Stopping kill all user processes in PostLogout (Closes: #797244).
[debian/lxdm.git] / po / vi.po
CommitLineData
9931e273
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXDE\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
d6ba7c28
AG
10"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:52+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-10-12 05:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
9931e273
DB
13"Language-Team: Viet <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14"Language: vi\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Vietnam\n"
22
23#: ../data/lxdm.glade.h:1 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:1
d6ba7c28
AG
24#: ../src/greeter.c:141 ../src/greeter.c:239 ../src/greeter.c:935
25msgid "User:"
26msgstr "Người dùng:"
9931e273
DB
27
28#: ../data/lxdm.glade.h:2 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:2
d6ba7c28
AG
29msgid "Desktop:"
30msgstr "Máy tính:"
9931e273
DB
31
32#: ../data/lxdm.glade.h:3 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:3
33msgid "Language:"
34msgstr "Ngôn ngữ:"
35
36#: ../data/lxdm.glade.h:4 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:4
d6ba7c28
AG
37msgid "Keyboard:"
38msgstr "Bàn phím:"
9931e273
DB
39
40#: ../data/config.ui.h:1
d6ba7c28
AG
41msgid "lxdm config"
42msgstr "cấu hình lxdm"
43
44#: ../data/config.ui.h:2
9931e273
DB
45msgid "Automatic Login"
46msgstr "Tự động đăng nhập"
47
d6ba7c28 48#: ../data/config.ui.h:3
9931e273
DB
49msgid "Background"
50msgstr "Nền"
51
d6ba7c28 52#: ../data/config.ui.h:4 ../src/greeter.c:307 ../src/lang.c:103
9931e273
DB
53msgid "Default"
54msgstr "Mặc định"
55
d6ba7c28
AG
56#: ../data/config.ui.h:5
57msgid "Enable bottom panel"
58msgstr "Bật bảng điều khiển dưới cùng"
59
60#: ../data/config.ui.h:6
61msgid "Bottom Panel Options"
62msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển dưới cùng"
63
64#: ../data/config.ui.h:7
65msgid "Transparent panel"
66msgstr "Bảng điều khiển trong suốt"
67
68#: ../data/config.ui.h:8
69msgid "Hide sessions"
70msgstr "Ẩn phiên làm việc"
71
72#: ../data/config.ui.h:9
73msgid "Show languages menu"
74msgstr "Hiển thị trình đơn ngôn ngữ"
75
76#: ../data/config.ui.h:10
9931e273
DB
77msgid "Show keyboard layouts"
78msgstr "Hiển thị kiểu bàn phím"
79
d6ba7c28
AG
80#: ../data/config.ui.h:11
81msgid "Hide quit button"
82msgstr "Ẩn nút thoát"
9931e273 83
d6ba7c28
AG
84#: ../data/config.ui.h:12
85msgid "Other Options"
86msgstr "Tùy chọn khác"
87
88#: ../data/config.ui.h:13
9931e273
DB
89msgid "Show user list"
90msgstr "Hiển thị danh sách người dùng"
91
d6ba7c28
AG
92#: ../data/config.ui.h:14
93msgid "Hide time"
94msgstr "Ẩn thời gian"
9931e273
DB
95
96#: ../src/gdm/gdm-languages.c:614
97msgid "Unspecified"
98msgstr "Chưa xác định"
99
d6ba7c28 100#: ../src/greeter.c:168 ../src/greeter.c:197 ../src/greeter.c:921
9931e273
DB
101msgid "Password:"
102msgstr "Mật khẩu:"
103
d6ba7c28 104#: ../src/greeter.c:726
9931e273
DB
105msgid "_Reboot"
106msgstr "_Khởi động lại"
107
d6ba7c28 108#: ../src/greeter.c:730
9931e273
DB
109msgid "_Shutdown"
110msgstr "_Tắt máy"
111
d6ba7c28 112#: ../src/greeter.c:1041
9931e273
DB
113msgid ""
114"\n"
115"<i>logged in</i>"
116msgstr ""
117"\n"
118"<i>đã đăng nhập</i>"
119
d6ba7c28 120#: ../src/greeter.c:1055 ../src/lang.c:125
9931e273
DB
121msgid "More ..."
122msgstr "Xem thêm.."
123
d6ba7c28 124#: ../src/config.c:313
9931e273
DB
125msgid "Browse for more pictures..."
126msgstr "Duyệt thêm nhiều ảnh..."