Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / te.po
index cc1193d..885f2a1 100644 (file)
--- a/po/te.po
+++ b/po/te.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-menus\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-24 15:22+0200\n"
-"Last-Translator: Praveen <mail2ipn@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-09-17 11:46+0200\n"
+"Last-Translator: PraveenIlla <mail2ipn@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Swecha Telugu Localisation Team <localisation@swecha.org>\n"
 "Language: te\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,20 +20,20 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
-msgid "Multimedia menu"
-msgstr "బహుళమాధ్యమాల జాబితా"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
 msgid "Sound & Video"
 msgstr "ధ్వని మరియు దృశ్యం"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
+msgid "Multimedia menu"
+msgstr "బహుళమాధ్యమాల జాబితా"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
 msgid "Programming"
 msgstr "ప్రోగ్రామింగ్"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
 msgid "Tools for software development"
-msgstr "à°\95ారà±\8dయరà±\82à°ªà°\95ాలని à°¤à°¯à°¾à°°à±\81 à°\9aà±\87à°¯à±\81à°\9fకు పనిముట్లు"
+msgstr "సాఫà±\8dà°\9fà±\8dâ\80\8dà°µà±\87à°°à±\8d à°\85à°­à°¿à°µà±\83à°¦à±\8dధిà°\9aà±\87à°¯à±\81à°\9f à°\95à±\8aà°°కు పనిముట్లు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
 msgid "Education"
@@ -49,11 +49,11 @@ msgstr "ఆటలు మరియు వినోదకాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
 msgid "Graphics"
-msgstr "à°°à±\87à°\96à°¾ à°\9aà°¿à°¤à±\8dరాలà±\81"
+msgstr "à°\97à±\8dరాఫిà°\95à±\8dà°¸à±\8d"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
 msgid "Graphics applications"
-msgstr "à°°à±\87à°\96à°¾ à°\9aà°¿à°¤à±\8dరాల అనువర్తనాలు"
+msgstr "à°\97à±\8dరాఫిà°\95à±\8dà°¸à±\8d అనువర్తనాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
 msgid "Hardware"
@@ -77,28 +77,28 @@ msgstr "రూపు రేఖలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
-msgstr "à°°à°\82à°\97à°¸à±\8dథల à°°à±\82à°ªà°\82 మరియు ప్రవర్తనను నియంత్రణ చేయు అమరికలు"
+msgstr "à°¡à±\86à°¸à±\8dà°\95à±\8dâ\80\8dà°\9fాపà±\8d à°°à±\82పానà±\8dని మరియు ప్రవర్తనను నియంత్రణ చేయు అమరికలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
 msgid "Applications"
 msgstr "అనువర్తనాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
-msgid "Personal preferences and administration settings"
-msgstr "వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు మరియు నిర్వాహణ అమరికలు"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
 msgid "System"
 msgstr "వ్యవస్థ"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
+msgid "Personal preferences and administration settings"
+msgstr "వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలు మరియు నిర్వాహణ అమరికలు"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
 msgid "Internet"
 msgstr "అంతర్జాలం"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
-msgstr "à°\87à°\82à°\9fà°°à±\8dà°¨à±\86à°\9fà±\8d à°¤à±\8b  à°¸à°¾à°\82à°\97à°¤à±\8dà°¯à°\82 à°\8fà°°à±\8dపరà±\81à°\9aà±\81 కార్యక్రమాలు"
+msgstr "à°\85à°\82తరà±\8dà°\9cాలà°\82 à°µà°¾à°¡à±\81à°\9fà°\95à±\81 à°\9cాలà°\82 à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°\88à°®à±\86యిలà±\8d à°µà°\82à°\9fà°¿ కార్యక్రమాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
 msgid "Office"
@@ -106,31 +106,31 @@ msgstr "కార్యాలయం"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
 msgid "Office Applications"
-msgstr "కార్యాలయపు కార్యక్షేత్రాలు"
+msgstr "కార్యాలయ అనువర్తనాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
-msgid "Applications that did not fit in other categories"
-msgstr "ఇతర విభాగాలలో  ఇమడని కార్యక్షేత్రాలు"
-
-#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
 msgid "Other"
 msgstr "ఇతర"
 
+#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
+msgid "Applications that did not fit in other categories"
+msgstr "ఇతర విభాగాలలో ఇమడని అనువర్తనాలు"
+
 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
 msgid "Personal"
-msgstr "వ్యక్తిగత"
+msgstr "వ్యక్తిగత"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
 msgid "Personal settings"
 msgstr "వ్యక్తిగత అమరికలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
-msgid "Personal preferences"
-msgstr "à°µà±\8dà°¯à°\95à±\8dతిà°\97à°¤ à°\85à°­à±\80à°·à±\8dà°\9fà°¾లు"
+msgid "Preferences"
+msgstr "à°ªà±\8dరాధానà±\8dయతలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
-msgid "Preferences"
-msgstr "à°\85à°­à±\80à°·à±\8dà°\9fà°¾లు"
+msgid "Personal preferences"
+msgstr "à°µà±\8dà°¯à°\95à±\8dతిà°\97à°¤ à°ªà±\8dరాధానà±\8dయతలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
 msgid "Administration"
@@ -138,12 +138,11 @@ msgstr "నిర్వహణ"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
-msgstr ""
-"వ్యవస్థకు సంబందించిన అన్ని అమరికలను మార్చు (ఈ మార్పులు అందరు వినియోగ దారులకు వమర్చబడతయి)"
+msgstr "వ్యవస్థ మొత్తం అమరికలను మార్చు (ఈ మార్పులు వాడుకరులందరికీ వర్తిస్తాయి)"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
 msgid "System settings"
-msgstr "à°µà±\8dయవసà±\8dà°¥ à°¯à±\8aà°\95à±\8dà°\95 à°\85మరిà°\95à°²à±\81"
+msgstr "వ్యవస్థ అమరికలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
 msgid "System Tools"
@@ -151,15 +150,15 @@ msgstr "వ్యవస్థ పనిముట్లు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
 msgid "System configuration and monitoring"
-msgstr "à°µà±\8dయవసà±\8dà°¥ à°°à±\82à°ªà°\95à°°à°£ à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°¤à°¨à°¿à°\96à±\80"
+msgstr "à°µà±\8dయవసà±\8dà°¥ à°¸à±\8dవరà±\82పణà°\82 à°®à°°à°¿à°¯à±\81 à°ªà°°à±\8dయవà±\87à°\95à±\8dà°·à°£"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
 msgid "Universal Access"
-msgstr "విశà±\8dవాà°\82తర à°¸à°¾à°\82à°\97à°¤à±\8dà°¯à°\82"
+msgstr "సారà±\8dవతà±\8dà°°à°¿à°\95 à°¸à±\8cలభà±\8dయత"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
 msgid "Universal Access Settings"
-msgstr "విశà±\8dవాà°\82తర à°¸à°¾à°\82à°\97à°¤à±\8dà°¯ à°\85మరిà°\95à°²à±\81 "
+msgstr "సారà±\8dవతà±\8dà°°à°¿à°\95 à°¸à±\8cలభà±\8dయత à°\85మరిà°\95à°²à±\81"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
 msgid "Accessories"
@@ -167,7 +166,7 @@ msgstr "సహాయకాలు"
 
 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
 msgid "Desktop accessories"
-msgstr "à°°à°\82à°\97à°¸à±\8dథల సహాయకాలు"
+msgstr "à°¡à±\86à°¸à±\8dà°\95à±\8dâ\80\8dà°\9fాపà±\8d సహాయకాలు"
 
 #~ msgid "Universal access related preferences"
 #~ msgstr "సాంగత్యానికి సంబందించిన అభీష్టాలు "