Merging upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese Translation for Gnome Menus.
2 # Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
3 # This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4 # Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2004.
5 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnome-menus 2.19.4\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2007-06-26 23:13+0930\n"
13 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.6.4a3\n"
20
21 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
22 msgid "Multimedia menu"
23 msgstr "Trình đơn Đa phương tiện"
24
25 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
26 msgid "Sound & Video"
27 msgstr "Âm thanh và Ảnh động"
28
29 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
30 msgid "Programming"
31 msgstr "Lập trình"
32
33 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
34 msgid "Tools for software development"
35 msgstr "Công cụ phát triển phần mềm"
36
37 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
38 msgid "Education"
39 msgstr "Giáo dục"
40
41 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
42 msgid "Games"
43 msgstr "Trò chơi"
44
45 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
46 msgid "Games and amusements"
47 msgstr "Trò chơi và giải trí"
48
49 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
50 msgid "Graphics"
51 msgstr "Đồ họa"
52
53 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
54 msgid "Graphics applications"
55 msgstr "Ứng dụng đồ họa"
56
57 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
58 msgid "Hardware"
59 msgstr "Phần cứng"
60
61 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
62 msgid "Settings for several hardware devices"
63 msgstr "Thiết lập cho các thiết bị phần cứng"
64
65 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
66 msgid "Internet and Network"
67 msgstr "Internet và mạng"
68
69 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
70 msgid "Network-related settings"
71 msgstr "Thiết lập mạng"
72
73 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
74 msgid "Look and Feel"
75 msgstr "Sắc thái"
76
77 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
78 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
79 msgstr "Thiết lập điều khiển diện mạo và cách ứng xử của hệ thống"
80
81 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
82 msgid "Applications"
83 msgstr "Ứng dụng"
84
85 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
86 msgid "Personal preferences and administration settings"
87 msgstr "Thiết lập quản lý và Tùy thích cá nhân"
88
89 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
90 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
91 msgid "System"
92 msgstr "Hệ thống"
93
94 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95 msgid "Internet"
96 msgstr "Mạng"
97
98 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100 msgstr ""
101 "Chương trình truy cập Mạng như trình duyệt và trình nhận/gửi thư điện tử"
102
103 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
104 msgid "Office"
105 msgstr "Văn phòng"
106
107 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
108 msgid "Office Applications"
109 msgstr "Ứng dụng văn phòng"
110
111 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
112 msgid "Applications that did not fit in other categories"
113 msgstr "Chương trình chưa phân loại"
114
115 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
116 msgid "Other"
117 msgstr "Khác"
118
119 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
120 msgid "Personal"
121 msgstr "Cá nhân"
122
123 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
124 msgid "Personal settings"
125 msgstr "Thiết lập cá nhân"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128 msgid "Personal preferences"
129 msgstr "Tùy thích cá nhân"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132 msgid "Preferences"
133 msgstr "Tùy thích"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136 msgid "Administration"
137 msgstr "Quản lý"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141 msgstr "Thay đổi thiết lập cho toàn hệ thống (cho mọi người dùng)"
142
143 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
144 msgid "System settings"
145 msgstr "Thiết lập hệ thống"
146
147 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
148 msgid "System Tools"
149 msgstr "Công cụ hệ thống"
150
151 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
152 msgid "System configuration and monitoring"
153 msgstr "Cấu hình và theo dõi hệ thống"
154
155 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
156 msgid "Universal Access"
157 msgstr "Truy cập hoàn toàn"
158
159 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
160 msgid "Universal Access Settings"
161 msgstr "Thiết lập Truy cập Hoàn toàn"
162
163 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
164 msgid "Accessories"
165 msgstr "Bổ trợ"
166
167 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
168 msgid "Desktop accessories"
169 msgstr "Bổ trợ môi trường"
170
171 #~ msgid "Universal access related preferences"
172 #~ msgstr "Tùy thích liên quan đến khả năng truy cập"
173
174 #~ msgid "Personal preferences and settings"
175 #~ msgstr "Thiết lập và tùy thích cá nhân"
176
177 #~ msgid "Menu Editor"
178 #~ msgstr "Bộ sửa trình đơn"
179
180 #~ msgid "Edit Menus"
181 #~ msgstr "Sửa trình đơn"
182
183 #~ msgid "_Applications:"
184 #~ msgstr "Ứ_ng dụng:"
185
186 #~ msgid "_Defaults"
187 #~ msgstr "_Mặc định"
188
189 #~ msgid "_Menus:"
190 #~ msgstr "_Trình đơn:"
191
192 #~ msgid "Name"
193 #~ msgstr "Tên"
194
195 #~ msgid "Show"
196 #~ msgstr "Hiển thị"
197
198 #~ msgid ""
199 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
200 #~ "in environment"
201 #~ msgstr ""
202 #~ "Không tìm thấy thư mục chính: chưa lập trong tập tin « /etc/passwd » và "
203 #~ "không có giá trị cho biến $HOME trong môi trường."
204
205 #~ msgid "Menu file"
206 #~ msgstr "Tập tin trình đơn"
207
208 #~ msgid "MENU_FILE"
209 #~ msgstr "TẬP_TIN_TRÌNH_ĐƠN"
210
211 #~ msgid "Monitor for menu changes"
212 #~ msgstr "Bộ theo dõi thay đổi trình đơn"
213
214 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
215 #~ msgstr "Gồm các mục nhập bị <loại trừ>"
216
217 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
218 #~ msgstr "Gồm các mục nhập « NoDisplay=true » (không hiển thị là đúng)"
219
220 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
221 #~ msgstr "ID tập tin màn hình nền không hợp lệ"
222
223 #~ msgid "[Invalid Filename]"
224 #~ msgstr "[Tên tập tin không hợp lệ]"
225
226 #~ msgid " <excluded>"
227 #~ msgstr " <bị loại trừ>"
228
229 #~ msgid ""
230 #~ "\n"
231 #~ "\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
234 #~ "\n"
235 #~ "\n"
236 #~ msgstr ""
237 #~ "\n"
238 #~ "\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "==== Trình đơn đã thay đổi nên đang nạp lại ====\n"
241 #~ "\n"
242 #~ "\n"
243
244 #~ msgid "Menu tree is empty"
245 #~ msgstr "Cây trình đơn rỗng"
246
247 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
248 #~ msgstr "— kiểm tra sự thực hiện GNOME của Đặc tả Trình đơn Môi trường"
249
250 #~ msgid "Accessibility"
251 #~ msgstr "Khả năng truy cập"
252
253 #~ msgid "Accessibility Settings"
254 #~ msgstr "Thiết lập khả năng truy cập"
255
256 #~ msgid "Desktop"
257 #~ msgstr "Desktop"