Adding upstream version 0.1.2.
[debian/lxmenu-data.git] / po / vi.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Vietnamese Translation for Gnome Menus.
2# Copyright © 2007 Gnome i18n Project for Vietnamese.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# Trinh Minh Thanh <tmthanh@yahoo.com>, 2004.
5# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-menus 2.19.4\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
0e006e30
DB
11"POT-Creation-Date: 2011-07-23 11:59+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-01-26 11:05+0200\n"
13"Last-Translator: Hiếu <scamemiv@gmail.com>\n"
44e1791e 14"Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list@lists.sourceforge.net>\n"
0e006e30 15"Language: vi\n"
44e1791e
DB
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
0e006e30 20"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
44e1791e
DB
21
22#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
23msgid "Multimedia menu"
0e006e30 24msgstr "Trình đơn đa phương tiện"
44e1791e
DB
25
26#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
27msgid "Sound & Video"
28msgstr "Âm thanh và Ảnh động"
29
30#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
31msgid "Programming"
32msgstr "Lập trình"
33
34#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
35msgid "Tools for software development"
36msgstr "Công cụ phát triển phần mềm"
37
38#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
39msgid "Education"
40msgstr "Giáo dục"
41
42#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
43msgid "Games"
44msgstr "Trò chơi"
45
46#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
47msgid "Games and amusements"
48msgstr "Trò chơi và giải trí"
49
50#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
51msgid "Graphics"
52msgstr "Đồ họa"
53
54#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
55msgid "Graphics applications"
56msgstr "Ứng dụng đồ họa"
57
58#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
59msgid "Hardware"
60msgstr "Phần cứng"
61
62#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
63msgid "Settings for several hardware devices"
64msgstr "Thiết lập cho các thiết bị phần cứng"
65
66#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
67msgid "Internet and Network"
68msgstr "Internet và mạng"
69
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71msgid "Network-related settings"
72msgstr "Thiết lập mạng"
73
74#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75msgid "Look and Feel"
76msgstr "Sắc thái"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80msgstr "Thiết lập điều khiển diện mạo và cách ứng xử của hệ thống"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83msgid "Applications"
84msgstr "Ứng dụng"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
87msgid "Personal preferences and administration settings"
0e006e30 88msgstr "Thiết lập quản lý và tùy thích cá nhân"
44e1791e
DB
89
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
92msgid "System"
93msgstr "Hệ thống"
94
95#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
96msgid "Internet"
97msgstr "Mạng"
98
99#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
100msgid "Programs for Internet access such as web and email"
101msgstr ""
102"Chương trình truy cập Mạng như trình duyệt và trình nhận/gửi thư điện tử"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
105msgid "Office"
106msgstr "Văn phòng"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
109msgid "Office Applications"
110msgstr "Ứng dụng văn phòng"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
113msgid "Applications that did not fit in other categories"
114msgstr "Chương trình chưa phân loại"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
117msgid "Other"
118msgstr "Khác"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
121msgid "Personal"
122msgstr "Cá nhân"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
125msgid "Personal settings"
126msgstr "Thiết lập cá nhân"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
129msgid "Personal preferences"
130msgstr "Tùy thích cá nhân"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
133msgid "Preferences"
134msgstr "Tùy thích"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
137msgid "Administration"
138msgstr "Quản lý"
139
140#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142msgstr "Thay đổi thiết lập cho toàn hệ thống (cho mọi người dùng)"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr "Thiết lập hệ thống"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "Công cụ hệ thống"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "Cấu hình và theo dõi hệ thống"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr "Truy cập hoàn toàn"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161msgid "Universal Access Settings"
162msgstr "Thiết lập Truy cập Hoàn toàn"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165msgid "Accessories"
166msgstr "Bổ trợ"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169msgid "Desktop accessories"
170msgstr "Bổ trợ môi trường"
171
172#~ msgid "Universal access related preferences"
173#~ msgstr "Tùy thích liên quan đến khả năng truy cập"
174
175#~ msgid "Personal preferences and settings"
176#~ msgstr "Thiết lập và tùy thích cá nhân"
177
178#~ msgid "Menu Editor"
179#~ msgstr "Bộ sửa trình đơn"
180
181#~ msgid "Edit Menus"
182#~ msgstr "Sửa trình đơn"
183
184#~ msgid "_Applications:"
185#~ msgstr "Ứ_ng dụng:"
186
187#~ msgid "_Defaults"
188#~ msgstr "_Mặc định"
189
190#~ msgid "_Menus:"
191#~ msgstr "_Trình đơn:"
192
193#~ msgid "Name"
194#~ msgstr "Tên"
195
196#~ msgid "Show"
197#~ msgstr "Hiển thị"
198
199#~ msgid ""
200#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
201#~ "in environment"
202#~ msgstr ""
203#~ "Không tìm thấy thư mục chính: chưa lập trong tập tin « /etc/passwd » và "
204#~ "không có giá trị cho biến $HOME trong môi trường."
205
206#~ msgid "Menu file"
207#~ msgstr "Tập tin trình đơn"
208
209#~ msgid "MENU_FILE"
210#~ msgstr "TẬP_TIN_TRÌNH_ĐƠN"
211
212#~ msgid "Monitor for menu changes"
213#~ msgstr "Bộ theo dõi thay đổi trình đơn"
214
215#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
216#~ msgstr "Gồm các mục nhập bị <loại trừ>"
217
218#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
219#~ msgstr "Gồm các mục nhập « NoDisplay=true » (không hiển thị là đúng)"
220
221#~ msgid "Invalid desktop file ID"
222#~ msgstr "ID tập tin màn hình nền không hợp lệ"
223
224#~ msgid "[Invalid Filename]"
225#~ msgstr "[Tên tập tin không hợp lệ]"
226
227#~ msgid " <excluded>"
228#~ msgstr " <bị loại trừ>"
229
230#~ msgid ""
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ "\n"
234#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ msgstr ""
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ "==== Trình đơn đã thay đổi nên đang nạp lại ====\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244
245#~ msgid "Menu tree is empty"
246#~ msgstr "Cây trình đơn rỗng"
247
248#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
249#~ msgstr "— kiểm tra sự thực hiện GNOME của Đặc tả Trình đơn Môi trường"
250
251#~ msgid "Accessibility"
252#~ msgstr "Khả năng truy cập"
253
254#~ msgid "Accessibility Settings"
255#~ msgstr "Thiết lập khả năng truy cập"
256
257#~ msgid "Desktop"
258#~ msgstr "Desktop"