Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / sq.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# Përkthimi i mesazheve të gnome-menus në shqip
2# Copyright (C) 2005 THE gnome-menus'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the gnome-menus package.
4# Elian Myftiu <elian@alblinux.net>, 2005-2007.
5# Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>, 2008.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus gnome-2-22\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
a9eb2d9f 10"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
44e1791e
DB
11"PO-Revision-Date: 2008-07-15 19:21+0200\n"
12"Last-Translator: Laurent Dhima <laurenti@alblinux.net>\n"
13"Language-Team: albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
1ba9830c 14"Language: \n"
44e1791e
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
44e1791e
DB
21msgid "Sound & Video"
22msgstr "Zë & Video"
23
a9eb2d9f
AG
24#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25msgid "Multimedia menu"
26msgstr "Menu multimediale"
27
44e1791e
DB
28#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29msgid "Programming"
30msgstr "Programim"
31
32#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33msgid "Tools for software development"
34msgstr "Vegla për zhvillim programesh"
35
36#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37msgid "Education"
38msgstr "Edukim"
39
40#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41msgid "Games"
42msgstr "Lojra"
43
44#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45msgid "Games and amusements"
46msgstr "Lojra dhe argëtime"
47
48#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49msgid "Graphics"
50msgstr "Grafikë"
51
52#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53msgid "Graphics applications"
54msgstr "Programe grafiku"
55
56# (pofilter) unchanged: please translate
57#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
58msgid "Hardware"
59msgstr "Hardware"
60
61#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
62msgid "Settings for several hardware devices"
63msgstr "Rregullime për dispozitivë të ndryshëm"
64
65#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
66msgid "Internet and Network"
67msgstr "Internet dhe Rrjet"
68
69# (pofilter) simplecaps: checks the capitalisation of two strings isn't wildly different
70#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
71msgid "Network-related settings"
72msgstr "Rregullime lidhur me Rrjetin"
73
74#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
75msgid "Look and Feel"
76msgstr "Pamje dhe Ndjesi"
77
78#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
79msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
80msgstr "Rregullime që kontrollojnë pamjen e hapësirës së punës dhe sjelljen"
81
82#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
83msgid "Applications"
84msgstr "Programe"
85
86#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
44e1791e
DB
87#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
88msgid "System"
89msgstr "Sistemi"
90
a9eb2d9f
AG
91#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
92msgid "Personal preferences and administration settings"
93msgstr "Preferimet vetjake dhe rregullimet administrative"
94
44e1791e
DB
95# (pofilter) unchanged: please translate
96#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
97msgid "Internet"
98msgstr "Internet"
99
100# (pofilter) brackets: translation has extra '(', ')'
101#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
102msgid "Programs for Internet access such as web and email"
103msgstr "Programe për hyrje në Internet (si p.sh. rrjeti dhe posta elektronike)"
104
105#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
106msgid "Office"
107msgstr "Zyrë"
108
109#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
110msgid "Office Applications"
111msgstr "Programe Zyre"
112
113#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
44e1791e
DB
114msgid "Other"
115msgstr "Tjetër"
116
a9eb2d9f
AG
117#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
118msgid "Applications that did not fit in other categories"
119msgstr "Programe që nuk gjejnë vend në kategori të tjera"
120
44e1791e
DB
121#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
122msgid "Personal"
123msgstr "Vetjake"
124
125#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
126msgid "Personal settings"
127msgstr "Rregullime vetjake"
128
129#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
44e1791e
DB
130msgid "Preferences"
131msgstr "Preferime"
132
a9eb2d9f
AG
133#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
134msgid "Personal preferences"
135msgstr "Preferime vetjake"
136
44e1791e
DB
137#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
138msgid "Administration"
139msgstr "Administrim"
140
141#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
142msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
143msgstr "Ndrysho rregullimet në rang sistemi (ndikon tek të gjithë përdoruesit)"
144
145#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
146msgid "System settings"
147msgstr "Rregullime sistemi"
148
149#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
150msgid "System Tools"
151msgstr "Vegla Sistemi"
152
153#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
154msgid "System configuration and monitoring"
155msgstr "Konfigurim dhe vëzhgim sistemi"
156
157#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
158msgid "Universal Access"
159msgstr "Hyrje universale"
160
161#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
162msgid "Universal Access Settings"
163msgstr "Rregullimet për hyrjen universale"
164
165#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166msgid "Accessories"
167msgstr "Aksesorë"
168
169#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170msgid "Desktop accessories"
171msgstr "Aksesorë hapësire pune"
172
173#~ msgid "Universal access related preferences"
174#~ msgstr "Preferime në lidhje me hyrjen universale"
175
176#~ msgid "Personal preferences and settings"
177#~ msgstr "Preferime dhe rregullime vetjake"
178
179#~ msgid "Menu Editor"
180#~ msgstr "Ndryshues Menuje"
181
182#~ msgid "Edit Menus"
183#~ msgstr "Ndrysho Menutë"
184
185#~ msgid "_Applications:"
186#~ msgstr "_Programe:"
187
188#~ msgid "_Defaults"
189#~ msgstr "_Parazgjedhur"
190
191#~ msgid "_Menus:"
192#~ msgstr "_Menutë:"
193
194#~ msgid "Name"
195#~ msgstr "Emri"
196
197#~ msgid "Show"
198#~ msgstr "Shfaq"
199
200# (pofilter) filepaths: checks that file paths have not been translated
201#~ msgid ""
202#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
203#~ "in environment"
204#~ msgstr ""
205#~ "E pamundur gjetja e kartelës shtëpi. e pacaktuar në /etc/password dhe "
206#~ "asnjë vlerë për $HOME në mjedis"
207
208# (pofilter) simplecaps: checks the capitalisation of two strings isn't wildly different
209#~ msgid "Menu file"
210#~ msgstr "File Menuje"
211
212#~ msgid "MENU_FILE"
213#~ msgstr "MENU_FILE"
214
215#~ msgid "Monitor for menu changes"
216#~ msgstr "Vëzhgues ndryshuesi menuje"
217
218#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
219#~ msgstr "Përfshi <Exclude>d zërat"
220
221#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
222#~ msgstr "Përfshi zërat NoDisplay=true"
223
224#~ msgid "Invalid desktop file ID"
225#~ msgstr "ID file hapësire pune i pavlefshëm"
226
227#~ msgid "[Invalid Filename]"
228#~ msgstr "[Emër i pavlefshëm file]"
229
230# (pofilter) unchanged: please translate
231#~ msgid " <excluded>"
232#~ msgstr " <excluded>"
233
234#~ msgid ""
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "\n"
238#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
239#~ "\n"
240#~ "\n"
241#~ msgstr ""
242#~ "\n"
243#~ "\n"
244#~ "\n"
245#~ "=== Menuja ndryshoi, duke ringarkuar ===\n"
246#~ "\n"
247#~ "\n"
248
249#~ msgid "Menu tree is empty"
250#~ msgstr "Pema e menusë është bosh"
251
252#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
253#~ msgstr "- provo implementimin e Specifikimit të Menuve GNOME"