ""
69
70#: ../src/panel.c:687
1ea75322
DB
71msgid ""
72"Really delete this panel?\n"
73"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
10862fa6 74msgstr ""
24d886e1
DB
75"Thật sự muốn xóa bảng điều khiển này?\n"
76"<b>Cảnh báo: Điều này không thể được phục hồi.</b>"
10862fa6 77
00916e98 78#: ../src/panel.c:689
1ea75322 79msgid "Confirm"
24d886e1 80msgstr "Xác nhận"
10862fa6 81
1ea75322 82#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
00916e98 83#: ../src/panel.c:721
1ea75322 84msgid "translator-credits"
f8c25730 85msgstr "Người dịch"
10862fa6 86
00916e98 87#: ../src/panel.c:726
1ea75322 88msgid "LXPanel"
24d886e1 89msgstr "LXPanel"
10862fa6 90
00916e98
AG
91#: ../src/panel.c:744
92#, fuzzy
93msgid "Copyright (C) 2008-2013"
ca14ea2b
DB
94msgstr "Bản quyền (C) 2008-2011"
95
00916e98 96#: ../src/panel.c:745
1ea75322 97msgid "Desktop panel for LXDE project"
f8c25730 98msgstr "Bảng điều khiển màn hình nền cho dự án LXDE"
10862fa6 99
00916e98 100#: ../src/panel.c:782
10862fa6 101msgid "Add / Remove Panel Items"
24d886e1 102msgstr "Thêm / bớt các mục của bảng điều khiển"
10862fa6 103
00916e98 104#: ../src/panel.c:791
10862fa6
DB
105#, c-format
106msgid "Remove \"%s\" From Panel"
24d886e1 107msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
10862fa6 108
00916e98 109#: ../src/panel.c:803
10862fa6 110msgid "Panel Settings"
24d886e1 111msgstr "Cài đặt bảng điều khiển"
10862fa6 112
00916e98 113#: ../src/panel.c:809
1ea75322 114msgid "Create New Panel"
24d886e1 115msgstr "Tạo bảng điều khiển mới"
1ea75322 116
00916e98 117#: ../src/panel.c:815
10862fa6 118msgid "Delete This Panel"
24d886e1 119msgstr "Xóa bảng điều khiển này"
10862fa6 120
00916e98 121#: ../src/panel.c:826
1ea75322 122msgid "About"
24d886e1 123msgstr "Tìm hiểu thêm"
1ea75322 124
00916e98 125#: ../src/panel.c:834
10862fa6 126msgid "Panel"
24d886e1 127msgstr "Bảng điều khiển"
10862fa6 128
00916e98 129#: ../src/panel.c:847
10862fa6
DB
130#, c-format
131msgid "\"%s\" Settings"
24d886e1 132msgstr "\"%s\" Cài đặt"
10862fa6 133
00916e98 134#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
ca14ea2b
DB
135msgid "Height:"
136msgstr "Chiều cao:"
137
00916e98 138#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
ca14ea2b
DB
139msgid "Width:"
140msgstr "Chiều rộng:"
141
00916e98 142#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
ca14ea2b
DB
143msgid "Left"
144msgstr "Trái"
145
00916e98 146#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
ca14ea2b
DB
147msgid "Right"
148msgstr "Phải"
149
00916e98 150#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
ca14ea2b
DB
151msgid "Top"
152msgstr "Trên cùng"
153
00916e98 154#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
ca14ea2b 155msgid "Bottom"
f8c25730 156msgstr "Dưới cùng"
ca14ea2b 157
00916e98 158#: ../src/panel.c:1428
10862fa6
DB
159#, c-format
160msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
f8c25730 161msgstr "lxpanel %s - bảng điều khiển GTK2+ gọn nhẹ cho màn hình nền UNIX\n"
10862fa6 162
00916e98 163#: ../src/panel.c:1429
10862fa6
DB
164#, c-format
165msgid "Command line options:\n"
24d886e1 166msgstr "Tùy chọn dòng lệnh:\n"
10862fa6 167
00916e98 168#: ../src/panel.c:1430
10862fa6
DB
169#, c-format
170msgid " --help -- print this help and exit\n"
f8c25730 171msgstr " --help -- xem trợ giúp và thoát\n"
10862fa6 172
00916e98 173#: ../src/panel.c:1431
10862fa6
DB
174#, c-format
175msgid " --version -- print version and exit\n"
f8c25730 176msgstr " --version -- xem phiên bản vào thoát\n"
10862fa6 177
00916e98 178#: ../src/panel.c:1432
10862fa6
DB
179#, c-format
180msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
f8c25730 181msgstr " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
10862fa6 182
1ea75322 183#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
00916e98 184#: ../src/panel.c:1434
10862fa6
DB
185#, c-format
186msgid " --profile name -- use specified profile\n"
f8c25730 187msgstr " --profile name -- sử dụng hồ sơ người dùng xác định\n"
10862fa6 188
00916e98 189#: ../src/panel.c:1436
10862fa6
DB
190#, c-format
191msgid " -h -- same as --help\n"
f8c25730 192msgstr " -h -- tương tự như --help\n"
10862fa6 193
00916e98 194#: ../src/panel.c:1437
10862fa6
DB
195#, c-format
196msgid " -p -- same as --profile\n"
f8c25730 197msgstr " -p -- tương tự như --profile\n"
10862fa6 198
00916e98 199#: ../src/panel.c:1438
10862fa6
DB
200#, c-format
201msgid " -v -- same as --version\n"
f8c25730 202msgstr " -v -- tương tự như --version\n"
10862fa6 203
1ea75322 204#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
00916e98 205#: ../src/panel.c:1440
10862fa6
DB
206#, c-format
207msgid ""
208"\n"
209"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
210"\n"
211msgstr ""
24d886e1 212"\n"
f8c25730 213"Ghé thăm http://lxde.org/ để biết thêm.\n"
24d886e1 214"\n"
10862fa6 215
00916e98
AG
216#: ../src/plugin.c:370
217msgid "No file manager is configured."
218msgstr ""
219
220#: ../src/gtk-run.c:374
10862fa6 221msgid "Enter the command you want to execute:"
f8c25730
DB
222msgstr "Nhập dòng lệnh bạn muốn thực thi:"
223
00916e98
AG
224#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
225#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
226#, fuzzy
227msgid "Application Launch and Task Bar"
228msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
229
230#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
231#, fuzzy
232msgid "<b>Mode:</b>"
233msgstr "<b>Kích thước</b>"
234
235#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
236msgid "Launchers"
237msgstr ""
238
239#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
240#, fuzzy
241msgid "<b>Launchbar</b>"
242msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
243
244#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
245msgid "Show tooltips"
246msgstr "Hiển thị chú giải"
247
248#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
249msgid "Icons only"
250msgstr "Chỉ biểu tượng"
251
252#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
253msgid "Flat buttons"
254msgstr "Nút phẳng"
255
256#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
257msgid "Show windows from all desktops"
258msgstr "Hiện tất cả cửa sổ từ tất cả màn hình nền"
259
260#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
261msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
262msgstr ""
263
264#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
265msgid "Use mouse wheel"
266msgstr "Sử dụng bánh lăn chuột"
267
268#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
269msgid "Flash when there is any window requiring attention"
270msgstr "Nhấp nháy khi có bất kỳ cửa sổ nào yêu cầu sự chú ý"
271
272#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
273msgid "Combine multiple application windows into a single button"
274msgstr "Kết hợp nhiều cửa sổ ứng dụng vào một nút duy nhất"
275
276#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
277msgid "Maximum width of task button"
278msgstr "Chiều rộng tối đa của nút tác vụ"
279
280#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
281msgid "Spacing"
282msgstr "Khoảng cách"
283
284#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
285#, fuzzy
286msgid "<b>Taskbar</b>"
287msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
288
289#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
290#, fuzzy
291msgid "Only Application Launch Bar"
292msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
293
294#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
295#, fuzzy
296msgid "Only Task Bar (Window List)"
297msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
298
299#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
300#, fuzzy
301msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
f8c25730
DB
302msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
303
5d26221e
DB
304#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
305msgid "<b>Connection</b>"
306msgstr "<b>Kết nối</b>"
307
f8c25730 308#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
5d26221e
DB
309msgid "Status:"
310msgstr "Trạng thái:"
f8c25730
DB
311
312#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
5d26221e
DB
313msgid "_Name:"
314msgstr "_Tên:"
f8c25730
DB
315
316#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
5d26221e
DB
317msgid "<b>Activity</b>"
318msgstr "<b>Hoạt động</b>"
f8c25730
DB
319
320#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
5d26221e
DB
321msgid "Received:"
322msgstr "Đã nhận:"
f8c25730
DB
323
324#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
5d26221e
DB
325msgid "Sent:"
326msgstr "Đã gửi:"
f8c25730
DB
327
328#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
f8c25730
DB
329msgid "<b>Signal Strength</b>"
330msgstr "<b>Độ mạnh tín hiệu</b>"
331
332#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
5d26221e
DB
333#, no-c-format
334msgid "0%"
335msgstr "0%"
f8c25730 336
5d26221e
DB
337#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
338msgid "General"
339msgstr "Tổng quát"
f8c25730
DB
340
341#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
5d26221e
DB
342msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
343msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
f8c25730
DB
344
345#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
5d26221e
DB
346msgid "Address:"
347msgstr "Địa chỉ:"
f8c25730
DB
348
349#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
5d26221e
DB
350msgid "Destination:"
351msgstr "Điểm đến:"
f8c25730 352
0f7f2ef3
AL
353#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
354#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
5d26221e
DB
355msgid "Broadcast:"
356msgstr "Truyền tin:"
f8c25730
DB
357
358#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
5d26221e
DB
359msgid "Subnet Mask:"
360msgstr "Subnet Mask:"
f8c25730
DB
361
362#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
5d26221e
DB
363msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
364msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
f8c25730
DB
365
366#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
5d26221e
DB
367msgid "Scope:"
368msgstr "Phạm vi:"
f8c25730
DB
369
370#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
5d26221e
DB
371msgid "<b>Network Device</b>"
372msgstr "<b>Thiết bị mạng</b>"
f8c25730
DB
373
374#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
f8c25730
DB
375msgid "Type:"
376msgstr "Loại:"
377
5d26221e
DB
378#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
379msgid "Support"
380msgstr "Hỗ trợ"
381
f8c25730 382#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
5d26221e
DB
383msgid "Con_figure"
384msgstr "Cấu _hình"
385
386#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
387msgid "Dynamic"
388msgstr "Năng động"
f8c25730
DB
389
390#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
5d26221e
DB
391msgid "Pixels"
392msgstr "Pixels"
393
394#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
f8c25730
DB
395#, no-c-format
396msgid "% Percent"
397msgstr "% phần trăm"
398
f8c25730 399#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
0f7f2ef3
AL
400msgid "None"
401msgstr "Không"
402
403#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
404msgid "Err"
405msgstr "Lỗi"
406
407#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
408msgid "Warn"
409msgstr "Cảnh báo"
410
411#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
412msgid "Info"
413msgstr "Thông tin"
414
415#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
416msgid "All"
417msgstr "Tất cả"
418
419#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
5d26221e
DB
420msgid "Panel Preferences"
421msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
f8c25730 422
0f7f2ef3 423#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
5d26221e
DB
424msgid "Edge:"
425msgstr "Mép ngoài:"
f8c25730 426
0f7f2ef3
AL
427#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
428msgid "Center"
429msgstr "Ở giữa"
430
431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
f8c25730
DB
432msgid "Alignment:"
433msgstr "Canh chỉnh:"
434
0f7f2ef3 435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
5d26221e
DB
436msgid "Margin:"
437msgstr "Lề:"
f8c25730 438
0f7f2ef3 439#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
00916e98
AG
440#, fuzzy
441msgid "Monitor:"
442msgstr "Pin màn hình"
443
444#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
5d26221e
DB
445msgid "<b>Position</b>"
446msgstr "<b>Vị trí</b>"
f8c25730 447
00916e98 448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
0f7f2ef3
AL
449msgid "Icon size:"
450msgstr "Kích thước biểu tượng:"
f8c25730 451
00916e98 452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
5d26221e
DB
453msgid "<b>Size</b>"
454msgstr "<b>Kích thước</b>"
f8c25730 455
00916e98 456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
f8c25730
DB
457msgid "Geometry"
458msgstr "Hình dạng"
459
00916e98 460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
5d26221e
DB
461msgid "System theme"
462msgstr "Giao diện hệ thống"
463
00916e98 464#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
5d26221e
DB
465msgid "Solid color (with opacity)"
466msgstr "Màu rắn (với độ mờ đục)"
467
00916e98 468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
f8c25730
DB
469msgid "Image"
470msgstr "Hình ảnh"
471
00916e98 472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
5d26221e
DB
473msgid "Select an image file"
474msgstr "Chọn một tập tin ảnh"
f8c25730 475
00916e98 476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
5d26221e
DB
477msgid "<b>Background</b>"
478msgstr "<b>Bối cảnh</b>"
f8c25730 479
00916e98 480#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
5d26221e
DB
481msgid "Custom color"
482msgstr "Tùy chỉnh màu sắc"
f8c25730 483
00916e98
AG
484#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
485#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
5d26221e
DB
486msgid "Size"
487msgstr "Kích thước"
f8c25730 488
00916e98 489#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
5d26221e
DB
490msgid "<b>Font</b>"
491msgstr "<b>Phông</b>"
f8c25730 492
00916e98 493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
5d26221e
DB
494msgid "Appearance"
495msgstr "Diện mạo"
f8c25730 496
00916e98 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
5d26221e
DB
498msgid "Panel Applets"
499msgstr "Applet bảng điều khiển"
f8c25730 500
00916e98 501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
5d26221e
DB
502msgid "Logout Command:"
503msgstr "Lệnh đăng xuất:"
504
00916e98 505#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
5d26221e
DB
506msgid "Terminal Emulator:"
507msgstr "Bộ giả lập thiết bị đầu cuối:"
f8c25730 508
00916e98 509#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
5d26221e
DB
510msgid "File Manager:"
511msgstr "Bộ quản lý lập tin:"
f8c25730 512
00916e98 513#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
5d26221e
DB
514msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
515msgstr "<b>Thiết lập ứng dụng ưa thích</b>"
f8c25730 516
00916e98 517#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
5d26221e
DB
518msgid "Make window managers treat the panel as dock"
519msgstr "Cho bộ quản lý cửa sổ xem bảng điều khiển như nơi gắn kết"
f8c25730 520
00916e98 521#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
5d26221e
DB
522msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
523msgstr ""
524"Để dành không gian, và không bao phủ bởi những cửa sổ được phóng đầy màn hình"
f8c25730 525
00916e98 526#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
5d26221e
DB
527msgid "<b>Properties</b>"
528msgstr "<b>Thuộc tính</b>"
f8c25730 529
00916e98 530#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
5d26221e
DB
531msgid "Minimize panel when not in use"
532msgstr "Thu nhỏ bảng điều khiển khi không sử dụng"
533
00916e98 534#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
5d26221e
DB
535msgid "Size when minimized"
536msgstr "Kích thước khi thu nhỏ"
537
00916e98 538#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
0f7f2ef3
AL
539msgid "pixels"
540msgstr "pixels"
541
00916e98 542#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
5d26221e
DB
543msgid "<b>Automatic hiding</b>"
544msgstr "<b>Tự dộng ẩn</b>"
f8c25730 545
00916e98 546#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
0f7f2ef3
AL
547msgid "Log level"
548msgstr "Cấp độ ghi chép"
549
00916e98 550#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
0f7f2ef3
AL
551msgid "<b>Log level</b>"
552msgstr "<b>Cấp độ ghi chép</b>"
553
00916e98 554#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
5d26221e
DB
555msgid "Advanced"
556msgstr "Nâng cao"
10862fa6 557
00916e98 558#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
10862fa6 559msgid "CPU Usage Monitor"
f8c25730 560msgstr "Bộ giám sát sử dụng CPU"
10862fa6 561
00916e98 562#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
10862fa6 563msgid "Display CPU usage"
f8c25730 564msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
10862fa6 565
00916e98
AG
566#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
567msgid "Desktop Number / Workspace Name"
568msgstr "Số màn hình nền / Tên không gian làm việc"
569
570#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
bfba7517 571msgid "Bold font"
f8c25730 572msgstr "Phông đậm"
bfba7517 573
00916e98 574#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
bfba7517 575msgid "Display desktop names"
f8c25730 576msgstr "Hiển thị tên màn hình nền"
bfba7517 577
00916e98 578#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
10862fa6 579msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
f8c25730 580msgstr "Hiển thị số không gian làm việc, bởi cmeury@users.sf.net"
10862fa6 581
0f7f2ef3 582#: ../src/plugins/image.c:161
10862fa6 583msgid "Display Image and Tooltip"
f8c25730 584msgstr "Hiển thị hình ảnh và chú giải"
ca14ea2b 585
00916e98
AG
586#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
587#, fuzzy
588msgid "_Close all windows"
589msgstr "Đóng cửa _sổ"
10862fa6 590
1ea75322 591#. Add Raise menu item.
00916e98 592#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
1ea75322 593msgid "_Raise"
f8c25730 594msgstr "_Hiện lên"
10862fa6 595
1ea75322 596#. Add Restore menu item.
00916e98 597#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
1ea75322 598msgid "R_estore"
f8c25730 599msgstr "_Phục hồi"
10862fa6 600
1ea75322 601#. Add Maximize menu item.
00916e98 602#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
1ea75322 603msgid "Ma_ximize"
f8c25730 604msgstr "Phóng _cực đại"
10862fa6 605
1ea75322 606#. Add Iconify menu item.
00916e98 607#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
1ea75322 608msgid "Ico_nify"
f8c25730 609msgstr "_Thu nhỏ"
10862fa6 610
00916e98 611#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
1ea75322
DB
612#, c-format
613msgid "Workspace _%d"
f8c25730 614msgstr "Không gian làm việc _%d"
10862fa6 615
00916e98 616#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
10862fa6
DB
617#, c-format
618msgid "Workspace %d"
f8c25730 619msgstr "Không gian làm việc %d"
10862fa6 620
1ea75322 621#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
00916e98 622#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
1ea75322 623msgid "_All workspaces"
f8c25730 624msgstr "Tất cả _không gian làm việc"
10862fa6 625
1ea75322 626#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
00916e98 627#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
1ea75322 628msgid "_Move to Workspace"
f8c25730 629msgstr "_Di chuyển đến không gian làm việc"
10862fa6 630
1ea75322 631#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
00916e98 632#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
1ea75322 633msgid "_Close Window"
f8c25730 634msgstr "Đóng cửa _sổ"
10862fa6 635
00916e98
AG
636#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
637msgid "A_dd to Launcher"
638msgstr ""
10862fa6 639
00916e98
AG
640#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
641#, fuzzy
642msgid "Rem_ove from Launcher"
643msgstr "Hủy bỏ\"%s\"từ bảng điều khiển"
10862fa6 644
00916e98
AG
645#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
646msgid "_New Instance"
647msgstr ""
10862fa6 648
00916e98
AG
649#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
650msgid "Application Launch Bar"
651msgstr "Thanh khởi động ứng dụng"
1ea75322 652
00916e98
AG
653#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
654msgid "Bar with buttons to launch application"
655msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
10862fa6 656
00916e98 657#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
10862fa6 658msgid "Task Bar (Window List)"
f8c25730 659msgstr "Thanh tác vụ (danh sách cửa sổ)"
10862fa6 660
00916e98 661#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
10862fa6
DB
662msgid ""
663"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
664"focus"
665msgstr ""
f8c25730
DB
666"Thanh tác vụ hiển thị tất cả các cửa sổ được mở và cho phép hiển thị chúng "
667"như biểu tượng, đổ bóng hoặc được tập trung"
10862fa6 668
00916e98
AG
669#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
670#, fuzzy
671msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
672msgstr "Thanh công cụ với nút để khởi động ứng dụng"
673
674#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
675msgid "Digital Clock"
676msgstr "Đồng hồ số"
677
678#: ../src/plugins/dclock.c:425
10862fa6 679msgid "Clock Format"
f8c25730 680msgstr "Định dạng đồng hồ"
10862fa6 681
00916e98 682#: ../src/plugins/dclock.c:426
10862fa6 683msgid "Tooltip Format"
f8c25730 684msgstr "Định dạng chú giải"
10862fa6 685
00916e98
AG
686#: ../src/plugins/dclock.c:427
687#, fuzzy, c-format
688msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
5d26221e 689msgstr "Định dạng mã: man 3 strftime; \\n for line break"
10862fa6 690
00916e98 691#: ../src/plugins/dclock.c:428
1ea75322 692msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
f8c25730 693msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: hiển thị lịch)"
1ea75322 694
00916e98 695#: ../src/plugins/dclock.c:430
bfba7517 696msgid "Tooltip only"
f8c25730 697msgstr "Chỉ chú giải"
10862fa6 698
00916e98 699#: ../src/plugins/dclock.c:431
f8c25730
DB
700msgid "Center text"
701msgstr "Canh giữa văn bản"
702
00916e98 703#: ../src/plugins/dclock.c:444
1ea75322 704msgid "Display digital clock and tooltip"
f8c25730 705msgstr "Hiển thị đồng hồ và chú giải"
10862fa6 706
00916e98 707#: ../src/plugins/menu.c:421
10862fa6 708msgid "Add to desktop"
f8c25730 709msgstr "Thêm vào màn hình nền"
10862fa6 710
00916e98 711#: ../src/plugins/menu.c:428
10862fa6 712msgid "Properties"
f8c25730 713msgstr "Thuộc tính"
10862fa6 714
00916e98 715#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
10862fa6 716msgid "Menu"
f8c25730 717msgstr "Trình đơn"
10862fa6 718
00916e98
AG
719#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
720msgid "Icon"
721msgstr "Biểu tượng"
722
723#: ../src/plugins/menu.c:1055
1ea75322 724msgid "Application Menu"
f8c25730 725msgstr "Trình đơn ứng dụng"
10862fa6 726
00916e98 727#: ../src/plugins/separator.c:72
1ea75322 728msgid "Separator"
f8c25730 729msgstr "Bộ ngăn cách"
10862fa6 730
00916e98 731#: ../src/plugins/separator.c:73
1ea75322 732msgid "Add a separator to the panel"
f8c25730 733msgstr "Thêm một bộ ngăn cách vào bảng điều khiển"
10862fa6 734
00916e98 735#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
1ea75322 736msgid "Desktop Pager"
f8c25730 737msgstr "Bộ phân trang màn hình nền"
10862fa6 738
00916e98 739#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
1ea75322 740msgid "Simple pager plugin"
f8c25730 741msgstr "Plugin phân trang đơn giản"
10862fa6 742
00916e98 743#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
1ea75322 744msgid "Spacer"
f8c25730 745msgstr "Bộ dãn cách"
10862fa6 746
00916e98 747#: ../src/plugins/space.c:101
1ea75322 748msgid "Allocate space"
24d886e1 749msgstr "Phân bổ không gian"
10862fa6 750
00916e98 751#: ../src/plugins/tray.c:709
1ea75322 752msgid "System Tray"
24d886e1 753msgstr "Khay hệ thống"
10862fa6 754
00916e98 755#: ../src/plugins/tray.c:710
1ea75322 756msgid "System tray"
24d886e1 757msgstr "Khay hệ thống"
10862fa6 758
00916e98
AG
759#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
760msgid "New session is required for this option to take effect"
761msgstr ""
762
0f7f2ef3 763#. dialog
00916e98 764#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
0f7f2ef3
AL
765msgid "Select Keyboard Model"
766msgstr "Chọn kiểu bàn phím"
10862fa6 767
00916e98
AG
768#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
769#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
0f7f2ef3
AL
770msgid "Description"
771msgstr "Miêu tả:"
10862fa6 772
00916e98
AG
773#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
774#, fuzzy
775msgid "Id"
776msgstr "Không hoạt động"
777
0f7f2ef3 778#. dialog
00916e98 779#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
0f7f2ef3
AL
780msgid "Select Layout Change Type"
781msgstr "Chọn sơ đồ"
10862fa6 782
0f7f2ef3 783#. dialog
00916e98 784#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
0f7f2ef3
AL
785msgid "Add Keyboard Layout"
786msgstr "Thêm sơ đồ bàn phím"
787
00916e98 788#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
0f7f2ef3
AL
789msgid "Flag"
790msgstr "Cờ"
791
00916e98 792#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
0f7f2ef3
AL
793msgid "Layout"
794msgstr "Sơ đồ"
795
00916e98 796#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
0f7f2ef3
AL
797msgid "Keyboard Layout Handler"
798msgstr "Bộ quản lý sơ đồ bàn phím"
799
00916e98 800#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
0f7f2ef3
AL
801msgid "Keyboard Model"
802msgstr "Kiểu bàn phím"
10862fa6 803
00916e98 804#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
0f7f2ef3
AL
805msgid "Keyboard Layouts"
806msgstr "Sơ đồ bàn phím"
807
00916e98 808#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
0f7f2ef3
AL
809msgid "Variant"
810msgstr "Biến thể"
811
00916e98 812#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
0f7f2ef3
AL
813msgid "Change Layout Option"
814msgstr "Thay đổi tùy chọn sơ đồ"
815
00916e98
AG
816#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
817msgid "Advanced setxkbmap Options"
818msgstr ""
819
820#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
821msgid "Do _not reset existing options"
822msgstr ""
823
824#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
825msgid "Keep _system layouts"
826msgstr ""
827
828#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
0f7f2ef3
AL
829msgid "Per Window Settings"
830msgstr "Cho mỗi thiết lập cửa sổ"
831
00916e98 832#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
0f7f2ef3
AL
833msgid "_Remember layout for each window"
834msgstr "_Ghi nhớ sơ đồ cho mỗi cửa sổ"
835
00916e98 836#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
0f7f2ef3
AL
837msgid "Show Layout as"
838msgstr "Hiển thị sơ đồ như"
10862fa6 839
00916e98 840#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
0f7f2ef3
AL
841msgid "Custom Image"
842msgstr "Ảnh tùy chọn"
10862fa6 843
00916e98 844#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
0f7f2ef3
AL
845msgid "Text"
846msgstr "Văn bản"
847
00916e98 848#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
0f7f2ef3
AL
849msgid "Panel Icon Size"
850msgstr "Kích thước biểu tượng bảng điều khiển"
851
00916e98 852#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
0f7f2ef3
AL
853msgid "Handle keyboard layouts"
854msgstr "Quản lý sơ đồ bàn phím"
10862fa6 855
00916e98 856#: ../src/plugins/wincmd.c:193
1ea75322 857msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
10862fa6 858msgstr ""
f8c25730 859"Click chuột trái để ẩn tất cả cửa sổ. Click chuột giữa để làm mờ chúng."
10862fa6 860
00916e98 861#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
1ea75322 862msgid "Minimize All Windows"
24d886e1 863msgstr "Thu nhỏ tất cả cửa sổ"
10862fa6 864
00916e98
AG
865#: ../src/plugins/wincmd.c:229
866msgid "Alternately iconify/shade and raise"
867msgstr "Lần lượt ẩn/đổ bóng và hiện lên"
868
869#: ../src/plugins/wincmd.c:246
1ea75322
DB
870msgid ""
871"Sends commands to all desktop windows.\n"
872"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
10862fa6 873msgstr ""
f8c25730
DB
874"Gửi lệnh đến tất cả cửa sổ màn hình nền.\n"
875"Các lệnh được hỗ trợ là 1) Thu nhỏ và 2) Làm mờ"
10862fa6 876
00916e98 877#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
1ea75322 878msgid "Open in _Terminal"
f8c25730 879msgstr "Mở trong _thiết bị đầu cuối"
10862fa6 880
00916e98
AG
881#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
882msgid "Directory Menu"
883msgstr "Trình đơn thư mục"
884
885#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
1ea75322 886msgid "Directory"
f8c25730 887msgstr "Thư mục"
10862fa6 888
00916e98 889#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
1ea75322 890msgid "Label"
24d886e1 891msgstr "Nhãn"
10862fa6 892
00916e98
AG
893#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
894#, fuzzy
895msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
f8c25730 896msgstr "Duyệt cây thư mục thông qua trình đơn (Tác giả: PCMan)"
10862fa6 897
00916e98 898#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
10862fa6 899msgid "Normal"
24d886e1 900msgstr "Bình thường"
10862fa6 901
00916e98 902#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
10862fa6 903msgid "Warning1"
f8c25730 904msgstr "Cảnh báo 1"
10862fa6 905
00916e98 906#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
10862fa6 907msgid "Warning2"
24d886e1 908msgstr "Cảnh báo 2"
10862fa6 909
00916e98 910#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
10862fa6 911msgid "Automatic sensor location"
24d886e1 912msgstr "Tự động cảm biến vị trí"
10862fa6 913
00916e98 914#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
10862fa6 915msgid "Sensor"
24d886e1 916msgstr "Cảm biến"
10862fa6 917
00916e98 918#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
10862fa6 919msgid "Automatic temperature levels"
f8c25730 920msgstr "Tự động điều chỉnh mức độ nhiệt độ"
10862fa6 921
00916e98 922#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
10862fa6 923msgid "Warning1 Temperature"
f8c25730 924msgstr "Cảnh báo 1 Nhiệt độ"
10862fa6 925
00916e98 926#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
10862fa6 927msgid "Warning2 Temperature"
f8c25730 928msgstr "Cảnh báo 2 Nhiệt độ"
10862fa6 929
00916e98 930#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
10862fa6 931msgid "Temperature Monitor"
f8c25730 932msgstr "Bộ giám sát nhiệt độ"
10862fa6 933
00916e98 934#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
bfba7517 935msgid "Display system temperature"
24d886e1 936msgstr "Hiển thị nhiệt độ hệ thống"
10862fa6 937
00916e98
AG
938#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
939#, c-format
940msgid ""
941"Frequency: %d MHz\n"
942"Governor: %s"
943msgstr ""
944
945#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
946msgid "CPUFreq frontend"
947msgstr ""
948
949#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
950msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
951msgstr ""
952
10862fa6 953#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1ea75322
DB
954#. Display current level in tooltip.
955#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
00916e98
AG
956#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
957#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
10862fa6 958msgid "Volume control"
24d886e1 959msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
10862fa6 960
1ea75322 961#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
00916e98 962#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
10862fa6 963msgid "Volume Control"
24d886e1 964msgstr "Điều chỉnh âm lượng"
10862fa6 965
1ea75322 966#. Create a frame as the child of the viewport.
10862fa6 967#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
00916e98 968#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
10862fa6 969msgid "Volume"
24d886e1 970msgstr "Âm lượng"
10862fa6 971
1ea75322 972#. Create a check button as the child of the vertical box.
00916e98 973#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
10862fa6 974msgid "Mute"
24d886e1 975msgstr "Tắt âm"
10862fa6 976
00916e98 977#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
f8c25730 978msgid ""
5d26221e
DB
979"Error, you need to install an application to configure the sound "
980"(pavucontol, alsamixer ...)"
f8c25730
DB
981msgstr ""
982"Lỗi, bạn cần cài đặt một ứng dụng để cấu hình âm thanh (pavucontol, "
983"alsamixer ...)"
984
00916e98
AG
985#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
986msgid "Display and control volume for ALSA"
987msgstr ""
988
5d26221e 989#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
10862fa6 990msgid "<Hidden Access Point>"
f8c25730 991msgstr "<Điểm truy cập bị ẩn>"
10862fa6 992
5d26221e 993#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
10862fa6 994msgid "Wireless Networks not found in range"
f8c25730 995msgstr "Mạng không dây không được tìm thấy trong phạm vi"
10862fa6
DB
996
997#. Repair
5d26221e 998#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
10862fa6 999msgid "Repair"
24d886e1 1000msgstr "Sửa chữa"
10862fa6
DB
1001
1002#. interface down
5d26221e 1003#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
10862fa6 1004msgid "Disable"
24d886e1 1005msgstr "Vô hiệu hóa"
10862fa6 1006
0f7f2ef3 1007#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
10862fa6 1008msgid "Wireless Connection has no connectivity"
f8c25730 1009msgstr "Kết nối mạng không dây không có kết nối"
10862fa6 1010
0f7f2ef3 1011#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
10862fa6 1012msgid "Network cable is plugged out"
f8c25730 1013msgstr "Cáp mạng đã được rút ra"
10862fa6 1014
0f7f2ef3 1015#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
10862fa6 1016msgid "Connection has limited or no connectivity"
f8c25730 1017msgstr "Kết nối hạn chế hoặc không có kết nối"
10862fa6 1018
0f7f2ef3
AL
1019#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1020#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
10862fa6 1021msgid "IP Address:"
24d886e1 1022msgstr "Địa chỉ IP:"
10862fa6 1023
0f7f2ef3 1024#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
10862fa6 1025msgid "Remote IP:"
f8c25730 1026msgstr "IP ở xa:"
10862fa6 1027
0f7f2ef3
AL
1028#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1029#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
10862fa6 1030msgid "Netmask:"
24d886e1 1031msgstr "Netmask:"
10862fa6 1032
0f7f2ef3
AL
1033#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1034#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
10862fa6 1035msgid "Activity"
24d886e1 1036msgstr "Hoạt động"
10862fa6 1037
0f7f2ef3
AL
1038#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1039#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
10862fa6 1040msgid "Sent"
24d886e1 1041msgstr "Đã gửi"
10862fa6 1042
0f7f2ef3
AL
1043#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1044#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
10862fa6 1045msgid "Received"
24d886e1 1046msgstr "Đã nhận"
10862fa6 1047
0f7f2ef3
AL
1048#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1049#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
10862fa6 1050msgid "bytes"
24d886e1 1051msgstr "bytes"
10862fa6 1052
0f7f2ef3
AL
1053#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1054#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
10862fa6 1055msgid "packets"
24d886e1 1056msgstr "các gói"
10862fa6 1057
0f7f2ef3 1058#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1ea75322
DB
1059#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1060msgid "Wireless"
24d886e1 1061msgstr "Mạng không dây"
1ea75322 1062
0f7f2ef3 1063#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
10862fa6 1064msgid "Protocol:"
f8c25730 1065msgstr "Giao thức:"
ca14ea2b 1066
0f7f2ef3 1067#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
10862fa6 1068msgid "HW Address:"
f8c25730 1069msgstr "Địa chỉ HW:"
10862fa6 1070
00916e98 1071#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
10862fa6 1072msgid "Manage Networks"
24d886e1 1073msgstr "Quản lý mạng"
10862fa6 1074
00916e98 1075#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
10862fa6 1076msgid "Monitor and Manage networks"
24d886e1 1077msgstr "Giám sát và quản lý mạng"
10862fa6
DB
1078
1079#. create dialog
5d26221e 1080#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
10862fa6 1081msgid "Setting Encryption Key"
f8c25730 1082msgstr "Cài đặt khóa mã hóa"
10862fa6
DB
1083
1084#. messages
5d26221e 1085#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
10862fa6
DB
1086msgid ""
1087"This wireless network was encrypted.\n"
1088"You must have the encryption key."
1089msgstr ""
24d886e1 1090"Mạng không dây đã bị mã hóa.\n"
f8c25730 1091"Bạn phải có khóa mã hóa."
10862fa6 1092
5d26221e 1093#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
10862fa6 1094msgid "Encryption Key:"
f8c25730 1095msgstr "Khóa mã hóa:"
10862fa6 1096
1ea75322 1097#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
10862fa6 1098msgid "Interface to monitor"
f8c25730 1099msgstr "Giao diện để giám sát"
10862fa6 1100
1ea75322 1101#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
10862fa6 1102msgid "Config tool"
f8c25730 1103msgstr "Công cụ cấu hình"
10862fa6 1104
1ea75322
DB
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1106msgid "Network Status Monitor"
f8c25730 1107msgstr "Bộ theo dõi trạng thái mạng"
10862fa6 1108
1ea75322 1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
10862fa6 1110msgid "Monitor network status"
f8c25730 1111msgstr "Theo dõi trạng thái mạng"
10862fa6 1112
1ea75322
DB
1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1114#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
10862fa6 1115msgid "Unknown"
24d886e1 1116msgstr "Không rõ"
10862fa6 1117
1ea75322 1118#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
10862fa6 1119msgid "Connection Properties"
f8c25730 1120msgstr "Thuộc tính kết nối"
10862fa6 1121
1ea75322 1122#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
10862fa6
DB
1123#, c-format
1124msgid "Connection Properties: %s"
f8c25730 1125msgstr "Thuộc tính kết nối: %s"
10862fa6 1126
ca14ea2b 1127# fuzzy
1ea75322 1128#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
10862fa6
DB
1129#, c-format
1130msgid "%lu packet"
1131msgid_plural "%lu packets"
f8c25730 1132msgstr[0] "%lu packet"
10862fa6 1133
f8c25730 1134# fuzzy
1ea75322 1135#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
10862fa6
DB
1136#, c-format
1137msgid ""
1138"There was an error displaying help:\n"
1139"%s"
1140msgstr ""
f8c25730 1141"Có lỗi khi hiển thị trợ giúp:\n"
24d886e1 1142"%s"
10862fa6 1143
1ea75322 1144#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
10862fa6
DB
1145#, c-format
1146msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
f8c25730 1147msgstr "Không thể gọi công cụ cấu hình thời gian: %s"
10862fa6 1148
170c1e2e 1149#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
10862fa6
DB
1150#, c-format
1151msgid "Network Connection: %s"
24d886e1 1152msgstr "Kết nối mạng: %s"
10862fa6 1153
170c1e2e 1154#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
10862fa6 1155msgid "Network Connection"
24d886e1 1156msgstr "Kết nối mạng"
10862fa6 1157
00916e98 1158#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
10862fa6 1159msgid "Interface"
24d886e1 1160msgstr "Giao diện"
10862fa6 1161
00916e98 1162#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
10862fa6 1163msgid "The current interface the icon is monitoring."
f8c25730 1164msgstr "Biểu tượng của giao diện đang được giám sát."
10862fa6 1165
00916e98 1166#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
10862fa6 1167msgid "Orientation"
24d886e1 1168msgstr "Định hướng"
10862fa6 1169
00916e98 1170#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
10862fa6 1171msgid "The orientation of the tray."
24d886e1 1172msgstr "Định hướng của khay."
10862fa6 1173
00916e98 1174#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
10862fa6 1175msgid "Tooltips Enabled"
f8c25730 1176msgstr "Bật chú giải"
10862fa6 1177
00916e98 1178#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
10862fa6 1179msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
f8c25730 1180msgstr "Dù có hay không chú giải của biểu tượng vẫn được kích hoạt."
10862fa6 1181
00916e98 1182#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
10862fa6 1183msgid "Show Signal"
24d886e1 1184msgstr "Hiển thị tín hiệu"
10862fa6 1185
00916e98 1186#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
10862fa6 1187msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
f8c25730 1188msgstr "Dù có hay không cường độ tín hiệu vẫn được hiển thị."
10862fa6 1189
00916e98 1190#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
10862fa6
DB
1191#, c-format
1192msgid ""
1193"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1194"\n"
1195"%s"
1196msgstr ""
24d886e1
DB
1197"Xin vui lòng liên hệ với quản trị hệ thống để giải quyết vấn đề sau:\n"
1198"%s"
10862fa6 1199
1ea75322
DB
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1201msgid "Name"
24d886e1 1202msgstr "Tên"
1ea75322
DB
1203
1204#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1205msgid "The interface name"
24d886e1 1206msgstr "Tên giao diện"
1ea75322
DB
1207
1208#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
00916e98 1209#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1ea75322 1210msgid "State"
24d886e1 1211msgstr "Trạng thái"
1ea75322
DB
1212
1213#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1214msgid "The interface state"
24d886e1 1215msgstr "Trạng thái giao diện"
1ea75322
DB
1216
1217#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1218msgid "Stats"
24d886e1 1219msgstr "Thống kê"
1ea75322
DB
1220
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1222msgid "The interface packets/bytes statistics"
f8c25730 1223msgstr "Thống kê số byte/gói tin giao diện"
1ea75322
DB
1224
1225#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1226msgid "Whether the interface is a wireless interface"
24d886e1 1227msgstr "Có đúng giao diện là một giao diện không dây"
1ea75322
DB
1228
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1230msgid "Signal"
24d886e1 1231msgstr "Tín hiệu"
1ea75322
DB
1232
1233#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1234msgid "Wireless signal strength percentage"
24d886e1 1235msgstr "Phần trăm cường độ tín hiệu không dây"
1ea75322
DB
1236
1237#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1238#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1239msgid "Error"
24d886e1 1240msgstr "Lỗi"
1ea75322
DB
1241
1242#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1243msgid "The current error condition"
24d886e1 1244msgstr "Tình trạng lỗi hiện tại"
1ea75322 1245
00916e98
AG
1246#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1247#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
10862fa6 1248#, c-format
1ea75322 1249msgid "Unable to open socket: %s"
f8c25730 1250msgstr "Không thể mở socket: %s"
1ea75322 1251
00916e98
AG
1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1253#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1ea75322
DB
1254#, c-format
1255msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
24d886e1 1256msgstr "Lỗi SIOCGIFFLAGS: %s"
1ea75322 1257
00916e98 1258#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1ea75322 1259msgid "AMPR NET/ROM"
24d886e1 1260msgstr "AMPR NET/ROM"
1ea75322 1261
00916e98 1262#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1ea75322 1263msgid "Ethernet"
24d886e1 1264msgstr "Ethernet"
1ea75322 1265
00916e98 1266#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1ea75322 1267msgid "AMPR AX.25"
24d886e1 1268msgstr "AMPR AX.25"
1ea75322 1269
00916e98
AG
1270#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1271#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1ea75322 1272msgid "16/4 Mbps Token Ring"
f8c25730 1273msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1ea75322 1274
00916e98 1275#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1ea75322 1276msgid "ARCnet"
24d886e1 1277msgstr "ARCnet"
1ea75322 1278
00916e98 1279#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1ea75322 1280msgid "Frame Relay DLCI"
f8c25730 1281msgstr "Frame Relay DLCI"
1ea75322 1282
00916e98 1283#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1ea75322 1284msgid "Metricom Starmode IP"
24d886e1 1285msgstr "Metricom Starmode IP"
1ea75322 1286
00916e98 1287#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1ea75322 1288msgid "Serial Line IP"
f8c25730 1289msgstr "Serial Line IP"
1ea75322 1290
00916e98 1291#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1ea75322 1292msgid "VJ Serial Line IP"
24d886e1 1293msgstr "VJ Serial Line IP"
1ea75322 1294
00916e98 1295#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1ea75322 1296msgid "6-bit Serial Line IP"
24d886e1 1297msgstr "6-bit Serial Line IP"
1ea75322 1298
00916e98 1299#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1ea75322 1300msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
24d886e1 1301msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
1ea75322 1302
00916e98 1303#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1ea75322 1304msgid "Adaptive Serial Line IP"
24d886e1 1305msgstr "Adaptive Serial Line IP"
1ea75322 1306
00916e98 1307#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1ea75322 1308msgid "AMPR ROSE"
24d886e1 1309msgstr "AMPR ROSE"
1ea75322 1310
00916e98 1311#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1ea75322 1312msgid "Generic X.25"
f8c25730 1313msgstr "Generic X.25"
1ea75322 1314
00916e98 1315#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1ea75322 1316msgid "Point-to-Point Protocol"
24d886e1 1317msgstr "Point-to-Point Protocol"
1ea75322 1318
00916e98 1319#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1ea75322 1320msgid "(Cisco)-HDLC"
24d886e1 1321msgstr "(Cisco)-HDLC"
1ea75322 1322
00916e98 1323#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1ea75322 1324msgid "LAPB"
24d886e1 1325msgstr "LAPB"
1ea75322 1326
00916e98 1327#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1ea75322 1328msgid "IPIP Tunnel"
24d886e1 1329msgstr "IPIP Tunnel"
1ea75322 1330
00916e98 1331#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1ea75322 1332msgid "Frame Relay Access Device"
f8c25730 1333msgstr "Frame Relay Access Device"
1ea75322 1334
00916e98 1335#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1ea75322 1336msgid "Local Loopback"
f8c25730 1337msgstr "Local Loopback"
1ea75322 1338
00916e98 1339#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1ea75322 1340msgid "Fiber Distributed Data Interface"
f8c25730 1341msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1ea75322 1342
00916e98 1343#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1ea75322 1344msgid "IPv6-in-IPv4"
24d886e1 1345msgstr "IPv6-in-IPv4"
1ea75322 1346
00916e98 1347#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1ea75322 1348msgid "HIPPI"
24d886e1 1349msgstr "HIPPI"
1ea75322 1350
00916e98 1351#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1ea75322 1352msgid "Ash"
24d886e1 1353msgstr "Ash"
1ea75322 1354
00916e98 1355#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1ea75322 1356msgid "Econet"
24d886e1 1357msgstr "Econet"
1ea75322 1358
00916e98 1359#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1ea75322 1360msgid "IrLAP"
24d886e1 1361msgstr "IrLAP"
1ea75322 1362
00916e98 1363#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1ea75322
DB
1364#, c-format
1365msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
24d886e1 1366msgstr "Lỗi SIOCGIFCONF: %s"
10862fa6 1367
00916e98 1368#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
10862fa6 1369#, c-format
1ea75322 1370msgid "No network devices found"
f8c25730 1371msgstr "Không tìm thấy thiết bị mạng"
10862fa6 1372
1ea75322
DB
1373#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1374#, c-format
1375msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
24d886e1 1376msgstr "Không thể mở /proc/net/dev: %s"
10862fa6 1377
00916e98
AG
1378#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1379#, fuzzy
1380msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1381msgstr "Không thể phân tích /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
1382
1383#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1ea75322 1384msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
24d886e1 1385msgstr "Không thể phân tích /proc/net/dev. Không đúng định dạng."
10862fa6 1386
00916e98
AG
1387#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1388#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
10862fa6 1389#, c-format
1ea75322 1390msgid "Could not parse interface name from '%s'"
24d886e1 1391msgstr "Không thể phân tích tên giao diện từ '%s'"
1ea75322 1392
00916e98
AG
1393#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1394#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1ea75322
DB
1395#, c-format
1396msgid ""
1397"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1398"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1399msgstr ""
f8c25730
DB
1400"Không thể phân tích số liệu thống kê giao diện từ '%s'. prx_idx = %d; "
1401"ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1ea75322 1402
00916e98
AG
1403#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1404#, fuzzy
1405msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1406msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
1407
1408#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1ea75322 1409msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
24d886e1 1410msgstr "Không thể phân tích /proc/net/wireless. Không đúng định dạng."
10862fa6 1411
00916e98 1412#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
10862fa6 1413#, c-format
1ea75322 1414msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
24d886e1 1415msgstr "Không thể phân tích chi tiết mạng không dây từ '%s'. link_idx = %d;"
1ea75322 1416
00916e98 1417#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1ea75322
DB
1418#, c-format
1419msgid "Could not connect to interface, '%s'"
24d886e1 1420msgstr "Không thể kết nối với giao diện, '%s'"
1ea75322 1421
00916e98 1422#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1ea75322
DB
1423#, c-format
1424msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
24d886e1 1425msgstr "Không thể gửi ioctl đến giao diện, '%s'"
10862fa6 1426
00916e98 1427#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
10862fa6 1428#, c-format
1ea75322 1429msgid "Could not parse command line '%s': %s"
24d886e1 1430msgstr "Không thể phân tích dòng lệnh '%s': %s"
1ea75322 1431
00916e98 1432#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1ea75322 1433msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
f8c25730 1434msgstr "Không thể phân tích đầu ra 'netstat'. Không đúng định dạng"
1ea75322
DB
1435
1436#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1437msgid "Disconnected"
24d886e1 1438msgstr "Mất kết nối"
1ea75322
DB
1439
1440#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1441msgid "Idle"
24d886e1 1442msgstr "Không hoạt động"
1ea75322
DB
1443
1444#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1445msgid "Sending"
24d886e1 1446msgstr "Đang gửi"
1ea75322
DB
1447
1448#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1449msgid "Receiving"
24d886e1 1450msgstr "Đang nhận"
1ea75322
DB
1451
1452#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1453msgid "Sending/Receiving"
24d886e1 1454msgstr "Đang gửi/Đang nhận"
1ea75322 1455
00916e98 1456#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
1ea75322
DB
1457#, c-format
1458msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
24d886e1 1459msgstr ": %d%% sạc, %d:%02d đến khi đầy"
1ea75322 1460
00916e98 1461#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
1ea75322
DB
1462#, c-format
1463msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
bfba7517 1464msgstr "Pin: %d%% đã nạp, %d:%02d còn lại"
1ea75322 1465
00916e98 1466#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
1ea75322
DB
1467#, c-format
1468msgid "Battery: %d%% charged"
24d886e1 1469msgstr "Pin: %d%% sạc"
1ea75322 1470
00916e98
AG
1471#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1472#, c-format
1473msgid ""
1474"\n"
1475"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1476msgstr ""
1477
1478#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1479#, c-format
1480msgid ""
1481"\n"
1482"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1483msgstr ""
1484
1485#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1486#, c-format
1487msgid ""
1488"\n"
1489"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1490msgstr ""
1491
1492#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1493#, c-format
1494msgid ""
1495"\n"
1496"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1497msgstr ""
1498
1499#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1500#, c-format
1501msgid ""
1502"\n"
1503"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1504msgstr ""
1505
1506#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1507#, c-format
1508msgid ""
1509"\n"
1510"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1511msgstr ""
1512
1513#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1514#, c-format
1515msgid ""
1516"\n"
1517"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1518msgstr ""
1519
1520#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1521#, c-format
1522msgid ""
1523"\n"
1524"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1525msgstr ""
1526
1527#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1528#, c-format
1529msgid ""
1530"\n"
1531"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1532msgstr ""
1533
1534#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1535msgid "No batteries found"
1536msgstr "Không tìm thấy pin"
1537
1538#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1539msgid "Battery Monitor"
1540msgstr "Pin màn hình"
1541
1542#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
10862fa6 1543msgid "Hide if there is no battery"
24d886e1 1544msgstr "Ẩn nếu không có pin"
10862fa6 1545
00916e98 1546#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
10862fa6 1547msgid "Alarm command"
f8c25730 1548msgstr "Lệnh cảnh báo"
10862fa6 1549
00916e98 1550#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
10862fa6 1551msgid "Alarm time (minutes left)"
f8c25730 1552msgstr "Thời gianh cảnh báo (số phút còn lại)"
10862fa6 1553
00916e98 1554#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
10862fa6 1555msgid "Background color"
24d886e1 1556msgstr "Màu nền"
10862fa6 1557
00916e98 1558#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
10862fa6 1559msgid "Charging color 1"
24d886e1 1560msgstr "Đang thêm màu 1"
10862fa6 1561
00916e98 1562#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
10862fa6 1563msgid "Charging color 2"
24d886e1 1564msgstr "Đang thêm màu 2"
10862fa6 1565
00916e98 1566#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
10862fa6 1567msgid "Discharging color 1"
24d886e1 1568msgstr "Ngưng thêm màu 1"
10862fa6 1569
00916e98 1570#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
10862fa6 1571msgid "Discharging color 2"
24d886e1 1572msgstr "Ngưng thêm màu 2"
10862fa6 1573
00916e98 1574#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
10862fa6 1575msgid "Border width"
24d886e1 1576msgstr "Chiều rộng biên"
10862fa6 1577
00916e98
AG
1578#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1579msgid "Show Extended Information"
1580msgstr ""
10862fa6 1581
00916e98 1582#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
10862fa6 1583msgid "Display battery status using ACPI"
24d886e1 1584msgstr "Hiển thị trạng thái pin sử dụng ACPI"
10862fa6 1585
00916e98 1586#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
10862fa6 1587msgid "Show CapsLock"
f8c25730 1588msgstr "Hiển thị CapsLock"
10862fa6 1589
00916e98 1590#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
10862fa6 1591msgid "Show NumLock"
24d886e1 1592msgstr "Hiển thị NumLock"
10862fa6 1593
00916e98 1594#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
10862fa6 1595msgid "Show ScrollLock"
24d886e1 1596msgstr "Hiển thị ScrollLock"
10862fa6 1597
00916e98 1598#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1ea75322 1599msgid "Keyboard LED"
24d886e1 1600msgstr "LED bàn phím"
10862fa6 1601
00916e98 1602#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
10862fa6 1603msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
24d886e1
DB
1604msgstr "Các chỉ số cho các phím CapsLock, NumLock, và ScrollLock"
1605
f8c25730 1606#. A label to allow for click through
5d26221e 1607#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
f8c25730
DB
1608msgid "No Indicators"
1609msgstr "Không tìm thấy dụng cụ chỉ thị"
ca14ea2b 1610
5d26221e 1611#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
f8c25730
DB
1612msgid "Indicator Applications"
1613msgstr "Ứng dụng chỉ thị"
ca14ea2b 1614
5d26221e 1615#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
f8c25730
DB
1616msgid "Clock Indicator"
1617msgstr "Đồng hồ chỉ thị"
ca14ea2b 1618
5d26221e 1619#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
f8c25730
DB
1620msgid "Messaging Menu"
1621msgstr "Trình đơn tin nhắn"
ca14ea2b 1622
5d26221e 1623#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
f8c25730
DB
1624msgid "Network Menu"
1625msgstr "Trình đơn mạng"
ca14ea2b 1626
5d26221e 1627#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
f8c25730
DB
1628msgid "Session Menu"
1629msgstr "Trình đơn phiên làm việc"
ca14ea2b 1630
5d26221e 1631#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
f8c25730
DB
1632msgid "Sound Menu"
1633msgstr "Trình đơn âm thanh"
ca14ea2b 1634
5d26221e 1635#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
f8c25730
DB
1636msgid "Indicator applets"
1637msgstr "Applet chỉ thị"
ca14ea2b 1638
5d26221e 1639#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
f8c25730
DB
1640msgid "Add indicator applets to the panel"
1641msgstr "Thêm applet chỉ thị vào bảng điều khiển"
ca14ea2b 1642
0f7f2ef3 1643#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
5d26221e
DB
1644#, c-format
1645msgid "CPU usage: %.2f%%"
0f7f2ef3 1646msgstr "Sử dụng CPU: %.2f%%"
5d26221e 1647
0f7f2ef3 1648#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
5d26221e
DB
1649#, c-format
1650msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
0f7f2ef3 1651msgstr "Sử dụng RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
5d26221e 1652
00916e98 1653#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
f8c25730
DB
1654msgid "CPU color"
1655msgstr "Màu CPU"
ca14ea2b 1656
00916e98 1657#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
f8c25730
DB
1658msgid "Display RAM usage"
1659msgstr "Hiển thị sử dụng CPU"
ca14ea2b 1660
00916e98 1661#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
f8c25730
DB
1662msgid "RAM color"
1663msgstr "Màu RAM"
ca14ea2b 1664
00916e98 1665#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
5d26221e 1666msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
0f7f2ef3 1667msgstr "Hoạt động khi được click (mặc định: lxtask)"
5d26221e 1668
00916e98 1669#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
f8c25730
DB
1670msgid "Resource monitors"
1671msgstr "Bộ giám sát tài nguyên"
ca14ea2b 1672
00916e98 1673#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
f8c25730
DB
1674msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1675msgstr "Hiển thị những bộ giám sát (CPU, RAM)"
ca14ea2b 1676
00916e98
AG
1677#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1678msgid "[N/A]"
1679msgstr ""
1680
1681#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1682msgid "Enter New Location"
1683msgstr ""
1684
1685#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1686#, fuzzy
1687msgid "_New Location:"
1688msgstr "Kết nối mạng"
1689
1690#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1691msgid ""
1692"Enter the:\n"
1693"- city, or\n"
1694"- city and state/country, or\n"
1695"- postal code\n"
1696"for which to retrieve the weather forecast."
1697msgstr ""
1698
1699#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1700#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1701msgid "You must specify a location."
1702msgstr ""
1703
1704#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1705#, c-format
1706msgid "Location '%s' not found!"
1707msgstr ""
1708
1709#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1710#, fuzzy
1711msgid "Preferences"
1712msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1713
1714#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1715msgid "Refresh"
1716msgstr ""
1717
1718#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1719msgid "Quit"
1720msgstr ""
1721
1722#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1723#, fuzzy
1724msgid "Weather Preferences"
1725msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển"
1726
1727#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1728#, fuzzy
1729msgid "Current Location"
1730msgstr "Định hướng"
1731
1732#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1733#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1734#, fuzzy
1735msgid "None configured"
1736msgstr "Cấu _hình"
1737
1738#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1739#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1740msgid "_Set"
1741msgstr ""
1742
1743#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1744msgid "Display"
1745msgstr ""
1746
1747#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1748#, fuzzy
1749msgid "Name:"
1750msgstr "_Tên:"
1751
1752#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1753msgid "Units:"
1754msgstr ""
1755
1756#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1757msgid "_Metric (°C)"
1758msgstr ""
1759
1760#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1761msgid "_English (°F)"
1762msgstr ""
1763
1764#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1765msgid "Forecast"
1766msgstr ""
1767
1768#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1769msgid "Updates:"
1770msgstr ""
1771
1772#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1773msgid "Ma_nual"
1774msgstr ""
1775
1776#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1777msgid "_Automatic, every"
1778msgstr ""
1779
1780#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1781msgid "minutes"
1782msgstr ""
1783
1784#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1785msgid "Source:"
1786msgstr ""
ca14ea2b 1787
00916e98
AG
1788#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1789#, fuzzy
1790msgid "C_hange"
1791msgstr "Đổi kiểu"
1792
1793#. Both are available
1794#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1795#, c-format
1796msgid "Current Conditions for %s"
1797msgstr ""
1798
1799#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1800msgid "Location:"
1801msgstr ""
1802
1803#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1804msgid "Last updated:"
1805msgstr ""
1806
1807#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1808msgid "Feels like:"
1809msgstr ""
1810
1811#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1812msgid "Humidity:"
1813msgstr ""
1814
1815#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1816#, fuzzy
1817msgid "Pressure:"
1818msgstr "Địa chỉ IP:"
1819
1820#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1821msgid "Visibility:"
1822msgstr ""
1823
1824#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1825msgid "Wind:"
1826msgstr ""
1827
1828#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1829msgid "Sunrise:"
1830msgstr ""
1831
1832#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1833msgid "Sunset:"
1834msgstr ""
1835
1836#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1837#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1838#, c-format
1839msgid "Forecast for %s unavailable."
1840msgstr ""
1841
1842#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1843#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1844#, fuzzy, c-format
1845msgid "Location not set."
1846msgstr "Lệnh dăng xuất chưa được thiết lập"
1847
1848#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1849#, c-format
1850msgid "Searching for '%s'..."
1851msgstr ""
1852
1853#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1854#, c-format
1855msgid "Location matches for '%s'"
1856msgstr ""
1857
1858#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1859msgid "City"
1860msgstr ""
1861
1862#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1863msgid "Country"
1864msgstr ""
1865
1866#. make it nice and pretty
1867#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1868#, fuzzy
1869msgid "Currently in "
1870msgstr "Những plugin đã được nạp"
1871
1872#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1873msgid "Today: "
1874msgstr ""
1875
1876#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1877msgid "Tomorrow: "
1878msgstr ""
1879
1880#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1881#, fuzzy
1882msgid "Weather Plugin"
f8c25730 1883msgstr "WNCKpager plugin"
24d886e1 1884
00916e98
AG
1885#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1886msgid "Show weather conditions for a location."
1887msgstr ""
1888
1889#~ msgid "Model"
1890#~ msgstr "Kiểu"
1891
1892#~ msgid "WNCKPager"
1893#~ msgstr "WNCKPager"
1894
0f7f2ef3
AL
1895#~ msgid "<b>Icon</b>"
1896#~ msgstr "<b>Biểu tượng</b>"
1897
1898#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1899#~ msgstr "Cấu hình bộ chuyển đổi sơ đồ bàn phím"
1900
1901#~ msgid "image"
1902#~ msgstr "hình ảnh"
1903
1904#~ msgid "text"
1905#~ msgstr "văn bản"
1906
1907#~ msgid "Per application settings"
1908#~ msgstr "Thiết lập mỗi ứng dụng"
1909
1910#~ msgid "Default layout:"
1911#~ msgstr "Sơ đồ mặc định:"
1912
24d886e1
DB
1913#~ msgid "Available Applications"
1914#~ msgstr "Ứng dụng có sẵn"