Adding upstream version 0.1.
[debian/lxmenu-data.git] / po / hy.po
CommitLineData
44e1791e
DB
1# translation of gnome-menus.HEAD.po to armenian
2# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER, 2005.
4# Ruzanna Khachatryan <ruzannak@hotmail.com>
5# Norayr Chilingaryan <norik@freenet.am>
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-menus.HEAD\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-12-10 13:23+0800\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-10-01 18:11+0400\n"
12"Last-Translator: Norayr Chilingaryan <chnorik@gmail.com>\n"
13"Language-Team: <norik@freenet.am>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
18
19#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:1
20msgid "Multimedia menu"
21msgstr "Համասփյուռ ծրագրերի ցանկ"
22
23#: ../desktop-directories/lxde-audio-video.directory.in.h:2
24msgid "Sound & Video"
25msgstr "Ձայն և Վիդեո"
26
27#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:1
28msgid "Programming"
29msgstr "Ծրագրավորում"
30
31#: ../desktop-directories/lxde-development.directory.in.h:2
32msgid "Tools for software development"
33msgstr "Ծրագրերի մշակման գործիքներ"
34
35#: ../desktop-directories/lxde-education.directory.in.h:1
36msgid "Education"
37msgstr "Ուսուցում"
38
39#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:1
40msgid "Games"
41msgstr "Խաղեր"
42
43#: ../desktop-directories/lxde-game.directory.in.h:2
44msgid "Games and amusements"
45msgstr "Խաղեր և զվարճություններ"
46
47#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:1
48msgid "Graphics"
49msgstr "Գրաֆիկա"
50
51#: ../desktop-directories/lxde-graphics.directory.in.h:2
52msgid "Graphics applications"
53msgstr "Գրաֆիկական ծրագրեր"
54
55#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:1
56msgid "Hardware"
57msgstr "Երկաթ"
58
59#: ../desktop-directories/lxde-hardware.directory.in.h:2
60msgid "Settings for several hardware devices"
61msgstr "Տարբեր սարքերի հատկություններ"
62
63#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:1
64msgid "Internet and Network"
65msgstr "Ինտերնետ և Ցանց"
66
67#: ../desktop-directories/lxde-internet-and-network.directory.in.h:2
68msgid "Network-related settings"
69msgstr "Ցանցային հատկություններ"
70
71#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:1
72msgid "Look and Feel"
73msgstr "Տեսք"
74
75#: ../desktop-directories/lxde-look-and-feel.directory.in.h:2
76msgid "Settings controlling the desktop appearance and behavior"
77msgstr "Աշխատասեղանի տեսքի և վարքի հատկություններ"
78
79#: ../desktop-directories/lxde-menu-applications.directory.in.h:1
80msgid "Applications"
81msgstr "Ծրագրեր"
82
83#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:1
84msgid "Personal preferences and administration settings"
85msgstr "Անհատական և կառավարման կարգավորումներ"
86
87#: ../desktop-directories/lxde-menu-system.directory.in.h:2
88#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:1
89#, fuzzy
90msgid "System"
91msgstr "Համակարգի գործիքներ"
92
93#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:1
94msgid "Internet"
95msgstr "Համացանց"
96
97#: ../desktop-directories/lxde-network.directory.in.h:2
98msgid "Programs for Internet access such as web and email"
99msgstr "Համացանցում աշխատելու ծրագրեր, ինչպես վեպ զննիչը"
100
101#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:1
102msgid "Office"
103msgstr "Օֆիս"
104
105#: ../desktop-directories/lxde-office.directory.in.h:2
106msgid "Office Applications"
107msgstr "Օֆիսային Ծրագրեր"
108
109#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:1
110msgid "Applications that did not fit in other categories"
111msgstr "Ծրագրեր, որոնք այլ կատեգորիաներին չեն համապատասխանում"
112
113#: ../desktop-directories/lxde-other.directory.in.h:2
114msgid "Other"
115msgstr "Այլ"
116
117#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:1
118msgid "Personal"
119msgstr "Անձնական"
120
121#: ../desktop-directories/lxde-personal.directory.in.h:2
122#, fuzzy
123msgid "Personal settings"
124msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"
125
126#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:1
127msgid "Personal preferences"
128msgstr "Անհատական նախընտրանքներ"
129
130#: ../desktop-directories/lxde-settings.directory.in.h:2
131msgid "Preferences"
132msgstr "Հատկություններ"
133
134#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:1
135msgid "Administration"
136msgstr "Կառավարում"
137
138#: ../desktop-directories/lxde-settings-system.directory.in.h:2
139#, fuzzy
140msgid "Change system-wide settings (affects all users)"
141msgstr ""
142"Փոխել ամբողջ համակարգի նախընտրանքները (վերաբերում է բոլոր գործարկողներին)"
143
144#: ../desktop-directories/lxde-system.directory.in.h:2
145msgid "System settings"
146msgstr "Համակարգի հատկություններ"
147
148#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:1
149msgid "System Tools"
150msgstr "Համակարգի գործիքներ"
151
152#: ../desktop-directories/lxde-system-tools.directory.in.h:2
153msgid "System configuration and monitoring"
154msgstr "Համակարգի կարգավորում և վերահսկում"
155
156#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:1
157msgid "Universal Access"
158msgstr "Ընդհանուր Մատչելիություն"
159
160#: ../desktop-directories/lxde-utility-accessibility.directory.in.h:2
161#, fuzzy
162msgid "Universal Access Settings"
163msgstr "Հնարավորությունների կարգավորումներ"
164
165#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:1
166msgid "Accessories"
167msgstr "Աքսեսուարներ"
168
169#: ../desktop-directories/lxde-utility.directory.in.h:2
170msgid "Desktop accessories"
171msgstr "Աշխատասեղանի աքսեսուարներ"
172
173#~ msgid "Menu Editor"
174#~ msgstr "Ցանկի Խմբագրիչ"
175
176#~ msgid "Edit Menus"
177#~ msgstr "Ցանկերի խմբագրում"
178
179#~ msgid "_Applications:"
180#~ msgstr "Ծրագրեր"
181
182#~ msgid "_Defaults"
183#~ msgstr "Նախնական"
184
185#~ msgid "_Menus:"
186#~ msgstr "Ցանկ"
187
188#~ msgid "Name"
189#~ msgstr "Անուն"
190
191#~ msgid "Show"
192#~ msgstr "Ցուցադրում"
193
194#~ msgid ""
195#~ "Cannot find home directory: not set in /etc/passwd and no value for $HOME "
196#~ "in environment"
197#~ msgstr ""
198#~ "Չի հաջողվել գտնել տան ապանակը։ այն նշված չէ /etc/passwd ֆայլի մեջ և "
199#~ "$HOME միջավայրի փոփոխականը չի պարունակում ոչ մի արժեք"
200
201#~ msgid "Menu file"
202#~ msgstr "Ցանկի ֆայլ"
203
204#~ msgid "MENU_FILE"
205#~ msgstr "ՑԱՆԿԻ―ՖԱՅԼ"
206
207#~ msgid "Monitor for menu changes"
208#~ msgstr "Ցանկի փոփոխությունները"
209
210#~ msgid "Include <Exclude>d entries"
211#~ msgstr "Ընդգրկել <բացառված> միավորները"
212
213#~ msgid "Include NoDisplay=true entries"
214#~ msgstr "Ընդգրկել NoDisplay=true միավորները"
215
216#~ msgid "Invalid desktop file ID"
217#~ msgstr "Սխալ ֆայլի ID"
218
219#~ msgid "[Invalid Filename]"
220#~ msgstr "[Սխալ ֆայլանուն]"
221
222#~ msgid " <excluded>"
223#~ msgstr "<բացառված>"
224
225#~ msgid ""
226#~ "\n"
227#~ "\n"
228#~ "\n"
229#~ "==== Menu changed, reloading ====\n"
230#~ "\n"
231#~ "\n"
232#~ msgstr ""
233#~ "\n"
234#~ "\n"
235#~ "\n"
236#~ "==== Ցանկը փոխցած է, վերաբեռնում ====\n"
237#~ "\n"
238#~ "\n"
239
240#~ msgid "Menu tree is empty"
241#~ msgstr "Ցանկը դատարկ է"
242
243#~ msgid "- test GNOME's implementation of the Desktop Menu Specification"
244#~ msgstr " - ստուգեք ԳՆՈՄ-ի Աշխատասեղանի Ցանկի Բնորոշման իրագործումը"
245
246#~ msgid "Accessibility"
247#~ msgstr "Հնարավորություններ"
248
249#~ msgid "Desktop"
250#~ msgstr "Աշխատասեղան"
251
252#~ msgid "Accessibility related preferences"
253#~ msgstr "Ծրագրերին առնչվող պարամետրեր"