Adding debian version 0.4.1-1 (FIXME).
[debian/lxdm.git] / debian / po / vi.po
1 # Vietnamese translations for x11-xorg package
2 # Copyright (C) 2000-2004 Branden Robinson
3 # Copyright (C) 2005-2007 Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>
4 # This file is distributed under the same license as the xorg-x11 package.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: 4.3.0.dfsg.1-7+SVN\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: lxdm@packages.debian.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-05-31 08:04+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-06-02 16:14+0930\n"
12 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>\n"
13 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
14 "Language: vi\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19
20 #. Type: select
21 #. Description
22 #: ../lxdm.templates:2001
23 msgid "Default display manager:"
24 msgstr "Bộ quản lý trình bày mặc định:"
25
26 #. Type: select
27 #. Description
28 #: ../lxdm.templates:2001
29 msgid ""
30 "A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
31 "for the X Window System."
32 msgstr ""
33 "Bộ quản lý trình bày là chương trình cung cấp khả năng đăng nhập kiểu đồ họa "
34 "cho Hệ thống Cửa sổ X."
35
36 #. Type: select
37 #. Description
38 #: ../lxdm.templates:2001
39 msgid ""
40 "Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
41 "manager packages are installed. Please select which display manager should "
42 "run by default."
43 msgstr ""
44 "Chỉ một bộ quản lý trình bày có khả năng quản lý mỗi trình phục vụ X (X "
45 "server) đã cho, nhưng mà nhiều gói chương trình quản lý trình bày đã được "
46 "cài đặt. Hãy chọn bộ quản lý trình bày nào nà nên chạy theo mặc định."
47
48 #. Type: select
49 #. Description
50 #: ../lxdm.templates:2001
51 msgid ""
52 "Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
53 "manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
54 "accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
55 "check for a default display manager."
56 msgstr ""
57 "Nhiều bộ quản lý trình bày có khả năng chạy đồng thời nếu mỗi điều được cấu "
58 "hình để quản lý trình phục vụ khác nhau. Để làm như thế, hãy cấu hình mọi bộ "
59 "quản lý trình bày một cách thích hợp, sửa đổi mỗi văn lệnh sơ khởi (init "
60 "script) trong </etc/init.d>, và tắt khả năng kiểm tra có bộ quản lý trình "
61 "bày mặc định."