Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sq.po
1 # Përkthimi i mesazheve të gnome-menus në shqip
2 # Copyright (C) 2005 THE gnome-menus'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4 # Elian Myftiu <elian@alblinux.net>, 2005-2007.
5 # Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2008.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnome-menus gnome-2-22\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-07-15 19:21+0200\n"
12 "Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
13 "Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
21 msgid "Sound & Video"
22 msgstr "Zë & Video"
23
24 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25 msgid "Multimedia menu"
26 msgstr "Menu multimediale"
27
28 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29 msgid "Programming"
30 msgstr "Programim"
31
32 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33 msgid "Tools for software development"
34 msgstr "Vegla për zhvillim programesh"
35
36 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37 msgid "Education"
38 msgstr "Edukim"
39
40 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41 msgid "Games"
42 msgstr "Lojra"
43
44 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45 msgid "Games and amusements"
46 msgstr "Lojra dhe argëtime"
47
48 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49 msgid "Graphics"
50 msgstr "Grafikë"
51
52 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53 msgid "Graphics applications"
54 msgstr "Programe grafiku"
55
56 # (pofilter) unchanged: please translate
57 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
58 msgid "Hardware"
59 msgstr "Hardware"
60
61 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
62 msgid "Settings for several hardware devices"
63 msgstr "Rregullime për dispozitivë të ndryshëm"
64
65 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
66 msgid "Internet and Network"
67 msgstr "Internet dhe Rrjet"
68
69 # (pofilter) simplecaps: checks the capitalisation of two strings isn't wildly different
70 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71 msgid "Network-related settings"
72 msgstr "Rregullime lidhur me Rrjetin"
73
74 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75 msgid "Look and Feel"
76 msgstr "Pamje dhe Ndjesi"
77
78 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80 msgstr "Rregullime që kontrollojnë pamjen e hapësirës së punës dhe sjelljen"
81
82 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83 msgid "Applications"
84 msgstr "Programe"
85
86 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
87 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
88 msgid "System"
89 msgstr "Sistemi"
90
91 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
92 msgid "Personal preferences and administration settings"
93 msgstr "Preferimet vetjake dhe rregullimet administrative"
94
95 # (pofilter) unchanged: please translate
96 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
97 msgid "Internet"
98 msgstr "Internet"
99
100 # (pofilter) brackets: translation has extra '(', ')'
101 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
102 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
103 msgstr "Programe për hyrje në Internet (si p.sh. rrjeti dhe posta elektronike)"
104
105 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
106 msgid "Office"
107 msgstr "Zyrë"
108
109 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
110 msgid "Office Applications"
111 msgstr "Programe Zyre"
112
113 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
114 msgid "Other"
115 msgstr "Tjetër"
116
117 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
118 msgid "Applications that did not fit in other categories"
119 msgstr "Programe që nuk gjejnë vend në kategori të tjera"
120
121 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
122 msgid "Personal"
123 msgstr "Vetjake"
124
125 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
126 msgid "Personal settings"
127 msgstr "Rregullime vetjake"
128
129 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
130 msgid "Preferences"
131 msgstr "Preferime"
132
133 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
134 msgid "Personal preferences"
135 msgstr "Preferime vetjake"
136
137 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
138 msgid "Administration"
139 msgstr "Administrim"
140
141 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
142 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
143 msgstr "Ndrysho rregullimet në rang sistemi (ndikon tek të gjithë përdoruesit)"
144
145 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
146 msgid "System settings"
147 msgstr "Rregullime sistemi"
148
149 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
150 msgid "System Tools"
151 msgstr "Vegla Sistemi"
152
153 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
154 msgid "System configuration and monitoring"
155 msgstr "Konfigurim dhe vëzhgim sistemi"
156
157 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
158 msgid "Universal Access"
159 msgstr "Hyrje universale"
160
161 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
162 msgid "Universal Access Settings"
163 msgstr "Rregullimet për hyrjen universale"
164
165 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166 msgid "Accessories"
167 msgstr "Aksesorë"
168
169 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170 msgid "Desktop accessories"
171 msgstr "Aksesorë hapësire pune"
172
173 #~ msgid "Universal access related preferences"
174 #~ msgstr "Preferime në lidhje me hyrjen universale"
175
176 #~ msgid "Personal preferences and settings"
177 #~ msgstr "Preferime dhe rregullime vetjake"
178
179 #~ msgid "Menu Editor"
180 #~ msgstr "Ndryshues Menuje"
181
182 #~ msgid "Edit Menus"
183 #~ msgstr "Ndrysho Menutë"
184
185 #~ msgid "_Applications:"
186 #~ msgstr "_Programe:"
187
188 #~ msgid "_Defaults"
189 #~ msgstr "_Parazgjedhur"
190
191 #~ msgid "_Menus:"
192 #~ msgstr "_Menutë:"
193
194 #~ msgid "Name"
195 #~ msgstr "Emri"
196
197 #~ msgid "Show"
198 #~ msgstr "Shfaq"
199
200 # (pofilter) filepaths: checks that file paths have not been translated
201 #~ msgid ""
202 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
203 #~ "in environment"
204 #~ msgstr ""
205 #~ "E pamundur gjetja e kartelës shtëpi. e pacaktuar në /etc/password dhe "
206 #~ "asnjë vlerë për $HOME në mjedis"
207
208 # (pofilter) simplecaps: checks the capitalisation of two strings isn't wildly different
209 #~ msgid "Menu file"
210 #~ msgstr "File Menuje"
211
212 #~ msgid "MENU_FILE"
213 #~ msgstr "MENU_FILE"
214
215 #~ msgid "Monitor for menu changes"
216 #~ msgstr "Vëzhgues ndryshuesi menuje"
217
218 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219 #~ msgstr "Përfshi <Exclude>d zërat"
220
221 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
222 #~ msgstr "Përfshi zërat NoDisplay=true"
223
224 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
225 #~ msgstr "ID file hapësire pune i pavlefshëm"
226
227 #~ msgid "[Invalid Filename]"
228 #~ msgstr "[Emër i pavlefshëm file]"
229
230 # (pofilter) unchanged: please translate
231 #~ msgid " <excluded>"
232 #~ msgstr " <excluded>"
233
234 #~ msgid ""
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "\n"
238 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
239 #~ "\n"
240 #~ "\n"
241 #~ msgstr ""
242 #~ "\n"
243 #~ "\n"
244 #~ "\n"
245 #~ "=== Menuja ndryshoi, duke ringarkuar ===\n"
246 #~ "\n"
247 #~ "\n"
248
249 #~ msgid "Menu tree is empty"
250 #~ msgstr "Pema e menusë është bosh"
251
252 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
253 #~ msgstr "- provo implementimin e Specifikimit të Menuve GNOME"