Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / hy.po
1 # translation of gnome-menus.HEAD.po to armenian
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER, 2005.
4 # Ruzanna Khachatryan <ruzannak@hotmail.com>
5 # Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: gnome-menus.HEAD\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-10-01 18:11+0400\n"
12 "Last-Translator: Norayr Chilingaryan <chnorik@gmail.com>\n"
13 "Language-Team:  <norik@freenet.am>\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
19
20 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
21 msgid "Sound & Video"
22 msgstr "Ձայն և Վիդեո"
23
24 #: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25 msgid "Multimedia menu"
26 msgstr "Համասփյուռ ծրագրերի ցանկ"
27
28 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29 msgid "Programming"
30 msgstr "Ծրագրավորում"
31
32 #: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33 msgid "Tools for software development"
34 msgstr "Ծրագրերի մշակման գործիքներ"
35
36 #: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37 msgid "Education"
38 msgstr "Ուսուցում"
39
40 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41 msgid "Games"
42 msgstr "Խաղեր"
43
44 #: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45 msgid "Games and amusements"
46 msgstr "Խաղեր և զվարճություններ"
47
48 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49 msgid "Graphics"
50 msgstr "Գրաֆիկա"
51
52 #: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53 msgid "Graphics applications"
54 msgstr "Գրաֆիկական ծրագրեր"
55
56 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57 msgid "Hardware"
58 msgstr "Երկաթ"
59
60 #: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61 msgid "Settings for several hardware devices"
62 msgstr "Տարբեր սարքերի հատկություններ"
63
64 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65 msgid "Internet and Network"
66 msgstr "Ինտերնետ և Ցանց"
67
68 #: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
69 msgid "Network-related settings"
70 msgstr "Ցանցային հատկություններ"
71
72 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
73 msgid "Look and Feel"
74 msgstr "Տեսք"
75
76 #: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
77 msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
78 msgstr "Աշխատասեղանի տեսքի և վարքի հատկություններ"
79
80 #: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
81 msgid "Applications"
82 msgstr "Ծրագրեր"
83
84 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
85 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
86 #, fuzzy
87 msgid "System"
88 msgstr "Համակարգի գործիքներ"
89
90 #: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91 msgid "Personal preferences and administration settings"
92 msgstr "Անհատական և կառավարման կարգավորումներ"
93
94 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95 msgid "Internet"
96 msgstr "Համացանց"
97
98 #: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99 msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100 msgstr "Համացանցում աշխատելու ծրագրեր, ինչպես վեպ զննիչը"
101
102 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
103 msgid "Office"
104 msgstr "Օֆիս"
105
106 #: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
107 msgid "Office Applications"
108 msgstr "Օֆիսային Ծրագրեր"
109
110 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
111 msgid "Other"
112 msgstr "Այլ"
113
114 #: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
115 msgid "Applications that did not fit in other categories"
116 msgstr "Ծրագրեր, որոնք այլ կատեգորիաներին չեն համապատասխանում"
117
118 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
119 msgid "Personal"
120 msgstr "Անձնական"
121
122 #: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
123 #, fuzzy
124 msgid "Personal settings"
125 msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"
126
127 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
128 msgid "Preferences"
129 msgstr "Հատկություններ"
130
131 #: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132 msgid "Personal preferences"
133 msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"
134
135 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136 msgid "Administration"
137 msgstr "Կառավարում"
138
139 #: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140 #, fuzzy
141 msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142 msgstr ""
143 "Փոխել ամբողջ համակարգի նախընտրանքները (վերաբերում է բոլոր գործարկողներին)"
144
145 #: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
146 msgid "System settings"
147 msgstr "Համակարգի հատկություններ"
148
149 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
150 msgid "System Tools"
151 msgstr "Համակարգի գործիքներ"
152
153 #: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
154 msgid "System configuration and monitoring"
155 msgstr "Համակարգի կարգավորում և վերահսկում"
156
157 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
158 msgid "Universal Access"
159 msgstr "Ընդհանուր Մատչելիություն"
160
161 #: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
162 #, fuzzy
163 msgid "Universal Access Settings"
164 msgstr "Հնարավորությունների կարգավորումներ"
165
166 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
167 msgid "Accessories"
168 msgstr "Աքսեսուարներ"
169
170 #: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
171 msgid "Desktop accessories"
172 msgstr "Աշխատասեղանի աքսեսուարներ"
173
174 #~ msgid "Menu Editor"
175 #~ msgstr "Ցանկի Խմբագրիչ"
176
177 #~ msgid "Edit Menus"
178 #~ msgstr "Ցանկերի խմբագրում"
179
180 #~ msgid "_Applications:"
181 #~ msgstr "Ծրագրեր"
182
183 #~ msgid "_Defaults"
184 #~ msgstr "Նախնական"
185
186 #~ msgid "_Menus:"
187 #~ msgstr "Ցանկ"
188
189 #~ msgid "Name"
190 #~ msgstr "Անուն"
191
192 #~ msgid "Show"
193 #~ msgstr "Ցուցադրում"
194
195 #~ msgid ""
196 #~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
197 #~ "in environment"
198 #~ msgstr ""
199 #~ "Չի հաջողվել գտնել տան ապանակը։ այն նշված չէ /etc/passwd ֆայլի մեջ  և "
200 #~ "$HOME  միջավայրի փոփոխականը չի պարունակում ոչ մի արժեք"
201
202 #~ msgid "Menu file"
203 #~ msgstr "Ցանկի ֆայլ"
204
205 #~ msgid "MENU_FILE"
206 #~ msgstr "ՑԱՆԿԻ―ՖԱՅԼ"
207
208 #~ msgid "Monitor for menu changes"
209 #~ msgstr "Ցանկի փոփոխությունները"
210
211 #~ msgid "Include <Exclude>d entries"
212 #~ msgstr "Ընդգրկել <բացառված> միավորները"
213
214 #~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
215 #~ msgstr "Ընդգրկել NoDisplay=true միավորները"
216
217 #~ msgid "Invalid desktop file ID"
218 #~ msgstr "Սխալ ֆայլի ID"
219
220 #~ msgid "[Invalid Filename]"
221 #~ msgstr "[Սխալ ֆայլանուն]"
222
223 #~ msgid " <excluded>"
224 #~ msgstr "<բացառված>"
225
226 #~ msgid ""
227 #~ "\n"
228 #~ "\n"
229 #~ "\n"
230 #~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
231 #~ "\n"
232 #~ "\n"
233 #~ msgstr ""
234 #~ "\n"
235 #~ "\n"
236 #~ "\n"
237 #~ "==== Ցանկը փոխցած է, վերաբեռնում ====\n"
238 #~ "\n"
239 #~ "\n"
240
241 #~ msgid "Menu tree is empty"
242 #~ msgstr "Ցանկը դատարկ է"
243
244 #~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
245 #~ msgstr " - ստուգեք ԳՆՈՄ-ի Աշխատասեղանի Ցանկի Բնորոշման  իրագործումը"
246
247 #~ msgid "Accessibility"
248 #~ msgstr "Հնարավորություններ"
249
250 #~ msgid "Desktop"
251 #~ msgstr "Աշխատասեղան"
252
253 #~ msgid "Accessibility related preferences"
254 #~ msgstr "Ծրագրերին առնչվող պարամետրեր"