Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / te.po
index 8a29aaa..cc1193d 100644 (file)
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -8,13 +8,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-07-19 13:12+0530\n"
-"Last-Translator: Bharat Kumar <jonnalagaddabharat@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-24 15:22+0200\n"
+"Last-Translator: Praveen <mail2ipn@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swecha Telugu Localisation Team <localisation@swecha.org>\n"
+"Language: te\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
 msgid "Multimedia menu"
@@ -22,11 +25,11 @@ msgstr "బహుళమాధ్యమాల జాబితా"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
 msgid "Sound & Video"
-msgstr "à°§à±\8dవని à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°¦à±\8dà°°à±\81శ్యం"
+msgstr "à°§à±\8dవని à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°¦à±\83శ్యం"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
 msgid "Programming"
-msgstr "à°\95ారà±\8dà°¯ à°°à±\82à°ªà°\95à°°à°£"
+msgstr "à°ªà±\8dà°°à±\8bà°\97à±\8dరామిà°\82à°\97à±\8d"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
 msgid "Tools for software development"
@@ -46,27 +49,27 @@ msgstr "ఆటలు మరియు వినోదకాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
 msgid "Graphics"
-msgstr "à°\9aà°¿à°¤à±\8dà°° à°°à±\82à°ªాలు"
+msgstr "à°°à±\87à°\96à°¾ à°\9aà°¿à°¤à±\8dà°°ాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
 msgid "Graphics applications"
-msgstr "à°\9aà°¿à°¤à±\8dà°°à°°à±\82à°ª à°\95ారà±\8dà°¯à°\95à±\8dà°·à±\87à°¤à±\8dà°°ాలు"
+msgstr "à°°à±\87à°\96à°¾ à°\9aà°¿à°¤à±\8dరాల à°\85à°¨à±\81వరà±\8dతనాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
 msgid "Hardware"
-msgstr "హార్డ వేర్"
+msgstr "హార్డ్‍వేర్"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
 msgid "Settings for several hardware devices"
-msgstr "హారà±\8dà°¡ à°µà±\87à°°à±\8d à°ªà°°à°¿à°\95రాలà°\95à°¿ అమరికలు"
+msgstr "à°\85à°¨à±\87à°\95 à°¹à°¾à°°à±\8dà°¡à±\8dâ\80\8dà°µà±\87à°°à±\8d à°ªà°°à°¿à°\95రాల à°\95à±\8aà°°à°\95à±\81 అమరికలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
 msgid "Internet and Network"
-msgstr "à°\87à°\82à°\9fà°°à±\8dà°¨à±\86à°\9fà±\8d à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°¨à±\86à°\9fà±\8dవర్క్"
+msgstr "à°\85à°\82తరà±\8dà°\9cాలà°\82 à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°¨à±\86à°\9fà±\8dâ\80\8cవర్క్"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
 msgid "Network-related settings"
-msgstr "నెట్వర్క్ బంధిత  అమరికలు"
+msgstr "నెట్‌వర్క్-సంబంధిత అమరికలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
 msgid "Look and Feel"
@@ -78,20 +81,20 @@ msgstr "రంగస్థల రూపం మరియు ప్రవర్త
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
 msgid "Applications"
-msgstr "à°\95ారà±\8dà°¯à°\95à±\8dà°·à±\87à°¤à±\8dà°°ాలు"
+msgstr "à°\85à°¨à±\81వరà±\8dతనాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
 msgid "Personal preferences and administration settings"
-msgstr "à°µà±\8dà°¯à°\95à±\8dతిà°\97à°¤ à°\85à°­à±\80à°·à±\8dà°\9fాలà±\81 à°®à°°à°¿à°¯à±\81 "
+msgstr "à°µà±\8dà°¯à°\95à±\8dతిà°\97à°¤ à°ªà±\8dరాధానà±\8dయతలà±\81 à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°¨à°¿à°°à±\8dవాహణ à°\85మరిà°\95à°²à±\81"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
 msgid "System"
-msgstr "వ్యవస్థ పనిముట్లు "
+msgstr "వ్యవస్థ"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
 msgid "Internet"
-msgstr "మహాతలం"
+msgstr "à°\85à°\82తరà±\8dà°\9cà°¾లం"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
 msgid "Programs for Internet access such as web and email"