[NMU] Non-maintainer upload: version 0.5.3-2.1.
[debian/lxdm.git] / po / vi.po
CommitLineData
9931e273
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXDE\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
d6ba7c28
AG
10"POT-Creation-Date: 2013-11-13 23:52+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-10-12 05:04+0200\n"
12"Last-Translator: Duy Hung <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
9931e273
DB
13"Language-Team: Viet <nguyentieuhau@gmail.com>\n"
14"Language: vi\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
21"X-Poedit-Country: Vietnam\n"
37f5420c
AG
22"X-Pootle-Path: /vi/lxdm/po/vi.po\n"
23"X-Pootle-Revision: 0\n"
9931e273
DB
24
25#: ../data/lxdm.glade.h:1 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:1
d6ba7c28
AG
26#: ../src/greeter.c:141 ../src/greeter.c:239 ../src/greeter.c:935
27msgid "User:"
28msgstr "Người dùng:"
9931e273
DB
29
30#: ../data/lxdm.glade.h:2 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:2
d6ba7c28
AG
31msgid "Desktop:"
32msgstr "Máy tính:"
9931e273
DB
33
34#: ../data/lxdm.glade.h:3 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:3
35msgid "Language:"
36msgstr "Ngôn ngữ:"
37
38#: ../data/lxdm.glade.h:4 ../data/themes/Industrial/greeter.ui.h:4
d6ba7c28
AG
39msgid "Keyboard:"
40msgstr "Bàn phím:"
9931e273
DB
41
42#: ../data/config.ui.h:1
d6ba7c28
AG
43msgid "lxdm config"
44msgstr "cấu hình lxdm"
45
46#: ../data/config.ui.h:2
9931e273
DB
47msgid "Automatic Login"
48msgstr "Tự động đăng nhập"
49
d6ba7c28 50#: ../data/config.ui.h:3
9931e273
DB
51msgid "Background"
52msgstr "Nền"
53
d6ba7c28 54#: ../data/config.ui.h:4 ../src/greeter.c:307 ../src/lang.c:103
9931e273
DB
55msgid "Default"
56msgstr "Mặc định"
57
d6ba7c28
AG
58#: ../data/config.ui.h:5
59msgid "Enable bottom panel"
60msgstr "Bật bảng điều khiển dưới cùng"
61
62#: ../data/config.ui.h:6
63msgid "Bottom Panel Options"
64msgstr "Tùy chọn bảng điều khiển dưới cùng"
65
66#: ../data/config.ui.h:7
67msgid "Transparent panel"
68msgstr "Bảng điều khiển trong suốt"
69
70#: ../data/config.ui.h:8
71msgid "Hide sessions"
72msgstr "Ẩn phiên làm việc"
73
74#: ../data/config.ui.h:9
75msgid "Show languages menu"
76msgstr "Hiển thị trình đơn ngôn ngữ"
77
78#: ../data/config.ui.h:10
9931e273
DB
79msgid "Show keyboard layouts"
80msgstr "Hiển thị kiểu bàn phím"
81
d6ba7c28
AG
82#: ../data/config.ui.h:11
83msgid "Hide quit button"
84msgstr "Ẩn nút thoát"
9931e273 85
d6ba7c28
AG
86#: ../data/config.ui.h:12
87msgid "Other Options"
88msgstr "Tùy chọn khác"
89
90#: ../data/config.ui.h:13
9931e273
DB
91msgid "Show user list"
92msgstr "Hiển thị danh sách người dùng"
93
d6ba7c28
AG
94#: ../data/config.ui.h:14
95msgid "Hide time"
96msgstr "Ẩn thời gian"
9931e273
DB
97
98#: ../src/gdm/gdm-languages.c:614
99msgid "Unspecified"
100msgstr "Chưa xác định"
101
d6ba7c28 102#: ../src/greeter.c:168 ../src/greeter.c:197 ../src/greeter.c:921
9931e273
DB
103msgid "Password:"
104msgstr "Mật khẩu:"
105
d6ba7c28 106#: ../src/greeter.c:726
9931e273
DB
107msgid "_Reboot"
108msgstr "_Khởi động lại"
109
d6ba7c28 110#: ../src/greeter.c:730
9931e273
DB
111msgid "_Shutdown"
112msgstr "_Tắt máy"
113
d6ba7c28 114#: ../src/greeter.c:1041
9931e273
DB
115msgid ""
116"\n"
117"<i>logged in</i>"
118msgstr ""
119"\n"
120"<i>đã đăng nhập</i>"
121
d6ba7c28 122#: ../src/greeter.c:1055 ../src/lang.c:125
9931e273
DB
123msgid "More ..."
124msgstr "Xem thêm.."
125
d6ba7c28 126#: ../src/config.c:313
9931e273
DB
127msgid "Browse for more pictures..."
128msgstr "Duyệt thêm nhiều ảnh..."