Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / vi.po
index 0bfbd03..44d33f6 100644 (file)
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,19 +8,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-menus 2.19.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-06-26 23:13+0930\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-01-26 11:05+0200\n"
+"Last-Translator: Hiếu <scamemiv@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.4a3\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
 msgid "Multimedia menu"
-msgstr "Trình Ä\91Æ¡n Ä\90a phương tiện"
+msgstr "Trình Ä\91Æ¡n Ä\91a phương tiện"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
 msgid "Sound & Video"
@@ -84,7 +85,7 @@ msgstr "Ứng dụng"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
 msgid "Personal preferences and administration settings"
-msgstr "Thiết lập quản lý và Tùy thích cá nhân"
+msgstr "Thiết lập quản lý và tùy thích cá nhân"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1