Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / vi.po
index 0bfbd03..7763df8 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,24 +8,25 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-menus 2.19.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-26 23:13+0930\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-26 11:05+0200\n"
+"Last-Translator: Hiếu <scamemiv@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.4a3\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
-msgid "Multimedia menu"
-msgstr "Trình đơn Đa phương tiện"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
 msgid "Sound & Video"
 msgstr "Âm thanh và Ảnh động"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
+msgid "Multimedia menu"
+msgstr "Trình đơn đa phương tiện"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
 msgid "Programming"
 msgstr "Lập trình"
@@ -83,14 +84,14 @@ msgid "Applications"
 msgstr "Ứng dụng"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
-msgid "Personal preferences and administration settings"
-msgstr "Thiết lập quản lý và Tùy thích cá nhân"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
 msgid "System"
 msgstr "Hệ thống"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
+msgid "Personal preferences and administration settings"
+msgstr "Thiết lập quản lý và tùy thích cá nhân"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
 msgid "Internet"
 msgstr "Mạng"
@@ -109,13 +110,13 @@ msgid "Office Applications"
 msgstr "Ứng dụng văn phòng"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
-msgid "Applications that did not fit in other categories"
-msgstr "Chương trình chưa phân loại"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
 msgid "Other"
 msgstr "Khác"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
+msgid "Applications that did not fit in other categories"
+msgstr "Chương trình chưa phân loại"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
 msgid "Personal"
 msgstr "Cá nhân"
@@ -125,13 +126,13 @@ msgid "Personal settings"
 msgstr "Thiết lập cá nhân"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
-msgid "Personal preferences"
-msgstr "Tùy thích cá nhân"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
 msgid "Preferences"
 msgstr "Tùy thích"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
+msgid "Personal preferences"
+msgstr "Tùy thích cá nhân"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
 msgid "Administration"
 msgstr "Quản lý"