Merging upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese Translation for Gnome Menus.
2 # Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
3 # This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4 # Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2004.
5 # Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: gnome-menus 2.19.4\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2010-01-26 11:05+0200\n"
13 "Last-Translator: Hiếu <scamemiv@gmail.com>\n"
14 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
15 "Language: vi\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
21
22 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
23 msgid "Multimedia menu"
24 msgstr "Trình đơn đa phương tiện"
25
26 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
27 msgid "Sound & Video"
28 msgstr "Âm thanh và Ảnh động"
29
30 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
31 msgid "Programming"
32 msgstr "Lập trình"
33
34 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
35 msgid "Tools for software development"
36 msgstr "Công cụ phát triển phần mềm"
37
38 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
39 msgid "Education"
40 msgstr "Giáo dục"
41
42 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
43 msgid "Games"
44 msgstr "Trò chơi"
45
46 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
47 msgid "Games and amusements"
48 msgstr "Trò chơi và giải trí"
49
50 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
51 msgid "Graphics"
52 msgstr "Đồ họa"
53
54 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
55 msgid "Graphics applications"
56 msgstr "Ứng dụng đồ họa"
57
58 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
59 msgid "Hardware"
60 msgstr "Phần cứng"
61
62 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
63 msgid "Settings for several hardware devices"
64 msgstr "Thiết lập cho các thiết bị phần cứng"
65
66 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
67 msgid "Internet and Network"
68 msgstr "Internet và mạng"
69
70 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71 msgid "Network-related settings"
72 msgstr "Thiết lập mạng"
73
74 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75 msgid "Look and Feel"
76 msgstr "Sắc thái"
77
78 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80 msgstr "Thiết lập điều khiển diện mạo và cách ứng xử của hệ thống"
81
82 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83 msgid "Applications"
84 msgstr "Ứng dụng"
85
86 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
87 msgid "Personal preferences and administration settings"
88 msgstr "Thiết lập quản lý và tùy thích cá nhân"
89
90 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92 msgid "System"
93 msgstr "Hệ thống"
94
95 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
96 msgid "Internet"
97 msgstr "Mạng"
98
99 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
100 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
101 msgstr ""
102 "Chương trình truy cập Mạng như trình duyệt và trình nhận/gửi thư điện tử"
103
104 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
105 msgid "Office"
106 msgstr "Văn phòng"
107
108 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
109 msgid "Office Applications"
110 msgstr "Ứng dụng văn phòng"
111
112 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
113 msgid "Applications that did not fit in other categories"
114 msgstr "Chương trình chưa phân loại"
115
116 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
117 msgid "Other"
118 msgstr "Khác"
119
120 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
121 msgid "Personal"
122 msgstr "Cá nhân"
123
124 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
125 msgid "Personal settings"
126 msgstr "Thiết lập cá nhân"
127
128 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
129 msgid "Personal preferences"
130 msgstr "Tùy thích cá nhân"
131
132 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
133 msgid "Preferences"
134 msgstr "Tùy thích"
135
136 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
137 msgid "Administration"
138 msgstr "Quản lý"
139
140 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
141 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142 msgstr "Thay đổi thiết lập cho toàn hệ thống (cho mọi người dùng)"
143
144 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145 msgid "System settings"
146 msgstr "Thiết lập hệ thống"
147
148 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149 msgid "System Tools"
150 msgstr "Công cụ hệ thống"
151
152 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153 msgid "System configuration and monitoring"
154 msgstr "Cấu hình và theo dõi hệ thống"
155
156 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157 msgid "Universal Access"
158 msgstr "Truy cập hoàn toàn"
159
160 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161 msgid "Universal Access Settings"
162 msgstr "Thiết lập Truy cập Hoàn toàn"
163
164 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165 msgid "Accessories"
166 msgstr "Bổ trợ"
167
168 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169 msgid "Desktop accessories"
170 msgstr "Bổ trợ môi trường"
171
172 #~ msgid "Universal access related preferences"
173 #~ msgstr "Tùy thích liên quan đến khả năng truy cập"
174
175 #~ msgid "Personal preferences and settings"
176 #~ msgstr "Thiết lập và tùy thích cá nhân"
177
178 #~ msgid "Menu Editor"
179 #~ msgstr "Bộ sửa trình đơn"
180
181 #~ msgid "Edit Menus"
182 #~ msgstr "Sửa trình đơn"
183
184 #~ msgid "_Applications:"
185 #~ msgstr "Ứ_ng dụng:"
186
187 #~ msgid "_Defaults"
188 #~ msgstr "_Mặc định"
189
190 #~ msgid "_Menus:"
191 #~ msgstr "_Trình đơn:"
192
193 #~ msgid "Name"
194 #~ msgstr "Tên"
195
196 #~ msgid "Show"
197 #~ msgstr "Hiển thị"
198
199 #~ msgid ""
200 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
201 #~ "in environment"
202 #~ msgstr ""
203 #~ "Không tìm thấy thư mục chính: chưa lập trong tập tin « /etc/passwd » và "
204 #~ "không có giá trị cho biến $HOME trong môi trường."
205
206 #~ msgid "Menu file"
207 #~ msgstr "Tập tin trình đơn"
208
209 #~ msgid "MENU_FILE"
210 #~ msgstr "TẬP_TIN_TRÌNH_ĐƠN"
211
212 #~ msgid "Monitor for menu changes"
213 #~ msgstr "Bộ theo dõi thay đổi trình đơn"
214
215 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
216 #~ msgstr "Gồm các mục nhập bị <loại trừ>"
217
218 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
219 #~ msgstr "Gồm các mục nhập « NoDisplay=true » (không hiển thị là đúng)"
220
221 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
222 #~ msgstr "ID tập tin màn hình nền không hợp lệ"
223
224 #~ msgid "[Invalid Filename]"
225 #~ msgstr "[Tên tập tin không hợp lệ]"
226
227 #~ msgid " <excluded>"
228 #~ msgstr " <bị loại trừ>"
229
230 #~ msgid ""
231 #~ "\n"
232 #~ "\n"
233 #~ "\n"
234 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ msgstr ""
238 #~ "\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241 #~ "==== Trình đơn đã thay đổi nên đang nạp lại ====\n"
242 #~ "\n"
243 #~ "\n"
244
245 #~ msgid "Menu tree is empty"
246 #~ msgstr "Cây trình đơn rỗng"
247
248 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249 #~ msgstr "— kiểm tra sự thực hiện GNOME của Đặc tả Trình đơn Môi trường"
250
251 #~ msgid "Accessibility"
252 #~ msgstr "Khả năng truy cập"
253
254 #~ msgid "Accessibility Settings"
255 #~ msgstr "Thiết lập khả năng truy cập"
256
257 #~ msgid "Desktop"
258 #~ msgstr "Desktop"