Adding upstream version 0.1.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sq.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Përkthimi i mesazheve të gnome-menus në shqip
2# Copyright (C) 2005 THE gnome-menus'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# Elian Myftiu <elian@alblinux.net>, 2005-2007.
5# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2008.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus gnome-2-22\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
e36c141d 10"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:33+0200\n"
44e1791e
DB
11"PO-Revision-Date: 2008-07-15 19:21+0200\n"
12"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
13"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18
19#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20msgid "Multimedia menu"
21msgstr "Menu multimediale"
22
23#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24msgid "Sound & Video"
25msgstr "Zë & Video"
26
27#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28msgid "Programming"
29msgstr "Programim"
30
31#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32msgid "Tools for software development"
33msgstr "Vegla për zhvillim programesh"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36msgid "Education"
37msgstr "Edukim"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40msgid "Games"
41msgstr "Lojra"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44msgid "Games and amusements"
45msgstr "Lojra dhe argëtime"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48msgid "Graphics"
49msgstr "Grafikë"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52msgid "Graphics applications"
53msgstr "Programe grafiku"
54
55# (pofilter) unchanged: please translate
56#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57msgid "Hardware"
58msgstr "Hardware"
59
60#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61msgid "Settings for several hardware devices"
62msgstr "Rregullime për dispozitivë të ndryshëm"
63
64#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65msgid "Internet and Network"
66msgstr "Internet dhe Rrjet"
67
68# (pofilter) simplecaps: checks the capitalisation of two strings isn't wildly different
69#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
70msgid "Network-related settings"
71msgstr "Rregullime lidhur me Rrjetin"
72
73#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
74msgid "Look and Feel"
75msgstr "Pamje dhe Ndjesi"
76
77#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
78msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
79msgstr "Rregullime që kontrollojnë pamjen e hapësirës së punës dhe sjelljen"
80
81#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
82msgid "Applications"
83msgstr "Programe"
84
85#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
86msgid "Personal preferences and administration settings"
87msgstr "Preferimet vetjake dhe rregullimet administrative"
88
89#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
90#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
91msgid "System"
92msgstr "Sistemi"
93
94# (pofilter) unchanged: please translate
95#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
96msgid "Internet"
97msgstr "Internet"
98
99# (pofilter) brackets: translation has extra '(', ')'
100#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
101msgid "Programs for Internet access such as web and email"
102msgstr "Programe për hyrje në Internet (si p.sh. rrjeti dhe posta elektronike)"
103
104#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
105msgid "Office"
106msgstr "Zyrë"
107
108#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
109msgid "Office Applications"
110msgstr "Programe Zyre"
111
112#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
113msgid "Applications that did not fit in other categories"
114msgstr "Programe që nuk gjejnë vend në kategori të tjera"
115
116#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
117msgid "Other"
118msgstr "Tjetër"
119
120#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
121msgid "Personal"
122msgstr "Vetjake"
123
124#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
125msgid "Personal settings"
126msgstr "Rregullime vetjake"
127
128#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
129msgid "Personal preferences"
130msgstr "Preferime vetjake"
131
132#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
133msgid "Preferences"
134msgstr "Preferime"
135
136#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
137msgid "Administration"
138msgstr "Administrim"
139
140#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142msgstr "Ndrysho rregullimet në rang sistemi (ndikon tek të gjithë përdoruesit)"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr "Rregullime sistemi"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "Vegla Sistemi"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "Konfigurim dhe vëzhgim sistemi"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr "Hyrje universale"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161msgid "Universal Access Settings"
162msgstr "Rregullimet për hyrjen universale"
163
164#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
165msgid "Accessories"
166msgstr "Aksesorë"
167
168#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
169msgid "Desktop accessories"
170msgstr "Aksesorë hapësire pune"
171
172#~ msgid "Universal access related preferences"
173#~ msgstr "Preferime në lidhje me hyrjen universale"
174
175#~ msgid "Personal preferences and settings"
176#~ msgstr "Preferime dhe rregullime vetjake"
177
178#~ msgid "Menu Editor"
179#~ msgstr "Ndryshues Menuje"
180
181#~ msgid "Edit Menus"
182#~ msgstr "Ndrysho Menutë"
183
184#~ msgid "_Applications:"
185#~ msgstr "_Programe:"
186
187#~ msgid "_Defaults"
188#~ msgstr "_Parazgjedhur"
189
190#~ msgid "_Menus:"
191#~ msgstr "_Menutë:"
192
193#~ msgid "Name"
194#~ msgstr "Emri"
195
196#~ msgid "Show"
197#~ msgstr "Shfaq"
198
199# (pofilter) filepaths: checks that file paths have not been translated
200#~ msgid ""
201#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
202#~ "in environment"
203#~ msgstr ""
204#~ "E pamundur gjetja e kartelës shtëpi. e pacaktuar në /etc/password dhe "
205#~ "asnjë vlerë për $HOME në mjedis"
206
207# (pofilter) simplecaps: checks the capitalisation of two strings isn't wildly different
208#~ msgid "Menu file"
209#~ msgstr "File Menuje"
210
211#~ msgid "MENU_FILE"
212#~ msgstr "MENU_FILE"
213
214#~ msgid "Monitor for menu changes"
215#~ msgstr "Vëzhgues ndryshuesi menuje"
216
217#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
218#~ msgstr "Përfshi <Exclude>d zërat"
219
220#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
221#~ msgstr "Përfshi zërat NoDisplay=true"
222
223#~ msgid "Invalid desktop file ID"
224#~ msgstr "ID file hapësire pune i pavlefshëm"
225
226#~ msgid "[Invalid Filename]"
227#~ msgstr "[Emër i pavlefshëm file]"
228
229# (pofilter) unchanged: please translate
230#~ msgid " <excluded>"
231#~ msgstr " <excluded>"
232
233#~ msgid ""
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240#~ msgstr ""
241#~ "\n"
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244#~ "=== Menuja ndryshoi, duke ringarkuar ===\n"
245#~ "\n"
246#~ "\n"
247
248#~ msgid "Menu tree is empty"
249#~ msgstr "Pema e menusë është bosh"
250
251#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
252#~ msgstr "- provo implementimin e Specifikimit të Menuve GNOME"