Merging upstream version 0.1.3.
[debian/lxmenu-data.git] / po / hy.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# translation of gnome-menus.HEAD.po to armenian
2# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER, 2005.
4# Ruzanna Khachatryan <ruzannak@hotmail.com>
5# Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus.HEAD\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
a9eb2d9f 10"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:49+0100\n"
44e1791e
DB
11"PO-Revision-Date: 2008-10-01 18:11+0400\n"
12"Last-Translator: Norayr Chilingaryan <chnorik@gmail.com>\n"
13"Language-Team: <norik@freenet.am>\n"
1ba9830c 14"Language: \n"
44e1791e
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
19
20#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
44e1791e
DB
21msgid "Sound & Video"
22msgstr "Ձայն և Վիդեո"
23
a9eb2d9f
AG
24#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
25msgid "Multimedia menu"
26msgstr "Համասփյուռ ծրագրերի ցանկ"
27
44e1791e
DB
28#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
29msgid "Programming"
30msgstr "Ծրագրավորում"
31
32#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
33msgid "Tools for software development"
34msgstr "Ծրագրերի մշակման գործիքներ"
35
36#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
37msgid "Education"
38msgstr "Ուսուցում"
39
40#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
41msgid "Games"
42msgstr "Խաղեր"
43
44#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
45msgid "Games and amusements"
46msgstr "Խաղեր և զվարճություններ"
47
48#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
49msgid "Graphics"
50msgstr "Գրաֆիկա"
51
52#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
53msgid "Graphics applications"
54msgstr "Գրաֆիկական ծրագրեր"
55
56#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
57msgid "Hardware"
58msgstr "Երկաթ"
59
60#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
61msgid "Settings for several hardware devices"
62msgstr "Տարբեր սարքերի հատկություններ"
63
64#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
65msgid "Internet and Network"
66msgstr "Ինտերնետ և Ցանց"
67
68#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
69msgid "Network-related settings"
70msgstr "Ցանցային հատկություններ"
71
72#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
73msgid "Look and Feel"
74msgstr "Տեսք"
75
76#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
77msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
78msgstr "Աշխատասեղանի տեսքի և վարքի հատկություններ"
79
80#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
81msgid "Applications"
82msgstr "Ծրագրեր"
83
84#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
44e1791e
DB
85#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
86#, fuzzy
87msgid "System"
88msgstr "Համակարգի գործիքներ"
89
a9eb2d9f
AG
90#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
91msgid "Personal preferences and administration settings"
92msgstr "Անհատական և կառավարման կարգավորումներ"
93
44e1791e
DB
94#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
95msgid "Internet"
96msgstr "Համացանց"
97
98#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
99msgid "Programs for Internet access such as web and email"
100msgstr "Համացանցում աշխատելու ծրագրեր, ինչպես վեպ զննիչը"
101
102#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
103msgid "Office"
104msgstr "Օֆիս"
105
106#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
107msgid "Office Applications"
108msgstr "Օֆիսային Ծրագրեր"
109
110#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
44e1791e
DB
111msgid "Other"
112msgstr "Այլ"
113
a9eb2d9f
AG
114#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
115msgid "Applications that did not fit in other categories"
116msgstr "Ծրագրեր, որոնք այլ կատեգորիաներին չեն համապատասխանում"
117
44e1791e
DB
118#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
119msgid "Personal"
120msgstr "Անձնական"
121
122#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
123#, fuzzy
124msgid "Personal settings"
125msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"
126
127#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
44e1791e
DB
128msgid "Preferences"
129msgstr "Հատկություններ"
130
a9eb2d9f
AG
131#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
132msgid "Personal preferences"
133msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"
134
44e1791e
DB
135#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
136msgid "Administration"
137msgstr "Կառավարում"
138
139#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
140#, fuzzy
141msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
142msgstr ""
143"Փոխել ամբողջ համակարգի նախընտրանքները (վերաբերում է բոլոր գործարկողներին)"
144
145#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
146msgid "System settings"
147msgstr "Համակարգի հատկություններ"
148
149#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
150msgid "System Tools"
151msgstr "Համակարգի գործիքներ"
152
153#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
154msgid "System configuration and monitoring"
155msgstr "Համակարգի կարգավորում և վերահսկում"
156
157#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
158msgid "Universal Access"
159msgstr "Ընդհանուր Մատչելիություն"
160
161#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
162#, fuzzy
163msgid "Universal Access Settings"
164msgstr "Հնարավորությունների կարգավորումներ"
165
166#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
167msgid "Accessories"
168msgstr "Աքսեսուարներ"
169
170#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
171msgid "Desktop accessories"
172msgstr "Աշխատասեղանի աքսեսուարներ"
173
174#~ msgid "Menu Editor"
175#~ msgstr "Ցանկի Խմբագրիչ"
176
177#~ msgid "Edit Menus"
178#~ msgstr "Ցանկերի խմբագրում"
179
180#~ msgid "_Applications:"
181#~ msgstr "Ծրագրեր"
182
183#~ msgid "_Defaults"
184#~ msgstr "Նախնական"
185
186#~ msgid "_Menus:"
187#~ msgstr "Ցանկ"
188
189#~ msgid "Name"
190#~ msgstr "Անուն"
191
192#~ msgid "Show"
193#~ msgstr "Ցուցադրում"
194
195#~ msgid ""
196#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
197#~ "in environment"
198#~ msgstr ""
199#~ "Չի հաջողվել գտնել տան ապանակը։ այն նշված չէ /etc/passwd ֆայլի մեջ և "
200#~ "$HOME միջավայրի փոփոխականը չի պարունակում ոչ մի արժեք"
201
202#~ msgid "Menu file"
203#~ msgstr "Ցանկի ֆայլ"
204
205#~ msgid "MENU_FILE"
206#~ msgstr "ՑԱՆԿԻ―ՖԱՅԼ"
207
208#~ msgid "Monitor for menu changes"
209#~ msgstr "Ցանկի փոփոխությունները"
210
211#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
212#~ msgstr "Ընդգրկել <բացառված> միավորները"
213
214#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
215#~ msgstr "Ընդգրկել NoDisplay=true միավորները"
216
217#~ msgid "Invalid desktop file ID"
218#~ msgstr "Սխալ ֆայլի ID"
219
220#~ msgid "[Invalid Filename]"
221#~ msgstr "[Սխալ ֆայլանուն]"
222
223#~ msgid " <excluded>"
224#~ msgstr "<բացառված>"
225
226#~ msgid ""
227#~ "\n"
228#~ "\n"
229#~ "\n"
230#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
231#~ "\n"
232#~ "\n"
233#~ msgstr ""
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "\n"
237#~ "==== Ցանկը փոխցած է, վերաբեռնում ====\n"
238#~ "\n"
239#~ "\n"
240
241#~ msgid "Menu tree is empty"
242#~ msgstr "Ցանկը դատարկ է"
243
244#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
245#~ msgstr " - ստուգեք ԳՆՈՄ-ի Աշխատասեղանի Ցանկի Բնորոշման իրագործումը"
246
247#~ msgid "Accessibility"
248#~ msgstr "Հնարավորություններ"
249
250#~ msgid "Desktop"
251#~ msgstr "Աշխատասեղան"
252
253#~ msgid "Accessibility related preferences"
254#~ msgstr "Ծրագրերին առնչվող պարամետրեր"